International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2019, Vol. 15(6) 1-16

The Analysis of Risk Behaviour Tendencies of Teenagers According to the Use of Wattpad and Some Socio-Demographic Variables

Zöhre Kaya, Selim Fırat Kaya, Ayşenur Sağun & Kübra Şen Koç

pp. 1 - 16   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2019.215.1   |  Manu. Number: MANU-1905-21-0003

Published online: December 08, 2019  |   Number of Views: 381  |  Number of Download: 701


Abstract

This research aims to explore the risk behaviour tendencies of teenagers in relation to the use of Wattpad and some socio-demographic variables. The research employs correlational research model and was conducted with 572 students (237 female students and 335 male students) studying at science, Anatolia and vocational high school. Risk Behaviours Scale and Demographic form were used to collect data. Descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation), t test for independent samples, one-way variance analysis (ANOVA) and Pearson correlation were used in the analyzes. Findings show that teenagers have the highest mean scores of nutrition habits and suicide tendency. It has been found that males generally have higher risk behaviors and the rate of risk behaviors increases as age progresses. Lastly, risk behaviors showed a significant difference according to the use of Wattpad application and psychological problems. Therefore, preventive measures and studies should be taken to create awareness about the conscious use technology.

Keywords: Wattpad, Risk Behaviours, Social Media, Teenager, Technological Addiction


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaya, Z., Kaya, S.F., Sagun, A. & Koc, K.S. (2019). The Analysis of Risk Behaviour Tendencies of Teenagers According to the Use of Wattpad and Some Socio-Demographic Variables . International Journal of Progressive Education, 15(6), 1-16. doi: 10.29329/ijpe.2019.215.1

Harvard
Kaya, Z., Kaya, S., Sagun, A. and Koc, K. (2019). The Analysis of Risk Behaviour Tendencies of Teenagers According to the Use of Wattpad and Some Socio-Demographic Variables . International Journal of Progressive Education, 15(6), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Kaya, Zohre, Selim Firat Kaya, Aysenur Sagun and Kubra Sen Koc (2019). "The Analysis of Risk Behaviour Tendencies of Teenagers According to the Use of Wattpad and Some Socio-Demographic Variables ". International Journal of Progressive Education 15 (6):1-16. doi:10.29329/ijpe.2019.215.1.

