International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(1) 1-10

Development of Science Achievement Test Including the Units of "States of Matter and Heat“ and “Electricity in Our Life"

Serkan Timur, Eylem Yalçınkaya Önder, Betül Timur & Meltem Ekici

pp. 1 - 10   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.228.1   |  Manu. Number: MANU-1907-30-0005.R1

Published online: February 09, 2020  |   Number of Views: 278  |  Number of Download: 914


Abstract

In this study, a valid and reliable multiple-choice achievement test has been developed in order to measure the academic achievement of 8th grade students about the units of “States of Matter and Heat” and “Electricity in Our Life”. The pilot study of the achievement test was carried out with 30 questions which were prepared with at least one question from each gain related to unit gains. This study was conducted with 287 students having learned these subjects from two different schools in the central district of Siirt in 2017-2018 academic year. The validity and reliability studies of the achievement test items were performed. For the validity of the test, a table of specifications was prepared, and the test was examined by two faculty members and three science teachers. Item analysis and reliability analyzes of the test were performed with TAP 14.7. As a result of the analyzes, 3 items with low item discrimination index were excluded from the test. Mean discrimination index of the final test including 27 questions was found to be 0.520 and mean item difficulty index was 0.598. As a result of reliability analysis; KR20 value was calculated as 0,840 and Spearman-Brown value was 0,730. As a result of the study, a valid and reliable multiple-choice achievement test was introduced to the science education to measure the academic success of the students in the 8th grades about the units of “States of Matter and Heat “and “Electricity in Our Life”.

Keywords: Science, Education, Achievement Test, Electricity, States of Matter, Heat, 8th grade


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Timur, S., Onder, E.Y., Timur, B. & Ekici, M. (2020). Development of Science Achievement Test Including the Units of "States of Matter and Heat“ and “Electricity in Our Life" . International Journal of Progressive Education, 16(1), 1-10. doi: 10.29329/ijpe.2020.228.1

Harvard
Timur, S., Onder, E., Timur, B. and Ekici, M. (2020). Development of Science Achievement Test Including the Units of "States of Matter and Heat“ and “Electricity in Our Life" . International Journal of Progressive Education, 16(1), pp. 1-10.

Chicago 16th edition
Timur, Serkan, Eylem Yalcinkaya Onder, Betul Timur and Meltem Ekici (2020). "Development of Science Achievement Test Including the Units of "States of Matter and Heat“ and “Electricity in Our Life" ". International Journal of Progressive Education 16 (1):1-10. doi:10.29329/ijpe.2020.228.1.

References
 1. Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir Üniteye Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?: İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bir Çalışma. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44. [Google Scholar]
 2. Atılgan, H. (2006). Ölçme ve Değerlendirme. Öğretmen Adayları İçin Tamamı Konu Anlatımlı Eğitim Bilimleri KPSS. (Sönmez, V. ed.). Ankara: Çağdaş Öğretmen Yayınları. [Google Scholar]
 3. Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Isı ve Sıcaklık Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103. [Google Scholar]
 4. Baykul, Y., (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara, ÖSYM yayınları, 141. [Google Scholar]
 5. Birgin, O. (2016). Bloom Taksonomisi. (Bingölbali, E., Arslan, S., & Zembat, İ. Ö. ed.), Matematik Eğitiminde Teoriler. Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 6. Birgin, O. (2010). 4-5. Sınıf Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği. Unpublished doctorate dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, S. (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (4th ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (12th ed.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13th ed.). Ankara: Pegem Akademi [Google Scholar]
 10. Çalık, M., & Alipaşa, A. Y. A. S. (2003). Çözeltilerde Kavram Başarı Testi Hazırlama ve Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 1-17. [Google Scholar]
 11. Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., & Gündoğdu, K. (2008). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 12. Demir, N., Kızılay, E., & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237. [Google Scholar]
 13. Ebel, R. (1972). Essentials of Educational Measurement. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. [Google Scholar]
 14. Erdoğdu, M. Y., & Kurt, F. (2012). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının Bazı, Değişkenler Açısından İncelenmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 1(2), 23-36. [Google Scholar]
 15. Ertürk, S. (1975). Eğitimde program geliştirme. (2nd ed.). Ankara: Yelkentepe Yayınları. [Google Scholar]
 16. Fraenkle, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to Design And Evaluate Research in Education (7th ed.). New York:McGrow-Hill. [Google Scholar]
 17. Gelbal,S. (2004). Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı KPSS. (Demirel, Ö., 20th ed.). Ankara: Pegem A Yayınları. [Google Scholar]
 18. Gömleksiz, M., & Erkan, S. (2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (4th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 19. Gönen, S., Kocakaya, S., & Kocakaya, F. (2011). Dinamik Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57. [Google Scholar]
 20. Gümüş, B. (1977). Egitimde Ölçme ve Değerlendirme (Measurement and evaluation in education). Ankara: Kalite Matbaasi. [Google Scholar]
 21. Kan, A. (2014). Ölçme Aracı Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Satılmış, T. ed.). Ankara, PegemA. [Google Scholar]
 22. Kızkapan, O., & Bektaş, O. (2018). Fen Eğitiminde Başarı Testi Geliştirilmesi: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Örneği. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-18. [Google Scholar]
 23. Küçük, M., & Geçit, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (1th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 24. Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (13th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 25. Mintzes, J. J., Wandersee, J. H., & Novak, J. D. (2001). Assessing Understanding in Biology. Journal of biological education, 35(3), 118-124. [Google Scholar]
 26. Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin Değişimi’ ünitesi ile İlgili Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 416-445. [Google Scholar]
 27. Şen, H. C., & Eryılmaz, A. (2011). Bir Başari Testi Geliştirme Çalişmasi: Basit Elektrik Devreleri Başari Testi Geçerlik ve Güvenirlik Araştirması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39. [Google Scholar]
 28. Şener, N., & Taş, E. (2017). Developing Achievement Test: A Research for Assessment of 5th Grade Biology Subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271. [Google Scholar]
 29. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3th ed.). Ankara: Nobel Publishing. [Google Scholar]
 30. Tekin, H. (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Mars Matbaası. [Google Scholar]
 31. Tekin, H. (2003). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (16th ed.). Ankara: Yargı Yayınevi [Google Scholar]
 32. Tekindal, S. (2009). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 33. Turgut M. F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metodları. Ankara: Yargıcı Matbaası. [Google Scholar]
 34. Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık. [Google Scholar]