International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(1) 152-167

Investigation of Pre-Service Teachers’ Individual Innovativeness Characteristics and Learning Styles According to Various Variables

Eda Yalçın İncik

pp. 152 - 167   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.228.12   |  Manu. Number: MANU-1911-08-0004

Published online: February 09, 2020  |   Number of Views: 195  |  Number of Download: 714


Abstract

The aim of this study is to investigate the innovativeness characteristics and learning styles of the pre-service teachers in terms of gender and department variables and to determine whether the characteristics of innovativeness differ significantly according to their learning styles. In the study descriptive method was used in the survey model. The study group consisted of 232 pre-service teachers studying in the 4th grade of the education faculty of a state university in the Mediterranean region in Turkey. According to the findings obtained from the study, the mean score of innovativeness of pre-service teachers is very close to the accepted limit value for high level innovativeness. It was concluded that there was no significant difference between the pre-service teachers' scores of innovativeness and gender and department variables. Findings also reveal that learning style is a variable that causes differentiation in the characteristics of pre-service teachers' innovativeness.

Keywords: innovativeness, learning style, pre-service teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Incik, E.Y. (2020). Investigation of Pre-Service Teachers’ Individual Innovativeness Characteristics and Learning Styles According to Various Variables . International Journal of Progressive Education, 16(1), 152-167. doi: 10.29329/ijpe.2020.228.12

Harvard
Incik, E. (2020). Investigation of Pre-Service Teachers’ Individual Innovativeness Characteristics and Learning Styles According to Various Variables . International Journal of Progressive Education, 16(1), pp. 152-167.

Chicago 16th edition
Incik, Eda Yalcin (2020). "Investigation of Pre-Service Teachers’ Individual Innovativeness Characteristics and Learning Styles According to Various Variables ". International Journal of Progressive Education 16 (1):152-167. doi:10.29329/ijpe.2020.228.12.

