International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2024, Vol. 20(2) 40-56

Opinions of Graduate Students Regarding Scientific Value

Taha Yazar

pp. 40 - 56   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2024.657.3   |  Manu. Number: MANU-2304-18-0003

Published online: April 05, 2024  |   Number of Views: 30  |  Number of Download: 147


Abstract

Values play an important role in the regular functioning of society with its economic, social and cultural aspects. Scientific value; it is one of the most effective values in the process of acquiring knowledge and skills such as scientific thinking, critical thinking, problem solving and distinguishing superstitions from facts. Qualitative research method was used in this research, which aims to determine the views of graduate education students about the value of being scientific. The study group of the study consisted of 38 postgraduate students at the non-thesis master's, thesis master's and doctorate levels of educational sciences and field education programs at Dicle University. Interviews were held to determine the opinions and suggestions of graduate students about the value of being scientific. Descriptive analysis technique was adopted in the analysis of the data. Research findings indicate that the students understand the value of being scientific as being objective, being provable, conforming to ethical principles and being obtained by scientific methods. Regarding the qualifications to be possessed regarding the scientific value, it is understood that the students mostly emphasize to act in accordance with scientific research methods and publication ethics. Considering the views of graduate students about the effective acquisition of scientific value, the results show that they mostly recommend "practice based learning".

Keywords: Scientific Value, Graduate Education, Interview


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yazar, T. (2024). Opinions of Graduate Students Regarding Scientific Value . International Journal of Progressive Education, 20(2), 40-56. doi: 10.29329/ijpe.2024.657.3

Harvard
Yazar, T. (2024). Opinions of Graduate Students Regarding Scientific Value . International Journal of Progressive Education, 20(2), pp. 40-56.

Chicago 16th edition
Yazar, Taha (2024). "Opinions of Graduate Students Regarding Scientific Value ". International Journal of Progressive Education 20 (2):40-56. doi:10.29329/ijpe.2024.657.3.

