International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(5) 216-237

Development of Creative Thinking Skills of Students Through Journal Writing

Mustafa Şenel & Birsen Bağçeci

pp. 216 - 237   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.212.15   |  Manu. Number: MANU-1904-17-0002

Published online: October 16, 2019  |   Number of Views: 254  |  Number of Download: 534


Abstract

This research was conducted in the fourth grade of a private primary school in the province of Gaziantep in the 2018-2019 academic year to provide students with creative thinking skills. This study was carried out as a qualitative case study. 23 students participated in the program. With a two-month study, students were given 23 journal writing topics to develop their creative thinking skills. The students wrote their journals in the school for 5-10 minutes at the beginning of the lessons. At the end of the program students and teachers were asked to write their opinions in the interview form. The data were analyzed by NVIVO 12 for Mac. According to the findings, creative thinking and writing activities have a positive effect on students' development of creative thinking skills. Majority of the students think the program was entertaining while it is seen that female students are more willing than male students.

Keywords: Creativity, creative thinking, creative writing, journal writing


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Senel, M. & Bagceci, B. (2019). Development of Creative Thinking Skills of Students Through Journal Writing . International Journal of Progressive Education, 15(5), 216-237. doi: 10.29329/ijpe.2019.212.15

Harvard
Senel, M. and Bagceci, B. (2019). Development of Creative Thinking Skills of Students Through Journal Writing . International Journal of Progressive Education, 15(5), pp. 216-237.

Chicago 16th edition
Senel, Mustafa and Birsen Bagceci (2019). "Development of Creative Thinking Skills of Students Through Journal Writing ". International Journal of Progressive Education 15 (5):216-237. doi:10.29329/ijpe.2019.212.15.

