International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(2) 101-123

The Relationship Between Language Learning Strategies And Academic Self-Concept

Cemal Bıyıklı

pp. 101 - 123   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.332.7   |  Manu. Number: MANU-2006-04-0006

Published online: April 07, 2021  |   Number of Views: 145  |  Number of Download: 669


Abstract

The aim of this study was to determine the relationship between language learning strategies of secondary school students and the concept of academic self. The study was carried out with 522 students enrolled in an Anatolian high school in the central district of Ankara. In the study, Personal and Academic Self-Concept  Inventory (PASCI), which was developed by Fleming and Whalen (1984), and the Turkish version of Strategy Inventory of Language Learning (SILL), which was developed by Oxford (1990) and adapted into Turkish by Cesur & Fer (2007), were used. Canonical correlation analysis was used in the study. As a result of the study, it was concluded that the scores obtained in certain sub-dimensions of language learning strategies were predicted by the scores obtained in some of the academic self-concept sub-dimensions; however, the effect of the scores concerning some sub-dimensions remained at low levels. In the study, the relationship between the strategies in the language learning strategies sub-dimension and the academic self-concept sub-dimensions was explained through two canonical variables for the 9th, 10th, and 11th Grades. Based on this result, it could be argued that the increase in scores obtained from academic self-concept led to an increase in scores obtained from language learning strategies. In addition, it was concluded that the best predictors in explaining memory strategies were academic and verbal skills; post-cognitive strategies had low power to predict language learning strategies; and, social anxiety and family acceptance dimensions had low powers in predicting academic self-concept perception.

Keywords: Language Learning Strategies, Academic Self, Canonical Correlation


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Biyikli, C. (2021). The Relationship Between Language Learning Strategies And Academic Self-Concept . International Journal of Progressive Education, 17(2), 101-123. doi: 10.29329/ijpe.2021.332.7

Harvard
Biyikli, C. (2021). The Relationship Between Language Learning Strategies And Academic Self-Concept . International Journal of Progressive Education, 17(2), pp. 101-123.

Chicago 16th edition
Biyikli, Cemal (2021). "The Relationship Between Language Learning Strategies And Academic Self-Concept ". International Journal of Progressive Education 17 (2):101-123. doi:10.29329/ijpe.2021.332.7.

