International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2018, Vol. 14(5) 57-76

Preschool Teachers' Views on Science Education, the Methods They Use, Science Activities, and the Problems They Face

Yakup Doğan & Ahmet Simsar

pp. 57 - 76   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2018.157.6   |  Manu. Number: MANU-1807-09-0002

Published online: October 15, 2018  |   Number of Views: 377  |  Number of Download: 978


Abstract

The aim of this study is to reveal preschool teachers' views on science education, science activities they carry out, methods and techniques they use as well as problems they encounter while performing science activities. This study was carried out according to the case study which frequently used in qualitative research methodology. The study group was identified using the convenience sampling method. The study group constitutes 32 preschool teachers working in preschools in Kilis province. A written interview form prepared by field experts was used to collect data. Content analysis procedure was used to analyse the data.

According to the results obtained in the study, it has been determined that the vast majority of preschool teachers consider themselves competent in teaching science, and state that the science education environment should be equipped and rich in teaching materials, and that science concepts can be better taught to children through hands-on activities as well as supporting them with visual materials. Additionally, it has been determined that teachers try to develop scientific process skills in children through science activities. It has also been identified that teachers use common science materials while performing science activities that they mostly use spontaneous/nature-related activities, prefer group activities, and carry out science activities at least once a week. It has further been determined that teachers especially use such methods as experiment, observation, demonstration more than other methods when performing science activities. Besides, it has been specified that the experiment method is children’s most favourite method, which is also easy to apply. The main problem faced by the teachers during science activities was determined to be the lack of teaching materials, crowded classrooms, physical inadequacy of classrooms and uninterested parents. It has also been found that the problems encountered are mostly depend on schools, classrooms, parents and lack of materials.

Keywords: Science education, preschool teachers, science activities, methods and techniques, problems


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Dogan, Y. & Simsar, A. (2018). Preschool Teachers' Views on Science Education, the Methods They Use, Science Activities, and the Problems They Face. International Journal of Progressive Education, 14(5), 57-76. doi: 10.29329/ijpe.2018.157.6

Harvard
Dogan, Y. and Simsar, A. (2018). Preschool Teachers' Views on Science Education, the Methods They Use, Science Activities, and the Problems They Face. International Journal of Progressive Education, 14(5), pp. 57-76.

Chicago 16th edition
Dogan, Yakup and Ahmet Simsar (2018). "Preschool Teachers' Views on Science Education, the Methods They Use, Science Activities, and the Problems They Face". International Journal of Progressive Education 14 (5):57-76. doi:10.29329/ijpe.2018.157.6.

References

  Aktaş-Arnas, Y. (2003). Okulöncesi dönemde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1, 1-7.

  Alabay, E. (2007). Okulöncesi öğretmenlerin fen ve doğa eğitiminde kullandıkları öğretim metotları. UMES’07-Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, 20-22 Haziran, Kocaeli.

  Alisinanoğlu, F., Özbey, S., & Kahveci, G. (2011). Okul öncesinde fen eğitimi. Ankara: Maya Akademi Yayınevi.

  Aslan, O., Zor, T., & Cicim, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine yönelik görüşlerinin ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 40(8), 519-530.

  Avcı, N. (2005). Fen doğa eğitiminde proje yaklaşımı. M. Sevinç. (Ed.), Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar (2) içinde (s.359-365). İstanbul: Morpa Yayınları.

  Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu, Y., & Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 16-18 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

  Broinowski, I. (2002). Toward creativity in early childhood education: a case study of the creative processes used by early childhood educators in curriculum planning for young children. Unpublished Phd Thesis, University of South Australia, School of Education. Australia.

  Brunton, P., & Thornton, L. (2010). Science in the early years: Building firm foundations from birth to five. UK: Sage Publications

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

  Can-Yaşar, M., & Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 201-209.

  Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 363-371.

  Dağlı, A. (2007). Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik Başarılarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

  Dağlı, H. (2014). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Fen Eğitiminin İçeriği Konusunda Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Davies, D., & Howe, A. (2003). Teaching science and design and technology in the early years. London: David Fulton Publishers.

