International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(1) 61-75

Examining the Print Script Letters Shapes Taught in Primary Scholls in Turkey

Özgür Babayiğit

pp. 61 - 75   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.184.4   |  Manu. Number: MANU-1812-31-0001

Published online: February 06, 2019  |   Number of Views: 204  |  Number of Download: 869


Abstract

The aim of this study is to examine the basic vertical letters with the opinions of the primary school teachers. This research has been done by phenomenology method which is one of the qualitative research methods. Critical sampling and appropriate sampling methods were used in determining the participants. The participants of the study consisted of 111 classroom teachers working in primary schools in Yozgat city center. In the determination of the participants, the service life as a criterion has been determined as at least 10 years. Semi-structured interview form was used as data collection tool. The researcher has prepared a semi-structured interview form called “vertical basic writing letters writing form”. Data were collected in November 2018. 111 class teachers were interviewed with semi-structured interview form. Two types of analysis technique were used for data analysis. Frequency (f) and percentage (%) were used for quantitative data analysis. Content analysis was used to analyze the qualitative data. As a result of sdudy, 89% of the teachers think that the capital letter A is appropriate. It is seen that 11% did not approve of the big letter A. The eligibility for capital letter I is 96%. Eligibility for capital letter J is 84%. The eligibility rate for all other capital letters is 100%. The conformity rate of lowercase letters after capital letters was examined. It is seen that the rate of conformity of the lowercase letter is 97%. Eligibility of small letter f is 62%. The rate of compliance with the letter l (lemon) is 65%. Conformity rate of small t is 81%. The compliance rate of all other lowercase letters is 100%.

Keywords: Print script, font, letter, Turkey.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Babayigit, O. (2019). Examining the Print Script Letters Shapes Taught in Primary Scholls in Turkey . International Journal of Progressive Education, 15(1), 61-75. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.4

Harvard
Babayigit, O. (2019). Examining the Print Script Letters Shapes Taught in Primary Scholls in Turkey . International Journal of Progressive Education, 15(1), pp. 61-75.

Chicago 16th edition
Babayigit, Ozgur (2019). "Examining the Print Script Letters Shapes Taught in Primary Scholls in Turkey ". International Journal of Progressive Education 15 (1):61-75. doi:10.29329/ijpe.2019.184.4.

References
 1. Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. baskı). Ankra: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Artut, K. (2005). İlköğretim (1. kademe-birinci sınıf) yazı öğretiminde temel ilkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 69-74. [Google Scholar]
 3. Başaran, M. & Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 33 (168), 27-34. [Google Scholar]
 4. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 5. Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). E-International Journal of Educational Research, 4 (1), 1-28. [Google Scholar]
 6. Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Trans. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Çiçek, T. (2005). Güzel yazı teknikleri ve öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan Çeviri) (Trans. Edt.: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 9. Department of Education (2009). Handwriting. The State of Tasmania, Department of Education. [Google Scholar]
 10. Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazi harflerinin yazim şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69. [Google Scholar]
 11. Eryaman, M. Y., Kocer, O., Kana, F. & Yagmus Sahin, E. (2013). A Transcendental Phenomenological Study of Teachers' Self-efficacy Experiences. CADMO: Giornale italiano di Pedagogia sperimentale. 11(2) 9-33. [Google Scholar]
 12. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 13. Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Trans Ed.: A. Ersoy & P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 15. Graham, S. (2009). Want to improve children’s writing?. American Educator, 33(4), 20-40. [Google Scholar]
 16. Gray, W. S. (1975). Okuma ve yazma öğretimi (İkinci Basılış) (Çeviren: N. Yüzbaşıoğulları). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 17. Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı Savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3), 1-20. doi: 10.29250/sead.349627 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 19. Hofmeister, A. M. (1992). Handwriting resource book: Manuscript/cursive. Developmental Learning Materials. [Google Scholar]
 20. Huber, R. A & Headrick, A. M. (1999) Handwriting identification: facts and fundamentals. Florida: CRC Press LLC. [Google Scholar]
 21. Karaçay, B. (2011). Okuyan beyin. Bilim ve Teknik, Eylül, 20-27. [Google Scholar]
 22. Karakelle, S. (2012). Fonolojik farkındalık ve harf bilgisinin ilkokuma becerisi üzerindeki etkisi. Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology, 24, 45-56. [Google Scholar]
 23. Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.  (2), 523-539. [Google Scholar]
 24. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Trans. Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Ministry of National Education (2012). Temel yazı. Ankara. [Google Scholar]
 26. Ministry of National Education (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara. [Google Scholar]
 27. Montgomery, D. (2007). Spelling, handwriting and dyslexia: overcoming barriers to learning. Oxon: Routledge. [Google Scholar]
 28. Özcan, A. O. (1992). İlkokuma-yazma öğretim programlarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 167-178. [Google Scholar]
 29. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Trans. Eds.: M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 30. Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165). 168-179. [Google Scholar]
 31. Taşkaya, S. M. & Yetkin, R. (2015). İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinde görülen yazma sorunlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüş ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 157-169. [Google Scholar]
 32. Turkish Language Society (2018). Güncel türkçe sözlük. www.tdk.gov.tr  [Google Scholar]
 33. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]