International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(1) 41-53

The Opinions of Teacher Trainer About Devoted Teaching Profession

Taha Yazar, İsmail Keskin & Behçet Oral

pp. 41 - 53   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.228.4   |  Manu. Number: MANU-1908-03-0005.R2

Published online: February 09, 2020  |   Number of Views: 192  |  Number of Download: 788


Abstract

The purpose of this research is to determine the opinions of the faculty members about devoted teaching profession, from Ziya Gökalp Faculty of Education at Dicle University. This research is qualitative study exploring the views of faculty staff about teacher devotion. In the study, phenomenological design was utilized. The participants of this study involved 30 faculty staff working at Ziya Gökalp Faculty of Education, Dicle University in the academic year of 2016-2017. In the study, a semi-structured interview form developed by the researchers was utilized as a data collection tool. The results obtained from the research data are given within the framework of the research questions. The answers given to the questions were analyzed by way of content analysis method. Regarding the results of the research, the faculty members responded the question of “who is devoted teacher” through identifying a person who can go beyond their usual tasks, spare extra time for his/her students; who respects social values and profession; who has responsibility; who develops himself/herself in terms of academic and socio-cultural ways; who has empathy, good communication skills; and who does not expect any financial matters for the duties carried out.

Keywords: Instructor, Devoted teacher, Interview


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yazar, T., Keskin, I. & Oral, B. (2020). The Opinions of Teacher Trainer About Devoted Teaching Profession . International Journal of Progressive Education, 16(1), 41-53. doi: 10.29329/ijpe.2020.228.4

Harvard
Yazar, T., Keskin, I. and Oral, B. (2020). The Opinions of Teacher Trainer About Devoted Teaching Profession . International Journal of Progressive Education, 16(1), pp. 41-53.

Chicago 16th edition
Yazar, Taha, Ismail Keskin and Behcet Oral (2020). "The Opinions of Teacher Trainer About Devoted Teaching Profession ". International Journal of Progressive Education 16 (1):41-53. doi:10.29329/ijpe.2020.228.4.

