International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2015, Vol. 11(3) 20-31

Natural Sciences Teachers’ Skills of Managing the Constructivist Learning Environment

Şendil Can & Güliz Kaymakcı

pp. 20 - 31   |  Manu. Number: ijpe.2015.003

Published online: October 15, 2015  |   Number of Views: 48  |  Number of Download: 322


Abstract

The quality of education and instruction is related to effective execution of educational and instructional activities and efficiency of these activities is related to how the class is managed. Considered to be the manager of the classroom processes and program, teachers are expected to effectively direct and manage various material and human resources for the accomplishment of the goals. The purpose of the current study employing survey method is to determine the effect of gender, the type of the faculty graduated and length of service on teachers’ skills of managing the constructivist learning environment. The sampling of the study consists of 85 Life Sciences, Physics, Chemistry and Biology teachers working in schools located in the city of Muğla in the second term of 2014-2015 school year. As a data collection tool, The Scale of Management Skills of The Constructivist Learning Environment (SMSCLE) developed by Yıldırım (2012) was used. The teachers’ skills of managing constructivist learning environments were examined through frequencies and percentages, whether these skills vary depending on gender and the type of the faculty graduated was investigated with t-test and whether these skills vary depending on their length of service was investigated through one-way variance analysis. At the end of the study, it was concluded that the teachers’ skills of managing the constructivist learning environment are high and gender and the type of the faculty graduated do not significantly affect their skills. Yet, their managing skills vary significantly depending on their length of service

Keywords: Classroom Management, Variance Analysis, Science Teachers, Constructivist Learning Environment, gender


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Can, S. & Kaymakci, G. (2015). Natural Sciences Teachers’ Skills of Managing the Constructivist Learning Environment . International Journal of Progressive Education, 11(3), 20-31.

Harvard
Can, S. and Kaymakci, G. (2015). Natural Sciences Teachers’ Skills of Managing the Constructivist Learning Environment . International Journal of Progressive Education, 11(3), pp. 20-31.

Chicago 16th edition
Can, Sendil and Guliz Kaymakci (2015). "Natural Sciences Teachers’ Skills of Managing the Constructivist Learning Environment ". International Journal of Progressive Education 11 (3):20-31.

