International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(2) 137-156

International Student Selection Process in Turkey: Characteristics, Challenges and Opportunities

Ulaş Yabanova & Demet Hatice Özerbaş

pp. 137 - 156   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.241.10   |  Manu. Number: MANU-1911-05-0003.R1

Published online: April 02, 2020  |   Number of Views: 105  |  Number of Download: 330


Abstract

The purpose of this study is to examine the characteristics, problems and possible solutions in the international student selection process faced by higher education institutions in Turkey. The study group is composed of academic and administrative executives who are involved in the foreign student selection process of 5 universities in the Aegean region, the Marmara region, the Western Black Sea region, the Eastern Black Sea region and the Eastern Anatolia region. The research is designed with a case study of qualitative research methods. Semi-structured interview form was used in data collection process and data was analysed by content analysis method. According to the results of the research, the most common cases of higher education institutions in foreign student selection process are; management process of application processes, organization and transparency problems in exams, lack of cooperation between institutions, false document and document verification problem, inability to follow the applicants at the national level, high record deletion, quota of not filling the quota, preference infinity, special talent exam problem, shortcomings of legislation, central database deprivation, lack of centralized control and lack of personnel. Possible solutions have been developed in order to eliminate these problems.

Keywords: Foreign Student, Foreign Student Examination (FSE), International Student Selection


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yabanova, U. & Ozerbas, D.H. (2020). International Student Selection Process in Turkey: Characteristics, Challenges and Opportunities . International Journal of Progressive Education, 16(2), 137-156. doi: 10.29329/ijpe.2020.241.10

Harvard
Yabanova, U. and Ozerbas, D. (2020). International Student Selection Process in Turkey: Characteristics, Challenges and Opportunities . International Journal of Progressive Education, 16(2), pp. 137-156.

Chicago 16th edition
Yabanova, Ulas and Demet Hatice Ozerbas (2020). "International Student Selection Process in Turkey: Characteristics, Challenges and Opportunities ". International Journal of Progressive Education 16 (2):137-156. doi:10.29329/ijpe.2020.241.10.

