International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(1) 174-193

The Effects of Children’s Rights and Democracy Education on Children’s Democratic Behaviors

Sevi Kent Kükürtcü & Nefise Semra Erkan

pp. 174 - 193   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.426.10   |  Manu. Number: MANU-2106-07-0001.R1

Published online: February 01, 2022  |   Number of Views: 78  |  Number of Download: 201


Abstract

This study aims to investigate the effects of early childhood Children’s Rights and Democracy Education on children’s democratic behaviors. The study group consisted of a total of 53 children (28 experimental, 25 control) aged between 60-72 months, who were attending two kindergartens affiliated with the Directorate of National Education in Kayseri. The study used the quantitative research method of pretest/posttest and control group quasi-experimental design. Data were collected by using the Democratic Behavior Scale developed by the researcher.

The findings showed that while no significant difference existed between the pretest scores of the experimental and control groups prior to Children’s Rights and Democracy Education, the posttest mean scores of the experimental group increased significantly after the training as compared to the control group. In addition, learning was shown to be permanent by the results of a retention test given to the experimental group one month after the program ended. The results showed that the children who participated in the Children’s Rights and Democracy Education program displayed higher and more permanent development than the control children in the democratic behavior, autonomous behavior, and knowing one’s rights subdimensions of the Democratic Behavior Scale.

Keywords: Early Childhood Education, Preschool, Human Rights Education, Children’s Rights Education, Democracy Education, Democratic Behaviors


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kukurtcu, S.K. & Erkan, N.S. (2022). The Effects of Children’s Rights and Democracy Education on Children’s Democratic Behaviors . International Journal of Progressive Education, 18(1), 174-193. doi: 10.29329/ijpe.2022.426.10

Harvard
Kukurtcu, S. and Erkan, N. (2022). The Effects of Children’s Rights and Democracy Education on Children’s Democratic Behaviors . International Journal of Progressive Education, 18(1), pp. 174-193.

Chicago 16th edition
Kukurtcu, Sevi Kent and Nefise Semra Erkan (2022). "The Effects of Children’s Rights and Democracy Education on Children’s Democratic Behaviors ". International Journal of Progressive Education 18 (1):174-193. doi:10.29329/ijpe.2022.426.10.

