International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2014, Vol. 10(2) 14-31

An Example Of Creative Drama Implementation In Values Education:Mevlana’s Global Messages “Love-Respect-Tolerance”

Nadire Emel Akhan, & Ali Altıkulaç

pp. 14 - 31   |  Manu. Number: ijpe.2014.047

Published online: June 15, 2014  |   Number of Views: 95  |  Number of Download: 310


Abstract

This study aims to discover how social studies teachers’ personal and professional values can be improved by having a basis in Mevlana’s global messages “love-respect-tolerance” in terms of “Personal and Professional Values- Professional Development”, which is the first component of general efficacies of teaching profession. The sample of the study consists of a total of 16 classroom teachers teaching 4th and 5th grade students and social studies teachersworking in Ankara. Prior to the implementation phase, the values that are aimed to be taught by social studies teachers were found out. In line with these values, three common values which matchedmost with Mevlana’s global messages and “Personal and Professional Values – Professional Development”, which is the first component of general efficacies of teaching profession,were chosen. After these three values were defined as “love- respect-tolerance”, a set of creative drama sessions, all of which were developed by the researchers, was planned. Creative drama activity was completely consisted of Mevlana’s doctrines and had 4 sessions,each of which was 2 hours. The data was gathered through observation, interview and document analysis. Content analysis was applied. According to the findings of the study, teachers expressed that creative drama was an effective method in teaching values. It is possible to say that the creative drama method contributes positively to the development of teachers’ personal and  professional values.

Keywords: Values education, professional development, love, respect, tolerance


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akhan, N.E. & Altikulac, A. (2014). An Example Of Creative Drama Implementation In Values Education:Mevlana’s Global Messages “Love-Respect-Tolerance” . International Journal of Progressive Education, 10(2), 14-31.

Harvard
Akhan, N. and Altikulac, A. (2014). An Example Of Creative Drama Implementation In Values Education:Mevlana’s Global Messages “Love-Respect-Tolerance” . International Journal of Progressive Education, 10(2), pp. 14-31.

Chicago 16th edition
Akhan, Nadire Emel and Ali Altikulac (2014). "An Example Of Creative Drama Implementation In Values Education:Mevlana’s Global Messages “Love-Respect-Tolerance” ". International Journal of Progressive Education 10 (2):14-31.

References
 1. Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi.Unpublished Doctoral Dissertation. Gazi University. Ankara. [Google Scholar]
 2. Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 3. Balcı, N. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Etkililiği. Unpublished MA Thesis. Marmara University. İstanbul. [Google Scholar]
 4. Ekiz, D. (2006). Öğretmen Eğitimi ve Öğretimde Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Eyüboğlu,  İ.  Z.  (1998).  Bütün Yönleriyle Mevlana Celaleddin: Yaşamı, Felsefesi, Düşçünceler     ve Şiirleri. Ankara: Özgür Yayınları. [Google Scholar]
 5. Gürol, A.& Serhatlıoğlu B. (2009). Değerlerin Kazandırılmasında Yaratıcı Dramanın Rolü. I. Ulusal İyilik Sempozyumu (20-21 Haziran 2009) Proceedings Book, (pp. 52-59). [Google Scholar]
 6. Haydon, G. (2006). Values in Education. New York: Continuum Publishing. [Google Scholar]
 7. Hoy A. W.,Davis H. and Pape S. J. (2006). Teacher Knowledge and Beliefs. In P. A. Alexander and P. [Google Scholar]
 8. H. Winne (Eds.), Handbook of Educational Psychology.Mahwah, N.J.:Erlbaum. [Google Scholar]
 9. M.E.B. (2008). Öğretmen Yeterlilikleri Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğü. (Birinci Baskı). Devlet Kitapları Müdürlüğü: Ankara. [Google Scholar]
 10. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). ThousandOaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 11. İşcan, D. C. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği.Unpublished Doctoral Dissertation. Hacettepe University. Ankara. [Google Scholar]
 12. Kara, Y. & Çam F. (2007). Yaratıcı Drama Yönteminin Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32. (pp. 145-155). [Google Scholar]
 13. Keskin, Y. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim, 1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması.Unpublished Doctoral Dissertation. Marmara University. İstanbul. [Google Scholar]
 14. Keskinoğlu, M. Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Uygulanan Mesnevi Temelli Değerler Eğitimi Programının Ahlaki Olgunluğa ve Saldırganlık Eğilimine Etkisi.  Unpublished MA Thesis. Yeditepe University. İstanbul. [Google Scholar]
 15. Küçük, O. N. (2010). Mevlana’ya Göre Manevi Gelişim: Benliğin Dönüşümü ve Miracı.İstanbul:  İnsan Yayınları. [Google Scholar]
 16. Ormancı, Ü. & Ören, F. Ş. (2010). Dramanın İlköğretimde Kullanılabilirliğine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. V: 43, (pp.165-191). [Google Scholar]
 17. Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Özdemir, Ş. (2011). Mevlana’nın Eğitimci Kişiliği. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 16, 1. (pp.1-13). [Google Scholar]
 18. Sadık, R. (1999). Öğretmen Olmak. Ankara: Güldikeni Yayınları. [Google Scholar]
 19. Saygın, O. (2009). Mevlana Işığında Düşünce Yönetimi. İstanbul: Empati Yayıncılık. [Google Scholar]
 20. SimonS. B.,Howel. W. and KirschenbaumH. (1972).Values Clarification; A Handbook Of Practical Strategies For Teachers and Students. New York: HartPub. Co. [Google Scholar]
 21. Schwartz M. J. (2008). Teacher Education for Moral and Character Education. In L. P. Nucciand D. Narvaez (Eds.), Handbook of Moral and Character Education. New York and London: Routledge. [Google Scholar]
 22. Seyrek, A. (2005). İnsanlığa, Sevgiye ve Barışa Adanmış Bir Hayat: Mevlana. İstanbul: Kar Yayınları. [Google Scholar]
 23. Sharma, S. R. (2003). Encyclopaedia of Valueand Moral Education. New Delhi: Cosmo Publications. Suvirananda,  S.  (2005).  Value  Education  in  Secondary  Schools:  Methodology.  Journal  of  Value Education. January&July 2005. [Google Scholar]
 24. Şen, Ü. (2007). Milli Eğitim Bakanlığının 2005 Yılında Tavsiye Ettiği 100 Temel Eser Yoluyla Türkçe Eğitiminde Değerler Öğretimi Üzerine Bir Araştırma.Unpublished MA Thesis. Gazi University. Ankara. [Google Scholar]
 25. Turan, R., Belenli T. ve Kiriş A. (2010). Mesnevi ve Mesnevi’nin Sosyal Bilgiler Programında Yer Verilen Değerler Çerçevesinde İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, V. 30, I. 1. [Google Scholar]
 26. Üstünyer, F. (2009). Karakter Eğitimi ile İlgili Eğitici Görüşleri.Unpublished MA Thesis. Yeditepe University. İstanbul. [Google Scholar]
 27. Yakıt, İ. (2007). Mevlana’ya Göre İnsanın Evrenselliği. O. Horata and A. Karaismailoğlu. (Editors). Mevlana.Ankara: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 28. Yalar, T. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Değerler Eğitiminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme.Unpublished Doctoral Dissertation. Mersin University. Mersin. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.Ankara: Yayınları. [Google Scholar]