International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(4) 157-171

Investigation of Primary School Students’ Metacognitive Awareness and Decision-Making Skill

Birsen Berfu Akaydın, Alper Yorulmaz & Halil Çokçalışkan

pp. 157 - 171   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.10   |  Manu. Number: MANU-1912-04-0003.R1

Published online: August 13, 2020  |   Number of Views: 66  |  Number of Download: 297


Abstract

The purpose of this study is to determine the third and fourth grade primary school students’ metacognitive awareness and perception of their decision-making skill and the relationship between them. The study employed the relational survey model. The population of the study is comprised of the third and fourth grade primary school students attending at the state schools in the Marmaris province of the city of Muğla. The sample was randomly determined and included 143 students. As the data collection tools, “The Teacher Form to Determine Primary School Students’ Metacognitive Awareness” and “The Scale of Third and Fourth Grade Primary School Students’ Perception of Decision-Making Skill” were used. The findings have revealed that the primary school students’ metacognitive awareness and perception of their decision-making skill are high. It was concluded that the third and fourth grade primary school students’ metacognitive awareness and perception of decision-making skill do not differ significantly in terms of the gender and grade level variables. Moreover, a positive and weak correlation was found between the students’ metacognitive awareness and perception of decision-making skill and their metacognitive perception was found to predict their perception of decision-making skill. It can be argued that during the primary education, when teachers get students engaged in activities to develop their metacognitive awareness, their decision-making skill can also be developed.

Keywords: Metacognitive Awareness, Decision-Making, Primary School, Perception


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akaydin, B.B., Yorulmaz, A. & Cokcaliskan, H. (2020). Investigation of Primary School Students’ Metacognitive Awareness and Decision-Making Skill . International Journal of Progressive Education, 16(4), 157-171. doi: 10.29329/ijpe.2020.268.10

Harvard
Akaydin, B., Yorulmaz, A. and Cokcaliskan, H. (2020). Investigation of Primary School Students’ Metacognitive Awareness and Decision-Making Skill . International Journal of Progressive Education, 16(4), pp. 157-171.

Chicago 16th edition
Akaydin, Birsen Berfu, Alper Yorulmaz and Halil Cokcaliskan (2020). "Investigation of Primary School Students’ Metacognitive Awareness and Decision-Making Skill ". International Journal of Progressive Education 16 (4):157-171. doi:10.29329/ijpe.2020.268.10.

