International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(4) 27-44

The Investigation of the Relationship Between Academics’ Person-Organization Fit and Burnout Levels

Arzu Akkaya & Hüseyin Serin

pp. 27 - 44   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.3   |  Manu. Number: MANU-1910-13-0003.R1

Published online: August 13, 2020  |   Number of Views: 85  |  Number of Download: 293


Abstract

The main purpose of the current study is to determine whether there is a relationship between the burnout syndrome which is related to many organizational factors and the person-organization fit which refers to the quality, value and structure compatibility between the person and the organization, and whether this relationship, if any, differs significantly based on various demographic variables. Within the framework of this aim, a scale was applied to 393 academics working in higher education institutions located in Istanbul. The data collection tools used in the study are “Person-Organization Fit Scale” developed by Cable and Judge (1997), and “Maslach Burnout Inventory” developed by Maslach and Jackson (1981). During the analysis of the data gathered through scales, arithmetic mean, frequency, and descriptive values such as standard deviation were used as well as t-test, ANOVA, Pearson correlation, and regression. The results of the research showed that the person-organization fit levels of academicians working at foundation or state universities in Turkey were high, the levels of burnout were low in the emotional exhaustion and depersonalization sub-dimensions of burnout, and the level of personal accomplishment sub-dimension of burnout was moderate. In this study, it was found that the person-organization fit levels of academics differ significantly in terms of gender and weekly course load variables. According to the results of the research, a significant difference was obtained at burnout levels of academics in terms of their weekly course load, academic titles, whether they have any administrative duties and gender variables. In addition, there is a significant relationship between academics' person-organization fit and burnout levels.

Keywords: Person-Organization Fit, Burnout, Academic, University.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akkaya, A. & Serin, H. (2020). The Investigation of the Relationship Between Academics’ Person-Organization Fit and Burnout Levels . International Journal of Progressive Education, 16(4), 27-44. doi: 10.29329/ijpe.2020.268.3

Harvard
Akkaya, A. and Serin, H. (2020). The Investigation of the Relationship Between Academics’ Person-Organization Fit and Burnout Levels . International Journal of Progressive Education, 16(4), pp. 27-44.

Chicago 16th edition
Akkaya, Arzu and Huseyin Serin (2020). "The Investigation of the Relationship Between Academics’ Person-Organization Fit and Burnout Levels ". International Journal of Progressive Education 16 (4):27-44. doi:10.29329/ijpe.2020.268.3.

