International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(2) 91-103

The Investigation of the Relationship between University Students' Leisure and Life Satisfaction Levels

Murat Özmaden

pp. 91 - 103   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.189.7   |  Manu. Number: MANU-1812-27-0004

Published online: April 06, 2019  |   Number of Views: 301  |  Number of Download: 966


Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between leisure satisfaction and life satisfaction levels of university students and to determine whether these parameters differ in terms of various variables. In the study, the Leisure Satisfaction Scale, which was developed by Beard and Ragheb (1980) and adapted to Turkish by Gökçe and Orhan (2011) was applied to determine the participants' leisure satisfaction levels and Life Satisfaction Scale developed by Diener et al. (1985) and adapted to Turkish by Köker (1991) was used to measure the life satisfaction levels of the participants. The convenience sampling method was chosen for sampling and face-to-face method was used for data collection. SPSS package program was used for analysis of obtained data. Pearson Correlation, Regression, and Multivariate variance analysis were used for data showing normal distribution according to Skewness-Kurtosis values. Totally, 1418 participants [651 males (45.9%) and 767 females (54.1%)] participated in the research voluntarily. According to the findings of current research, it was determined that there was a positive correlation between life satisfaction and all sub-scales of leisure satisfaction. When MANOVA results were examined according to gender, it was found that there was a significant difference in all sub-scales of leisure satisfaction scale. As a result; leisure satisfaction sub-scales (aesthetic and physical) have a positive impact on life satisfaction.

Keywords: Leisure Satisfaction, Life Satisfaction, University Student


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozmaden, M. (2019). The Investigation of the Relationship between University Students' Leisure and Life Satisfaction Levels . International Journal of Progressive Education, 15(2), 91-103. doi: 10.29329/ijpe.2019.189.7

Harvard
Ozmaden, M. (2019). The Investigation of the Relationship between University Students' Leisure and Life Satisfaction Levels . International Journal of Progressive Education, 15(2), pp. 91-103.

Chicago 16th edition
Ozmaden, Murat (2019). "The Investigation of the Relationship between University Students' Leisure and Life Satisfaction Levels ". International Journal of Progressive Education 15 (2):91-103. doi:10.29329/ijpe.2019.189.7.

