International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(4) 270-285

Sensitivity to Animals Through the Eyes of Primary School Students

Ceren Utkugün

pp. 270 - 285   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.17   |  Manu. Number: MANU-2003-02-0007

Published online: August 13, 2020  |   Number of Views: 62  |  Number of Download: 229


Abstract

Animal love holds an important role in the emotional and social development of children. The ability of children to form an attachment to and to take responsibility for an animal, and the development of sensitive behaviors towards animals emphasize the importance of animal love in the personal development of children. This study was conducted to examine the views of primary school students about sensitivity to animals. The phenomenology design, among qualitative research methods, was used in the study. Based on criterion sampling and maximum variation sampling methods, 120 primary school students attending the 3rd grade of 3 distinct public schools with low, middle and high socioeconomic levels in Afyonkarahisar provincial center were determined as participants. The data of the study were obtained by using a semi-structured interview form. The data obtained in the study were analyzed with descriptive analysis technique, and students' responses were examined in-depth, and results were tabulated using descriptions and supported with direct quotations from the views of primary school students. According to the findings, the ability of students to empathize with street animals, to give examples from their own lives on the protection and improving the living conditions of animals, and to use emotional statements like "'I feel sorry for the animals left to the street', 'The animal's life is so precious', 'They are living beings, too and like members of my family'" reveals that students have sensitivity to animals.

Keywords: Animal Love, Life Sciences, Primary School, Sensitivity, Sensitivity to Animals


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Utkugun, C. (2020). Sensitivity to Animals Through the Eyes of Primary School Students . International Journal of Progressive Education, 16(4), 270-285. doi: 10.29329/ijpe.2020.268.17

Harvard
Utkugun, C. (2020). Sensitivity to Animals Through the Eyes of Primary School Students . International Journal of Progressive Education, 16(4), pp. 270-285.

Chicago 16th edition
Utkugun, Ceren (2020). "Sensitivity to Animals Through the Eyes of Primary School Students ". International Journal of Progressive Education 16 (4):270-285. doi:10.29329/ijpe.2020.268.17.