References
 1. Akın, U. & Ulusoy, T. (2016). The relationship between organizational silence and burnout among academicians: A research on universities in Turkey. International Journal of Higher Education, 5(2). [Google Scholar]
 2. Alnıaçık, E., Alnıaçık, Ü., Erat, S. & Akçin, K. (2013). Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 274-281. [Google Scholar]
 3. Ambrose, M. L., Arnaud, A. & Schminke, M. (2008). Individual moral development and ethical climate: The influence of person-organization fit on job attitudes. Journal of Business Ethics, 77 (3), 323-333. [Google Scholar]
 4. Arbak, Y. & Yeşilada, T. (2003), Örgüt kişi uyumu ve örgütsel çekicilik: Hangi kişiler ne tür örgütleri daha çekici bulur?. İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi, 3, 23-37. [Google Scholar]
 5. Ardıç, K. & Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ örneği). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (3). [Google Scholar]
 6. Bardakçı, A., & Serinkan C. (2009). Pamukkale ünı̇versı̇tesı̇’ndekı̇ akademı̇k personelı̇n iş tatmı̇nlerı̇ ve tükenmı̇şlı̇k düzeylerı̇ne ilı̇şkı̇n bı̇r araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 116-132. [Google Scholar]
 7. Backhaus, K. (2003). Importance of person-job fit to job seekers. Career Development International, 8 (1), 21-26. [Google Scholar]
 8. Bahribinabaj, N., Moghimian, M., Atarbashi, M. & Garche, M. (2003). The survey of the relationship between job burnout and health statue of midwives and nurses. Ofogh-E-Danesh, 9, 99-104. [Google Scholar]
 9. Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Bardakçı,  A.,  &  Serinkan   C.   (2009).   Pamukkale   Ünı̇versı̇tesı̇’ndekı̇ akademik personelı̇n iş tatmı̇nlerı̇ ve tükenmı̇şlı̇k düzeylerı̇ne ilı̇şkı̇n bı̇r araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 116-132. [Google Scholar]
 11. Başol, G. & Altay, M. (2009). Eğitim yönetici ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Kuram Uygulama ve Eğitim Yönetimi Dergisi, 15 (58), 191-121.  [Google Scholar]
 12. Brigham, K. H., De Castro, J. & Shepherd, D. (2007). A person–organization fit model of owner-managers' cognitive style and organizational demands. Entrepreneurship Theory and Practice (31), 29-51. [Google Scholar]
 13. Bright, L. (2007). Does person-organization fit mediate the relationship between public service motivation and the job performance of public employees?. Review of Public Personnel Administration, 27 (4), 361-379. [Google Scholar]
 14. Briscoe, M. L. (1984). Reflections on Academic Burbout. ADE Bulletin. 79, 1-7. [Google Scholar]
 15. Budak, G. & Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliğe etki eden örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerine bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2), 95-108. [Google Scholar]
 16. Cable, D. M. (1995). The role of person-organization fit in organizational entry. (Unpublished doctoral dissertation). Cornell University. [Google Scholar]
 17. Cable, D. M. & Judge, T. A. (1994). Pay preferences and job search decisions: A person-organization fit perspective. Personnel Psychology, 47 (2), 317-348. [Google Scholar]
 18. Cable, D. M. & Judge, T. A. (1996). Person-organization fit, job choice decisions, and organizational entry. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67 (3), 294-311. [Google Scholar]
 19. Cable, D. & Judge, T. (1997) Interviewers’ perceptions of person–organization fit and organizational selection decision. Journal of Applied Psychology, 824, 546–561. [Google Scholar]
 20. Cable, D. M. & Parsons, C. K. (2001). Socialization tactics and person-organization fit. Personnel Psychology, 54 (1), 1-23.  [Google Scholar]
 21. Chatman, J. A. (1989). Improving interactional organizational research: A model of person-organization fit. Academy of Management Review. (14), 333-349. [Google Scholar]
 22. Chen, W.S., Haniff, J., Siau, C.S., Seet, W., Loh, S.F., Jamil, M.H.A., Sa’at, N. & Baharum, N., (2014). Burnout in academicians: An empirical study in private universities in Malaysia, The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 1(2), 62-72.  [Google Scholar]
 23. Çağlayan, Y. (2007). Tükenmişlik Sendromu ve İş Doyumuna Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademisyenlere Yönelik Alan Araştırması. (Yüksek lisans tezi) Kocaeli Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 24. Çam, M. O. (2001). The burnout in nursing academicians in Turkey, International Journal of Nursing Studies, 38, 201-207.  [Google Scholar]
 25. Demir, R., Türkmen, E. & Doğan, A. (2015). Akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerinin  demografik  değişkenler  açısından   ı̇ncelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1194-1222. [Google Scholar]
 26. Dillon, J. F. & Tanner, G. R. (1995). Dimensions of career burnout among educators. Journal and Mass Communication Educator, 50 (2), 4-13. [Google Scholar]
 27. Dinç, M., Bitlisli, F., Çetinceli, E. & Aydın, S. Z. (2013). Öğretim elemanlarının tükenmişliğinde beş faktör kişilik özelliklerinin etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi meslek yüksekokulları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4 (9), 44-69. [Google Scholar]
 28. Dinibütün, S. R. (2013).  Örgüt İklı̇mı̇nin Tükenmı̇şlı̇k  Üzerı̇ne  Etkı̇sini Belirlemeye Yönelı̇k Devlet ve Vakıf  Ünı̇versı̇telerı̇nde Bı̇r Araştırma. (Doktora tezi). Marmara Ünı̇versı̇tesı̇ /Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 29. Doğan, E. ( 2002). Eğitimde Küreselleşme. Eğitim Araştırmaları (6), 87- 98. [Google Scholar]
 30. Eker, M., Anbar, A. & Karabıyık, L. (2007). The relationship between demographic characteristics and burnout among academicians in Turkey. Akademik Araştırmalar Dergisi, 34, 14-35. [Google Scholar]
 31. Ergin, C. (1995). Akademisyenlerde tükenmişlik ve çeşitli stres kaynaklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 37- [Google Scholar]
 32. Erkutlu H., Özdemir H.Ö. & Elden B. (2018). Bireysel demografik değişkenlerin birey örgüt uyumu ı̇le  ı̇lişkisinin  ı̇ncelenmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3). [Google Scholar]
 33. Freudenberger, N. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 59-165. [Google Scholar]