References
 1. Ak, İ. S. (2016). Demokrasi eğitimi ve çocuklar üzerindeki etkileri. Link: http://www.bebek.com/demokrasi-egitimi-ve-cocuklar-uzerindeki-etkileri_ [Google Scholar]
 2. Akman, B. ve Ertürk, H.G.(2011). Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocuk Haklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Okul Öncesi Dönemde Çocuk Haklarının Öğretilmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.  1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı, Çocuk Vakfı Yayın No: 90, S.1,ss.269-284, İstanbul.  [Google Scholar]
 3. Akyüz, E. (2001). Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı. Milli Eğitim Dergisi, 151 [Google Scholar]
 4. Arsal, Z. (1998). Program geliştirme sürecinde ihtiyaç analizinin yeri ve nasıl yapıldığına ilişkin program geliştirme uzmanlarının görüşleri, Master's Thesis,  İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 5. Atay, M. (2009). Okullarda Eğitimin Amacı, Yöntemi ve İçeriği, Eğitimde Haklar,101. [Google Scholar]
 6. Aybek, Ş. (2017).  Ülkemiz John Dewey’in pragmatik eğitim felsefesini uygularsa Amerika gibi olabilir mi? Link: http://www.egitimajansi.com/sahin-aybek/ulkemiz-john-deweyin-pragmatik-egitim-felsefesini-uygularsa-amerika-gibi-olabilir-mi-kose-yazisi-1174y.html   [Google Scholar]
 7. Aydoğdu, H. (2011). Demokratik Eğitim John Dewey in Eğitim Felsefesi Üzerine.  Ayraç Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi. [Google Scholar]
 8. Ay Zög, D. (2008). Öğrencilerin çocuk haklarını algılama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki, - Unpublished Master's Thesis, Beykent Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Bakır, K. (2007). John Dewey ve demokratik eğitim, Master's Thesis, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [Google Scholar]
 10. Baydar I.Y. & Yazıcı E. (2015). 60-72 Aylık Çocukların Çocuk Haklarına İlişkin Algılarının Resim Yoluyla İncelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, (5), 1-19. [Google Scholar]
 11. Bulut Pedük, Ş. (2015). Çocukların hak ettiği eğitimi almalarında onların gelişim haklarını bilen ve dikkate alan okul öncesi öğretmenleri olabilmek. Milli Eğitim Dergisi, 45(206), 97-105. [Google Scholar]
 12. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2018). Sosyal bilimler için istatistik (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. COE. (2016). Demokrasi kültürü için yetkinlikler. Link: https://rm.coe.int/16806ccf18  [Google Scholar]
 14. Covell, K., & Howe, R. B. (1999). The impact of children's rights education: A Canadian study. The International Journal of Children's Rights, 7(2), 171-183. [Google Scholar]
 15. Covell, K., & Howe, R. B. (2001). Moral education through the 3 Rs: Rights, respect and responsibility. Journal of moral education, 30(1), 29-41. [Google Scholar]
 16. Covell, K., Howe, B. R., & McNeil, J. K. (2008). ‘If there's a dead rat, don't leave it’. Young children's understanding of their citizenship rights and responsibilities. Cambridge Journal of Education, 38(3), 321-339. [Google Scholar]
 17. Covell, K., Howe, R. B., & McNeil, J. K. (2010). Implementing children’s human rights education in schools. Improving Schools, 13(2), 117-132. [Google Scholar]
 18. Çakmak Güleç, H., & Özdemir, B. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen çocukların demokratik davranışlarının velilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-11. [Google Scholar]
 19. Campbell, A. (2011). A Creative arts-based approach to using children's rights as a vehicle for tolerance education at the senior elementary school level , Doctoral Dissertation, Lakehead University, Canada. [Google Scholar]
 20. Çarıkçı, S., Er, K.O.  (2010). Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının insan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13 Sayı 24 Aralık 2010 ss.54- 69. [Google Scholar]
 21. Çelik, F. (2006). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-15. Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 22. Dalton, D. A. M. (1999). The Child's Right to an Education for Open-Mindedness: A Moral and Legal Theory of Materials Access and Selection, Doctoral dissertation, University of Alberta, Edmonton.   [Google Scholar]
 23. DeCoene, J., & De Cock, R. (1996). The children’s rights project in the primary school ‘De vrijdagmarkt’in Bruges. Monitoring Children’s Rights, 627-636. [Google Scholar]
 24. Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme, kuramdan uygulamaya. Ankara:  Pegem Akademi. [Google Scholar]
 25. Demirezen, S., Altıkulaç, A., & Akhan, N.E.(2013). İlköğretim Öğrencilerine Göre “Çocuk Hakları”. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 4 (1), 38-52. [Google Scholar]
 26. Dinç, B. (2015). Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların ebeveynlerinin çocuk hakları eğitimi konusundaki görüşleri. Journal of Qualitative Research in Education, 3(1), 7-25.  [Google Scholar]