References
 1. Ağaoğlu, Y. S. & Eker, H. (2006). Türkiye’deki Üniversitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Dairelerinin Işlevsel Yönden Incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 131-134. [Google Scholar]
 2. Agyar, E. (2014). Contribution of Perceived Freedom and Leisure Satisfaction to Life Satisfaction in a Sample of Turkish Women. Social Indicators Research, 116(1), 1-15. doi:10.1007/s11205-013-0268-0 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Ayhan, C., Eskiler, E. & Soyer, F. (2017). “Aktif Sporcuların Rekreatif Etkinliklere Katılımlarına Engel Oluşturabilecek Faktörlerin Yaşam Tatmini ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi,” Erpa Int. Congresses on Education, Hungary, 164-175, Budapest, Hungary, 2017.  [Google Scholar]
 4. Ayhan, C., Ekinci, N. E., Yalçın, İ. & Yiğit, Ş. (2018). Investigation of Constraints that Occur during Participation in Leisure Activities by High School Students: A Sample of Turkey. Education Sciences, 8(2):86-94. [Google Scholar]
 5. Ayhan, C., Eskiler, E. & Emir, N.E., (2018). “Extreme Sporcuların Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,” International Academic Sport Research Congress, 134-141.Batumi, Georgia. [Google Scholar]
 6. Beard J. G. & Ragheb, M. G. (1980). Measuring Leisure Satisfaction. Journal of Leisure Research, 12(1): 20–33. [Google Scholar]
 7. Brown, B. A., & Frankel, B. G. (1993). Activity through the years: Leisure, leisure satisfaction, and life satisfaction. Sociology of Sport Journal, 10, 1–17. [Google Scholar]
 8. Çelik, G. (2011). Kamu Kuruluşlarında Çalışan Engelli Bireylerin Serbest Zaman Engellerinin ve Tatmin Düzeylerinin Incelenmesi (Antalya merkez örneği), [Yüksek Lisans Tezi], Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya [Google Scholar]
 9. Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdüleme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Çevik, K.N. & Korkmaz, O. (2014). Türkiye’de Yaşam Doyumu ve Iş Doyumu Arasındaki Ilişkinin Iki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi. Niğde Üniversitesi IIBF Dergisi, 7(1), 126-145. [Google Scholar]
 11. Ceyhun, S. (2008). Spor Tesislerinin Rekreatif Açıdan Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 325- 332. [Google Scholar]
 12. Chen, Y. C., Li, R. H. & Chen, S. H. (2013). Relationships among adolescents’ leisure motivation, leisure involvement, and leisure satisfaction: A structural equation model. Social Indicators Research, 110(3), 1187-1199. [Google Scholar]
 13. Chick, G., Yi-Chung, H., Chih-Kuei, Y., Chi-Ming, H., So Young, B., & Iarmolenko, S. (2016). Cultural Consonance in Leisure, Leisure Satisfaction, Life Satisfaction, and Self-Rated Health in Urban Taiwan. Leisure Sciences, 38(5), 402-423. doi:10.1080/01490400.2016.1141734 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Coleman, D & Iso-Ahola, S. E. (1993). Leisure and health: The role of social support and self-determination. Journal of Leisure Research, 25, 111-128. [Google Scholar]
 15. Çoruh, Y. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler, Doktora Tezi, Ankara. [Google Scholar]
 16. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.  [Google Scholar]
 17. Ekinci, N. E., Yalçın, İ., & Soyer, F. (2017). Digital game addiction level of high school students in Turkey. Acta Kinesiologica, 11(2), 98-103. [Google Scholar]
 18. Eskiler, E., & Karataş, G. (2017). An Examination of the Relationship between Leisure Time Involvement and Behavioral Intentions in Students’ of Sakarya University. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 10-24. [Google Scholar]
 19. George, D. &  Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. (4th edition). Boston: Allyn & Bacon. [Google Scholar]
 20. Güngörmüş, H. A., Yetim, A. A. & Çalık, C. (2006). Ankara’daki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi. 665-678. [Google Scholar]
 21. GÖKÇE, H., & ORHAN, K. (2011). Serbest Zaman Doyum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 139-145. [Google Scholar]
 22. Haybron, D. M. (2004). “Happiness and The Importance of Life Satisfaction”, Delivered at the Department of Philosophy, University of Arizona. [Google Scholar]
 23. Henderson, K. (2010). Leisure Studies in the 21St Century: The Sky is Falling?. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 32(4): 391-400. [Google Scholar]
 24. Hong, S. M., & Giannakopoulos, E. (1994). The relationship of satisfaction with life to personality characteristics. The Journal of Psychology, 128(5), 547-558.  [Google Scholar]
 25. Huang, C. Y. & Carleton, B. (2003). The relationships among leisure participation, leisure satisfaction, and life satisfaction of college students in Taiwan. Journal of Exercise Science and Fitness, 2, 129–132. [Google Scholar]
 26. Işık, Ö., Özarslan, A., & Bekler, F. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Uyku Kalitesi ve Depresyon Ilişkisi. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9, 65-73. [Google Scholar]