References
 1. Açık, Y. (2012). Farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ile yabancı dil kaygıları arasındaki ilişki (İstanbul ili Tuzla ilçesi örneği). (Master’s Thesis). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 2. Ada, S. (2011). Özel ilköğretim okulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma. (Master’s Thesis). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. [Google Scholar]
 3. Ahmad, Z. R., Bano, N., Ahmad, R.  &  Khana, S. J. (2013). Socıal anxıety ın adolescents: Does self esteem matter.  Asıan Journal of Socıal Scıences & Humanities, 2(2), 91-98. Accessed from: http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/ AJSSHPDFs/ Vol.2(2)/ AJSSH2013(2.2-11).pdf  Date of access: 12.03.2020. [Google Scholar]
 4. Akar, T. (2013). Denetim odakları farklı lise öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. (Master’s Thesis). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.   [Google Scholar]
 5. Akmençe, E. (2019). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme strateji kullanımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Master’s Thesis). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.  [Google Scholar]
 6. Alhaisoni, E. (2012). Language learning strategy use of Saudi EFL students in an intensive English learning context. Asian Social Science, 8(13), 115-127. DOI:10.5539/ ass.v8n13p115. Date of access: 17.03.2019. [Google Scholar]
 7. Arastamam, G. & Özdemir, M. (2019). Lise öğrencilerinin görüşlerine göre akademik isteklilik, akademik benlik yeterliği ve kültürel sermaye arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 44 (197), 105-119. DOI: 10.15390/EB.2019.8103. Date of access: 17.03.2020. [Google Scholar]
 8. Aydın, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde uygulanan bellek destekleyici stratejilerin öğrencilerin erişi ve tutumlarına etkisi. (Master’s Thesis). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 9. Azar, F.K., & Saeidi, M. (2013). The relationship between Iranian EFL learners’ beliefs about language learning and their use of learning strategies. English Language Teaching, 6(11), 167-174. DOI:10.5539/elt.v6n11p167. Date of access: 29.04.2020. [Google Scholar]
 10. Baghban, Z. Z.V.  (2012). The relationship between Iranian English language learners’ learning styles and strategies. Journal of Language Teaching and Research, 3(4), 771-777. DOI:10.4304/jltr.3.4.771-777. Date of access: 12.03.2020. [Google Scholar]
 11. Balcı, Ö. &  Üğüten, S. D. (2017). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri. Journal of Turkish Language and Literature, 3(2), 41 - 54. Accessed from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/515a/9908/90a8/ 592b0eb292d60.pdf? Date of access: 12.03.2020. [Google Scholar]
 12. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. [Google Scholar]
 13. Baştürk Tekin, R.S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine ilişkin öğrenme ihtiyaçları ile akademik benlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Master’s Thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.   [Google Scholar]
 14. Baykul, B. (2010). Memory strategıes ın second language vocabulary learning. (Master’s Thesis). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.   [Google Scholar]
 15. Berk, L. E. (1997). Child development, (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.  [Google Scholar]
 16. Bloom, B.S. (2016). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (3th ed.). (Çev. Özçelik, D.A.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Božinović, N. & Sindik, J. (2011). Gender differences in the use of learning strategies in adult foreign language learners. Metodički obzori 6(2011)1,5-20. DOİ: https://doi.org/10.32728/mo.06.1.2011.01. Date of access: 01.05.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Cesur, M.O. & Fer, S. (2007). Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 49-74. [Google Scholar]
 19. Cesur, G. (2016). A Descrıptıve study on self-concept and ıts relatıon to language learnıng strategy use. (Master’s Thesis). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.  [Google Scholar]
 20. Chamot, A. (1987). The learning strategies of ESL students. In A. Wenden & J. Rubin (Eds.), Learner Strategy in Language Learning (pp. 71-83). Englewood Cliffs : Prentice Hall, Inc. [Google Scholar]
 21. Chang, C., &  Shen, M. (2010). The effects of beliefs about language learning and learning strategy use of junior high school EFL learners in remote districts. Research in Higher Education Journal, 8, 1-8. Accessed from: https://www.aabri.com/ manuscripts/ 10462.pdf. Date of access: 12.03.2020. [Google Scholar]
