International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(2) 174-193

A Study of The Life Studies Curricula Implemented Since the Foundation of the Republic in Terms of Children’s Rights

Harika Şükriye Toğrulca & Ebru Uzunkol

pp. 174 - 193   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.332.11   |  Manu. Number: MANU-2007-15-0001.R2

Published online: April 07, 2021  |   Number of Views: 97  |  Number of Download: 488


Abstract

This study aims to examine the Life Studies Curricula which have been adopted since the proclamation of the Republic in terms of children’s rights. The 1936, 1948, 1968, 1998, 2009, 2015, and 2018 curricula were examined for this purpose. The study was designed in accordance with the scanning model. The data was collected and analyzed through document review. A form prepared using the Convention on the Rights of the Child obtained from UNICEF's official website and the study conducted by Uluç (2008) was used as the data collection tool. The data was analyzed with the descriptive analysis method, and the outcomes/objectives in the curricula were evaluated based on the prepared form. The study revealed that children's rights were included most in the 2009 curriculum and least in the 1936 curriculum. When all of the curricula were examined, it was found that the curricula included participation rights most and development rights least.

Keywords: Life Studies, Children's Rights, Curriculum


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Togrulca, H.S. & Uzunkol, E. (2021). A Study of The Life Studies Curricula Implemented Since the Foundation of the Republic in Terms of Children’s Rights . International Journal of Progressive Education, 17(2), 174-193. doi: 10.29329/ijpe.2021.332.11

Harvard
Togrulca, H. and Uzunkol, E. (2021). A Study of The Life Studies Curricula Implemented Since the Foundation of the Republic in Terms of Children’s Rights . International Journal of Progressive Education, 17(2), pp. 174-193.

Chicago 16th edition
Togrulca, Harika Sukriye and Ebru Uzunkol (2021). "A Study of The Life Studies Curricula Implemented Since the Foundation of the Republic in Terms of Children’s Rights ". International Journal of Progressive Education 17 (2):174-193. doi:10.29329/ijpe.2021.332.11.

