International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(6) 283-295

Investigation of the Relationship between Well-Being, Social Anxiety and Self-Regulation Skills in Adolescents

Mehmet Fatih Aslan & Okan Bilgin

pp. 283 - 295   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.17   |  Manu. Number: MANU-2004-30-0002.R1

Published online: December 07, 2020  |   Number of Views: 192  |  Number of Download: 694


Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between well-being, social anxiety and self-regulation skills in adolescents. The study also examined whether well-being, social anxiety, and self-regulation vary according to some demographic information variables (gender, age, grade, level of income, number of siblings) in adolescents. For this purpose, “Demographic Information Form", “EPOCH Measure of Adolescent Well-Being”, “Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A)” and “Adolescent Self-Regulatory Inventory-ASRI” were given to a total of 436 adolescents, 327 males and 109 females,  who were studying in different high schools and secondary schools in Istanbul. Pearson Moment correlation coefficient was used to determine the level of the relationships between the well-being, social anxiety and self-regulation skills of adolescents. In addition, t-test and one way ANOVA were used to find out whether well-being, social anxiety and self-regulation skills of adolescents differed according to demographic variables. According to the findings obtained from data analysis, significant differences were found demographic variables gender and grade and well-being and avoidance in general situations, which is one of the sub-dimensions of social anxiety. Significant difference was also found between the variable of age and level of well-being. No significant difference was found between the number of siblings and level of income and well-being, social anxiety and self-regulation skills of adolescents. When the relationships between variables were investigated, a positive moderate correlation was found between well-being and success in self-regulation, while positive low level correlation was found between all sub-dimensions of social anxiety and inadequacy in self-regulation.

Keywords: Well-being, Social Anxiety, Self-Regulation.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aslan, M.F. & Bilgin, O. (2020). Investigation of the Relationship between Well-Being, Social Anxiety and Self-Regulation Skills in Adolescents . International Journal of Progressive Education, 16(6), 283-295. doi: 10.29329/ijpe.2020.280.17

Harvard
Aslan, M. and Bilgin, O. (2020). Investigation of the Relationship between Well-Being, Social Anxiety and Self-Regulation Skills in Adolescents . International Journal of Progressive Education, 16(6), pp. 283-295.

Chicago 16th edition
Aslan, Mehmet Fatih and Okan Bilgin (2020). "Investigation of the Relationship between Well-Being, Social Anxiety and Self-Regulation Skills in Adolescents ". International Journal of Progressive Education 16 (6):283-295. doi:10.29329/ijpe.2020.280.17.