References
 1. Ağır, M. (2016). Teknolojinin yeni bağımlılık uygulaması ve riskleri: Wattpad. Dinç, M.    Olaş, A. Z. Oymacı, H., & Deniz, R. (Eds.), 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 313-333). İstanbul. http://technologyaddiction.org/wp-content/uploads/2017/05/teknoloji_sempozyum_bildiriler_kitabi_2016.pdf [Google Scholar]
 2. Alikaşifoğlu, M., & Ercan, O. (2009). Ergenlerde riskli davranışlar. Turkish Pediatrics Archive/Turk Pediatri Arsivi, 44(1). [Google Scholar]
 3. Altındağ, A., Yanık, M., Yengil, E., & Karazeybek, A. H. (2005). Şanlıurfa’da üniversite öğrencilerinde madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi, 6(2), 60-64. [Google Scholar]
 4. Aras, S., Günay, T., Özan, S., & Orçın, E. (2007). İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları/Risky behaviors among high school students in İzmir. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(3), 186. [Google Scholar]
 5. Arıkan, I., Yavuz, B., Yigit, D., & Ece, E. (2017). Investigation of risky behaviors and some socio-demographic factors in university students: Sample from a state university. Çağdaş Tıp Dergisi, 7(4), 348-354.  [Google Scholar]
 6. Ayaz, A., & Kayhan,  N. (2016). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım tercihleri ve temel yaşam ihtiyaçları arasındaki ilişki. Dinç, M. Olaş, A. Z. Oymacı, H,, & Deniz, R. (Eds.), 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 239). İstanbul.http://technologyaddiction.org/wpcontent/uploads/2017/05/teknoloji_sempozyum_bildiriler_kitabi_2016.pdf [Google Scholar]
 7. Berber, M., Karadibak, D., & Uçurum, S. G. (2014). Adolesan dönemde ekrana bağlı aktivitelerin hamstring kas uzunluğu, reaksiyon zamanı ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-6. [Google Scholar]
 8. Binark, M. (2016). “Akıllı telefonlarla bağlantılı olma hâli ve yeni kültür/lenme ve deney/im/lerimiz...”, Hece, Sayı.  234-235-236, 131-137. [Google Scholar]
 9. Brook, D. W., Brook, J. S., Rosen, Z., De la Rosa, M., Montoya, I. D., & Whiteman, M. (2003). Early risk factors for violence in Colombian adolescents. American Journal of Psychiatry, 160(8), 1470-1478.  [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 11. Çelik, A., & Şahin, M. (2013). Spor ve çocuk gelişimi. The Journal of Academic Social Science Studies JASSS-International Journal of Social Science, 6(1), 467-478. [Google Scholar]
 12. Chen, C. Y., Yeh, H. H., Huang, N., & Lin, Y. C. (2014). Socioeconomic and clinical characteristics associated with repeat suicide attempts among young people. Journal of Adolescent Health, 54(5), 550-557.  [Google Scholar]
 13. Doğan, R. S. (2016). Edebiyat siteleri çerçevesinde sosyal medya edebiyatı. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul/Türkiye [Google Scholar]
 14. Eryaman, M. Y. (2010). Deconstructing the politics of identity and representation in cyberspace: Implications for online education. In G. Kurubacak & V. Yuzer (Eds.). Handbook of research on transformative online education and liberation: Models for social equality. Hershey, PA: ICI Global Publications. [Google Scholar]
 15. Farmer, S., & Hanratty, B. (2012). The relationship between subjective wellbeing, low income and substance use among schoolchildren in the north west of England: A cross-sectional study. Journal of Public Health, 34, 512-522.  [Google Scholar]
 16. Gençtanırım, D., & Ergene, T. (2014). Riskli davranışlar ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. International Journal of Social Science, 25(1), 125-138. [Google Scholar]
 17. Güler, N., Güler, G., Ulusoy, H., & Bekar, M. (2009). Lise öğrencileri arasında sigara, alkol kullanımı ve intihar düşüncesi sıklığı. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 31, 340-345. [Google Scholar]
 18. Güran Yiğitbaşı, K. (2018). Transmedya hikayeciliği'nde wattpad örneği ve okur tercihlerine yönelik bir araştırma. AJIT-E: Online Academic Journal of Information Technology, 9(30), 21-42.  [Google Scholar]
 19. He, K., Kramer, E., Houser, R. F., Chomitz, V. R., & Hacker, K. A. (2004). Defining and understanding healthy lifestyles choices for adolescents. Journal of Adolescent Health, 35(1), 26-33.  [Google Scholar]
 20. Ilgaz, H. (2015). Adaptation of game addiction scale for adolescents into Turkish. Elementary Education Online, 14(3), 874-884.  [Google Scholar]
 21. International Publishers Association. (2015). Wattpad’s 40 million readers create opportunities for publishers. 24. 12. 2018 tarihinde alındı. https://www.internationalpublishers.org/market-insights/trends-and-innovation/286-wattpad-s-40-million-readers-creates-big-opportunities-for-publishers [Google Scholar]
 22. İskender, H. (2017). Distopik romanların gençlik edebiyatındaki yeri üzerine bir değerlendirme. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 431-448.  [Google Scholar]
