International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(1) 138-151

School Administrator’s Management Capabilities of Teacher Differences

Aynur B. Bostancı, Cemal Kalsen, Ali Tosun & Ömer Doğan

pp. 138 - 151   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.228.11   |  Manu. Number: MANU-1910-26-0003.R1

Published online: February 09, 2020  |   Number of Views: 139  |  Number of Download: 675


Abstract

The aim of the research was to determine school administrators’ management capabilities of teacher differences. The research was conducted with mixed explanatory sequential design which means using a combination of qualitative and quantitative research methods. In the quantitative phase of the research, the sample of the study consists of 324 teachers and 43 school principals who work in the state primary, secondary and high school in the province of Uşak in 2017- 2018. In the qualitative stage of the research, the study group was determined on the basis of volunteerism. Accordingly, 11 school administrators and 14 teachers from the sample group in the quantitative phase participated in the study. The quantitative data of the study was gathered through ‘The Scale of Diversity Management’ However, semi- structured interview form was used as a qualitative data collection tool. In the analysis process, test t and One Way ANOVA were performed. Nevertheless, descriptive analysis was employed for the qualitative data. Findings demonstrated that teacher perceptions on school administrators’ management capabilities of differences were high. According to the results of interviews conducted to gather information in- depth, school administrators were stated to be capable of managing the differences. It was found that there was a significant difference between school administrators and teachers in terms of task concerning the level of school administrators’ management capabilities of teacher differences. The perceptions of school administrators on the management of teacher differences were higher compared to the perceptions of teachers. Based on the qualitative findings of the study, virtually all the school administrators pointed out that they were able to manage teacher differences and to use them in favour of the school. On the contrary, teachers rendered that most of the school administrators were able to be notice differences; however, they had problems in using the differences in favour of their schools. Another finding of the study referred that the levels of school administrators’ management capabilities of teacher differences varied depending on the year of service. Senior teachers considered the levels of school administrators’ management capabilities of teacher differences relatively high. Additionally, the perceptions of teachers working at different stages of schools regarding school administrators’ management capabilities of differences were observed to differ. The perceptions of primary school teachers, compared to secondary and high school teachers, with respect to school administrators’ management capabilities of teacher differences were higher. As a result, in light of the findings, school administrators are advised to recognize teacher differences more closely and to achieve the aims of their schools by converting the differences in opportunities.

Keywords: Noticing the differences, benefiting the differences, managing the differences, teacher difference


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bostanci, A.B., Kalsen, C., Tosun, A. & Dogan, O. (2020). School Administrator’s Management Capabilities of Teacher Differences . International Journal of Progressive Education, 16(1), 138-151. doi: 10.29329/ijpe.2020.228.11

Harvard
Bostanci, A., Kalsen, C., Tosun, A. and Dogan, O. (2020). School Administrator’s Management Capabilities of Teacher Differences . International Journal of Progressive Education, 16(1), pp. 138-151.

Chicago 16th edition
Bostanci, Aynur B., Cemal Kalsen, Ali Tosun and Omer Dogan (2020). "School Administrator’s Management Capabilities of Teacher Differences ". International Journal of Progressive Education 16 (1):138-151. doi:10.29329/ijpe.2020.228.11.