References
 1. Akgündüz, Y. & Bardakoğlu, Ö. (2012). Subjective well-being levels of vocational high school students. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 1(2): 101-106. [Google Scholar]
 2. Alim, E. (2018). Ergenlerde mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Aydın, A., & Sütcü, S. T. (2007). Ergenler için sosyal kaygi ölçeğinin (eskö) geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 79-89. [Google Scholar]
 4. Baltacı Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 5. Beidel, D.C., Turner, S.M. & Morris, T.L. (1999). Psychopathology of childhood social phobia. Journal of the American Academy of Child and AdolescentPsychiatry 3(6): 643-650. [Google Scholar]
 6. Ben, S. (2017). İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile beden algısı olumsuz değerlendirilme korkusu sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 8. Çevik, N. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını yordayan bazı değişkenler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Çivitci, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinde yaşam doyumu: bazı kişisel ve ailesel özelliklerin rolü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 29-52. [Google Scholar]
 10. Davison, G. C., & Neale, J. (2004). Anormal psikoloji. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. [Google Scholar]
 11. Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.  [Google Scholar]
 12. Demirci, İ., & Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(3), 9-30. [Google Scholar]
 13. Diener, E. (2006). Guidelines for national ındicators of subjective well-being and ill-being. Journal of Happiness Studies, 7: 397-404. [Google Scholar]
 14. Dilbaz, N. (1997). Sosyal fobi. Psikiyatri Dünyası Dergisi, (1): 18-24. [Google Scholar]
 15. Duckworth, A. L.Gendler, T. S. & Gross, J. J. (2014). Self-control in school-age children. Educational Psychologist, 49(3). [Google Scholar]
 16. Duman, S. (2016). Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş ve benlik saygısının stresle başa çıkma tarzlarıyla ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Eken, A. (2010). Ergenlerin anne-babaya bağlanma biçimleri öznel iyi oluş durumlarının sosyal yetkinlik beklentileriyle ilişkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 18. Eren-Gümüş, A. (2000). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık ve beden simgelerinden doyum düzeylerinin sosyal kaygı düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 33(1-2). [Google Scholar]
 19. Eryılmaz, A. (2011). Ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla aile ortamları arasındaki ilişki. Aile ve Toplum Dergisi, 7(24): 93-101. [Google Scholar]
 20. Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford University Press. [Google Scholar]
 21. Gültekin B.K. & Dereboy, F. (2011). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobinin yaygınlığı ve sosyal fobinin yaşam kalitesi, akademik başarı ve kimlik oluşumu üzerine etkileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 22: 150-158. [Google Scholar]
 22. Gündoğdu, R. & Yavuzer, Y. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş ve Psikolojik İhtiyaçlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23): 115–131. [Google Scholar]
 23. Hamurcu, H. (2011). Ergenlerin yetkinlik inançları ve psikolojik iyi oluşlarını yordamada psikolojik ihtiyaçlar. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 24. Hamurcu, H. (2011). Ergenlerin yetkinlik inançları ve psikolojik iyi oluşlarını yordamada psikolojik ihtiyaçlar. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 25. Harma, M. (2008). Ana-Baba kontrol davranışlarının ve aile içi çatışmanın ergenlerin öz-denetim becerileri ve uyumları üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 26. Kashdan, T. B. (2007). Social anxiety spectrum and diminished positive experiences: Theoretical synthesis and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27(3), 348-365. [Google Scholar]
 27. Kaygusuz, C. & Özpolat A. R. (2015). An analysis of universitystudents’ levels of self-controlaccordingtotheir ego states. EurasianJournal of EducationalResearch, 16(64): 197-212. [Google Scholar]
 28. Kern, M. L., Benson, L., Steinberg, E. A., & Steinberg, L. (2015). The EPOCH measure of adolescent well-being. Psychological assessment, 28(5), 586. [Google Scholar]
 29. Kuyumcu, B. (2012). Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş duygusal farkındalık ve duygularını ifade etmelerinin ülke ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2): 1-24. [Google Scholar]
 30. La Greca, LJ. & Lopez, N. (1998) Social anxiety among adolescents: Linkages with peer relations and friendships. J Abnorm Child Psychology, 26:83-94. [Google Scholar]
 31. Leary, M.R. & Kowalski, R.M. (1995). Social anxiety. New York: The Guilford Press. [Google Scholar]
 32. Mamassis, G. & Doganis, G. (2004). The Effects of a mental training program on juniors pre-competitive anxiety, self-confidence, and tennis performance, Journalof Applied Sport Psychology, 16(2): 118-137. [Google Scholar]