References
 1. Ahi, B., & Özsoy, S. (2015). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin çevreye yönelik tutumları: cinsiyet ve mesleki kıdem faktörü, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 31-56.  [Google Scholar]
 2. Altunay, E., Oral, G. & Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma, Sakarya Üniversitesi Journal of Education, 4(1), 62-80.  [Google Scholar]
 3. Akşehirli, S. (2011). “Çocuksu Duyarlılık” kavramı bağlamında Reşat Nuri Güntekin’in gamsızın ölümü hikayesi, Turkish Studies, 6(3), 439-466.  [Google Scholar]
 4. Ateş, N. (2005). Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık eğilimlerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  [Google Scholar]
 5. Aydın, F., & Çepni, O. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Karabük ili örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 189-207. [Google Scholar]
 6. Aydın, F. ve Kaya, H. (2011). Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının değerlendirilmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 229-257.  [Google Scholar]
 7. Aydın, M. Z., & Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları [Google Scholar]
 8. Binbaşıoğlu, C. (2003) Hayat bilgisi öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.  [Google Scholar]
 9. Bridge, B. (2003). Etik değerler eğitimi. İstanbul: Beyaz Yayınları [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün. Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Çabuk, B., & Karacalıoğlu, C. (2003), Üniversiteli öğrencilerin çevre duyarlılıklarının incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1), 189-198.  [Google Scholar]
 12. Çavuş, R., Umdu Topsakal, Ü., & Öztuna Kaplan, A. (2013). İnformal öğrenme ortamlarının çevre bilinci kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşleri: Kocaeli bilgievleri örneği, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1), 15-26.  [Google Scholar]
 13. Çaya, S. (2015). Ev hayvanları ve duygusal gelişimdeki rolleri, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 98-112.  [Google Scholar]
 14. Çukur, D., & Özgüner, H. (2008). Kentsel alanda doğa bilinci kazandırmada oyun mekanı tasarımının rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 177-187.  [Google Scholar]
 15. Diken, E., & Sert Çıbık, A. (2009). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının çevre bilincinin cinsiyete göre değişiminin incelenmesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 14-25.  [Google Scholar]
 16. Dolaştır Koyun, B. (2016). Evcil hayvanlara bağlanma ile ağaç ve çevre tutumu arasındaki ilişki, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  [Google Scholar]
 17. Emre, E., & Erten, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bitki ve hayvanlara karşı ilgileri ve bu ilgileri belirleyen uyarıcı faktörler, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-20 Haziran, Niğde.  [Google Scholar]
 18. Erökten, S. (2015). Bölgelere göre öğrencilerde çevre bilincinin karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 169-179. [Google Scholar]
 19. Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100. [Google Scholar]
 20. Erten, S. (2012). Türk ve Azeri öğretmen adaylarında çevre bilinci, Eğitim ve Bilim, 37(166), 88-100.  [Google Scholar]
 21. Eryaman, M. Y., Ozdilek, S. Y., Okur, E., Cetinkaya, Z. & Uygun, S. (2010). A participatory action research study of nature education in nature: Towards community-based eco-pedagogy. International Journal of Progressive Education, 6(3), 53-70. [Google Scholar]
 22. Genç, M., & Genç, T. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi, Asya Öğretim Dergisi, 1(1), 9-19.  [Google Scholar]
 23. Genç, S. Z. ve Eryaman, M. Y. (2007). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 89-102.  [Google Scholar]
 24. Güzel Candan, D., & Ergen, G. (2014). 3. sınıf hayat bilgisi ders kitaplarının temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 134-161.  [Google Scholar]
 25. Işın, E. (1995). İstanbul’da gündelik hayat, İletişim Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 26. Karaca, F. (2018). Anne babaların ve okul öncesi grubu çocuklarının çevre bilincine sahip olma durumlarının değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın.  [Google Scholar]
 27. Karataş, A., & Aslan, G. (2012). İlköğretim öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılmasında çevre eğitiminin rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi, Journal of World of Turks, 4(2), 259-276. [Google Scholar]
 28. Koçak, İ. (2009). Huzurevlerindeki yaşlıların ve sağlık personelinin evcil hayvanlar ile terapiye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 29. Köşker, N. (2013). İlkokul öğrencileri ve sınıf öğretmeni adaylarının doğaya ilişkin algıları ve sorumluluklarına yönelik düşünceleri, Turkısh Studies, 8/3, 341-355.  [Google Scholar]
 30. Köşker, N. (2019). Okulöncesi çocuklarında doğa algısı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 294-308. [Google Scholar]
 31. MEB. (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2. ve 3. Sınıflar) http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=326 adresinden 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir.  [Google Scholar]
 32. Nalçacı, A., & Beldağ, A. (2012). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre tutumlarının belirlenmesi (Erzurum örneği), Doğu Coğrafya Dergisi, 17(28), 141-154.  [Google Scholar]
 33. Öcal, A., Altınok, A., & Demirkaya, H. (2013). İlköğretim öğrencilerine yönelik sosyal duyarlılık ölçeğinin geliştirilmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, C.3, S.1, 67-76.  [Google Scholar]
 34. Önder, R. (2015). İlköğretim öğrencilerinin çevre tutumlarının incelenmesi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 115-124.  [Google Scholar]
 35. Özata Yücel., E. & Özkan, M. (2014). Ortaokul öğrencilerine yönelik çevresel tutum ölçeği geliştirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 27-48.  [Google Scholar]
 36. Özkul, T., Sarıbaş, T., Uzabacı, E., & Yüksel, E. (2013). Türk toplumunun hayvan hakları kavramına yaklaşımının belirlenmesine yönelik bir araştırma: II. hayvan sevgisi, hayvanları tanımlama, hayvan sahipliği ve beslenme alışkanlıklarına yönelik tutum analizi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19 (2), 199-202. [Google Scholar]
 37. Sağsöz, G., & Doğanay, G. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Giresun ili örneği). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 3(1), 1-20. [Google Scholar]
 38. Talas, M., & Karataş, A. (2012). Çevre bilincinin geliştirilmesinde topluma hizmet uygulamaları dersinin önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı örneği, Journal of World of Turks, 4(1), 107- 124.  [Google Scholar]
 39. Tay, B., & Yıldırım, K. (2009). Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1499-1542. [Google Scholar]
 40. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005.  [Google Scholar]
 41. Türksoy, Ö. (1991). Çevre duyarlılığı eğitiminde bilişsel yaklaşım: Çocuk ve temel çevre özellikleri, Eğitim ve Bilim Dergisi, 5: 80-88. [Google Scholar]
 42. Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559 [Google Scholar]
 43. Uluçınar Sağır, Ş., Aslan, O., & Cansaran, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, İlköğretim Online, 7(2), 469-511. [Google Scholar]
 44. Uzun, N., & Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202.   [Google Scholar]
 45. Uzun, N., & Sağlam, N. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarına “Çevre ve İnsan” dersi ile gönüllü çevre kuruluşlarının etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 210-218.  [Google Scholar]
 46. Uzun, N., Sağlam, N., & Varnacı Uzun, F. (2008). Yeşil sınıf modeline dayalı uygulamalı çevre eğitimi projesinin çevre bilinci ve kalıcılığına etkisi, Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 59-74.  [Google Scholar]
 47. Ünver, G., Bümen, N. T.,& Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi örneği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 155 (35), 63-77. [Google Scholar]
 48. Yalçınkaya, E. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları farkındalık düzeyleri, Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 137-151.  [Google Scholar]
 49. Yeşilyurt, S., Gül, Ş., & Demir, Y. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılığı: Ölçek geliştirme çalışması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 38-54.  [Google Scholar]
 50. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.  [Google Scholar]
 51. Yıldırım, C., Bacanak, A., & Özsoy, S. (2012). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına karşı duyarlılıkları, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 121-134.  [Google Scholar]
 52. Yılmaz, R. (2009). Edirne’de çevre bilincinin belirlenmesi ve sosyo-ekonomik özelliklerin çevresel bilinç üzerine etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 79-92.  [Google Scholar]
 53. Yücel, M., Altunkasa, F., Gürçay, S., Uslu, C., & Peker Say, N. (2006). Adana’da çevre duyarlılığı düzeyinin ve geliştirme olanaklarının araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 217-228.  [Google Scholar]
 54. Zengin, U., & Kunt, H. (2013). Ortaokul öğrencilerinin ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 155-165.  [Google Scholar]