  Elkind, D. (1989). Developmentally appropriate education for 4-years-olds. Theory into Practice, 28(1) 47-52.

  Erkan, S., & Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

  Garbett, D. (2003). Science education in early childhood teacher education: Putting forward a case to enhance student teachers' confidence and competence. Research in Science Education, 33, 467-481.

  Hashweh, M. Z. (1987), Effects of subjects matter knowledge in the teaching of biology and physics. Teaching and Teacher Education, 3(2).109-120.

  Kallery, M., & Psillos, D. (2002). What happens in the early years science classroom? The reality of teachers' curriculum implementation activities. European Early Childhood Education Research Journal, 10(2), 49–61.

  Kallery, M. (2004), Early years teachers’ late concerns and perceived needs in science: An exploratory study. European Journal of Teacher Education, 27(2).147-165.

  Kandır, A., Can-Yaşar, M., İnal, G., Yazıcı, E., Uyanık, Ö. & Yazıcı, Z. (2012). Etkinliklerle bilim eğitimi. Ankara: Efil Yayınevi.

  Kandır, A., Özbey, S., & İnal, G. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programlarını planlama ve uygulamada karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 373-387.

  Kandır, A., Özbey, S., & İnal, G. (2010). Okul öncesi eğitimde program (1) kuramsal temeller. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

  Karaca, N. H., & Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. II. International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 22-29 Nisan, Antalya.

  Karaer, H., & Kösterlioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop illerinde çalışan okulöncesi öğretmenlerin fen kavramlarının öğretilmesinde kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, (13)2, 447-454.

  Karamustafaoğlu, S., & Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.

  Kefi, S., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2013). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 300-319.

  Kıldan, O., & Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 113-127.

  Kök, M., Tuğluk, M. N., & Bay, E. (2005). Okul öncesi eğitimin öğrencilerin gelişim özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 294-303.

  Lind, K. (1996). Exploring science in early childhood: A developmental approach. New York: Delmar Publishers.

  Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Okul öncesi eğitim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

  Özbek, S. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

  Özbey, S. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Özsırkıntı, D., Akay, C., & Yılmaz-Bolat, E. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 313-331.

  Öztürk-Yılmaztekin E., & Tantekin-Erden F. (2011) Early chıldhood teachers’ vıews about scıence teaching practices. Special Issue: Selected papers presented at WCNTSE Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Dokuz Eylul University Institute, pp.161-166, ISSN 1308-8971 161.

  Pagani, L. Rubenson, D., & Runco, M. A. (2003). The impact of junior kindergarten on behaviour in elementary school children. International Journal of Behavioral Devolopment, 27(5), 423– 427.

  Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (nitel bir araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

  Polat-Unutkan, Ö. (2007). Okulöncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.

  Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 55, 459-496

  Sansar, S. B. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Eğitimine Yönelik Tutumları İle Fen Etkinliklerinde Kullandıkları Yöntemler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

  Şahin, F. (1996) Okulöncesi öğretmenlerinin kullandıkları metotların tespiti. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri.18-20 Eylül, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Taner, M., & Başal, A. H. (2005). Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 395–420.

  Toğrul, Z. (2012). Okul Öncesi Fen Eğitiminde Rehber Materyallerinin Hazırlanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.

  Uğraş, H., Uğraş, M., & Çil, E. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı tutumlarının ve fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerinin incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 44-49.

  Yağlıkara, S. (2006). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Çevre Bilinci Kazandırmada Fen ve Doğa Etkinliklerinin Etkileri Konusunda Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

  Yazıcı, Z. (2002). Okul öncesi eğitimin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 155-156. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/yazici.htm adresinden edinilmiştir.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yıldız, V., Özkal, N., & Çetingöz, D. (2003). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan 7-8 yaş grubu çocuklarda yaratıcı potansiyelin değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(13), 129- 137.