References
 1. Açıkgöz, Ö. (1996). Etkili öğrenme ve öğretme, Kanyılmaz Matbaası: İzmir. [Google Scholar]
 2. Adıgüzel, A. ve Orhan, A. (2017). Öğrencilerin üstbiliş beceri düzeyleri ile İngilizce dersine ilişkin akademik başarıları arasındaki ilişki. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 5-14. [Google Scholar]
 3. Akın, A. (2006). Başarı Amaç Oryantasyonları ile Bilişötesi Farkındalık, Ebeveyn Tutumları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. [Google Scholar]
 4. Akın, E. ve Çeçen, M. A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi: Muş Bulanık Örneği. Turkish Studies, 9(8), 91-110. [Google Scholar]
 5. Akkaya, R. ve Sezgin Memnun, D. (2012). Öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlığa ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-111. [Google Scholar]
 6. Aral, A. O. (1999). Tahmin Etme ve Metakognitif Bilgi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.  [Google Scholar]
 7. Atay, A. D. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin ve Üstbilişsel Farkındalıklarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. [Google Scholar]
 8. Baba Öztürk, M. ve Güral, M. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: OMÜ Örneği. Electronic Turkish Studies, 11(19), 107-132. [Google Scholar]
 9. Baker, L. (2002). Metacognition in comprehension instruction. In C. Block & M. Pressley (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best practices (s. 77–95). New York: Guilford. [Google Scholar]
 10. Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 11. Batdal Karaduman, G. ve Erbaş, A.A. (2017). Investigation of primary school teacher candidates metacognitive awareness level. Journal fort he Education of Gifted Young Scientists, 5(4), 31-48. [Google Scholar]
 12. Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 80-92. [Google Scholar]
 13. Baysal, Z. N., Ayvaz, A., Çekirdekçi, S. ve Malbeleği, F.(2013). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 68-81. [Google Scholar]
 14. Boyacı, M. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Yetenek Düzeyleri ile Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 15. Bozan, M. (2008). Problem Çözme Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Basınç Konusu ile İlgili Başarı, Tutum ve Üstbiliş Becerinin Gelişimine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 16. Brewer, M.B. (2015). Metacognition in decision-making: Impacts on the bereaved. https://static1.squarespace.com/static/588288a5bf629a83881447c9/t/5883a925ff7c5056577fe671/1485023526105/Metacognition+in+Decision-Making-++Impacts+on+the+Bereaved.pdf adresinden 15.11.2019 tarihinde alınmıştır. [Google Scholar]
 17. Brown, A. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation and other mysterious  mechanisms. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation and understanding (pp. 65–116). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 18. Coutinho, S.A. (2007). The relationship between goals, metacognition, and academic success. The Journal of Doctoral Research in Education, 7(1), 39-47. [Google Scholar]
 19. Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 20. Çalışkan, M. (2010). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Yürütücü Biliş Bilgisine, Yürütücü Biliş Becerilerini Kullanmaya ve Başarıya Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 21. Çakmakçı, E. (2009). Karar verme becerilerinin kazandırılmasında drama dersinin ilköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 22. Dawson, T. L. (2008). Metacognition and learning in adulthood. Northhampton: Developmental Testing Service, LLC. [Google Scholar]
 23. Demirbaş Nemli, B. (2018). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 24. Demirel, M. ve Arslan Turan, B. (2010). Probleme dayalı öğrenmenin başarıya, tutuma, bilişötesi farkındalık ve güdü düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 55-66. [Google Scholar]
 25. Demirsöz, E. S. (2010). Yaratıcı Dramanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları, Bilişüstü Farkındalıkları Ve Duygusal Zeka Yeterliliklerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 26. Dilci, T. ve Kaya, S. (2012). 4. ve 5. sınıflarda görev yapan öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 247-267. [Google Scholar]
 27. Doğanay, A. (1997). Ders dinleme sırasında bilişsel farkındalıkla ilgili stratejilerin kullanımı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(15), 34-42. [Google Scholar]
 28. Duru, M. K. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Beyin Fırtınası İle Öğretimin Başarıya, Kavram Öğrenmeye Ve Bilişüstü Becerilere Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 29. Eldeleklioğlu, J. (1996). Karar Stratejileri İle Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 30. Erden, M. ve Akman, Y. (1996). Eğitim psikolojisi: Gelişim-öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.  [Google Scholar]
 31. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 32. Esmer, E. ve Yorulmaz, A. (2017). Üst bilişsel farkındalık ölçeği öğretmen formunun geçerlilik ve güvenirlik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 955-966. [Google Scholar]
 33. Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. L. Resnick (Ed.), The nature of intelligence içinde (s. 231-236). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 34. Flavell, J. H. (1979). Metacognitive and cognitive monitoring: a new area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911. [Google Scholar]
 35. Garner, R. (1987). Metacognition and reading comprehension. Norwood, NJ: Ablex. [Google Scholar]
 36. Garner, R. & Alexander, P. A. (1989) Metacognition: Answered and unanswered questions. Educational Psychologist, 24(2), 143-158. [Google Scholar]
 37. Gelen, İ. (2003). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 38. Gul, F., & Shehzad, S. (2012). Relationship between metacognition, goal orientation and academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1864-1868. [Google Scholar]
 39. Güçray, S. S. (2001). Ergenlerde karar verme davranışlarının özsaygı ve problem çözme becerileri algısı ile ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(8), 106-120. [Google Scholar]
 40. Gürefe, N. (2015). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 237-246. [Google Scholar]
 41. Hashempour, M. Ghonsooly, B. & Ghanizadeh, A. (2015). Astudy of translation students self-regulation and metacognitive awareness in association with their gender and educational level. International Journal of Comparative Literature & Translation Studies, 3(3), 60-69. [Google Scholar]
 42. Jaleel, S. (2016). A study on the metacognitive awareness of secondary school students. Universal Journal of Educational Research, 4(1), 165-172. [Google Scholar]
 43. Joseph, N. (2010). Metacognition needed: Teaching middle and high school students to develop strategic learning skills. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 54(2), 99-103. [Google Scholar]
 44. Kaçar, M. ve Sarıçam, H. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbiliş farkındalıkları ile matematik kaygı düzeyleri üzerine bir çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 137-152. [Google Scholar]
 45. Karakelle, S. ve Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103. [Google Scholar]