 27. Karaçar, E. & Paslı, M. M. (2014). Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler. Turizm Akademik Dergisi, 1(1), 29-38. [Google Scholar]
 28. Karaküçük, S. & Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kent(li)leşme. Ankara: Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 29. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi. [Google Scholar]
 30. Karlı, Ü., Polat, E., Yılmaz, B., & Koçak, S. (2008). Serbest Zaman Tatmin Ölçeği'nin (Sztö-Uzun Versiyon) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 80-91. [Google Scholar]
 31. Kinney, W. B. & Coyle, C. P. (1992). Predicting life satisfaction among adults with physical disabilities. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 73, 863-869. [Google Scholar]
 32. Kovacs, A. (2007). The Leisure Personality: Relationships Between Personality, Leisure Satisfaction, and Life Satisfaction. (Doctoral Dissertation). USA: Indiana University, School of Health, Physical Education and Recreation. [Google Scholar]
 33. Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerde Yasam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 34. Kwan, Y. K. (2008). Life satisfaction and family structure among adolescents in Hong Kong. Social Indicators Research, 86, 59-67. [Google Scholar]
 35. Mahoney, J. L. & Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The role of structure and social context. Journal of Adolescence, 23, 113-127. [Google Scholar]
 36. Mannell, R.C. & Kleiber, D.A. (1997). A Social Psychology of Leisure. State College: Venture Publishing. [Google Scholar]
 37. Mull, R. F., Bayless, K. G., Ross, C. M. & Jamieson, L. M. (1997). Recreational Sport Management. Third Edition, USA: Human Kinetics. [Google Scholar]
 38. Özdemir, S.,  Karaküçük, S., Gümüş, M & Kıran, S. (2018). Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Çalışan Yeraltı Işçilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Muğla.  [Google Scholar]
 39. Pallant, J. (2017). SPSS Kullanma Kılavuzu: SPSS ile Adım Adım Veri Analizi. (Çev. S. Balcı ve B. Ahi) Ankara: Anı Yayıncılık. (Eserin orijinali 2015’te yayımlandı). [Google Scholar]
 40. Ragheb, M. G., & Griffith, C. A. (1982). The contribution of leisure participation and leisure satisfaction to life satisfaction of older persons. Journal of leisure research, 14(4), 295-306. [Google Scholar]
 41. Rice, R.W., Frone, M. R. & McFarlin, D. B. (1992). Work-Nonwork Conflict and the Perceived Quality of Life, Journal of Organizational Behavior, 13(2), 155-168. [Google Scholar]
 42. Sabbağ, Ç., & Aksoy, E. (2011). Üniversite öğrencileri ve çalışanların boş zaman etkinlikleri: Adıyaman örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 10-23.  [Google Scholar]
 43. Serdar, E. & Mungan Ay, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Katıldıkları Serbest Zaman Etkinliklerinden Tatmin Olma ve Algılanan Özgürlük Düzeylerinin Incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 1303-1414. [Google Scholar]
 44. Sirgy, M. J., (2012). Psychology of Quality of Life. London: Springer Dordrecht Heidelberg. [Google Scholar]
 45. Soyer, F., Demirel, M., Kacay, Z., Ayhan, C., & Demirel, D. H. (2017). Examination of the Opinions of University Students on the Meaning of Leisure Time and the Lesson Study Approaches. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Special Issue,18-31. [Google Scholar]
 46. Soyer, F., Yıldız, N. O., Demirel, D. H., Serdar, E., Demirel, M., Ayhan, C., & Demirhan, O. (2017). The investigation of the relationship between the factors that prevent university students from attending to the recreational activities and the life satisfaction of the participants. Journal of Human Sciences, 14(2), 2035-2046. [Google Scholar]
 47. Suldo, S. M. and Huebner, E. S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous? Social İndicators Research, 78, 179-203. [Google Scholar]
 48. Tel, F.D. & Sarı, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Öz Duyarlılık ve Yaşam Doyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 292-304. [Google Scholar]
 49. Tolukan, E. Özel Yetenekle İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi], Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. [Google Scholar]
 50. Trenberth, L., Dewe, P. & Walkey, F. (1999). Leisure and its role as a strategy for coping with work stress. International Journal of Stress Management, 6(2), 89-103. [Google Scholar]
 51. Veenhoven, R. (1996a). Chapter 1 in: Saris, W.E., Veenhoven, R., Scherpenzeel, A.C. and Bunting B. (Eds.). 'A comparative study of satisfaction with life in Europe. Eötvös University Press, 2, 11-48. [Google Scholar]
 52. Vong Tze, N. (2005). Leisure satisfaction and quality of life in Macao, China. Leisure Studies, 24(2), 195-207 [Google Scholar]
 53. Wang, E. S., Chen, L. S., Lin, J. Y. & Wang, M. C. (2008). The relationship between leisure satisfaction and life satisfactıon of adolescents concerning online games. Adolescence, 43, 177- 184. [Google Scholar]