 22. Chiu, M. M., & Klassen, R. M. (2010). Relations of mathematics self-concept and its calibration with mathematics achievement: Cultural differences among fifteen-year-olds in 34 countries. Learning and Instruction, 20(1), 2-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.11.002. Date of access: 09.02.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Christensen, L.B., Johnson, R.B. &  Turner, L.A. (2012). Research methods design and analysis. (2th ed.) (Çev. Aypay, A.).  Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 24. Cohen, A.D. (1990). Language learning: Insights for Learners, Teachers and Researchers. NewYork: Newbury House. [Google Scholar]
 25. Cohen, E.D. (2003). The learner's side of foreign language learning: where do styles, strategies, and tasks meet? International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 279-291. DOI: 10.1515/iral.2003.013. Date of access: 12.02.2020. [Google Scholar]
 26. Çağlar, A. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen dersine yönelik tutumları ve akademik benlik kavramları. (Master’s Thesis). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 27. Çakır, Ö.S., Şahin, T. & Şahin, B. (2000). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersine ilişkin bazı değişkenlerin öğrencilerin duyuşsal özelliklerini açıklama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 43-49. Accessed from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/ 5000048963/ 5000046284.pdf? Date of access: 09.02.2020. [Google Scholar]
 28. Çakır, Y. (2012). Türk üniversiteleri hazırlık okulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ve başarıları arasındaki ilişki. (Master’s Thesis). Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 29. Çankaya, S. (2005). Kanonik korelasyon analizi ve hayvancılıkta kullanımı. (Doctoral Dissertation). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.  [Google Scholar]
 30. Çevik Büyükşahin, G. & Atıcı, M. (2009). Lise 3.sınıf öğrencilerinin benlik saygılarının  bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 339-352. Accessed from: https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/ IJHS/article/view/ 507/350. Date of access: 09.03.2020. [Google Scholar]
 31. Demirel, M. (2012). Language learning strategies of undergraduate students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43,141-153. Accessed from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000048235/5000045555.pdf?. Date of access: 09.02.2020. [Google Scholar]
 32. Deniz, A. (2018). 11-15 yaş arası bir grup ergende akılcı olmayan inançların benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi. (Master’s Thesis). Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 33. Dursun Sürmeli, Z. (2015). Öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, epistemolojik inançlar ve akademik benlik kavramı ile matematik dersi başarısı arasındaki ilişki. (Master’s Thesis). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 34. Duru, A. (1995). İlkokul 5. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ve ana baba tutumları  arasındaki ilişki. (Master’s Thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  [Google Scholar]
 35. Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern Language Journal, 78(3), 273-284. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02042.x. Date of access: 09.02.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 36. Erarslan, A. & Höl, D. (2014). A study on language learning strategies of Turkish efl learners at a state university. Journal Of Second And Multiple Language Acquisition- JSMULA, 2(2), 1-10. Accessed from: http://jsmula.science-res.com/archives_full_issu/ Vol%202%20issue%202%20FULL % 20ISS UE.pdf. Date of access: 09.06.2019. [Google Scholar]
 37. Erdem, Ş. (2019). Üstün yeteneklilerin iyi oluşunda bilgelik, değerler ve benlik kavramının rolü. (Doctoral Dissertation). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Tokat. Giresun Üniversitesi,  Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Giresun. (Common Doctoral Programe) [Google Scholar]
 38. Erdoğan, Ç. (2019). Turistik deneyimlerin benlik-kavramı ile ilişkisi. (Doctoral Dissertation). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.  [Google Scholar]
 39. Erözkan, A. (2011). Sosyal kaygının kaygı duyarlılığı, benlik saygısı ve kişilerarası duyarlılık açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 338-347. Accessed from: http://ilkogretim-online.org.tr/ index.php/io/ article/view/1687/1523. Date of access: 09.08.2019. [Google Scholar]
 40. Farhan, S. & Khan, İ.  (2015). Impact of stress, self-esteem and gender factor  on students’ academıc achıevement. International  Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(2), 12. Accessed from: http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/12._farhan..pdf. Date of access: 09.02.2019. [Google Scholar]