 27. Dürr, K. (2004). The School: A Democratic Learning Community–the all-European study on pupils’ participation in school. DGIV/EDU/CIT (2003) 23 Rev. Strasbourg: Council for Cultural Co-Operation (CDCC), Council of Europe (www. coe. int.). [Google Scholar]
 28. Elkatmış, M. (2007). İngiltere ve Türkiye’deki İlköğretim I. Kademede İnsan Hakları Eğitimlerinin Karşılaştırılması, Unpublished Doctoral Dissertation, Gazi Üniversitesi. Ankara. [Google Scholar]
 29. Ersoy Kart, M. & Güldü, Ö. (2008). Özerk benlik yönetimi ölçeği: Uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 187-207. [Google Scholar]
 30. Erwin, E. J., & Kipness, N. A. (1997). Fostering democratic values in inclusive early childhood settings. Early Childhood Education Journal, 25(1), 57-60. [Google Scholar]
 31. Flowers, N. (2010). Pusulacık. Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu. Çev: Metin Çulhaoğlu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları 293. [Google Scholar]
 32. Friedmann, L. (2013). Education for Peace: Empowering children to uphold liberty, equality, and dignity. Link: childrensrightseducation.com [Google Scholar]
 33. Goldberg, J.L. (2008). The impact of a human rights education on student attitudes and behaviors (Doctoral dissertation), Northcentral University, Arizona.  [Google Scholar]
 34. Hareket, E. (2015). Çocuk meclisi uygulamalarının bazı değişkenlere göre çocuk haklarına ilişkin algı gelişimine etkisi, Unpublished Master's Thesis, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun [Google Scholar]
 35. Hareket, E. (2018) Eğitim hukuku bağlamında çocuk hakları eğitimi: bir eylem araştırması, Doctoral Dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 36. Karacaoğlu, Ö. C. (2009). İhtiyaç Analizi ve Delphi Tekniği; Öğretmenlerin Eğitim İhtiyacını Belirleme Örneği, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. [Google Scholar]
 37. Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi (21. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 38. Kaymak Özmen, S., Yalçın, T. (2011). “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Çocuk Hakları Eğitimi”, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı, Çocuk Vakfı Yayın No:90, 1;269-284, İstanbul. [Google Scholar]
 39. Kızıltepe, G. İ., Uyanık, Ö., Özsüer, S., & Yaşar, M. C. (2014). 61–72 Aylık Çocukların Demokratik Tutum Ve Davranışlarının Anne Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173), 227-244. [Google Scholar]
 40. Kor, K. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları konusundaki görüşlerinin belirlenmesi, Unpublished Master's Thesis, On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. [Google Scholar]
 41. Koran, N. (2015). Öğretmenlere Yönelik Çocuk Hakları ve Hak İhlalleri Eğitiminin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. [Google Scholar]
 42. Köse, E. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin demokrasi anlayışlarının değerlendirilmesi (Erzurum ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 871-880. [Google Scholar]
 43. Kuş, Z. , Sönmez, Ö.F. , Karatekin, K. (2011). Okulda Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Eğitimi, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas.  [Google Scholar]
 44. Lowry, S. C. (2002). Democratic education: A study of three school sites. (Doctoral dissertation). Retrieved from [Google Scholar]
 45. ProQuest dissertations and theses. (276093967) [Google Scholar]
 46. Lundy, L. (2007). ‘Voice’is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927-942. [Google Scholar]
 47. Mapiasse, S. (2007). Influence of the Democratic Climate of Classrooms on Student Civic Learning in North Sulawesi, Indonesia. International Education Journal, 8(2), 393-407.  [Google Scholar]
 48. M.E.B, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara.  [Google Scholar]
 49. Neslitürk, S. ve Ersoy, A. F. (2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarının öğretimine ilişkin görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi,3(2) 245-257  [Google Scholar]
 50. Ölçer, S., & Yılmaz, G. (2019). Çocuklarda Özerklik Algısı İle Öğretmenlerin Özerkliği Etkileyen Faktörler Ve Geliştirmeye Yönelik Stratejilere İlişkin Görüşleri. Journal Of Awareness, 4(1), 153-176.  [Google Scholar]
 51. Özdemir Doğan, G. (2017). Çocuk Hakları Eğitiminde Uzman Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Etkili Çocuk Hakları Eğitimi: Anlayışlar ve Uygulamalar, Unpublished Master's Thesis, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.  [Google Scholar]
