International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2023, Vol. 19(5) 186-198

Effective School Leadership as a Predictor of School Culture

Bayram Bozkurt

pp. 186 - 198   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2023.603.12   |  Manu. Number: MANU-2208-27-0006

Published online: October 16, 2023  |   Number of Views: 62  |  Number of Download: 233


Abstract

The research aims to examine the relationship between effective school leadership and school culture according to teacher perceptions. For this purpose, the research is designed with predictive correlational model. The sample of the study consists of 507 teachers identified by simple selected sampling methods. The research data were collected through "Effective School Leadership Scale" and "School Culture Scale". To determine perceptions of participating teachers’ on effective school leadership and school culture for the purpose of the research, statistical analyzes such as arithmetic average and standard deviation were used. To determine the relationship between variables, Pearson Moments multiplication correlation coefficient analysis was used. The common variance of effective school leadership and school culture was determined using structural equation modeling. As a result of the research, a strong relationship between effective school leadership and success and support culture and a moderate relationship between the task culture was determined. It was also concluded that there was a very weak relationship between effective school leadership and bureaucratic culture. On the other hand, it was concluded that effective school leadership is a significant predictor of school culture. In this context, school administrators' leadership skills should be developed in order to create an effective school culture.

Keywords: Effective School Leadership, School Culture, Structural Equation Modeling


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bozkurt, B. (2023). Effective School Leadership as a Predictor of School Culture . International Journal of Progressive Education, 19(5), 186-198. doi: 10.29329/ijpe.2023.603.12

Harvard
Bozkurt, B. (2023). Effective School Leadership as a Predictor of School Culture . International Journal of Progressive Education, 19(5), pp. 186-198.

Chicago 16th edition
Bozkurt, Bayram (2023). "Effective School Leadership as a Predictor of School Culture ". International Journal of Progressive Education 19 (5):186-198. doi:10.29329/ijpe.2023.603.12.