 41. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911. DOI:  https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906. Date of access: 09.02.2020.  [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Fleming, J. S. & Whalen, D. J. (1990). The development and validation of the personal and academic self-concept ınventory (PASCI) in high school and college samples. Educational and Psychological Measurement, 50(4), 957-967. DOI: https://doi.org/10.1177/0013164490504025. Date of access: 09.02.2018. [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Gahungu, O.N. (2007). The relationships among strategy use, self-efficacy, and language ability ın foreign language learners. (Doctoral Dissertation). Northern Arizona University, USA.      [Google Scholar]
 44. Gözüm, E. (2018). Dil öğrenme stratejilerine göre İngilizce  öz yeterlik inancı ve İngilizce akademik başarıları. (Master’s Thesis). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 45. Griffiths, C. (2003). Patterns of language learning strategy use. System, 31, 367-383. DOI: https://doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00048-4. Date of access: 09.04.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Gülsoy, D. (2011). İngilizce okutmanlarının ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin kullanımına ve öğretimine ilişkin görüşleri. (Master’s Thesis). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 47. Günak, D. B. (2010). Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesinde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin öğrenme motivasyonları ve öğrenme stratejileri Türkiye’ de ikinci yabancı dil Almanca’ nın yöntem ve öğretimi alanına bir katkı. (Master’s Thesis). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 48. Güngörmüs, O. (1997). Baba-çocuk ilişkisi, ana-baba okulu. İstanbul: İstanbul Kitabevi.  [Google Scholar]
 49. Gür, Ö. (2010). Yetişkinlere yönelik yabancı dil olarak Almanca öğretiminde gülerek öğrenmenin başarıya etkisi. (Doctoral Dissertation). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 50. Hamamcı, Z. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 314-323. Accessed from: http://www.jret.org/ FileUpload/ ks281142/File/33z.hamamci.pdf. Date of access: 11.04.2020.   [Google Scholar]
 51. Harmankaya, M.Ö. (2016). Üstbiliş stratejileri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine, dinlemeye yönelik tutumlarına ve dinleme kaygılarına etkisi. (Master’s Thesis). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.   [Google Scholar]
 52. Ho, A. P. & Ng, L. L. (2016). Gender-based differences in language learning strategies among undergraduates in a Malaysian public university. Issues in Language Studies, 5(2), 1-12. DOI: https://doi.org/10.33736/ils.1631.2016. Date of access: 01.04.2020.   [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Horwitz, E.K. (1987). Surveying student beliefs about language learning. In Wenden, A.L. & Rubin, J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. (pp.119-129). London: Prentice-Hall.  [Google Scholar]
 54. İnsan Kaynakları Sözlüğü (2020). Accessed from https://www.iksozlugu.com/konu/akademik-yetenek. Date of access: 12.02.2020. [Google Scholar]
 55. İpek, Ö. F. (2012). Üniversite hazırlık okulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ve akademik başarıları. (Master’s Thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 56. Kashdan, B.T. (2007). Social anxiety spectrum and diminished positive experiences: Theoretical synthesis and meta-analyss. Clinical Psychology Review, 27, 348-365. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.12.003. Date of access: 20.01.2020.   [Google Scholar] [Crossref] 
 57. Kaya, A. (2005). Farklı sosyometrik statülerdeki ilköğretim II. kademe öğrencilerinin benlik kavramı ve yalnızlık düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 7-19. Accessed from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/1058000243/1058000245.pdf? Date of access: 03.01.2020.          [Google Scholar]
 58. Kenç, M. F. & Oktay, B. (2002). Akademik benlik kavramı ve akademik başarı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 27(124), 71-79. Accessed from:  http://egitimvebilim.ted.org.tr/ index.php/EB/article/ view/5165/1291. Date of access: 20.01.2020.      [Google Scholar]
 59. Khalil, A. (2005). Assessment of language learning strategies used by palestinian efl learners. Foreign Language Annals, 38(1), 108-119. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2005.tb02458.x. Date of access: 20.03.2020.    [Google Scholar] [Crossref] 
 60. Khamkhien, A. (2012). Effects of proficiency and motivation on the choices of language learning strategies. Journal of English Teaching, 2(3), 179-194. DOI: https://doi.org/10.33541/jet.v2i3.55. Date of access: 20.03.2020.     [Google Scholar] [Crossref] 
 61. Korkmaz, Ö. & Mahiroğlu, A. (2007). Ayrıntılama kuramına dayalı bir öğretimde bellek destekleyicilerin öğrencilerin başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2),1-17. Accessed from: http:// kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/8a0d0143-8355-e711-80ef 00224d68272d. Date of access: 12.02.2020. [Google Scholar]
