International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(3) 189-200

Use of the Public Service Ads in Human Rights, Citizenship and Democracy Courses: A Mixed Method Study

Nuray Kurtdede-Fidan & Tuğba Selanik-Ay

pp. 189 - 200   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.248.14   |  Manu. Number: MANU-1910-03-0006.R1

Published online: June 05, 2020  |   Number of Views: 128  |  Number of Download: 592


Abstract

The aim of the study is to identify the effects of using the public service ads as a teaching and learning material in the course of human rights, citizenship and democracy on the empathy skills of the primary school students and to reval the views of the primary students about the course of human rights, citizenship and democracy in which the public service ads are employed as a teaching and learning material. The participants of the study are 45 primary school students (25 female and 20 male) who were attending the fourth grade of a public school in Afyon during the fall semester of the school year of 2017-2018. The empathic tendency scale developed by Kaya and Siyez (2010), namely “KA-SI empathic tendency scale child form”, was administered to the participants as both pre-test and post-test. The study lasted for three weeks and a total of twelve public service ads were used in the course of human rights, citizenship and democracy. In addition, the qualitative data of the study were collected through the student diaries kept by the students following the courses. The findings show that the courses of human rights, citizenship and democracy in which the public service ads were employed lead to a significant difference in the emphatic tendency of the participants.  The qualitative findings also supports these findings. In the diaries the participants reported that they used empathy  towards the people and events which they saw in the public service ads.

Keywords: Course of Human Rights, Citizenship and Democracy, Public Service ads, Primary School Students, Emphatic Tendency


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kurtdede-Fidan, N. & Selanik-Ay, T. (2020). Use of the Public Service Ads in Human Rights, Citizenship and Democracy Courses: A Mixed Method Study . International Journal of Progressive Education, 16(3), 189-200. doi: 10.29329/ijpe.2020.248.14

Harvard
Kurtdede-Fidan, N. and Selanik-Ay, T. (2020). Use of the Public Service Ads in Human Rights, Citizenship and Democracy Courses: A Mixed Method Study . International Journal of Progressive Education, 16(3), pp. 189-200.

Chicago 16th edition
Kurtdede-Fidan, Nuray and Tugba Selanik-Ay (2020). "Use of the Public Service Ads in Human Rights, Citizenship and Democracy Courses: A Mixed Method Study ". International Journal of Progressive Education 16 (3):189-200. doi:10.29329/ijpe.2020.248.14.

References
 1. Christensen, L.B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve Analiz. (Çev. Ed.: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 2. Creswell, J. & Clark V.L.P. (2014). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. (İkinci Baskıdan Çeviri) (Çev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Dilekmen, M. (1999). Grupla Psikolojik Danışmanın Öğretmen Adaylarının Demokatik Tutum ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 4. Dökmen, Ü. (1995). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Duğan, Ö. & Şahin, E. (2016). Examination of creating awareness level of organ donation public service announcements on college students. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(4), 123-147. [Google Scholar]
 6. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 7. Gençoğlu, P., Bağlıtaş H. & Kuşkaya S. (2017). Sosyal pazarlama aracı olarak kamu spotlarının birey davranışları üzerindeki etkileri: parametrik olmayan istatistiksel bir analiz. The Journal of International Social Research, 10(48)., 622-629. [Google Scholar]
 8. Güllülü, U. & Türk, B. (2015). Kamu Spotlarının sigara bırakma/azaltma niyeti üzerine etkileri, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 16, 23-41. [Google Scholar]
 9. Kabapınar, Y. (2005). Uygulama ve değerlendirme ölçütleriyle hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak empati. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(9), 119-142. [Google Scholar]
 10. Kalliopuska, M. (1992). Holistic empathy education among preschool and school children. Paper Present at the International Scientific Conference Comenius Heritage and Education of Man. 23, 1-20. [Google Scholar]
 11. Kaya, A. & Siyez, D. M. (2010). KA-Sİ çocuk ve ergenler için empatik eğilim ölçeği: geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 110-125. [Google Scholar]
 12. Kükrer Aydın, Ö. (2016). A research of public service announcements on environment in the scope of the environmental communication. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 785-800. [Google Scholar]
 13. Mercan, H. (2015). Sosyal pazarlama aracı olarak kamu spotu reklamları ve bunlara karşı tutum ve eğilimlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. [Google Scholar]
 14. Öğüt Yıldırım, P. & Ardıç Çobaner, A. (2017). Üniversite gençleri kamu spotlarını nasıl okuyor: madde bağımlılığı üzerine bir alımlama çalışmasında, The Journal of Social Science,  4(12), 294-310. [Google Scholar]
 15. Özbük, M. Y. & Öz, Y. (2017). Türkiye’de yayınlanmış olan kamu spotlarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 8 (3), 575-589. [Google Scholar]
 16. Paul, R. & Elder, L. (2006). The thinker’s guide to how to detect media bias & propaganda (Third Edition). The Foundation for Critical Thinking. [Google Scholar]
 17. RTÜK (2012). Kamu Spotları Yönergesi. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/45579?AspxAutoDetectCookieSupport=1 adresinden 24.11.2017 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 18. Stokes, N. C. & Hull, M. M. (2002). Every drop counts: students develop public service announcements on the importance of water conservation. The Science Teacher, 69(5), 40-41. [Google Scholar]
 19. Şahin Kubat, Z. (2015).  Sosyal içerikli reklam kampanyaları (Demokrasi ve insan Hakları eğitimi kamu spotu uygulaması). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 20. Tüsev (2012). “Kamu spotu ve STK’lar Vaka Analizi”. (http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/KamuSpotuVakaAnaliziTR.06.11.13.pdf) adresinden 28.03.2018 tarihinde erişilmiştir.  [Google Scholar]
 21. Yağan, A. Ö. (2012). Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri için tasarlanan videoların göstergebilimsel çözümlemesi: HAYTAP VE BGD’NİN empati videosunun çözümlemesi, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 2(1), 1-12. [Google Scholar]
 22. Yaman, F. & Göçkan İ. (2015). Kamu spotu reklamlarının sigara kullanıcıları üzerindeki etkisi: Afyonkarahisar ilinde bir uygulama. KAÜ İİBF Dergisi, 6(11), 53-66. [Google Scholar]
 23. Zalluhoğlu, A. E., Karslı, C., Candemir A. & Günay N. (2015). Sosyal pazarlama çerçevesinde kamu spotlarının incelenmesi: Keşifsel bir analiz. 10-13 Haziran Anadolu Üniversitesi, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, 467-478, Eskişehir. [Google Scholar]