International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(4) 79-98

Evaluation of Innovativeness’ Status of Teachers

Hüseyin Kocasaraç

pp. 79 - 98   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.366.6   |  Manu. Number: MANU-2106-23-0006

Published online: August 08, 2021  |   Number of Views: 143  |  Number of Download: 510


Abstract

This study aims to determine and evaluate the innovative teacher characteristics of teachers working at public-private science and social sciences high schools in Turkey. Science and social sciences high schools were established as educational institutions for students who will be scientists and are expected to be open to innovations, information technologies, learning, development and cooperation. The “Innovative Teacher Characteristics Scale (ITCS)” has been developed to obtain data. This research was carried out using the quantitative method based on the descriptive survey model. 384 teachers working at public-private science and social sciences high schools participated in this study. According to the findings, teachers perceive their being open to innovations, information technologies, learning, development and cooperation to be at a high level in the scope of sub-dimensions of innovative teacher characteristics. The mean scores of the factors show that the innovative teacher characteristics of the teachers differ significantly according to the types of schools (public-private), seniority, foreign language level and branch. On the contrary, they do not differ in terms of gender and education level.

Keywords: Innovation, Innovative Teacher, Innovative Teacher Characteristics


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kocasarac, H. (2021). Evaluation of Innovativeness’ Status of Teachers . International Journal of Progressive Education, 17(4), 79-98. doi: 10.29329/ijpe.2021.366.6

Harvard
Kocasarac, H. (2021). Evaluation of Innovativeness’ Status of Teachers . International Journal of Progressive Education, 17(4), pp. 79-98.

Chicago 16th edition
Kocasarac, Huseyin (2021). "Evaluation of Innovativeness’ Status of Teachers ". International Journal of Progressive Education 17 (4):79-98. doi:10.29329/ijpe.2021.366.6.