 34. Friedman, I. A. & Farber, B. A. (1992). Professional self-concept as a predictor of teacher burnout, Journal of Educational Research, 84 (1), 28-35. [Google Scholar]
 35. Gavrilovici, O. (2009). Romanian Teachers’ Burnout and Psychological and Professional Difficulties. Ana Stoica-Constantin and Ticu Constantin (Eds.), In Conflict, Change, and Organizational Health, 135-146, “Alexandru Ioan Cuza” University Press. [Google Scholar]
 36. Gezer, E., Yenel, F. & Şahan, H., (2009). Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri ile sosyodemografik değişkenleri arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 243-250. [Google Scholar]
 37. Xiaojun, W. & Shizong, L. (2010). The research on knowledge worker’s person-organization fit. IEE Computer Society. [Google Scholar]
 38. Gökçakan, Z. & Özer, R. (1999). Doğu Karadeniz bölgesindeki illerde görev yapan rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeyleri, nedenleri ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. VI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmalarında Sunulan Bildiri, 10-12 Eylül, Eskişehir. [Google Scholar]
 39. Holloman, H. L. (1999). Factors Related to Burnout in First-year Teachers in South Carolina. (Unpublished doctoral dissertation). University of South Carolina. [Google Scholar]
 40. https://istatistik.yok.gov.tr/ Available on: 15.03.2019. [Google Scholar]
 41. İraz, R. & Ganiyusufoğlu, A. (2011). Örgütlerde mesleki tükenmişlik ve akademisyenler üzerinde bir uygulama. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21, 451-472. [Google Scholar]
 42. Karakiraz, A. & Kutanis Ö.R. (2013). Akademisyenlerde tükenmişliğin Kopenhag tükenmişlik envanteri (CBI) ile ölçülmesi: Bir devlet üniversitesi örneği. İşletme Bilimi Dergisi.1(2), 14-30. [Google Scholar]
 43. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26.ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 44. Kayabaşı, Y. (2008). Bazı değişkenler açısından öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi (20), 191–212. [Google Scholar]
 45. Kilfedder, C.J., Power, K. G. & Wells. T. J. (2001). Burnout in psychiatric nursing. Journal of Advanced Nursing, 34, 383-396. [Google Scholar]
 46. Lackritz, J. R. (2004). Exploring burnout among university faculty: Incidence, performance, and demographic issues. Teaching and Teacher Education, 20, 713–729. [Google Scholar]
 47. Lopez, T. (1999). Person-organization fit: A market orientation customer orientation perspective. Reached from http://www.sbaer.uca. edu/research. [Google Scholar]
 48. Luk, A. L., Chan, B. P. S., Cheong S. W. & Ko, S. K. K. (2010). An axploration of the burnout situation on teachers in two schools in Macau. Social Indicators Research, 95 (3), 489-502. [Google Scholar]
 49. Maslach, C. (1982). Burnout: The cost of caring. New Jersey: Prentice-Hall. [Google Scholar]
 50. Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113. [Google Scholar]
 51. Mukundan, J., & Ahour, T. (2011). Burnout among female teachers in Malaysia. Journal of International Education Research (JIER), 7(3), 25-38. Reached from https://doi.org/10.19030/jier.v7i3.4972 . [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Okray, Z. (2018)  Akademı̇syenlerı̇n tükenmı̇şlı̇k düzeylerı̇: Sı̇stematı̇k bı̇r derleme. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 163-180.  [Google Scholar]
 53. Örmen, U. (1993). Tükenmişlik Duygusu ve Yöneticiler Üzerine Bir Uygulama. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 54. Özdemir, S. (2006). Burnout levels of teachers of students with AD/HD in Turkey: Comparison with teachers of non-ad/hd students. Education and Treatment of Children, 29 (4), 693-709. [Google Scholar]
 55. Parkes, L., Bochner, S. & Schneider, S. (2001). Person–organisation fit across cultures: An empirical investigation of individualism and collectivism. Applied Psychology, 50 (1), 81-108. [Google Scholar]
 56. Polatçı, S., Özçalık, F. & Cindiloğlu, M. (2014). Üretkenlik karşıtı iş davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde kişi-örgüt uyumunun etkileri. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(3), 1-12. [Google Scholar]
 57. Sağlam, A. Ç. (2011). Akademik personelin sosyo-demografik özelliklerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 407-420. [Google Scholar]
 58. Sekiguchi, T. (2004). Person-organization fit and person-job fit in employee selection: A review of the literature. Osaka Keidai Ronshu, 54 (6), 179-196. [Google Scholar]
 59. Serin, H. & Ergin-Kocatürk, H. (2019). Eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin eğitim sürecine dair deneyimleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education,7(2), 495-513. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.2m [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Shanafelt, T. D., West, C. P., Sloan, J. A., Novotny, P.J., Poland, G.A., Menaker, R., Rummans, T.A. & Dyrbye, L. N. (2009). Career fit and burnout among academic faculty. Archives of Internal Medicine, 169 (10), 990-995. [Google Scholar]
 61. Tetik, S. (2011). Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi: Salihli meslek yüksekokulu örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 339– 350. [Google Scholar]
 62. Toker, B. (2011). Öğretı̇m elemanlarında tükenmı̇şlı̇k: Türkı̇ye’dekı̇ üniversitelerde ampı̇rı̇k bı̇r çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1), 114-127. [Google Scholar]
 63. Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki Tükenmişlik, Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 64. Ünal, Z. M. & Turgut, T. (2013). Birey-Örgüt Uyumunun Çalışan Tutkunluğuna Katkısı. 1.Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı. 207-213. Sakarya. [Google Scholar]
 65. Van H. J., Schaufeli W., Greenglass E. & Burke R. (1997). A Canadian-Dutch comparison of teachers burnout. Psychological Reports, 81(2), 371-382. [Google Scholar]
 66. Watts J. & Robertson N. (2011). Burnout in university teaching staff: a systematic literature review. Educational Research, 53(1), 33-50. doi: 10.1080/00131881.2011.552235 [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Xiaojun, W. & Shizong, L. (2010). The research on knowledge worker’s person- organization fit. IEE Computer Society. [Google Scholar]