References
 1. Akıncı, Z. B. (1998). Kurum kültürü ve örgütsel iletişim. İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 2. Ankaralıoğlu, S. (2020). Farklı okul kademelerinde görev yapan öğretmen algılarına göre yöneticilerin ruhsal liderlik stilinin okul kültürüne etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. [Google Scholar]
 3. Ata, E. (2015). Okul yöneticilerinin öz yeterlik inançları ile etkili okul liderliği arasındaki ilişki [Yayınlanmamış Doktora tezi]. Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 4. Balcı, A. (2007). Etkili okul ve okul geliştirme (4. Baskı). Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Balcı. A. (1993). Etkili okul: Kuram, uygulama ve araştırma. Erek Ofset.  [Google Scholar]
 6. Boyraz, A. (2018). Özel eğitim okul müdürlerinin liderlik stillerinin okul kültürü ve iklimine etkisi [Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi. [Google Scholar]
 7. Brown, K. M. (2007). Eta sigma gamma: Preparing leaders today for tomorrow's challenges. Health Educator, 39(2), 73-74. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ784829.pdf [Google Scholar]
 8. Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk. Ş., Kılıç-Çakmak. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and programming. Routledge. [Google Scholar]
 11. Çelik, V. (2002).  Okul kültürü ve yönetimi. Pegem A Yayıncılık.  [Google Scholar]
 12. Çelik, V. (2013). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Çelikten, M. (2003). Okul kültürünün şekillendirilmesinde müdürün rolleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(4), 1-7. [Google Scholar]
 14. Çetin. M., & Güven, Y. (2015). Lider öğretmenlerin okul kültürüne etkileri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. (3), 1-15. [Google Scholar]
 15. Dalgıç, E. (2015). Okul yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin çok boyutlu incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi. [Google Scholar]
 16. Day, C., Harris, A. & Hadfield, M. (1999, 22-25 September). Leading Schools in Times of Change. Paper Presented at the European Conference on Educational Research. Lahti. Finland. [Google Scholar]
 17. Dean, J. (2002). Managing the Secondary School (Second Edition). UK: Taylor & Francis e-Library. [Google Scholar]
 18. Demir, V., & Durnalı, M. (2022). Ortaokul Öğretmenlerine Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 11(1), 143-157. https://doi.org/10.33206/mjss.879492 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Demirkol, A. Y., & Savaş, A. C. (2012). Okul müdürlerinin örgüt kültürü algılarının incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,  25, 259-272. [Google Scholar]
 20. Demirtaş, Z. (2010). Okul kültürü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 35(158), 3-13. [Google Scholar]
 21. Duranay, P.Y. (2005). Ortaögretim kurumlarının etkili okul özelliklerini karşılama düzeyleri (Erzurum örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi. [Google Scholar]
 22. Dursun, İ. E. (2019). Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarının okul kültürü oluşturmadaki etkisi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. [Google Scholar]
 23. Edwards, M., Ayers, R & Howard, C. (2003). Public service leadership: Emerging issues. A report for the Australian Public Service Commission. Can put and National Institute of Governance. The University of Canberra. Canberra. [Google Scholar]
 24. Ekiz, D. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri: Yaklaşım, yöntem ve teknikler. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Ekvall, G. & Ryhammar, L. (1998). Leadership style. Social climate and organizational outcomes: A study of a Swedish University College. Creativity and Innovation Management. 7(3), 126–130. https://doi.org/10.1111/1467-8691.00100 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Eren, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon. Beta Basım Yayım Dağıtım. [Google Scholar]
 27. Erickson, F. (1987). Conceptions of school culture: An overview. Educational Administration Quarterly. 23, 11–24. [Google Scholar]
 28. Helvaci, M. A.. & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 41-60. https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21648/232728 [Google Scholar]
 29. Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (1996). Educational administration: Theory, research, and practice. (5th Ed.). McGraw-Hill. [Google Scholar]
 30. Işık, H.(2017). Ortaokullarda okul kültürünün incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 9(3), 61-71. https://doi.org/10.17932/IAU.IAUD.13091352.2017.9/35.61-71 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Kafalı, U. (2022). Okul yöneticilerinin okul kültürünün oluşturulmasındaki rolü. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 8(01), 48-58. https://www.ibaness.org/bnejss/2022_08_01/08_Kafali.pdf [Google Scholar]
 32. Kahveci, H.. & Aypay, A. (2013). Hizmetkâr liderlik ve okul kültürü arasındaki ilişkinin ilköğretim okullarında incelenmesi. Eğitimde Politika Analizi, 2(1), 44-60. https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48309/611618 [Google Scholar]
 33. Karadağ, E. (2009). Ruhsal liderlik ve örgüt kültürü: bir yapısal eşitlik modelleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1357-1405. [Google Scholar]
 34. Kılıç, E. D., Üstün, A., & Önen, Ö. (2011). Öğrenen örgütlerde etkili liderlik: Burdur örneği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 6(1), 5-22. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/161878 [Google Scholar]
 35. Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. In M. Williams (Ed.), Handbook of methodological innovation. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 36. Küçükaslan, A. (2022). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin eğitime yansımaları üzerine değerlendirme. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 156-169. https://dergipark.org.tr/en/pub/mrefdergi/issue/71304/1113529 [Google Scholar]
 37. McCormick, M. J. (2001). Self-efficacy and leadership effectiveness: Applying social cognitive theory to leadership. Journal of Leadership Studies, 8(1), 22-33. https://doi.org/10.1177/107179190100800102 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Nichols, A. M. (2007). A study of teacher leadership roles and their association to ınstitutional benefits as perceived by principals and ınstructional facilitators [Doctoral dissertation]. The University of Memphis. [Google Scholar]
 39. Önal, H. İ., & Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13(1), 138-164. https://doi.org/10.15612/BD.2012.172 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Özbudun, S. (2005). Kültür (Fikret Başkaya Ed.). Kavram sözlüğü: Söylem ve gerçek içinde (s. 319-324). Özgür Üniversite Yayını. [Google Scholar]
 41. Özdemir, A. (2006). Okul kültürünün oluşturulması ve çevreye tanıtılmasında okul müdürlerinden beklenen ve onlarda gözlenen davranışlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 411-436. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26118/275151 [Google Scholar]
 42. Özgenel, M., & Dursun, İ. E. (2020). Okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarının okul kültürüne etkisi. Sosyal. Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 3(4), 284-302.  [Google Scholar]
 43. Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for windows (version 10). Open University Press, Buckingham. [Google Scholar]
 44. Rosenholtz, S.J. (1991). Teachers’ workplace: The social organization of schools. Teachers College Press.  [Google Scholar]
 45. Salkind, N.J. (2010). Statistic for people who (think they) hate stasssssss (3th ed.). Sage. [Google Scholar]
 46. Schumacher, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginners guide to structural equation modeling: SEM.  Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 47. Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Eğitim ve Bilim, 35(156), 142-159. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/248/22 [Google Scholar]
 48. Şahin, S. (2004). Okul müdürlerinin dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkiler (İzmir ili örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 365-395. [Google Scholar]
 49. Şahin, S. (2011). Öğretimsel liderlik ve okul kültürü arasındaki ilişki (İzmir ili örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1909-1928. [Google Scholar]
 50. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston, MA: Pearson.  [Google Scholar]
 51. Tableman, B. (2004). School culture and school climate. Michigan State University. [Google Scholar]
 52. Terzi, A. R. (2005). İlköğretim okullarında örgüt kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 423-442. https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10354/126787  [Google Scholar]
 53. Turan, S., & Bektas, F. (2013). The relationship between school culture and leadership practices. Eurasian Journal of Educational Research, 13, 155-168. [Google Scholar]
 54. Yalçın, M., & Karadağ, E. (2013). Hizmetkâr liderlik ve okul kültürü: Bir yapısal eşitlik modellemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 101-120.  [Google Scholar]
 55. Yalçınkaya-Akyüz, M. (2002). Çağdaş okulda etkili liderlik. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 109-119. https://dergipark.org.tr/en/pub/egeefd/issue/4923/67351 [Google Scholar]
 56. Yılmaz, E. G. (2010). Okul kültürü öğrenci başarısı ilişkisi: İstanbul ili ilköğretim okullarında ampirik bir araştırma [Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi. [Google Scholar]
 57. Yukl, G. (2002). Leadership in Organization (5th Ed.) Academic Press.  [Google Scholar]
 58. Yüzer, B. (2019). Okul müdürlerinin karizmatik liderlik özellikleri ile okul öncesi öğretmenlerinin okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış Doktora tezi]. Marmara Üniversitesi. [Google Scholar]