References
 1. Açışlı, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 273-285. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.78596 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Adıgüzel, A., Kaya, A., Balay, R., & Göçen, A. (2014). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile öğrenmeye ilişkin tutum düzeyleri. Milli Eğitim Dergisi, 43(204), 135-154. [Google Scholar]
 3. Akça, F., Şakar, Z., (2017). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. In Ö. Demirel and S. Dinçer (Edt.) Küreselleşen dünyada eğitim (pp.451-462) Ankara: Pegem Akademi. Doi: 10.14527/9786053188407.29 [Google Scholar]
 4. Akkoyunlu, B., Altun, A., & Soylu, M. Y. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Akademi. [Google Scholar]
 5. Alemdağ, C., & Öncü, E. (2015). Kolb öğrenme stili modeline göre beden eğitimi öğretmeni adayları. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), 1(1), 1-12. [Google Scholar]
 6. Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993) Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47. [Google Scholar]
 7. Bahar, H. H., Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69-86. [Google Scholar]
 8. Başaran, S. D., & Keleş, S. (2015). Yenilikçi kimdir? Öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi Who is innovative? Examination of teachers’ innovativeness level. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 106-118.  [Google Scholar]
 9. Başbay, A., Bıyıklı, C., & Demir, E. K. (2018). Öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. İlköğretim Online, 17(2), 848-863. doi 10.17051/ilkonline.2018.419316. [Google Scholar]
 10. Bitkin, A. (2012). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.  [Google Scholar]
 11. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 12. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K.,  Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara:Pegem Akademi. [Google Scholar]
 13. Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41, 70-82. [Google Scholar]
 14. Clump, M. A., & Skogsbergboise, K. (2003). Differences in learning styles of college students attending similar universities in different geographic location. College Student Journal, 37(4), 501–508. [Google Scholar]
 15. Çuhadar, C., Bülbül, T., & Ilgaz, G. (2013). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(3), 797‐807.   [Google Scholar]
 16. Deniz, S. (2016). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 267-278. [Google Scholar]
 17. Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148. [Google Scholar]
 18. Ekici, G. (2013). Gregorc ve Kolb öğrenme stili modellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet ve genel akademik başarı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim 38(167), 211-225. [Google Scholar]
 19. Erden, M., & Altun, S. (2006). Öğrenme stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 20. Felder, R. M., & Brent, R. (2005). Understanding student differences. Journal of Engineering Education, 94(1), 57-72. [Google Scholar]
 21. Genç, M., & Kocaarslan, M. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 327-344.  [Google Scholar]
 22. Goldsmith, R. E., & Foxall, G. R. (2003). The measurement of innovativeness. In L. V. Shavinina (Ed.), The international handbook on innovation (pp. 321-330). Oxford: Elsevier Science. [Google Scholar]
 23. Gürsoy, T. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. [Google Scholar]
 24. Güven, M., & Kürüm, D. (2007). Teacher candidates’ learning styles and critical thinking dispositions. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(21), 60-90. [Google Scholar]
 25. Healey, M., & Jenkins, A. (2000). Kolb’s experiential learning theory and its application in geography in higher education. Journal of Geography, 99(5), 185.195. [Google Scholar]
 26. Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz‐yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 1(2), 67-82. [Google Scholar]
 27. Kalafat, S. (2012). Lise öğretmenleri kişilik özelliklerinin öğretmen yeterliliklerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(3), 193-204. [Google Scholar]
 28. Kaplan, E. J., & Kies, D. A. (1995). Teaching styles and learning styles: which came first? Journal of Instructional Psychology, 22(1), 29-33. [Google Scholar]
 29. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 30. Karademir, E., & Tezel, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-145. [Google Scholar]
 31. Karadeniz-Bayrak, B., & Altun, S. (2009). Is there any difference between learning styles of student science teachers in relation to both their grade and gender. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 765-770. [Google Scholar]
 32. Karakış, Ö. (2006). Bazı yükseköğrenim kurumlarında farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 33. Kaya, S. (2017). Biyoloji öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.  [Google Scholar]
 34. Kauchak, D. P., & Eggen, P. D. (2003). Learning and teaching research-based methods. The USA: Pearson Education, Inc.  [Google Scholar]
 35. Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15. [Google Scholar]
 36. Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 37. Kılıçer, K., & Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (byö): Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.  [Google Scholar]
 38. Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.  [Google Scholar]
 39. Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. New Jersay: Prentice Hall, Englewood Cliffs. [Google Scholar]
 40. Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory: experiences as the source of learning and development. NJ: Prentice-Hall. Inc. [Google Scholar]
 41. Kolb, D. A., Boyatzis, R.E., & Mainemelis, C. (2000). Experiential theory: previous research and new directions. In R. J. Sternberg and L. F. Zhang (Eds.), Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles (pp. 227-246).  NJ: Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 42. Kurt, H., & Ekici, G. (2013). Bireysel farklılıklar ve öğretime yansımaları. In G. Ekici and M. Güven (Ed.) Öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri (pp.39-82). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 43. Levenson M. R. (1990). Risk-taking and personality. Journal of Personality and Social Psychology, 58(6), 1073-1080. [Google Scholar]
 44. Moore S., & Gullone E. (1996). Predicting adolescent risk behavior using a personalized cost-benefit analysis. Journal of Youth and Adolescence, 25, 343-359. [Google Scholar]
 45. Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Dergisi, 17, 1-21. [Google Scholar]
 46. Olpak, Y.Z., Arıcan, M., & Baltacı, S. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin akran öğretimine yönelik memnuniyetlerine etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 15(1), 525-551. [Google Scholar]
 47. Örün, Ö., Orhan, D., Dönmez, P., & Kurt, A. A. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri ve teknoloji tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 65-76. [Google Scholar]
 48. Özgür, H. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 409-420. [Google Scholar]
 49. Öztürk-Yurtseven, G., & Aldan-Karademir, Ç. (2017). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programındaki öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7(2), 189-206. [Google Scholar]
 50. Pallant, J. (2011). SPSS survival manual. A step by step guide to data analysis using SPSS (3rd. Edt.). Australia: Ligare Book Printer. [Google Scholar]
 51. Partnership for 21st Century Learning. (2016). Framework for 21st century learning. Retrived 21.06.2019 from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf [Google Scholar]
 52. Patton, M. Q. (2001). Qualitative research & evaluation methods. (3rd ed.). Saint Paul, MN: Sage Publications. [Google Scholar]
 53. Pehlivanoğlu, S. (2011). Önsöz. In M. Özcan, Bilgi çağında öğretmen eğitimi, nitelikleri ve gücü. Bir reform önerisi (pp.3-4). Ankara: TED Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi. [Google Scholar]
 54. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press. [Google Scholar]
 55. Rogers, R. K. (2007). Computer anxiety and innovativeness as predictors of technology integration. Unpublished doctoral dissertation, Texas Tech University, Lubbock, TX. [Google Scholar]
 56. Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim. Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 57. Sarı, İ., & Kartal, F. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 19(2), 1673-1689. [Google Scholar]
 58. Shavinina, L. V. (2013). The fundamentals of innovation education. In L.V. Shavinina (Edt.), The international handbook on innovation (pp. 29-51). New York: Routledge. [Google Scholar]
 59. Şahin-İzmirli, Ö., & Gürbüz, O. (2017). An investigation of the relationship between the individual innovativeness and problem solving skills of teacher candidates: The case of Canakkale Onsekiz Mart University. SDU International Journal of Educational Studies, 4(1), 29-43. [Google Scholar]
 60. Şimşek, A. (2012). Araştırma modelleri. In A. Şimşek (Edt.) Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (pp.92-108). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 61. Şentürk, Ü. (2008). Enformasyon toplumunda eğitimin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 487-506. [Google Scholar]
 62. Ünal, Y. (2009). Bilgi toplumunun tarihçesi. Tarih Okulu, V, 123-144. [Google Scholar]
 63. Ünal, K., Dilbaz-Alkan G., Özdemir, B., & Çakır, Ö. (2013), Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stil ve stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği), Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 56-76. [Google Scholar]
 64. Ünal, H. (2014). Üniversite öğrencilerinin bireysel yenilikçilik kategorilerinin belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 4(11), 68-74. [Google Scholar]
 65. Windham, D. M. (1996). Planning for innovation in education. Paris: Unesco: International Institute for Educational Planning. [Google Scholar]
 66. Yenice, N., & Yavaşoğlu, N. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ile bireysel yaratıcılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 107-128. doi:10.17244/eku.334590.  [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Yılmaz, F., Soğukçeşme, G., Ayhan, N., Tuncay, S., Sancar, S., & Deniz, Y. M. (2014). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleki yenilikçilik düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), 259-276. [Google Scholar]
 68. Yorulmaz, A., Çokçalışkan, H., & Önal, H. (2017). Determination of classroom pre-service teachers’ state of personal innovativeness. Journal of Education and Training Studies, 5(1), 28-34. [Google Scholar]