 62. Köksal, O. (2012). İlköğretim 5. sınıf İngilizce derslerinde kullanılan bellek destekleyici stratejilerin erişiye, tutuma, kelime bilgisine ve kalıcılığa etkisi. (Doctoral Dissertation). Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]
 63. Lawrence, D. (2006). Enhancing self-esteem in the classroom. (3th ed.). London: Paul Chapman. [Google Scholar]
 64. Lessard-Clouston, M. (1997). Language learner strategies: an overview for L2 teachers. The Internet TESL Journal, 3(12),8-17. Accessed from: http://iteslj.org/Articles/Lessard-Clouston-Strategy.html. Date of access: 12.02.2020. [Google Scholar]
 65. Leary, M.R. & Kowalski,  R. M. (1993). The Interaction anxiousness scale: construct and criterion-related validity. Journal of Personality Assesment, 61(1),136-146. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6101_10. Date of access: 27.02.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Leary, M. R. & Kowalski, R. M. (1995). The self-presentation model of social anxiety/phobia. In R. Heimberg, M. Liebowitz, D. Hope, & F. Schneier (Eds.), Social Phobia: Diagnosis, Assessment, And Treatment (pp. 94-112). New York: Guilford.  [Google Scholar]
 67. Liyanage, I. & Bartlett, B. J. (2011). Gender and language learning strategies: looking beyond the categories. The Language Learning Journal, 40(2), 1-17. DOI: https://doi.org/10.1080/09571736.2011.574818. Date of access: 27.12.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Maşrabacı, T. S. (1994). Hacettepe üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Doctoral Dissertation). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 69. McInerney, D. M., Cheng, R. W., Mok, M. M. C. & Lam, A. K. H. (2012). Academic self-concept and learning strategies direction of effect on student academic achievement. Journal of Advanced Academics, 23(3), 249-269. DOI: https://doi.org/10.1177/1932202X12451020. Date of access: 28.04.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 70. Mochizuki, A. (1999). Language learning strategies used by Japanese university students. RELC Journal, 30(2), 101-113. DOI: https://doi.org/10.1177/003368829903000206. Date of access: 28.04.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 71. Mutlu, A. (2018). Dil öğrenme inanışları ve dil öğrenme stratejileri: ingilizce öğretmen adayları üzerine bir çalışma (Balıkesir üniversitesi örneği). (Master’s Thesis). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.   [Google Scholar]
 72. Naeeini, K.S., Maarof, N. & Salehi, H. (2011). Malaysian esl learners’ use of language learning strategies. International Conference on Humanities, Society and Culture IPEDR, (20), 340-344, IACSIT Press, Singapore.  [Google Scholar]
 73. Nakip, M. (2003). Pazarlama araştırmaları. Ankara: Seçkin Yayınları.  [Google Scholar]
 74. O'Malley, J. M. & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 75. Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know? Boston: Heinle & Heinle. [Google Scholar]
 76. Oxford, R. L. &  Burry-Stock, J.A. (1995).  Assessing the use of language learning strategies worldwide with the ESL/EFL version of the strategy ınventory for language learning (SILL). System, 23(1), 1-23. DOI: https://doi.org/10.1016/0346-251X(94)00047-A. Date of access: 04.04.2018. [Google Scholar] [Crossref] 
 77. Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatiksel veri analizi II. Eskişehir: Kaan Kitabevi.  [Google Scholar]
 78. Özmen, D.T. &  Gülleroğlu, H.D.  (2013). Determining language learning strategies used by the students at faculty of educational sciences based on some variable. Education and Science, 38(169), 35-36. Accessed from: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/ 1119/494. Date of access: 27.04.2020. [Google Scholar]
 79. Parviz, M. & Nima, S. (2013). Relationship between learners’ beliefs system and the choice of language learning strategies: A critical study. International Journal of Research Studies in Language Learning, 2(2), 39-48. DOI: 10.5861/ijrsll.2012.166. Date of access: 04.04.2020.  [Google Scholar]
 80. Rasekh, Z. E. & Ranjbary, R. (2003). Metacognitive strategy training for vocabulary learning. TESL-EJ (The Electronic Journal for English as a Second Language), 7(2), 1-18. Accessed from: http://tesl-ej.org/ej26/a5.html. Date of access: 27.04.2020. [Google Scholar]
 81. Renklibay, G.D. (2017). Anne babanın kabullenici tutumunun okul öncesi kurumlarına devam eden 4-6 yaş çocukların akademik benlik saygısına etkisinin incelenmesi. (Master’s Thesis). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 82. Riggio, R.E., Throckmorton, B. & DePaulo, S. (1990).  Social skills and self-esteem. Personality and Individual Differences, 11(8), 799-804. DOI: https://doi.org/10.1016/0191-8869(90)90188-W. Date of access: 04.04.2020.  [Google Scholar] [Crossref] 
 83. Zare-ee, A. & Salami, M. (2014). A close study of the effects of ESP learners’ beliefs on the choice of language learning strategies. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7(1), 119-130. Accessed from: https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/141/55. Date of access: 27.04.2020. [Google Scholar]
