International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(1) 151-166

The Effect of Chemistry Activities Applied in Science Camp on Secondary School Students

Kader Birinci Konur

pp. 151 - 166   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.184.10   |  Manu. Number: MANU-1809-12-0002

Published online: February 06, 2019  |   Number of Views: 201  |  Number of Download: 885


Abstract

The purpose of the study is to evaluate the effects of chemistry activities applied in summer science camp on secondary school students. Action research was used in the study as the method. The sample of the study consists of 48 7th grade students who study at elementary school in Çayeli district of Rize province, in Turkey. Each week 24 students participated in the camp, which lasted two weeks. The activities that were carried out are; “The Gases in the Air”, “Sad Tears of the Sky”, “Recycling”, “Let’s Use Soap and Be Clean”, “Soap Foam Fountain”. During the activities, “Chemistry Science Interview Form” including four open-ended questions related to chemistry was applied to the students before and after the activities in the camp. Besides, “Reflective Journals” were used to reveal the participants’ thoughts about the chemistry activities that were applied in the camp. Content analysis was used in analyzing the data collection tools. It was found out that students can use more conceptions and statements on chemistry, and they can associate them with daily life in a better way after the science camp. Also, the findings indicate that chemistry activities which were carried out within the scope of the project contribute to chemistry, and to the students’ interest in this profession.

Keywords: Science Camp, Chemistry Activities, Secondary School Students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Konur, K.B. (2019). The Effect of Chemistry Activities Applied in Science Camp on Secondary School Students . International Journal of Progressive Education, 15(1), 151-166. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.10

Harvard
Konur, K. (2019). The Effect of Chemistry Activities Applied in Science Camp on Secondary School Students . International Journal of Progressive Education, 15(1), pp. 151-166.

Chicago 16th edition
Konur, Kader Birinci (2019). "The Effect of Chemistry Activities Applied in Science Camp on Secondary School Students ". International Journal of Progressive Education 15 (1):151-166. doi:10.29329/ijpe.2019.184.10.

References
 1. Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338. [Google Scholar]
 2. Avcı, E., Özenir, Ö.S., Kurt, M. & Atik, S. (2015). TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Bizim Deniz Akdeniz” projesinin değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 312-333. [Google Scholar]
 3. Bilgin, İ. (2006). The effects of hands-on activities incorpora­ting a cooperative learning approach on eight grade students’ science process skills and attitudes toward science. Journal of Baltic Science Education, 1(9), 27-37. [Google Scholar]
 4. Bogdan, R. C. & Biklen, S.K. (2003). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 5. Bulus Kırıkkaya, E., Bozkurt, E. & İmalı, B. (2011). Örnek bir öğrenme ortamı: TÜBİTAK destekli ilköğretim öğrencileri bilim yaz okulu, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. [Google Scholar]
 6. Cürebal, F. (2004). Gifted students attitudes towards science and classroom environment based on gender and grade level. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Ens­titüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Çakır, N. K., Şenler B. & Taşkın, B. G. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları­nın belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655. [Google Scholar]
 8. Çelik, İ. (2012). Bir bilim kampından notlar. TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 538, 15-19. [Google Scholar]
 9. Eryaman, M. Y., Ozdilek, S. Y., Okur, E., Cetinkaya, Z. & Uygun, S. (2010). A participatory action research study of nature education in nature: Towards community-based eco-pedagogy. International Journal of Progressive Education, 6(3), 53-70. [Google Scholar]
 10. Erdoğan, M. (2011). Ekoloji temelli yaz doğa eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi, duyuşsal eğilimler ve sorumlu davranışlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Güz, 2223-2237. [Google Scholar]
 11. Eş, H., Geren, N. & Altan, E. (2015). Science, art and sports school at Sinop children’s university: Its effects on children’s perceptions, Turkish Journal of Education, 4,4. [Google Scholar]
 12. Foster, J.S. & Shiel-Rolle, N. (2011). Building scientific literacy through summer science camps: a strategy for design, implementation and assessment. Science Education International, 22(2), 85-98. [Google Scholar]
 13. Gibson, H. L. & Chase, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry-based science program on middle school students’ atti­tudes toward science. Science Education, 86, 693-705. [Google Scholar]
 14. Hammack, R., Ivey, T.A., Utley, J. & High, K.A. (2015). Effect of an engineering camp on students’ perceptions of engineering and technology, Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER): 5(2), https://doi.org/10.7771/2157-9288.1102 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Hırça, N. (2012). Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin üstün ve özel yetenekli öğrenciler için tasarlanan doğa ve bilim kampı hakkında görüşleri, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 2012, 2(1), 60‐76. [Google Scholar]
 16. Jelinek, D.J. (1998). Student perceptions of the nature of science and attitudes towards science education in an experien­tial science program. Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Diego, CA (ED418875). [Google Scholar]
 17. Johnson, A.P. (2003). What every teacher should know about action research. Boston: Pearson Education, Inc. [Google Scholar]
 18. Johnson, A.P. (2014). Eylem Araştırması El Kitabı, çev. Uzuner Y., Anay Özten M. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Knox, K.L., Moynihan, J.A. & Markowitz, D.G. (2003). Evaluation of short-term impact of a high school summer science program on students' perceived knowledge and skills. Journal of Science Education and Technology, 12(4), 471-478. [Google Scholar]
 20. Marulcu, İ., Saylan, A. & Güven, E. (2014). 6. ve 7. sınıf öğrenciler için gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu”nun değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11(25), 341-352. [Google Scholar]
 21. Metin, D. & Leblebicioğlu, G. (2015). Ortaokul 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin bilimsel model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin bir yaz bilim kampı süresince gelişimi, Eğitim ve Bilim, 40(177), 1-18. [Google Scholar]
 22. Ornstein, A. (2006). The frequency of hands-on experimentati­on and student attitudes toward science: A statistically signifi­cant relation (2005-51-Ornstein). Journal of Science Education and Technology, 15(3), 285-297. [Google Scholar]
 23. Osborne, J., Simon, S. & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications, Interna­tional Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079. [Google Scholar]
 24. Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138. [Google Scholar]
 25. Sezen Vekli, G. (2013). Summer science camp for middle school students: A Turkish experience, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 14(1). [Google Scholar]
 26. Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen Vekli, G. & Birinci Konur, K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6(1), 1383-1406. [Google Scholar]
 27. Uzal, G., Erdem, A., Önen, F. & Gürdal, A. (2010). Basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmen görüşleri ve gerçekleştirilen hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 64-84. [Google Scholar]
 28. Weinburgh, M.H. (1995). Gender differences in student attitu­des toward science: A meta-analysis of the literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, 32, 387-398. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araş­tırma yöntemleri (9.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, M., Atila, M.E. & Doğar, Ç. (2016). 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri etkinliklerine yönelik düşünceleri: Küçük bilim adamları keşifte projesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 194-212. [Google Scholar]