References
 1. Adair, J. (2008). Yenilikçi liderlik. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı. [Google Scholar]
 2. Altıntaş, G. & Yeşiltepe, M. (2016). Karşılaştırmalı öğretmen yetiştirme. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED). Özel Sayı: 225 – 250. [Google Scholar]
 3. Aybat, B. (2016). Öğretmen 2. 0, İstanbul: Abaküs Yayınları, [Google Scholar]
 4. Aziz. A. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Balkar, B. (2015). The relationships between organizational climate, innovative behavior and job performance of teachers. International Online Journal of Educational Sciences. 7 (2): 81-92 [Google Scholar]
 6. Baykara, T. (2014). 21.Yüzyılda teknoloji yenilik, inovasyon ve yönetimi, Ankara: Nobel Akademi. [Google Scholar]
 7. Birinci, Y. (2011). Patent Korumasının Yeniliklerin Yayılı Üzerindeki Etkileri. Yeniliklerin Yayılımı, Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar, Ed. Yeloğlu, H. O. Ankara, Siyasal Kitabevi: 23-39. [Google Scholar]
 8. Bitkin, A. (2012). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Şanlıurfa. [Google Scholar]
 9. Bitnn-Fn'edlander, N. Dreyfus, A. & Milgrom, Z. (2004). Type; of'“teachers ın training“: the reactions of primary school science teacher: when confronted with the task of ımplementing an ınnovation. Teaching and Teacher Education, 20: 607-619. [Google Scholar]
 10. Çelikten, M. Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.19(2): 207-237 [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. [Google Scholar]
 12. Cumming, J. & Owen, C. (200l). Reforming schools through ınnovative teaching, australian college of education, enterprise and career eduention foundation and dusseldorf skills forum, ACE Canberra: 2-7. http: //files.eric.ed.gov/fulltext/ED456268.pdf [31.10.2017]. [Google Scholar]
 13. Demir Başaran, S. & Keleş S. (2015). Yenilikçi kimdir? öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(4): 106-118 [Google Scholar]
 14. Elçi, Ş. (2007). İnovasyon: kalkınma ve rekabetin anahtarı. İstanbul: Techopolis Group Yayınları. [Google Scholar]
 15. Gkorezis, P. (2015). Principal empowering leadership and teacher ınnovative behavior: a moderated mediation model. International Journal of Educational Management, Vol. 30 Issue: 6, pp.1030-1044 [Google Scholar]
 16. Glor, E. (2001). Some thoughts on definitions of innovation. The Innovation Journal. http: //www.innovation.cc/discussion-papers/thoughts-innovation.htm [11.10.2017] [Google Scholar]
 17. Goldsmith, R. E. & Foxall, G. R. (2003). The measurement of ınnovativeness. Ed. Shavinina, L.V. The International Handbook on Innovation, Elsevier Science Ltd: 321-329. [Google Scholar]
 18. Gökbulut, B. (2016). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Teknoloji Koçluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 19. Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45. Uluslararası Eğitim Kongresi). Millî Eğitim Dergisi. Sayı: 150. http: //dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/150/guven.htm#top [19.10.2017]. [Google Scholar]
 20. Hamarat, F. (2002). Ilköğretim okulu yöneticilerinin aday öğretmenleri işbaşında yetiştirmedeki rolü ve yetiştirme uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 21. Han, J. K., Kim, N., & Srivastava, R. K. (1998). Market orientation and organizational performance: ıs innovation a missing link? The Journal of Marketing, 62(4): 30-45. [Google Scholar]
 22. Hult, G. T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. 2004. Innovativeness: ıts antecedents and ımpact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5): 429-438. [Google Scholar]
 23. Hurst, P. & Rust, V. D. (1990). The quality of education and the working conditions of teachers. In V. D. Rust & P. Dalin (Eds.), Teachers And Teaching in The Developing World (pp. 151-170). New York: Garland. [Google Scholar]
 24. Karasar, N. (1998). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları [Google Scholar]
 25. Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Bilim Yayınları. [Google Scholar]
 26. Kılıç, İ.& Ural, A. (2013). Bilimsel araştırma süreçi ve spss ile veri analizi. Ankara: Detay yayıncılık [Google Scholar]
 27. Kılıç, H. (2015). Ilköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Denizli İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 28. Koch, A. R., Binnewies, C., & Dormann, C. (2015). Motivating ınnovation in schools: school principals’ work engagement as a motivator for schools’ innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(4): 505-517. [Google Scholar]
 29. Korucu. A.T. & Olpak, Y. Z. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. 5(1): 111-127 [Google Scholar]
 30. Kuran, K. (2002). Öğretmenlik Mesleği (Niteliği ve Özellikleri). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ed. Türkoğlu, A. Konya: Mikro Basım Yayım Dağıtım: 243-278. [Google Scholar]
 31. Kurtuluş, M. F. (2012). Eğitimde inovasyon: öğretmen ve öğrencilerin inovasyona bakışı ve yeterliliğinin sorgulanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 32. Lubienski, C. (2003). Innovation in education markets: theory and evidence on the impact of competition and choice in charter schools. American Educational Research Journal, 40(2): 395-443. [Google Scholar]
 33. Nunan, D. (2003). The impact of english as a global language on educational policies and practices in the asia‐pacific region. TESOL Quarterly, 37(4): 589-613. [Google Scholar]
 34. Orhan, D. Kurt, A.A. Ozan, Ş. Som Vural, S. & Türkan, F. (2014). Ulusal eğitim teknolojisi standartlarına genel bir bakış. Karaelmas Journal of Educational Sciences 2: 65-79 [Google Scholar]
 35. Özbek, A. (2014). Öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerinin tpab yeterlikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Konya. [Google Scholar]
 36. Özgür, H. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2): 409‐420 [Google Scholar]
 37. Peterson, K. & Deal, T. (1998). How leaders ınfluence the culture of schools. Educational Leadership, 56(1): 28-30. [Google Scholar]
 38. Ritchhart, R. (2004). Creative teaching in the shadow of the standards. Independent School. 63: 32–40. [Google Scholar]
 39. Rogers, M. E. (2003). Diffusion of ınnovations (Fifth Edition). Free Press, New York. [Google Scholar]
 40. Stein, M. K., & Wang, M. C. (1988). Teacher development and school improvement: the process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4: 171–187. [Google Scholar]
 41. Şahin. İzmirli, Ö. & Gürbüz, O. (2017). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik durumları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi: (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği). SDU International Journal of Educational Studies. 4 (1): 29-43. [Google Scholar]
 42. Şen, Ş. H. (2013). Eğitim açısından toplumsal değişim ve yenileşme. Eğitim Bilimine Giriş. Ed. Karip, E. Ankara: PegemA Yayınevi: 164-179 [Google Scholar]
 43. Shavinina, L.V. (2013). The routledge ınternational handbook of ınnovation education. New York: Routledge USA [Google Scholar]
 44. Shi, J. (2012), Influence of passion on ınnovative behavior: an empirical examination in peoples republic of china. African Journal of Business Management, 6(30): 8889-8896. [Google Scholar]
 45. Temizkan, M. (2014). Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar: robot uygulamaları, Yayımlanmamış Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü,Ankara. [Google Scholar]
 46. Thurlings, M. Evers, A.T. & Vermeulen, M. (2015). Toward a model of explaining teachers’ ınnovative behavior: a literature review. Review of Educational Research. 85 (3): 430–471. [Google Scholar]
 47. Top, S. (2008). Işletmelerde yenilik ve yaratıcılık yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. [Google Scholar]
 48. Tschannen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (2001) Teacher efficacy: capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17: 783-805 [Google Scholar]
 49. Turgut, E. & Begenirbaş, M. (2016). Yenilikçi iklimin ve sosyal sermayenin bilgi paylaşımı ve yenilikçi davranışa etkisi. The Journal of Defense Sciences.15(1): 113-147. [Google Scholar]
 50. Üre, Ö. (2002). 21.Yüzyıl Öğretmeni. Eğitime Yeni Bakışlar-1.ed. Sünbül, A. M. Konya: Mikro Basım Yayım Dağıtım: 1-5. [Google Scholar]
 51. Van Der Heijdena, H.R.M.A, Geldensa, J. J. M. Beijaardb, D. & Popeijusa, H.L. (2015). Characteristics of teachers as change agents. Teachers And Teaching: Theory And Practice.2(6): 1-22. [Google Scholar]
 52. Villalba, E. (2007). The relationship between education and ınnovation, jrc scientific and technical reports, https: //ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/relationship-between-education-and-innovation-evidence-european-indicators.[02.01.2017]. [Google Scholar]