 84. Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 85. Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (21th ed.). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 86. Smemeo, W. B. &  Haslam, N. (2013). The effect of language learning aptitude, strategy use and learning context on L2 pronunciation learning. Applied Linguistics, 34(4) 435-456. DOI: https://doi.org/10.1093/applin/ams066. Date of access: 27.04.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 87. Stern, H. H. (1983). Fundamental concepts of language teaching. England: Oxford University Press. [Google Scholar]
 88. Suner İkiz, F. E. (2000). Farklı liselerdeki ergenlerin benlik saygısı, akademik başarı ve sürekli kaygı düzeyi arasındaki ilişki. (Master’s Thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 89. Sung, K. (2011). Factors ınfluencing chinese language learners' strategy use. ınternational. Journal of Multilingualism, 8(2), 117-134. DOI: https://doi.org/10.1080/14790718.2010.532555. Date of access: 27.04.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 90. Sübaşı, G. (2007). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygıyı yordayıcı bazı değişkenler.  Eğitim ve Bilim. 32(144), 3-15. Accessed from: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view /818 / 171   Date of access: 10.08.2019. [Google Scholar]
 91. Süt, F.Z. (2013). Orta öğretim öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği). (Master’s Thesis). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.   [Google Scholar]
 92. Sütçü, S. S. (2014). Öğrenme nesnelerine dayalı tasarlanmış öğretim materyalinin farklı dil öğrenme stratejilerini kullanan öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. (Doctoral Dissertation). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 93. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon. [Google Scholar]
 94. Tagay, Ö., Önen, Ö. &  Canpolat, İ. (2018). Ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri ile güvengenlik ve özsaygıları arasındaki ilişki. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(2), 261-269. Accessed from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/ec6b/dcdf/e400/ 5b9fcea9029db.pdf?  Date of access: 10.08.2019. [Google Scholar]
 95. Uzunoğlu, B.A. (2019). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fetemm mesleklerine yönelik ilgi düzeyleri ile akademik benlik algıları arasındaki ilişki. (Master’s Thesis). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.  [Google Scholar]
 96. Ün, K. (1984). Yabancı dil sözcüklerinin öğretilmesinde bellek destekleyici anahtar sözcük yönteminin etkileri. (Doctoral Dissertation). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 97. Ünal, Ç.D., Ayırır,  İ.O. & S. Arıoğul (2011). İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen üniversite öğrencilerinde yabancı dil stratejilerinin kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 473 - 484. Accessed from: http://static.dergipark.org.tr/article download/imported/ 5000048344/ 5000045664.pdf? Date of access: 10.11.2019. [Google Scholar]
 98. Veenman, M., V.J., Elshout, J., J., Meijer, J., (1997). The generality vs domain specificity of metacognitive skills in novice learning across domains. Learning and Instruction, 7(2), 187-209. Accessed from: DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00025-4. Date of access: 12.02.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 99. Wherton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Languge Learning, 50(2), 203-243. DOI: https://doi.org/10.1111/0023-8333.00117i Date of access: 12.10.2019. [Google Scholar] [Crossref] 
 100. Wong, M. S. L. (2005). Language learning strategies and language self-efficacy: Investigating the relationship in Malaysia. RELC Journal, 36(3), 245-269. Accessed from DOI: https://doi.org/10.1177/0033688205060050. Date of access: 12.02.2020. [Google Scholar] [Crossref] 
 101. Yang, P. L. & Wang, A. L. (2015). Investigation the relationship among language learning strategies, English self-efficacy, and explicit strategy instructions. Taiwan Journal of TESOL, 12(1), 35-62. Accessed from: http://www.tjtesol.org/attachments/article/393/0.8%20TJTESOL-257.pdf Date of access: 12.11.2019.  [Google Scholar]
 102.  Yapıcı, G. E. & Bada, E. (2004). Language learning strategies of EFL learners. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 233-241. Accessed from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000001016/5000001707.pdf? Date of access: 12.11.2019.  [Google Scholar]
 103. Zhussupova, R. & Kazbekova, M. (2016). Metacognitive strategies as points in teaching reading comprehension. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 228(20), 593-600. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.091. Date of access: 30.04.2020. [Google Scholar] [Crossref]