 46. Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (21. basım). Ankara: Nobel Yayın. [Google Scholar]
 47. Kaya, N. ve Fırat, T. (2011). İlköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme-öğretme sürecinde üstbilişsel becerilerinin incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 56-70. [Google Scholar]
 48. Kesici, N. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri ve Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 49. Knox, H. (2017). Using Writing Strategies in Math to Increase Metacognitive Skills for the Gifted Learner. Gifted Child Today, 40(1), 43-47. [Google Scholar]
 50. Koç, C. ve Karabağ, S. (2013). İlköğretim ikinci kademe (6-8. sınıf) öğrencilerinin biliş üstü yetileri ile başarı yönelimlerinin incelenmesi (Bingöl ili örneği). NWSA-Education Sciences, 8 (2), 308-322. [Google Scholar]
 51. Köksal, A. (2003). Ergenlerde duygusal zeka ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 52. Kuhn, D. (2000). Metacognitive development. Current Directions in Psychological Science, 9(5), 178-181. [Google Scholar]
 53. Landine, J., & Stewart, J. (1998). Relationship between metacognition, motivation, locus of controli self-efficacy, and academic achievement. Canadian Journal of Counselling, 32(3), 200-212. [Google Scholar]
 54. Logan, S., & Johnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: Examining where these differences lie. Journal of Research in Reading, 32(2), 199-214.  [Google Scholar]
 55. Mazzoni, G. & Nelson, T. O. (1998). Metacognition and cognitive neuropsychology. monitoring and control processes. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum. Associates.   [Google Scholar]
 56. MEB. (2018). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6.,7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 57. Melgar Begazo, A. E., Flores Sotelo, W. S., Arévalo Tuesta, J. A. & Antón de los Santos, P. J. (2019). Educational technologies, social skills and decision making in university students. Journal of Educational Psychology-Propositos y Representaciones, 7(2), 448-456. [Google Scholar]
 58. Namlu A. G. (2004). Biliş ötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 2, 123-136. [Google Scholar]
 59. Olgun, A. (2006). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Bilgisi Tutumları, Bilişüstü Becerileri ve Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 60. Özcan, Z. Ç. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Biliş Üstü Beceri Geliştiren Stratejileri Kullanma Özelliklerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 61. Sezgin Memnun, D. & Akkaya, R. (2009). The levels of metacognitive awareness of primary teacher trainees. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1919-1923. [Google Scholar]
 62. Özsoy, G., Çakıroğlu, A., Kuruyer, H. G. ve Özsoy, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Google Scholar]
 63. Özsoy, G. ve Günindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri. İlköğretim Online, 10(2), 430-440. [Google Scholar]
 64. Öztürk, A. (2009). Fizik Problemlerini Çözmede Yüksek ve Düşük Başarılı Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Problem Çözme Süreçlerinin Bilişsel Farkındalık Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 65. Sarı, S. (2015). İlkokul 4.sınıfta fen bilimleri dersinde üst biliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 66. Sağır, C. (2006). Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler Ve Karar Verme Sürecinde Etiğin Önemi: Uygulamalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. [Google Scholar]
 67. Schraw, G., & Graham, T. (1997). Helping gifted students develop metacognitive awareness. Roeper Review, 20, 4-8. [Google Scholar]
 68. Schneider, W. & Lock, Q. (2002). The development of metacognitive knowledge in children and adolescents. T. Perfect ve B. Schwartz (Ed.), Applied metacognition. West Nyack, NY, USA: Cambridge University Pres. [Google Scholar]
 69. Senemoğlu, N. (2004); Kuramdan uygulamaya gelişim, öğrenme ve öğretim (Dokuzuncu Baskı), Gazi Kitabevi: Ankara. [Google Scholar]
 70. Sever, I. & Ersoy, A.(2019). İlkokul öğrencileri için karar verme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 662-692. [Google Scholar]
 71. Sezgin Memnun, D. & Akkaya, R. (2009). The levels of metacognitive awareness of primary teacher trainees. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1919-1923. [Google Scholar]
 72. Sinangil, H. K.(1993). Yönetici Adaylarında Karar Verme ile Kaygı İlişkileri. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (Ed: Rüveyde Bayraktar ve İhsan Dağ.) Türk Psikologları Derneği Yayını. Ankara. ss. 171-177. [Google Scholar]
 73. Siswati, B. H. & Corebima, A. D. (2017). The effect of education level and gender on students’ metacognitive skills in Malang, Indonesia. Advances in Social Sciences Research Journal, 4(4) 163-168. [Google Scholar]
 74. Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., ve Murphy, C. (2002). Measures of children’s knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79. [Google Scholar]
 75. Tabachnick, B. & Fidell, L. (2013). Using multivariate statistics. (6th International edition cover edn), Sage Publications: New Jersey. [Google Scholar]
 76. Tachie, S. A. (2019). Meta-cognitive skills and strategies application: How this helps learners in mathematics problem-solving. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(5), 1-12. [Google Scholar]
 77. Tekin, S., ve Ulaş, A. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerine ilişkin bir araştırma. Qualitative Studies, 11(3), 27-38. [Google Scholar]
 78. Tiryaki, M.G. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  [Google Scholar]
 79. Tunca, N. ve Alkın Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 47-56. [Google Scholar]
 80. Tüysüz, C. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme becerisine yönelik üst biliş düzeylerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (21), 157-166. [Google Scholar]
 81. Ugraş, M. (2018). An Investigatıon of the relationship between eighth grade students’ scientific epistemological beliefs, metacognitive awareness and science self-efficacy beliefs with science achievement. Mediterranean Journal of Educational Research, 12(24), 17-32. [Google Scholar]
 82. Van Velzen, J. (2016). Metacognitive learning: Advancing learning by developing general knowledge of the learning process. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. [Google Scholar]
 83. Veloo, A., Rani, M.A. & Hariharan, K. (2015). The role of gender in the use of metacognitive awareness reading strategies among biology students. Asian Social Science, 11(1), 67-73. [Google Scholar]
 84. Vianty M.( 2007). The comparison of students’ use of metacognitive reading strategies between reading in Bahasa Indonesia and in English. International Education Journal, 8(2), 449–460. [Google Scholar]
 85. Yiğit, A. (2005). Lise öğrencilerinin karar verme davranışlarının bazı değişkenlere göre yordanması. Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 86. Young, A., & Fry, J.D. (2008). Metacognitive awareness and achievement in college studenst. Journal of The Scholarship of Teaching and Learning, 8(2), 1-10. [Google Scholar]
 87. Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25, 3-17. [Google Scholar]