References
 1. Akıllı, M., & Seven, S. (2010). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Inonu University Journal Of The Faculty Of Education, 11(3), 61-73.  [Google Scholar]
 2. Atatürk. (1924). Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine. Hâkimiyet-i Milliye. Retrieved from http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/muallimler-birligi-kongresi-uyelerine [Google Scholar]
 3. Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 4(3), 275-286.  [Google Scholar]
 4. Bakırcıoğlu, R. (2014). Özveri. In Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Baş, T., & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: NVivo ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Bogler, R., & Somech, A. (2005). Organizational citizenship behavior in school: how does it relate to participation in decision making? Journal of Educational Administration, 43(5), 420-438.  [Google Scholar]
 7. Burns, T., & Carpenter, J. (2008). Organizational citizenship and student achievement. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1(1), 51-58.  [Google Scholar]
 8. Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(16).  [Google Scholar]
 9. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. London: SAGE Publication. [Google Scholar]
 10. Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.  [Google Scholar]
 11. Çetinkanat, C. (1998). Öğretmen adayları ve müfettişlerin bakış açısından öğretmen iletişim becerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(14), 209-221.  [Google Scholar]
 12. Croninger, R. G., & Lee, V. E. (2001). Social capital and dropping out of high school: Benefits to at-risk students of teachers' support and guidance. Teachers College Record, 103(4), 548-581. doi: 10.1111/0161-4681.00127 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Demirel, Ö. (2014). Öğretimde planlama ve değerlendirme: Öğretme sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 14. Demirtaş, H. (1999). Sınıf İçinde Öğretmen Davranışları. Öğretmen Dünyası, 238, 32-35.  [Google Scholar]
 15. Dilekman, M., Başçı, Z., & Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletisim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 225-231.  [Google Scholar]
 16. Erden, M. (2014). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi. [Google Scholar]
 17. Gerler Jr, E. R., & Anderson, R. F. (1986). The effects of classroom guidance on children's success in school. Journal of Counseling & Development, 65(2), 78-81. [Google Scholar]
 18. Girgin, G., & Baysal, A. (2005). Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi ve bazı değişkenler (İzmir örneği). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 1-10.  [Google Scholar]
 19. Göktaş, Ö., & Şad, S. N. (2014). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Uygulama Öğretmenlerinin Seçim Süreci: Ölçütler, Sorunlar ve Öneriler Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128.  [Google Scholar]
 20. Güçlü, N. (2001). İletişim. In L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 21. Hatunoğlu, Y., & Hatunoğlu, Y. (2006). Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin problem alanlari. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 333-338.  [Google Scholar]
 22. Helvacı, M. A. (2016). Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri. In N. Saylan (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Kahramanoğlu, R. (2014). Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriş standartları ve bu standartların nasıl ölçülebileceği üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gaziantep Üniversitesi Gaziantep  [Google Scholar]
 24. Kaya, Y. K. (1984). İnsan yetiştirme düzenimiz: Politika, eğitim, kalkinma. Ankara: Erk Basımevi. [Google Scholar]
 25. Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of school health, 74(7), 262-273. [Google Scholar]
 26. Kumral, O. (2009). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 92-102.  [Google Scholar]
 27. Lee, R. S. (1993). Effects of classroom guidance on student achievement. Elementary School Guidance & Counseling, 27(3), 163-171. [Google Scholar]
 28. Majid, N. A., Jelas, Z. M., Azman, N., & Rahman, S. (2010). Communication skills and work motivation amongst expert teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7, 565-567. [Google Scholar]
 29. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage Publications. [Google Scholar]
 30. Monroe, K. R. (2002). Explicating Altruism. In S. Post, L. Underwood, J. Schloss, & W. Hurlbut (Eds.), Altruism & altruistic love: Science, philosophy & religion in dialogue. Oxford Oxford University Press. [Google Scholar]
 31. Özgan, H., Bulut, L., Bulut, A., & Bozbayındır, F. (2013). Öğretmenlerin ruhsal liderlik algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 70-83.  [Google Scholar]
 32. Özkan, R. (Ed.) (2017). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 33. Rauth, M., & Bowers, G. R. (1986). Reactions to induction articles. Journal of Teacher Education, 37(1), 38-41.  [Google Scholar]
 34. Sağlam, M. (2008). Öğretmen Eğitimi. In M. Gültekin (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 35. Sahlberg, P. (2011). The Professional Educator: Lessons from Finland. American educator, 35(2), 34-38. [Google Scholar]
 36. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Eğitim Dergisi, 58, 40-41.  [Google Scholar]
 37. Semerci, N. (2009). Geçmişte (1942) ve günümüzde (2003) göreve başlamış sınıf öğretmenlerine göre öğretmenlik. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 37-60.  [Google Scholar]
 38. Senemoğlu, N. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: PEGEM Akademi. [Google Scholar]
 39. Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1).  [Google Scholar]
 40. Şimşek, A. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 41. Şişman, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.  [Google Scholar]
 42. Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(2), 283-298.  [Google Scholar]
 43. Taşkın, Ç. Ş., & Hacıömeroğlu, G. (2010). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İlköğretim Online, 9(3).  [Google Scholar]
 44. TDK. (2017). Özveri. In Güncel Türkçe Sözlük (Online ed.). Ankara: Türk Dil Kurumu. [Google Scholar]
 45. Topçu, N. (2004). Türkiye'nin Maarif Dâvası. İstanbul: Dergah Yayınları. [Google Scholar]
 46. Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım Yayınları. [Google Scholar]
 47. Yaşar, Ş. (2008). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenin Nitelikleri. In M. Gültekin (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [Google Scholar]
 48. Yetim, A. A., & Göktaş, Z. (2004). Öğretmenin mesleki ve kişisel nitelikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 541-550.  [Google Scholar]
 49. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]