References
 1. AEI (2006). The market for international education in China. Available online: https://internationaleducation.gov.au/research/Publications/Documents/IntlEdMkt_China.pdf [Google Scholar]
 2. Alimukhamedov, F. (2015) The Analysis of International Students Migration Towards Turkey, Bilge Strateji, 7(12), 117-132. [Google Scholar]
 3. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9. [Google Scholar]
 5. Başaran-Alagöz, S. & Geçkil, T. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sorunlarının incelenmesi: Konya ili örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(4), 279-285. [Google Scholar]
 6. Bloom, D. E. (2006). Education in a globalized world. In M. Sánchez Sorondo, E. Malinvaud, & P. Léna (Eds.), Globalization and education. Proceedings from a Joint Working Group of the Pontifical Academy of Sciences and the Pontifical Academy of Social Sciences, November 2005, Vatican City. [Google Scholar]
 7. Chen, X. (2010). The internationalization strategy of Japanese higher education - a case study of "300,000 talents for international students". Comparative Education Review, 10, 35–39. [Google Scholar]
 8. Cheung, A.C.K, Yuen, T.W.W., Yuen, C.Y.M. & Cheng, Y.C. (2011) Strategies and policies for Hong Kong's higher education in Asian markets: Lessons from the United Kingdom, Australia, and Singapore, International Journal of Educational Management, 25(2), 144-163, doi: https://doi.org/10.1108/09513541111107579. [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Çelik, B. S. (2008). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Karşılaştırılması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 9 (3): 125-132. [Google Scholar]
 10. Davey, L. (1991). The application of case study evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation, 2(9). Available online: http://PAREonline.net/getvn.asp?v=2&n=9. [Google Scholar]
 11. Gökyer, N. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin psikolojik uyumları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 98-108. doi: 10.5961/jhes.2017.188 [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Gromov, A.D. (2017). The academic mobility of foreign students in Russia, Russian Education & Society, 59(1-2), 21-37, doi: https://doi.org/10.1080/10609393.2017.1392799. [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Institute of International Education (2018). Open doors data: Open doors report on international educational exchange. Available online: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data [Google Scholar]
 14. İnce, M. & Koçak, M.C. (2018). Social and cultural problems of foreign students who study at universities in Turkey. Turkish Studies Social Sciences, 13(10), 371-385. doi: 10.7827/TurkishStudies.13598 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Kavak, Y. & Baskan, G. A. (2001).Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarına yönelik eğitim politika ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 92-103. [Google Scholar]
 16. Kılıçlar, .A., Sarı, Y., & Seçilmiş, C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: turizm öğrencileri örneği, Bilig 61, 157-172. [Google Scholar]
 17. Kıroğlu, K., Kesten, A. & Elma, C. (2010). Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo- kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39. [Google Scholar]
 18. Kumcağız, H., Dadashzadeh, R. & Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 37-50. doi: 10.7822/omuefd.35.2.3 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Lau, K., & Lin, C. Y. (2017). Internationalization of higher education and language policy: the case of a bilingual university in Taiwan. Higher Education, 74(3), 437-454. [Google Scholar]
 20. Levent, F. & Karaevli, Ö. (2013). Uluslararası öğrencilerin eğitimine yönelik politikalar ve Türkiye için öneriler, Eğitim Bilimleri Dergisi, (38), 97-117, doi: 10.15285/EBD.2013385569. [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Montgomery, C. (2010). Understanding the international student experience. Hampshire: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 22. Mueller, R.E. (2009). Does the statue of liberty still face out? The diversion of foreign students from the United States to Canada in the Post 9/11 period, Canadian Journal of Higher Education, 39(1), 15-43. [Google Scholar]
 23. Özer, M. (2012). Türkiye’de uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 10-13, doi: https://doi.org/10.5961/jhes.2012.027. [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Özoğlu, M., Gür, B. S., & Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: SETA. [Google Scholar]
 25. Popa, A. (2014). Remarks on the internationalization of higher education as a source of soft power. Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 7(1), 5-12. [Google Scholar]
 26. Şahin, M. & Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim, 43(204), 88-113. [Google Scholar]
 27. Şahin, M. & Demirtaş, H. (2014). Öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri, Milli Eğitim, (204), 83-113.  [Google Scholar]
 28. Tekelioğlu, S., Başer, H., Örtlek, M. & Aydınlı, C. (2012). Uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite seçiminde etkili faktörler: vakıf üniversitesi örneği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 191-200. [Google Scholar]
 29. Usta, S., Sayın, Y. & Güzelipek, Y.A. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin kente ve üniversiteye uyumu: Karaman ili örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 565-577. doi: 10.5961/jhes.2017.233 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Viczko, M., & Tascón, C. I. (2016). Performing internationalization of higher education in Canadian national policy. The Canadian Journal of Higher Education, 46(2). [Google Scholar]
 31. Wadhwa, R., & Jha, S. (2014). Internationalization of higher education: Implications for policy making. Higher Education for the Future, 1(1), 99-119 [Google Scholar]
 32. Wang, X. & Li, W. (2016). Research on the foreign students education of Shandong Province under the internationalization background, International Education Studies, 9(11), 121-129, doi: https://doi.org/10.5539/ies.v9n11p121. [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Yardımcıoğlu, F., Beşel, F. & Savaşan, F. (2017). Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerileri (Sakarya Üniversitesi örneği), Akademik İncelemeler Dergisi, 12 (1), 203-254. [Google Scholar]
 34. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 35. Yıldırım, E. & Köksal, H. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin gözüyle Türkiye. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 297-323. [Google Scholar]
 36. Yiğit, R. (2012). Konya İlinde öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçlarının bir kısım değişkenler bakımından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 317-326. [Google Scholar]
 37. Zavalsız, Y.S. & Gündağ, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-kültürel entegrasyonu (Karabük Üniversitesi örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 3168-3192.  [Google Scholar]