References
 1. Adey, S. (1999). The Science of Thinking, and Science for Thinking: A Description of Cognitive Acceleration Through Science Education (Case). International Bureau of Education, Unesco. [Google Scholar]
 2. Akyüz H. 1992. Eğitim sosyolojisinin temel kavram ve alanları üzerine bir araştırma.[A research on the basic concepts and areas of sociology of education], MEB Yayınları. [Google Scholar]
 3. Artful Thinking Final Report, (2006). http://www.pz.harvard.edu/resources/final-report-artful-thinking [Google Scholar]
 4. Arthur, B. & Zell, N.A. (1996). Strategy for teaching creative writing skills to emotionally disturbed students. Preventing School Failure, 34(4). [Google Scholar]
 5. Bartscher, M. A., Lawler, K. E., Ramirez, A. J., & Schinault, K. S. (2001). Improving Student’s Writing Ability Through Journals and Creative Writing Exercises.  [Google Scholar]
 6. Başerer, D. (2017). Bir Düşünme Türü Olarak Mantıksal Düşünme [Logical Thinking as a Thinking Type] The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 41, Mart 2017, s. 433-442 [Google Scholar]
 7. Bayrak, Ç. (2014). Cort 1 Düşünme Programının “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinde Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi. [The Effect of Using Cort 1 Thinking Program in the Electricity in Our Life Unit on Students' Academic Achievements, Scientific Creativity and Critical Thinking Tendencies] Masters Thesis. [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012) Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods] Geliştirilmiş 11. Baskı, S 249., Pegem Akademi, Ankara.  [Google Scholar]
 9. Çağlayan Öztürk, Ç. (2013) İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between scientific process, critical thinking and creative thinking skills of eighth grade primary school students], PhD Thesis. [Google Scholar]
 10. Çakır, N. (2013), Üniversite Eğitiminin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi. [The Effect of University Education on the Development of High-Level Thinking Skills.] Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 11. De Bono, E. 2002. Cort Thinking Lessons CD. Cavendish Information Product Ltd. 10 Cavendish Road, Oxford OX27TW, Uk [Google Scholar]
 12. Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. [A study on the relationship between creative writing skills of primary school students and self-efficacy perception.] Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. Volume: 2/1. [Google Scholar]
 13. Ergün, M. (2015), Eğitim Felsefesi. [The Philosophy of Education]. Pegem akademi yayınları. [Google Scholar]
 14. Feagin, J., Orum, A., & Sjoberg, G. (Eds.), (1991). A case for case study. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. [Google Scholar]
 15. Fer, S. & Cırık, İ. (2006). Öğretmenlerde ve Öğrencilerde, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nedir? [What is the Validity and Reliability Study of the Constructivist Learning Environment Scale for Teachers and Students?] Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), p. 1-26. [Google Scholar]
 16. Fidan, K.  N.  (2010).  Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma düzeylerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of the level of qualifications required by the constructivist approach of classroom teachers]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, PhD. Thesis, Ankara [Google Scholar]
 17. Fleith, D. S. (2010). Teacher and student perceptions of creativity in the classroom environment. [Google Scholar]
 18. Florida, R. (2004). The great creative class debate: Revenge of the Squelchers. The Next American City,5(July), pp. 1-7. [Google Scholar]
 19. Gür Ç., 2011, Çocuklar İçin Felsefe. [Philosphy for Children]. iconte.org, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey [Google Scholar]
 20. Honeck E. (2016). Inspiring Creativity in Teachers to Impact Students [Google Scholar]
 21. Kapar Kuvanç E.B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türke dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. [The effect of creative writing techniques on students' attitudes towards Turkish lesson and their success in Turkish language course]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Master’s Thesis [Google Scholar]
 22. Kaya, B. (2017). Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme. [A collection of studies on the development of creative writing skills] IRRA, Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(2), 89-101. [Google Scholar]
 23. Koray Ö., 2004, Yaratcı düşünme tekniklerinden altı düşünme şapkası ve nitelik sıralama tekniklerinin fen derslerinde uygulanmasına yönelik öğrenci görüşleri. [Student thinking about applying the six thinking hats and qualification techniques in science lessons from creative thinking techniques.] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 11, Sayı, 3. [Google Scholar]
 24. Lipman, M., Sharp, A.M. & Oscanyan, F.S. (1980) Philosophy in the Classroom. Temple University Press, Philadelphia, USA [Google Scholar]
 25. Lubart, T. I., & Sternberg, R. J. (1998). Creativity across Time and Place: life span and cross‐cultural perspectives. High Ability Studies, 9(1), 59–74. https://doi.org/10.1080/1359813980090105 [Google Scholar] [Crossref] 
 26. Maltepe, S. (2006). Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Uygulamaları çin Bir Seçenek: Yaratıcı Yazma Yaklaşımları. [An Option for Written Expression Practices in Turkish Teaching: Creative Writing Approaches.] Dil Dergisi, S. 132, s. 56-66. [Google Scholar]
 27. McGuinness C. (2000), ACTS (Activating Children's Thinking Skills): A methodology for enhancing thinking skills across the curriculum. [Google Scholar]
 28. Moraisa, M. F. & Azevedob, I. (2011). What is a Creative Teacher and What is a Creative Pupil? Perceptions of Teachers. [Google Scholar]
 29. Naderi, H., Abdullah, R., Aizan, H.T., Sharir, J., Mallan V.K. (2009). Gender Differences in Creative Perceptions of Undergradute Students. Journal of Applied Sciences, 9: 167-172 [Google Scholar]
 30. Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz. [We are writing again.] Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 31. Osborn, A.F. (1957). Applied Imagination: Priciples and Procedures of Creative Problem-Solving, New York, Charles Scribner’s Sons. [Google Scholar]
 32. Özden, Y. (1999), Öğrenme ve Öğretme. [Learning and Teaching.] Pegem A Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 33. Özüberk, D. (2002). Feurstein’ın aracılı zenginleştirme programı temel alınarak hazırlanan programın lise birinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. [The effect of the program based on Feurstein's mediated enrichment program on the critical thinking skills of high school freshmen.] Masters Thesis, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 34. Palinkas and Others. (2013). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research.  [Google Scholar]
 35. Shade and Shade (2016) The Importance of IQ, MIQ, EQ, HQ & CQ! Torrance Journal for Applied Creativityby Rick Shade & Patti Garrett Shade. [Google Scholar]
 36. Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1998). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity (pp. 3-16). New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 37. Torrance, E. P. (1977). Creativity in the classroom. What research says to the teacher. Washington, DC: National Education Association. [Google Scholar]
 38. Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R.G. Sternberg (Ed.), The nature of creativity: Contemporary perspectives. NY: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 39. Urban, K. (2007). Assessing creativity: A componential model. In A. Tan, (Ed.), Creativity: A handbook for teachers. Singapore: NJ: World Scientific Publishing. [Google Scholar]
 40. Yıldırım, A. & Şimşek. H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. [Qualitative research methods in the social sciences.] Seçkin Yayıncılık. Ankara. [Google Scholar]
 41. www.icelp.info/feuerstein [Google Scholar]