International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(5) 134-151

Kindergarten Management Problems and Solutions in Turkey: The Experiences of Principals

Mustafa Şengül & Metin Özkan

pp. 134 - 151   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.375.10   |  Manu. Number: MANU-2104-01-0001

Published online: September 30, 2021  |   Number of Views: 155  |  Number of Download: 459


Abstract

In this study, it is aimed to reveal the problems faced by kindergarten principals with the order of importance and to propose solutions to these problems according to their own opinions. The research was designed with mixed (exploratory order) method. In the qualitative dimension, 10 school principals were interviewed. 62 school principals were reached to obtain scaling data based on ranking judgments. As a result, the problems faced by kindergarten principals are related to finance, staff, parents, legislation, communication and students in order of priorities. The most important problems encountered under these problem headings are these: Insufficient income sources under the title of financing, not being able to employ enough auxiliary personnel under the heading of staff, parents’ perspective to school under the heading of the parents, excessive workload under the title of legislation, foreign students and parents in the subtitle of communication and adaptation process problems in the student.

Keywords: Kindergarten Principals, Management Problems, Kindergarten Finance, Turkey


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sengul, M. & Ozkan, M. (2021). Kindergarten Management Problems and Solutions in Turkey: The Experiences of Principals . International Journal of Progressive Education, 17(5), 134-151. doi: 10.29329/ijpe.2021.375.10

Harvard
Sengul, M. and Ozkan, M. (2021). Kindergarten Management Problems and Solutions in Turkey: The Experiences of Principals . International Journal of Progressive Education, 17(5), pp. 134-151.

Chicago 16th edition
Sengul, Mustafa and Metin Ozkan (2021). "Kindergarten Management Problems and Solutions in Turkey: The Experiences of Principals ". International Journal of Progressive Education 17 (5):134-151. doi:10.29329/ijpe.2021.375.10.

References
 1. Acar Güvendir, M., & Özer Özkan, Y. (2013). A comparison of two scaling methods: Pair wise comparison and rank-order judgments scaling. Journal of Educational Sciences Research, 3(1), 105-119. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.316a [Google Scholar]
 2. Bakır, Ü. (2007). İlköğretim okul yöneticilerinin değerlendirme rollerine ilişkin öğretmen görüşleri (Ankara İli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 3. Başaran, İ. E. (1994). Eğitim yönetimi. Kadıoğlu Matbaası. [Google Scholar]
 4. Başaran, İ. E. (1996). Türkiye eğitim sistemi. Yargıcı Matbaası. [Google Scholar]
 5. Bıkan, N. (2008). İlköğretim okullarında yönetim ve sorunlara ilişkin yönetici görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 6. Bıyık, E. (2014). İlkokul/ortaokul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetsel sorunların belirlenmesi: Araklı örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Okan Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 7. Büte, M., & Balcı, F. A. (2010). Preschool principals’ views on school management processes and related problems. Educational Administration: Theory and Practice, 16(4), 485-509. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2003). Research desing qualitive, quantitative, and mixed methods approaches (2 nd ed.). Sage, Thousand Oaks. [Google Scholar]
 9. Çalık, T., Sezgin, F., & Çalık, C. (2013). Yönetimde problem çözme. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Demir Yıldız, C. (2018). Evaluating the difficulties in managing preschool educational ınstitutions. Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, 6, 95-102.  http://dx.doi.org/10.18506/anemon.465821 [Google Scholar]
 11. Demircan Aydın, Z. (2017). Öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimi değerlendirmeleri ve bu alanda yaşanılan yönetimsel sorunlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 12. Doğan, Ş. (2014). Anaokulları yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar (Adıyaman ve Malatya Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 13. Fidan, N., & Erden, M. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi. [Google Scholar]
 14. Gülder, Ş. (2007). Köy ilköğretim okullarında yönetim ve sorunları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 15. Güler, A. (2006). İlköğretim okullarında öğretmen-yönetici ilişkilerinde sorun yaratan konular (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 16. Gürsel, M. (2003). Okul yönetimi. Konya: Eğitim Kitapevi. [Google Scholar]
 17. Kahramanoğlu, E. (1990). Genel liselerdeki yönetim uygulamalarının çağdaş yönetim anlayışı açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 18. MEB. (2019). Okullar ve diğer kurumlar. https://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/ index.php?ILKODU=27 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 19. Mert, P. (2019). Kadın öğretmenlerin yönetici olmaları önündeki engellerin cam tavan sendromu bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 20. Özer Özkan, Y. (2019). Problemin çözümü için ihtiyaç duyduğum verileri nasıl elde edeceğim? İçinde, S. Turan (Ed.).  Eğitimde araştırma yöntemleri (ss. 79-96). Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 21. Poyraz, H., & Dere, H. (2006). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri.Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Sarıce, S. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetimsel sorunlar (Esenler ilçesi örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Sevgi, M. (2004). İlköğretim okulu ve lise yöneticilerinin sorun çözmeye ilişkin tutumları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye. [Google Scholar]
 24. Şekerci, M., & Aypay, A. (2009). İlköğretim okul yöneticilerinin yönetim becerileri ile grup etkiliği arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(57), 133-160. [Google Scholar]
 25. Tok, E. (2002). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim sorunları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 26. Turan, H. (2007). Çankaya ilçesi'nde görev yapan ilköğretim okul müdürlerinin yönetim işlevlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözme uygulamaları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 27. Türkmenoğlu, G. (2015). Okul müdürlerinin göreve geliş biçimlerinin okul kültürüne yansımaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne. [Google Scholar]
 28. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]