References
 1. Alderson, P. (2000).  Young children's rights: Exploring beliefs, attitudes, principles and practice. London: Jessica Kingsley Publishers.  [Google Scholar]
 2. Ati̇k, S. & Aykaç, N. (2019). Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının değerlendirilmesi (1926-2018) [Evalution of life science curricula (1926-2018)]. Trakya Journal of Education, 9(4), 708-722. Doi: 10.24315/tred.520314. [Google Scholar]
 3. Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? [The qualitative research process: How to conduct a qualitative research?]. Ahi Evran University Institute of Social Sciences Journal, 5(2), 368-388. Doi: 10.31592/aeusbed.598299. [Google Scholar]
 4. Collins, T. (2017). A child’s right to participate: Implications for international child protection, The International Journal of Human Rights, 21(1), 14-46. Doi: https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1248122. [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Çarıkçı, S. (2019). Çocuk Hakları Eğitimi Programının ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin çocuk hakları tutum ve farkındalıklarına etkisi [Effect of the children rights education program on 4th grade student's attitudes and awareness of children rights]. Unpublished Doctoral Thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey.  [Google Scholar]
 6. Di̇ri̇can, R. (2018). Childhood and child rights within the historical process. Journal of Child and Development, 2(2), 51-62. Doi: 10.36731/cg.472028. [Google Scholar]
 7. Dündar, H. & Hareket, E. (2016). Türkiye’de İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının çocuk hakları açısından incelenmesi [The investigation of elementary curriculum of life sciences and of curriculum of social sciences in terms of children rights in Turkey]. Manas Journal of Social Studies, 5(2), 85-103. [Google Scholar]
 8. Erbay, E. (2013). Çocuk hakları. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. [Google Scholar]
 9. Ersoy, A. F. (2011). Elementary school students' perceptions related to children's rights. Elementary Education Online, 10(1), 20-39. [Google Scholar]
 10. Ezer, T. (2004). A positive right to protection for children. Yale Law School Legal Scholarship Repository, 7(1), 1-50.  [Google Scholar]
 11. Gözütok, F. D., Mızıkacı, F., Ulubey, Ö., Tüke, E., Bıkmaz, F., Şahin, S., Koçer, E. & Akçatepe, G. (2013). Cumhuriyet’in ilanından günümüze öğretim programlarının analizi: Hayat bilgisi örneği. Ankara: Yargı Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Gürdoğan Bayır, Ö., Gültekin, M. & Balbağ, N. L, (2016). Haklarımız var! Çocukların gözünden çocuk hakları. [We have our rights: Children's rights from their perspective]. Adıyaman University Journal of Social Sciences, 8(24), 945–970. [Google Scholar]
 13. Howe, R. B. & Covell, K. (2011). A question of commitment children’s rights in Canada. Canada: Wilfrid Laurier University Press. [Google Scholar]
 14. Kalender, B. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının çocuk hakları sözleşmesinin eğitim hedefleri maddesi açısından incelenmesi: Tarihsel bir analiz [Investigation of the life sciences curricula in terms of convention on the rights of the children's the aims of education: A historical analysis]. Unpublished Master Thesis, Gaziantep Universty, Gaziantep, Turkey. [Google Scholar]
 15. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 16. Karataş, Z. (2016). Çocuk adalet sistemi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik uygulamaların nitel analizi [A qualitative analysis of the practices referring to juvenile delinquents in the juvenile justice system]. Unpublished Doctoral Thesis, Selçuk University, Konya, Turkey. [Google Scholar]
 17. Kılıç, A. (2017). İlkokullarda çocukların katılım hakkının gerçekleşme düzeyi: Bir durum araştırması [The level of realisation of childeren's participation rights in primary school: A case study]. Unpublished Master Thesis, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey. [Google Scholar]
 18. Mala, N. (2011), Cumhuriyetten günümüze ilköğretim programlarının faydacı ve ilerlemeci ekole uygunluğu bakımından değerlendirilmesi [An evaluation of the primary education curricula in accordance with pragmatism and progressivism from the foundation of Republic to today]. Unpublished Master Thesis, İnönü University, Malatya, Turkey. [Google Scholar]
 19. Merey, Z. (2012). Children rights in Social Studies Curricula in elementary education: A comparative study. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 3273-3284. [Google Scholar]
 20. Merey, Z. (2016). Çocuk haklarının tarihsel gelişimi. Merey, Z. (Editör), Çocuk Hakları (s76-87) içinde. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 21. Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. [Google Scholar]
 22. Milli Eğitim Bakanlığı, (1936). Hayat Bilgisi Öğretim Programı [Life Studies Curricula]. İstanbul: Devlet Basım Evi. [Google Scholar]
 23. Milli Eğitim Bakanlığı, (1948). Hayat Bilgisi Öğretim Programı [Life Studies Curricula].  İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi. [Google Scholar]
 24. Milli Eğitim Bakanlığı, (1968). Hayat Bilgisi Öğretim Programı [Life Studies Curricula]. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi. [Google Scholar]
 25. Milli Eğitim Bakanlığı, (1998). Hayat Bilgisi Öğretim Programı [Life Studies Curricula]. Ankara: Tebliğler Dergisi. [Google Scholar]
 26. Milli Eğitim Bakanlığı, (2009), Hayat Bilgisi Öğretim Programı [Life Studies Curricula]. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 27. Milli Eğitim Bakanlığı, (2015). Hayat Bilgisi Öğretim Programı [Life Studies Curricula]. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 28. Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Hayat Bilgisi Öğretim Programı [Life Studies Curricula]. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 29. Öztürk, A. (2017). Türkiye’de hayat bilgisi dersi öğretim programlarında çocukların katılım hakkı: Tarihsel bir analiz [Children's participation rights in the life sciences curricula in Turkey: A historical analysis]. Adıyaman University Journal of Social Sciences, 10(27), 864-890. [Google Scholar]
 30. Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage. [Google Scholar]
 31. Sönmez, Ö. F. ve Görmez, E. (2016). Hayat bilgisi dersi öğretim programında vatandaşlık ve çocuk hakları. S. Güven ve S. Kaymakcı (Ed.), Hayat Bilgisi Öğretimi (s. 472-498) içinde. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 32. Şahin, M, (2009). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının gelişimi [Evolution of the social studies curriculum from republic to present]. Journal of International Social Research, 2(8), 402-410. [Google Scholar]
 33. Toğrulca, H. Ş. (2019).  Cumhuriyetten günümüze hayat bilgisi dersi öğretim programlarının çocuk hakları bakımından incelenmesi [Examination of life science curriculum from the republic to the present]. Unpublished Master Thesis, Sakarya University, Sakarya, Turkey. [Google Scholar]
 34. Uçuş, Ş. & Şahin, A. E. (2012). Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne yönelik öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri [Opinions of teachers and school headmasters about the convention of children rights]. Adnan Menderes University Faculty of Education Journal of Education Science, 3(1), 25-41. [Google Scholar]
 35. Uluç, F. Ö, (2008). İlköğretim programlarında çocuk hakları [Child rights in primary education curricula]. Unpublished Doctoral Thesis, Ankara University, Ankara. [Google Scholar]
 36. UNICEF, (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme [Convention on the Rights of the Child].Türkiye: Unicef    [Google Scholar]
 37. UNICEF, (2009). Dünya çocuklarının durumu raporu. Türkiye: Unicef. [Google Scholar]
 38. Urfalıoğlu, K. (2019). Demokratik tutum bağlamında çocukların katılım hakkının gerçekleşme düzeyi: Karşılaştırmalı durum araştırması [The realization level of children's right to participate in the context of democratic attitude: A comparative case study]. Unpublished Master Thesis, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey. [Google Scholar]
 39. Uzun, E. M. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriye’li sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri [Determine the problems the Syrian refugee children studying in pre-school educational institutions in orientation period]. International Journal of Early Childhood Education Studies, 1(1), 72-83. [Google Scholar]
 40. Verhellen, E. (2015). The Convention of the Rights of the Child. Reflections from a historical, social policy and educational perspective. In W. Vandenhole, E. Desmet, D. Reynaert, & S. Lembrechts (Eds.), Routledge international handbook of children’s rights studies (pp. 43–59). Routledge International Handbooks. Routledge. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 42. An Approach for Being Able to Use the Options of Calculating Inter-coder Reliability Manually and Through Software in Qualitative Research of Education and Training in Sports [Google Scholar]