International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(3) 47-59

The Views and Atitudes of The Teacher Candidates from Preschool And Elementary School Teaching Departments toward Family Participation

Pınar Bağçeli Kahraman

pp. 47 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.146.4   |  Manu. Number: MANU-1712-11-0003.R1

Published online: June 30, 2018  |   Number of Views: 227  |  Number of Download: 899


Abstract

Presently the family participation, which is considered as an important part of the education, makes a huge contribution to the whole education of the children. Therefore it is necessary to know the views and the attitudes of the teacher candidates especially before they become teachers and accordingly they should be supported regarding the family participation issue. The purpose of this study is to investigate the views and the attitudes of the elementary education teacher candidates towards family participation. In addition with this research it was attempted to determine whether the grades of the teacher candidates cause a common effect on their attitudes towards family participation according to their department. Within the research descriptive scanning model was used. The sample of the research consisted of totally 300 teacher candidates, were attending Uludağ University Education Faculty Preschool Teaching Department and Primary School Teaching department. Within the research the questionnaire, which was consisted of six open ended questions and Attitude Scale Regarding Family Participation for Teacher Candidates, which was developed by Yavuz Güler (2014), were used. In order to determine the views of the students from Primary School and Preschool Teaching departments, descriptive statistics were used. It was attempted to determine whether there was a relation between the departments with t test.  According to their departments whether the grade has a significant effect on the total scores of the teacher candidates regarding family participation and the sub-dimensions was investigated with Two Factors ANOVA. The open-ended questions were given in the tables with frequency and percentages. As a result of the research teacher candidates not having adequate knowledge regarding family participation and the negative views they acquire from the environment regarding the families may cause them to develop negative attitudes and have prejudice regarding family participation. 

Keywords: Family participation, preschool, elementary school teaching, teacher candidates


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kahraman, P.B. (2018). The Views and Atitudes of The Teacher Candidates from Preschool And Elementary School Teaching Departments toward Family Participation. International Journal of Progressive Education, 14(3), 47-59. doi: 10.29329/ijpe.2018.146.4

Harvard
Kahraman, P. (2018). The Views and Atitudes of The Teacher Candidates from Preschool And Elementary School Teaching Departments toward Family Participation. International Journal of Progressive Education, 14(3), pp. 47-59.

Chicago 16th edition
Kahraman, Pinar Bagceli (2018). "The Views and Atitudes of The Teacher Candidates from Preschool And Elementary School Teaching Departments toward Family Participation". International Journal of Progressive Education 14 (3):47-59. doi:10.29329/ijpe.2018.146.4.

References

  Abdullah, A. K., Seedee, R., Alzaidiyeen, N. J. , Al-Shabatat, A., Alzeydeen, H. K., Al-Awabdeh (2011). An investigation of teachers’ attitudes towards parental in-volvement. Educational Research, 2 (8), 1402-1408.

  Altınkaynak, Ş. Ö. (2014). Aile temelli okuma yazmaya hazırlık programının çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine etkisi. Doctoral dissertation, Hacettepe University Institute of Educational Sciences, Ankara.

  Ateş Ö.(2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına yönelik öz-yeterlilik inançlarının incelenmesi, Unpublishedmaster’s thesis, Pamukkale University Institute of Educational Sciences, Denizli.

  Bağçeli-Kahraman, P., Eren, S. & Şenol, S. (2017). Okul öncesi eğitimde ve ilkokulda aile katılım çalışmaları. The Journal of Academic Social Science, 5 (51), 611-624

  Bayraktar, V., Güven, G. & Temel, Z. F. (2015). Okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin aile katılım çalışmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi24(2), 755-770.

  Benner, A. D., Boyle, A. E., & Sadler, S. (2016). Parental involvement and adolescents’ educational success: The roles of prior achievement and socioeconomic status. Journal of Youth And Adolescence45(6), 1053-1064.

  Bruïne, E. J., Willemse, T. M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L. &  Eynde S. V. (2014) Preparing teacher candidates for family–school partnerships, European Journal of Teacher Education, 37 (4), 409-425.

  Büyüköztürk, S. Çakmak, E.K., Akgün, O.E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

  Büyüktaşkapu, S. (2012). Okul öncesi eğitimi sürecinde çocuklara uygulanan aile destekli okumaya hazırlık programının ilkokuldaki okuma başarılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(1), 301-316.

  Çelenk, S. (2003). Okul aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi24(24), 33-39.

  DSSResearch (2018). Statistical Power Calculator. https://www.dssresearch.com/KnowledgeCenter/toolkitcalculators/statisticalpowercalculators.aspx

  Epstein, J. L. & Sheldon, S. B. (2002). Present and accounted for: Improving student attendance through family and community involvement. The Journal of Educational Research95(5), 308-318.

  Erdoğan, Ç. & Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (3), 399-431.

  Erkan, S. (2013). Aile ve aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar In F. Temel (Ed.),  Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları (pp. 3-43),  Ankara: Anı Yayıncılık.