References
 1. Aksu, N. (2008). Örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulama(Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa [Google Scholar]
 2. Ashikali, T & Groeneveld,S. 2015). Diversity management in public organizations and ıts effect on employees’ affective commitment: The role of transformational leadership and the ınclusiveness of the organizational culture.Review of Public Personnel Administration.35(2), 146– 168. [Google Scholar]
 3. Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeği’nin uygulanabilirliği. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(8), 31-46. [Google Scholar]
 4. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve öğretmenlerin okullarında farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32: 25-43. [Google Scholar]
 5. Bassett-Jones, N. (2005). The paradox of diversity management, creativity and ınnovation, Creativity and Innovation Management, 14:169–175. [Google Scholar]
 6. Bergen, V.,  Soper, B.,  Foster, T. (2002). Unintended negative effects of diversity management. Public Personnel Management, 31( 2),239-251. [Google Scholar]
 7. Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (3.baskı). Ankara: Ankara Üniversite Basımevi. [Google Scholar]
 8. Certo, S. C., & Certo, S. T. (2012). Modern management. Pearson/Prentice Hall. [Google Scholar]
 9. Choi,S. &Rainey, H. G. (2014). Organizational fairness and diversity management in public organizations: Does fairness matter in managing. diversity? Review of Public Personnel Administration. 34(4) 307–331. [Google Scholar]
 10. Çelik, K., & Tosun, A. (2019). Okul yöneticilerinin çatışma yönetim stilleri ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 99-121. [Google Scholar]
 11. Çetin, N., & Bostancı, A. B. (2011). İlköğretim okullarında okul yöneticilerinin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme durumu. Sakarya University Journal of Education, 1(2), 6-15. [Google Scholar]
 12. Demirci, Y. (2002). İlköğretim okullarında yaşanılan çatışma türleri ve yöneticilerin izledikleri çözüm stratejileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Sakarya  [Google Scholar]
 13. Demirel, Y., & Özbezek, B. D. (2016). Örgütlerde Zenginliğin Kaynağı Olarak Farklılıkların Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 1-28. [Google Scholar]
 14. Garcia, J. E., & Hoelscher, K. J. (2010). Managing diversity flashpoints in higher education. Rowman & Littlefield Publishers. [Google Scholar]
 15. Gathers, D. (2003). Diversity management. an ımperative for healthcare organizations. Hospital topics, 81(4), 14-20. [Google Scholar]
 16. Geleta, A.&  Amsale, F.( 2016). An assessment of educational leaders’ multicultural competences in Ethiopian Public Universities. European Scientific Journal.12(10), 387-402. [Google Scholar]
 17. Gül, H. ve Şeker, G. (2005). Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler ve bir model analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 225-241. [Google Scholar]
 18. Gül, İ., & Türkmen, F. (2018). Öğretmen görüşlerine göre, okul yöneticilerinin farklılıkların yönetimi ve çatışma çözme becerilerinin incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 649-668. [Google Scholar]
 19. Karademir, T., Çoban, B., Devecioğlu, S. Karakaya, Y. E. & Yücel, A. S. (2012). Güzel sanatlar ve spor lisesi yönetici ve öğretmenlerinin farklılıkların yönetimi konusundaki görüşleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 6(1).62-75 [Google Scholar]
 20. Kandemir, A. (2006). Ortaöğretim okullarında yöneticilerle öğretmenler arasındaki örgütsel çatışma ve uzlaşma alanları(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu. [Google Scholar]
 21. Karagöz, M. (2016).SPSS 23 ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Keskinkılıç Kara, Sultan Bilge; Alabay, Erhan (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin farklılıkların yönetimine ilişkin algıları. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9( 2), 721-742. [Google Scholar]
 23. Kılıçlar- Şahin, E. (2015). İlköğretim kurumlarında farklılıkların yönetimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 24. Kreitz, P. A. (2008). Best practices for managing organizational diversity. The Journal of Academic Librarianship, 34(2),101–120. [Google Scholar]
 25. Kurtulmuş, M. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 203-216. [Google Scholar]
 26. Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi(Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 27. Memduhoğlu, H. (2011). Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-53. [Google Scholar]
 28. Memduhoğlu, H. B.& Ayyürek, O.(2014).Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre anaokullarında farklılıkların yönetimi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi/Journal of Educational Sciences Research.4(1), 175-188. [Google Scholar]
 29. Ordu,A.(2016).The effects of diversity management on job satisfaction and individual performance of teachers.. Educational Research And Review, 11(3),105-112. [Google Scholar]
 30. Öncer, A. Z. (2004). İşletmelerde bireysel, örgütsel, yönetsel farklılık kaynakları ve farklılaşma stratejileri: Unity Projesi kapsamında bir araştırma(Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 31. Özkaya, M. A., Özbilgin, M. ve Şengül, C. M. (2008). Türkiye’de Farklılıkların Yönetimi: Türk ve Yabancı Ortaklı Şirket Örnekleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19: 359- 375 [Google Scholar]
 32. Patrick, H. A. & Kumar Vincent R. (2012), Managing Workplace Diversity: Issues And Challenges Sage Open, April-June:1-15. [Google Scholar]
 33. Polat, S.( 2012). Organizational values needed for diversity management. Educational Sciences: Theory & Practice - 12 (2) 1409-1418. [Google Scholar]
 34. Soysal, A., & Yalçın, Y. (2016). Örgütlerde farklılıkların yönetiminde yeni bir yaklaşım: Müzakereci kişilik. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 27-41. [Google Scholar]
 35. Sulman, J., Kanee, M., Stewart, P., & Savage, D. (2007). Does Difference Matter? Social Work in Health Care, 44(3), 145–159. [Google Scholar]
 36. Sürgevil, O.& Budak, G. (2008). İşletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına yaklaşım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (4), 65-96. [Google Scholar]
 37. Taşar Ünalp, A. (2007). İşletmeler ve küresel işletmelerde farklılıkların yönetiminde kültürel farklılıkların önemi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İzmir. [Google Scholar]
 38. Taşlıyan, M., Hırlak, B., & Çiftçi, G. E. (2016). Farklılık yönetiminin örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: akademik ve idari personel üzerine bir araştırma. Electronic Journal of Social Sciences, 15(59). (1339-1359) [Google Scholar]
 39. Tunalı, S.B.,  Gözü, Ö.& Özen, G..(2016). Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması “Karma Araştırma Yöntemi”. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi. 24(2),106-112. [Google Scholar]
 40. Uzunçarşılı Soydaş, A. & Uzunçarşılı, Ü. (2007). Farklılıkların yönetimi ve cinsiyet ayrımcılığı: İş dünyasında kadın olmak. (Ed. Dereli, B.,) İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi (1.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 59-107. [Google Scholar]
 41. Urbancová, H., Čermáková,H. & Vostrovská,H .(2016). Dıversıty management ın the workplace. Acta Unıversıtatıs Agrıculturae Et Sılvıculturae Mendelıanae Brunensıs, 4(3), 1083-1092.  [Google Scholar]
 42. Vuuren, H.J., Westhuizen, P. C. & Walt,J,L(2012). The management of diversity in schools-A balancing act International Journal of Educational Development, 32:155–162. [Google Scholar]