References
 1. Abbott, J. & Ryan, T. (1999). Constructing Knowledge, Reconstructing Schooling. Educational Leadership, 57(3), 66-69. [Google Scholar]
 2. Ada, S. (2000). Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 1-8. [Google Scholar]
 3. Ağlagül, D. (2009). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 4. Akgün, Ö. E. (2005). Uygulayanların Deneyim ve Görüşleriyle Yapıcı Yaklaşım ve Yapıcı Yaklaşımların Uygulanması Öncesinde Yapılması Önerilen Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-18. [Google Scholar]
 5. Akın, U. (2006). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimleri ile İş Doyumları arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 6. Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü. İlköğretim Online, 4(2), 55-64. [Google Scholar]
 7. Aldrich, J.E. & Thomas, K.L., (2002). Evaluating the Diverse Constructivist Beliefs of Early Childhood, Elementary and Middle School Education Majors, 10, p. 14.; Paper Presented At The Annual Meeting Of The Mid-Western Educational Research Association (Columbia, OH, October 18, 2002). [Google Scholar]
 8. Arslan, A., Orhan, S. & Kırbaş, A. (2010). Türkçe Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Yönetici Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 85-100. [Google Scholar]
 9. Atıcı, R. (2014). Sınıf İçerisinde Öğrenci Davranışlarına Etki Eden Etmenler. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 413-427. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2445. [Google Scholar]
 10. Balcı, A. (1993). Etkili Okul. Ankara: Yavuz Dağıtım. [Google Scholar]
 11. Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 3390. [Google Scholar]
 12. Biggs, J. (1996). Enhancing Teaching Throught Constuctive Alignment. Higher Education, 32, 347-364. Brooks,  J.  G.  &  Brooks,  M.  G.  (1999).  In  Search  of  Understanding:  The  Case  for   Constructivist [Google Scholar]
 13. Classrooms. (Revised Ed.). Alexandria, VA: Association For Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 14. Burden, P. E. (1995). Classroom Management and Discipline Methods to Facilitate Cooperation and Instruction. USA: Longman Publishers. [Google Scholar]
 15. Çandar, H. & Şahin, A. E. (2013). Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal Of Education], 44, 109-119. [Google Scholar]
 16. Çetin, Ş. (2013). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Konusundaki Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği (SYÖİÖ) Geliştirme Çalışması. International Periodical for the Languages, Literature  and History of Turkish or Turkic. 8(12), 299-310. www.turkishstudies.net adresinden 10.09.2015 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 17. Çınar, O., Temel, A., Beden, N., & Göçgen, S. (2004). Kalabalık Sınıfların Öğretmen ve Öğrenciye  Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Malatya. 10.09.2015 tarihinde https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/455.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 18. Çınar, O., Teyfur, E. & Teyfur, M., (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47–64. [Google Scholar]
 19. Dağlı, A. & Sünkür, M. (2012). İlköğretim Denetmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim 1. Kademede Görevli Öğretmenlerin Sınıf İçi Davranışları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 1-17. www.esosder.org Adresinden 12.07.2015 Tarihinde İndirilmiştir. [Google Scholar]
 20. Dündar, Ş. (2008). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 21. Eker, C. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178. [Google Scholar]
 22. Ekici, G., Aluçdibi, F. ve Öztürk, N. (2012). Biyoloji Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Cinsiyet ve Kıdem Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 13-30. www.e-dusbed.com adresinden 10.09.2015 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 23. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 24. Eryaman, M. Y. & Genc, S. Z. (2010). Learning theories. In C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of Curriculum Studies. Sage Publications. [Google Scholar]
 25. Jones, M. G. & Araje, L. B. (2002). The Impact of Constructivism on Education: Language, Discourse and Meaning. American Communication Journal, 5(3), 1-10. [Google Scholar]
 26. Kaloç,  İ.  (2006).  İlköğretim  Müfettişlerinin  Öğretmenlerin  Eğitsel  Yeterliklerine  İlişkin     Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 27. Karaçalı, A. (2006). Sınıf Yönetimini Etkileyen Fiziki Değişkenlerin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1), 145-155. [Google Scholar]
 28. Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 29. Kiraz, A. & ve Omağ, K. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Uyguladığı Sınıf Yönetimi Tekniklerine İlişkin Öğrenci Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 198- 211. [Google Scholar]
 30. Korkut, K. & Babaoğlan, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 146–156. [Google Scholar]
 31. MEB, 2005. MEB. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi. Özdemir, Y. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı ile İlgili Bilgi Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 32. Özenç, M. & Doğan, C. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 67-83. [Google Scholar]
 33. Özgan, H., Yiğit, C., Aydın, Z. & Küllük, M. C. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 617–635. [Google Scholar]
 34. Özmen, Ş .G., (2003). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 35. Sarıtaş, M. (2003). Sınıf Yönetimi ve Disiplini İle İlgili Kurallar Geliştirme. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 36. Schunk, D. H. (2008). Learning Theories: An Educational Perspective (5th Ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. [Google Scholar]
 37. Taşdan, M. & Kantos, Z. E. (2007). Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Ankara: Grafiker Yayınları. [Google Scholar]
 38. TDK. (2015). Türk Dil Kurumu Sözlüğü. 14 Şubat 2015 tarihinde www.tdk.gov.tr adresinden alınmıştır. Turan, H. & Erden, M. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Ortam Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi. E-Journal Of New World Science Academy, 5(4), 1572-1582. [Google Scholar]
 39. Uç, H. (2013). İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki (Maltepe İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 40. Yalçınkaya, M. & Tonbul. Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi  Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 1-10. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, M. C. (2012). Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamını Yönetme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 79-92. www.esosder.org adresinden 14.04.2015 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 42. Yılmaz, B. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerileri. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 43. Yurdakul, B. (2004), Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Bilişötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi ile Öğrenme Sürecine Katkıları. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]