  Graue, E. & Brown, C. P. (2003). Preservice teachers' notions of families and schooling, Teaching and Teacher Education, 19, 719-735.

  Grolnick, W. S. (2016). Parental involvement and children’s academic motivation and achievement. In  Liu W., Wang J., Ryan R. (Eds),  Building autonomous learners (pp. 169-183). Singapore: Springer.

  Gül, İ & Aslan, D. (2016). Okul, aile ve toplum ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 203-218.

  Gibbon, C.T. & Morris, L.L. (1978). How to design a program evaluation. London: Sage Publication.

  He, Y. (2016). Parental involvement in school readiness programs. Higher Education of Social Science, 11 (1), 39-43.

  Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban Achievement, 42(1), 82- 110.

  Karasar, N. (2010).Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. 

  Kaysılı-Keçeli, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83

  Kontaş, T. & Güneş, G. (2012). Eğitimde aile katılımı ve okul öncesinde ilköğretime geçişte gösterdiği değişime ilişkin nitel bir çalışma. Çukurova üniversitesi eğitim fakültesi 3.uluslararası okul öncesi eğitimi kongresi “okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar ve kültürlerarası bakış” , 24-29 , Adana.

  Kurtulmuş, Z. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Etkinlik Planlarında Aile Katılımı Boyutunun İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education5(1), 71-84.

  Ma, X., Shen, J., Krenn, H. Y., Hu, S., & Yuan, J. (2016). A meta-analysis of the relationship between learning outcomes and parental involvement during early childhood education and early elementary education. Educational Psychology Review28(4), 771-801.

  MEB (2006). Okul öncesi eğitimi genel müdürlüğü okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) kitabı. Ankara: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

  MEB (2013). Okul öncesi eğitimi genel müdürlüğü okul öncesi eğitim programı kitabı. Ankara: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

  Moseman, C. C. (2003). Primary teachers' beliefs about family competence to influ-ence classroom practices, Early Education and Development, 14 (2), 125-153.

  Özyürek, A., Yavuz, N.F., Akça, F., Gündüz, Z. B., Öztabak, E., Saka, A. & Açıkyer, G.K. (2015). Okul öncesi ve ilkokullarda aile katılımı etkinlikleri ve ebeveyn beklentilerinin incelenmesi. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 14-25.

  Pallant, J. (2016). SPSS kullanma klavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (S. Balcı & B. Ahi, Çev.), Ankara: Anı Yayıncılık.

  Pedro, J. Y., Miller, R..& Bray, P. (2012). Teacher knowledge and dispositions towards parents and families: rethinking ınfluences and education of early childhood pre-service teachers, Forum on Public Policy Online, 1, 1-15.

  Selanik Ay, T. & Aydoğdu, B. (2016). Sınıf öğretmenlerinin aile katılımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 561-589.

  Salıcı-Ahioğlu, Ş. (2006). Öğretmen ve veli görüşlerine göre farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma sürecini etkileme biçiminin değerlendirilmesi. Unpublishedmaster’s thesis, Çukurova University Institute of Educational Sciences, Adana

  Sheridan, S. M., Knoche, L. L., Kupzyk, K. A., Edwards, C. P. & Marvin, C. A. (2011). A randomized trial examining the effects of parent engagement on early language and literacy: The getting ready intervention. Journal of School Psychology, 49(3), 361-383.

  Şad, S. & Gürbüztürk, O. (2013). Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2013). İlköğretim birinci kademe öğrenci velilerinin çocuklarının eğitimine katılım düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 993-1011.

  Tezel Şahin, F. & Özyürek, A. (2010). Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. Morpa Yayınları, İstanbul.

  Thompson, A. M., Herman, K. C., Stormont, M. A., Reinke, W. M., & Webster-Stratton, C. (2017). Impact of Incredible Years on teacher perceptions of parental involvement: A latent transition analysis. Journal of School Psychology, 62, 51-65.

  Toros, F. (2011). Aile katılımının genel eğitim sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerin okuma becerileri ile annelerin ilköğretim okulundan memnuniyetleri üzerindeki etkisi. Unpublishedmaster’s thesis, Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara.

  Uludag, A. (2008). Elementary preservice teachers’ opinions about parental involvement in elementary children’s education. Teaching and Teacher Education, 24(3), 807-817.

  Ünüvar, Ü. A. (2011). Okulöncesi eğitimde kalitenin geliştirilmesine ilişkin idareci, öğretmen ve veli görüşleri. Doctoral dissertation, Selçuk University Institute of Social Sciences, Ankara.

  Yaşar Ekici, F. (2016). Okul öncesi öğretmen adayları ile diğer alanlardaki öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1322-1337

  Yavuz Güler, Ç. (2014). Öğretmen adayları için aile katılımına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Faculty of Education3(2), 213-232.

  Zembat, R. & Unutkan, Ö.P. (2001). Okul öncesi dönemde çocuğun sosyalleşmesinde ailenin yeri, İstanbul:YA-PA yayıncılık.