 33. Mersin, S., & Öksüz, E. (2014). Üniversite öğrencilerinde aile desteğinin kaygi düzeyine etkisi. Journal of International Social Research, 7(35). [Google Scholar]
 34. Moilanen, K. L. (2005). Parenting and self-regulation in adolescence: Associations with adolescent behavior. The University of Nebraska-Lincoln. [Google Scholar]
 35. Nur Şahin G. (2011). Üniversite öğrencilerinin kendini açma, öznel iyi oluş ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.  [Google Scholar]
 36. Nur Şahin G. (2011). Üniversite öğrencilerinin kendini açma,öznel iyi oluş ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılması.Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.  [Google Scholar]
 37. Ok, E. (2016). Anlam arayışı eğitim programının lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 38. Onur, B. (1995). Gelişim psikolojisi. İmge Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 39. Oymak, Y.C. (2017). Psikolojik iyi oluş ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 40. Özden, K. (2014). Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluşun psikososyal yordayıcılarının sosyal bilişsel kariyer kuramı açısından incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). [Google Scholar]
 41. Özgül, O. (2017). Lise öğrencilerinde öz denetim ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi (Elazığ ili örneği), Master's thesis, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. [Google Scholar]
 42. Özkan, İ. (2014). Ergenlerde anne baba tutumu ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 43. Rothbaum, F.,Weisz, J. R. & Snyder, S. S. (1982). Changing the World and changing the self: A two process model of percieved control. Journal of Personality and Social psychology, 42(1). [Google Scholar]
 44. Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of personality and social psychology, 69(4), 719. [Google Scholar]
 45. Saföz Güven, İ.G. (2008). Fen ve genel lise öğrencilerinin cinsiyet ve sosyometrikstatülerine göre öznel iyi oluş düzeyleri, genel sağlık örüntüleri ve psikolojik belirti türleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana. [Google Scholar]
 46. Sezer, F. (2013). Psikolojik İyi Olma Durumu Üzerine Etkili Faktörler. Education Sciences, 8(4): 489-504. [Google Scholar]
 47. Silk, J. S., Steinberg, L. and Morris, A.S. (2003). Adolescents’ emotion regulation in daily life: Links to depressive symptoms and problem behavior. Child Development, 74(6), 1869-1880. [Google Scholar]
 48. Singh, S., & Sharma, N. R. (2018). Self-regulation as a correlate of psychological well-being. Indian Journal of Health and Wellbeing, 9(3), 441-444. [Google Scholar]
 49. Stein, M., Walker, J., & Ford, D. (1994). Setting diagnostic thresholds for social phobia. American Journal of Psychiatry, 151, 408-412. [Google Scholar]
 50. Sübaşı G. (2007).Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygıyı yordayıcı bazı değişkenler, Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(144): 4-14. [Google Scholar]
 51. Tangney, J. P.,Baumeister, R. F. & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, lesspathology, beter grade sand interpersonal success. Journal of Personality, 72(2): 272-322. [Google Scholar]
 52. Topuz, C. (2013). Üniversite öğrencilerinde özgeciliğin öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fatih Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 53. Tümkaya, S. (2011). Türk üniversite öğrencilerinde öznel iyilik halini yordayan sosyo-demografik değişkenler ve mizah tarzları. Eğitim ve Bilim, 36 (160): 158-170. [Google Scholar]
 54. Türe, H. (2009). Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sosyal kaygı düzeyini etkileyen faktörler, Uzmanlık Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa. [Google Scholar]
 55. Turk, C.L., Heimberg R.G., Orsillo S.M. & Holt C.S. (1998). An investigation ofgender differences in social phobia. Journal of Anxiety Disorder. 12(3): 209-223. [Google Scholar]
 56. Turp, H. H. (2017). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin öznel iyi oluş ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 57. Tuzgöl Dost M. (2006). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31): 188-197. [Google Scholar]
 58. Uğur, E. (2013). Lise öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarıve saldırganlık tepkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisan Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. [Google Scholar]
 59. Yang, Z., Asbury, K., & Griffiths, M. D. (2019). An exploration of problematic smartphone use among Chinese university students: Associations with academic anxiety, academic procrastination, self-regulation and subjective wellbeing. International Journal of Mental Health and Addiction, 17(3), 596-614. [Google Scholar]
 60. Yarar, Y. (2019). Lise öğrencilerinin iyi oluş düzeyleri ile siber zorbalık siber mağduriyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı). [Google Scholar]
 61. Yıldırım, T., Çırak, Y. & Konan, N. (2011). Öğretmen adaylarında sosyal kaygı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1): 85-100. [Google Scholar]