 23. Jessor, R., Turbin, M. S., Costa, F. M., Dong, Q., Zhang, H., & Wang, C. (2003). Adolescent problem behavior in China and the United States: A cross‐national study of psychosocial protective factors. Journal of Research on adolescence, 13(3), 329-360.  [Google Scholar]
 24. Karaduman, B. D. (1997). Ankara fen lisesi öğrencilerinin kendini kabul düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara/Türkiye. [Google Scholar]
 25. Kaya, Z. (2016). Investigation of personality traits and self-esteem levels of substance user and non user adolescents based on certain socio-demographic variables (Madde kullanan ve kullanmayan ergenlerin kişilik özellikleri ve benlik saygısı düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi). Journal of Human Sciences, 13(3), 4100-4116.    [Google Scholar]
 26. Kaya, Z., İkiz, F. E., & Asıcı, E. (2016). Investigation of the relationship between problematic internet use and psychological symptoms of science high school students (Fen lisesi öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile psikolojik semptomları arasındaki ilişkinin incelenmesi). Journal of Human Sciences, 13(1), 451-465.  [Google Scholar]
 27. Körük, S., & Aypay, A. (2017). Ergenlerde riskli davranışların güvensiz bağlanma ve algılanan sosyal destek tarafından yordanmasında psikolojik belirtilerin aracı rolü. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, (8), 23-51.  [Google Scholar]
 28. Kuşçu Kıyak, Y. (2015).  Dijital fırtına: Wattpad. 24.12.2018 tarihinde alındı. http://www.teknolojigundem.com/haber/dijital-firtina-wattpad/1027461 [Google Scholar]
 29. Magsamen-Conrad K., & Greene K. (2014). Technology addiction’s contribution to mental wellbeing: The positive effect of online social capital. Computers in Human Behavior. (40), 23-30. [Google Scholar]
 30. Öktem, G. (2015).  Wattpad hikayeleri dizilere de uyarlanıyor. 24.12.2018 tarihinde alındı. http://www.milliyetsanat.com/haberler/edebiyat/-wattpad-hikayeleri...-/5926 [Google Scholar]
 31. Özcebe, H., Üner, S., Uysal, D., Soysal, S., Polat, B., & Şeker, A. (2006). Ankara’da bir ilköğretim okulu’nda erken ve orta dönem adolesanlarda şiddet algısı ve şiddet davranışının sıklığının değerlendirilmesi. Proceeding of the 1. Uluslararası Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu, İstanbul. [Google Scholar]
 32. Özyurt, B., & Dinç, G. (2006). Manisa’da okul çağı çocuklarda alkol kullanım sıklığı ve alkol kullanımı ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, (5), 61-71. [Google Scholar]
 33. Pişkin,  M., &  Eldelekoğlu, J. (2013). Genç bireyi anlamak. (M. Pişkin, Çev. Ed.), Ergenler ve gençlerle psikolojik danışma proaktif yaklaşım. (s. 3-51). İstanbul: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 34. Sarı, C. (2006). Lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye. [Google Scholar]
 35. Sarı, G. (2017). Transmedya hikâye anlatıcılığı: Kötü çocuk örneği. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2(4), 245-253. [Google Scholar]
 36. Şimşek, H. (2011). Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (1), 1-21. [Google Scholar]
 37. Siyez, D. M., & Aysan, F. (2007). Ergenlerde görülen problem davranışların psiko-sosyal risk faktörleri ve koruyucu faktörler açısından yordanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1). [Google Scholar]
 38. Siyez, D. M. (2007). Lise öğrencilerinde problem davranışların görülme sıklığı: İzmir örneklemi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), 15- 31. [Google Scholar]
 39. Springer, A. E., Selwyn, B. J., & Kelder, S. H. (2006). A descriptive study of youth risk behavior in urban and rural secondary school students in El Salvador. BMC International Health And Human Rights, 6(1), 3.  [Google Scholar]
 40. Tekinarslan, E., &  Gürer, M. D. (2011). Problematic Internet use among Turkish university students: A multidimensional investigation based on demographics and Internet activities. Journal of Human Sciences, 8(1), 1028-1051. [Google Scholar]
 41. Telef, B. B. (2014). Ergenlerde olumlu ve olumsuz duygular ile riskli davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 591-604.  [Google Scholar]
 42. Üner, S., Bosi, B., Velipaşaoğlu, M., Üre, İ., Topbaşı, Z.H., Varol, R.S., Sungur, M.A., & Sanhal, C.Y. (2007). Ankara’da bulunan iki lisenin öğrencilerinin ruhsal durumlarının GSA–12 ile değerlendirilmesi. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(1), 25-31. [Google Scholar]
 43. Vançelik, S., Önal, S. G., Güraksın, A., & Beyhun, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 242-248.  [Google Scholar]
 44. Zimmermann, G. (2010). Risk perception, emotion regulation and impulsivity as predictors of risk behaviours among adolescents in Switzerland. Journal of Youth Studies, 13, 83-99.   [Google Scholar]