References
 1. Arabacı, İ. B. & Gündüzalp, S. (2014). Türkiye’deki üniversitelerin değer algısı. Turkish Journal of Educational Studies, (TURK-JES). 1 (3), 115-144. [Google Scholar]
 2. Arslan, M. M. (2009). Türk üniversitelerinde değerlerin analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17 (3), 729-742.  [Google Scholar]
 3. Aydın, S. (2014). Olgu bilim araştırma. M. Metin (Ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde  bilimsel araştırma yöntemleri içinde (287-311). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Aydın, M.Z. & Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda  değerler eğitimi. Yöntemler etkinlikler kaynaklar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5 (2) , 368-388. [Google Scholar]
 6. Beldağ, A. (2012). İlköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. [Google Scholar]
 7. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design. Choosing among five  approaches. California: Sage Publications. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2017). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri (30 Essential skills for the qualitative researcher). H. Özcan (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Çal, Ü.T. & Demirkaya, H. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsellik değerine ilişkin metaforik algıları. 2nd International Congress of Eurasain Social Sciences  ICOESS 2018 (2.Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi) (4-7 Nisan 2018), bildiriler kitabı içinde (788-797). Side / Antalya.  [Google Scholar]
 10. Çelebi, G. (2020). Beşinci sınıf matematik öğretim programı ile bütünleştirilmiş bilimsellik değeri eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 11. Demirhan İşcan, C. (2019). Değerler eğitiminde temel kavramlar. A. F. Ersoy & P. Ünüvar (Ed.). Karakter ve değerler eğitimi içinde (31-50). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Demirutku, K. & Güngör, E. (2017). Bilimsellik değerlerinin Schwartz’ın değer kuramı çerçevesinde incelenmesi. 2.Sosyal Psikoloji Kongresinde Sunulan Poster (27-29 Kasım 2017). Gazimağusa / K.K.T.C. [Google Scholar]
 13. Demirutku, K. & Güngör, E. (2021). Content and structure of scientific values. Psikoloji Çalışmaları, 42 (2), 459-489. [Google Scholar]
 14. Doğan, İ. (2011). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Durmaz, A. (2019). Sosyal bilgiler dersinde “bilimsellik”değerine yönelik yapılandırmacı etkinliklerin öğrencilerin akademik başarı ve bilimsel epistemolojik inançlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. [Google Scholar]
 16. Er Türküresin, H. (2018). Öğretmen adaylarının bilimsellik değer algılarının karakter eğitimi programı yoluyla geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 1-19. [Google Scholar]
 17. Erdem, A.R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. 1 (4), 55-72.  [Google Scholar]
 18. Ergin, O. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve ortaokul öğrencilerinin bilimsellik değerine yönelik görüşleri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  [Google Scholar]
 19. Gücen, A. (2014). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde bilimsellik değerinin öğretimi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 20. Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. ahlak psikolojisi, ahlaki değerler ve ahlaki  gelişim. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 21. Halstead, J. M. & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education. 30,169-202.  [Google Scholar]
 22. Kağan, M. (2019). Değerlerin tanımı ve sınıflandırılması. M. Kağan & N. Yılmaz (Ed.). Karakter ve değer eğitimi içinde (29-41). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 23. Katılmış, A.,Ekşi, H. & Öztürk, C.(2010). Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği. Journal of Social Studies Education Research. 1(1), 50-88. [Google Scholar]
 24. Kasa, B. (2015). İlkokul döneminde değerlerin kapsamı. S. Yağan Güder (Ed.). Okul öncesi ve ilkokul döneminde değerler eğitimi içinde (109-120). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Koçak, S. & Yusuf Arslan, S. (2020). Yükseköğretimin temel sorunları. A.S. Saracaloğlu & K. Eranıl (Ed.) Türkiye’de yükseköğretimin panoraması içinde (661-696). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Maxwell, J.A. (2018). Nitel araştırma tasarımı - Etkileşimli bir yaklaşım. (Qualitative research design - An ınteractive approach). M. Çevikbaş (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.  [Google Scholar]
 27. Merriam S. B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. San Francisco,CA: Jossey-Bass.  [Google Scholar]
 28. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. London: Sage Publication. [Google Scholar]
 29. Mindivanlı, E., Küçük, B. ve Aktaş, E. (2012). Sosyal bilgiler dersinde değerlerin aktarımında Atasözleri ve deyimlerin kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1 (3), 93-101. [Google Scholar]
 30. Oğuzhan, E. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve ortaokul öğrencilerinin bilimsellik değerine yönelik görüşleri. Recep Tayyip Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 31. Osmanoğlu, M. E. (2019). Ortaokul programının değerlerimizi kazandırma düzeyinin sınıf bazında karşılaştırmalı analizi: Ardahan ili örneği. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 32. Patton, M. Q. (2002) Qualitative research & evaluation methods. California: Sage Publications, Inc.   [Google Scholar]
 33. Rosovsky, H. (2004). Üniversite. Bir dekan anlatıyor (The university. an owner’s manuel). S. Ersoy (Çev.). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. [Google Scholar]
 34. Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research. A guide for researchers in education and the social sciences. New York and London: Teachers College Press. [Google Scholar]
 35. Sönmez, Ö. F. (2014). Atasözlerinin sosyal bilgiler programındaki değerler açısından incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT). 6, 2, 101-115. [Google Scholar]
 36. Sözcü, U. (2015). 7.sınıf öğrencilerinin bilimsellik değerine ilişkin zihinsel modelleri. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 37. Sözcü, U. & Aydınözü, D. (2018). 7. sınıf öğrencilerinin bilimsellik değerine ilişkin zihinsel modellerindeki değişim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 589-597. doi:10.24106/kefdergi.389882. [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Şimşir, Z. & Dilmaç, B. (2020). Değerlerin sınıflandırılması. H. Ekşi & A. Katılmış (Ed.). Karakter ve değerler eğitimi içinde (57-73). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 39. TÜBA Bilim Etiği Komitesi (2002) Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. [Google Scholar]
 40. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük (2023). https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi:24 Şubat 2023.  [Google Scholar]
 41. Yazar, T. (2020).Opinions and suggestions of graduate students about postgraduate education, International Online Journal of Educational Sciences, 12(1), 149-171. [Google Scholar]
 42. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 43. Yin, R.K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.  [Google Scholar]
 44. Yüksek Öğretim Kurulu (2022). Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx. Erişim Tarihi: 20 Aralık 2022.  [Google Scholar]