 52. Özdemir Uluç, F.(2008). İlköğretim Programlarında Çocuk Hakları, Doctoral Dissertation. Ankara Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 53. Pettman, R., (1986). Human Rights Commission Education Series No. 2: Teaching for Human Rights: Preschool and Grades 1–4., Australian Government Publishing Service: Canberra. [Google Scholar]
 54. Quennerstedt, A. (2016) Young children's enactments of human rights in early childhood education, International Journal of Early Years Education, 24:1, 5-18, DOI: 10.1080/09669760.2015.1096238  [Google Scholar]
 55. Ruck, M.D. (1994). Children’s understanding of nurturance and self-determination rights (Unpublished Doctoral Dissertation). Toronto University, Toronto.   [Google Scholar]
 56. Sapsağlam, Ö., Ömeroğlu, E. (ed.) (2016). Okul öncesi dönemde karakter ve değerler eğitimi teoriden uygulamaya. Ankara: Pegem akademi yayıncılık [Google Scholar]
 57. Seyhan, G. B., Cansever, B. A. (2015). Okulöncesi Dönem Çocukları İçin Hazırlanmış “Çocuk Hakları” Temalı Pano Uygulamaları . Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3) 345-354 [Google Scholar]
 58. Sönmez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı yayıncılık.  [Google Scholar]
 59. Subba, D. (2014). Democratic values and democratic approach in teaching: a perspective. American Journal of Educational Research, 2(12A), 37-40. [Google Scholar]
 60. Sundawa, D. (2015, June). Classroom Developing Of Civic Education As Laboratory Of Democracy Education. In The Proceeding Of The Commemorative Academic Conference For The 60th Anniversary Of The 1955 Asian – African Conference In Bandung, Indonesia (P. 66). [Google Scholar]
 61. Sutton, P. B. (2003). The Relationship Between Parents' Attitude Toward Children's Rights, Parenting Styles, and Children's Right to Sexuality Education, Doctoral dissertation, Alliant International University, Fresno [Google Scholar]
 62. Şeker, H., Görgen, İ., Tuncel, İ., Alcı, B., Kablan, Z., Baykara, K., ... ve Turan, H. (2014). Eğitimde program geliştirme kavramları yaklaşımlar.  Ankara: Anı Yayıncılık.   [Google Scholar]
 63. Şirin, M. R. (1999).Gerçek Hayat Bilgisi Çocuk Hakları, I.İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, S.58. , İstanbul  [Google Scholar]
 64. Şirin, M.R. ,Gülhan, A. (2011).  I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi, Çocuk Vakfı Yayınları: 98, İstanbul. [Google Scholar]
 65. Temple, M.E. (1998). The influence of age, parental education level and parental style on children’s understanding of their nurturance and self-determination, Unpublished Master Thesis, Toronto University, Toronto.  [Google Scholar]
 66. Topsakal, C., & Sadıkoğlu, İ. (2017). Okul öncesi eğitimde çocuk hakları eğitimi çalışmalarına genel bir bakış. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 219-244.  [Google Scholar]
 67. Torun, F., & Duran, H. (2014). Çocuk Hakları Öğretiminde Oyun Yönteminin Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20   [Google Scholar]
 68. Uçuş, Ş.(2014). Çocuk Hakları Eğitimi Programının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi: Uygu-lama Öğretiminin ve Katılımcıların Görüşleri, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, Volume 3, İssue 2, 2014   [Google Scholar]
 69. Uçuş Güldalı, Ş.  (2017). Çocuk Hakları Eğitimi.  Turan, R. (Editor): Öğretmen adayları ve öğretmenler için insan hakları ve demokrasi eğitimi (s. 159-196). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.  [Google Scholar]
 70. UNITED NATIONS, (2012). Human Rights Education in Primary and Secondary School Systems: A Self-assessment Guide for Governments, New York and Geneva.   [Google Scholar]
 71. Yağan Güder, S, & Yıldırım, A. (2014). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Demokrasiye İlişkin Metaforları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014(16).  [Google Scholar]
 72. Yalçın, A., Yemenici, F., Sabancı, H., Kalaycı, K.K., Halisdemir, M., Bakülü, N., Hazar, R.G., Köse, S., Ünsal, Y. (2012). Değerler eğitimi etkinlik örnekleri.  Uyanık Balat G. (Editor) Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.  [Google Scholar]
 73. Yalçınkaya, E. (2013).  'The Effects of Performance assessment approach on democratic attitude of students', Academic Journals, Educational Research and Reviews, Vol. 8 (8), pp. 440-448  [Google Scholar]
 74. Yavuz, M.(2016). Doç. Dr. Mustafa Yavuz İle Eğitimde Özerklik Üzerine, TEDMEM. Link:  https://tedmem.org/dosya-konusu/doc-dr-mustafa-yavuz-ile-egitimde-ozerklik-uzerine  [Google Scholar]
 75. Yeşiltaş, N. K., & Kaymakçı, S. (2009). John Dewey’nin Eğitim Anlayışı ve Sosyal Bilgiler Eğitimine Yönelik Bazı Örnek Uygulamaları. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 1(4). [Google Scholar]
 76. Washington, F. (2010). 5–6 Yaş Grubu Çocuklarına Uygulanan Aile Katılımlı Çocuk Hakları Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi, Unpublished Master's Thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]