International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(5) 176-198

Metaphoric Perceptions on the Concept of “Social Skills” of Preschool Teachers

Pınar Aksoy

pp. 176 - 198   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.277.11   |  Manu. Number: MANU-1912-12-0004

Published online: October 09, 2020  |   Number of Views: 169  |  Number of Download: 621


Abstract

The aim of this research is to reveal the metaphoric perceptions on the concept of “social skills” of preschool teachers. This study which has phenomenology design, one of the basic qualitative researches, was carried on 46 preschool teachers working in the provinces of Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, and Tokat. The forms given teachers which were written an expression like “Social skills are like ……. Because………” were used to collect data as “documents” in the study. Content analysis was used in data analysis. It was seen that the preschool teachers generated metaphors such as tree, water, play dough, dough, ball, dessert, traffic, lego, mirror, heartbeat, tumbler, grinder, plastic ball, puppet, Rubik’s cube, living model, cake, mixer, bicycle, octopus, clown, safety belt, bag, soil, spider web, and food regarding the concept of “social skills”. The metaphors produced are categorized as “social skills in terms of their contributions”, “social skills in terms of acquisition processes”, “social skills in terms of the characteristics they have” and “social skills in terms of their indispensability”. Accordingly, a total of 38 different metaphors collected in four categories have been identified. As a result, it has been revealed that preschool teachers have general view of social skills and suggestions were asserted to increase their knowledge, skills and experience from theory to practice.

Keywords: Social Skills, Metaphor, Preschool Teacher, Perception


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aksoy, P. (2020). Metaphoric Perceptions on the Concept of “Social Skills” of Preschool Teachers . International Journal of Progressive Education, 16(5), 176-198. doi: 10.29329/ijpe.2020.277.11

Harvard
Aksoy, P. (2020). Metaphoric Perceptions on the Concept of “Social Skills” of Preschool Teachers . International Journal of Progressive Education, 16(5), pp. 176-198.

Chicago 16th edition
Aksoy, Pinar (2020). "Metaphoric Perceptions on the Concept of “Social Skills” of Preschool Teachers ". International Journal of Progressive Education 16 (5):176-198. doi:10.29329/ijpe.2020.277.11.

References
 1. Akbaba-Altun, S. ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına iliskin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(3), 329-354. [Google Scholar]
 2. Akkök, F. (2006). İlköğretimde sosyal becerilerin geliştirilmesi: Ana-baba el kitabı (4. basım). İstanbul: Özgür Yayınları. [Google Scholar]
 3. Akman, B., Baydemir, G. ve Akyol, T. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları sorun davranışlara ilişkin düşünceler. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1715-1731. [Google Scholar]
 4. Aksoy, P. (2014). Hikâye anlatma temelli ve oyun temelli sosyal beceri eğitiminin anasınıfına devam eden çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 5. Altheide, D. L. and Johnson, J. M. (2011). Reflections on interpretive adequacy in qualitative research. In N. K. Denzin, and Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (pp. 581-594). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 6. Anılan, B. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya kavramına ilişkinin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 7-28. [Google Scholar]
 7. Argyle, M. and Lu, L. (1990). Happiness and social skills. Personality and Individual Differences, 11(12), 1255–1261.  [Google Scholar]
 8. Avcıoğlu, H. (2002). Okul öncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programlarının etkinliğinin incelenmesi. Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı-1, Ankara: YA-PA Yayınları. [Google Scholar]
 9. Ayyıldız, T. (2011). 6 yaş (60-72 ay) çocuklarda sosyal beceri geliştirerek şiddeti önleme programının etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 10. Berry, D. and O'Connor, E. (2010). Behavioral risk, teacher–child relationships, and social skill development across middle childhood: A child-by-environment analysis of change. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(1), 1-14.  [Google Scholar]
 11. Boz, M., Uludağ, G. ve Tokuç, H. (2018). Aile katılımlı sosyal beceri oyunlarının okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerine etkisi. GEFAD / GUJGEF, 38(1), 137-158. [Google Scholar]
 12. Bülbül, Ş. ve Giray, S. (2011). Sosyodemografik özellikler ile mutluluk algısı arasındaki ilişki yapısının analizi. Ege Akademik Bakış, 11(özel sayı), 113-123. [Google Scholar]
 13. Calderalla, P. and Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescents: A taxonomy of positive behaviors. School Psychology Review, 26(2), 264-268. [Google Scholar]
 14. Canbolat, N. A. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile ebeveynlerinin duygusal zeka düzeyleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.  [Google Scholar]
 15. Can Yaşar, M. (2011). Anne ve öğretmen görüşlerine gore çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 99-112.  [Google Scholar]
 16. Council of Higher Education Undergraduate Program of Preschool Teaching (CoHE; Yükseköğretim Kurulu, 2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programipdf’den alınmıştır. Erişim Tarihi: 15.03.2019. [Google Scholar]
 17. Darwish D., Esquivel G., B., Houtz J., C., and Alfonso V., C. (2001). Play and social skills in maltreated and non maltreated preschoolers during peer interactions. Child Abuse and Neglect, 25, 13 31. [Google Scholar]
 18. Demiriz, S. ve Ulutaş, İ. (2016). Çocuklar ne kadar mutlu? Bazı değişkenlere göre çocuklarda mutluluğun belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 16-24. [Google Scholar]
 19. Dülger, E. (2016). Okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal beceri düzeylerinin değişkenlere göre incelenmesi (Tekirdağ ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 20. Eğin Işık, T. (2019). Okul öncesi dönemi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sosyal yetkinlik ve sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.  [Google Scholar]
 21. Ekinci Vural, D.(2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilereyönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitim programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 22. Elliott, S. N., Malecki, C. K. and Demaray, M. K. (2001). New directions in social skills assessment and intervention for elementary and middle school students. Exceptionality, 9(1-2), 19-32. [Google Scholar]
 23. Fantuzzo, J., Manz, P., Atkins, M., and Meyers R. (2005). Peer-Mediated treatmentof socially withdrawn maltreated preschool children: Cultivating natural community resources. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 34(2), 320-325. [Google Scholar]
 24. Findlay, C. L., Girardi, A., and Coplan, R. J. (2006). Links between empathy, social behaviour and social understanding in early childhood. Early Childhood Research Quarterly, 21, 347- 359. [Google Scholar]
 25. Gresham, F. M. and Elliott, S. N. (1990). Social skills rating system. Circle Pines, MN: American Guidance Service. [Google Scholar]
 26. Gültekin Akduman, G., Günindi, Y. ve Türkoğlu, D. (2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, 8(37), 673-683. [Google Scholar]
 27. Hansa Bilek, M. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının ev ile okul ortamındaki sosyal becerilerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne. [Google Scholar]
 28. Harrison, P. L. and Oakland, T. (2003). Adaptive behavior assessment system (2nd edition). San Antonio, TX: The Psychological Corporation. [Google Scholar]
 29. İbiş, E. (2017). Değerler eğitimi temelli yaratıcı drama programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 30. İnan, G. (2019). Okul öncesi dönemde 48-60 aylık çocukların kelime dağarcığı düzeyi ve sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 31. İnci, M. A. ve Deniz, Ü. (2015). Anasınıfı ve ilkokul birinci sınıfa devam eden çocukların sosyal beceri gelişimlerinin incelenmesi. Turkish Studies İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 545-552. [Google Scholar]
 32. Jin, B. and Park, N. (2012). Mobile voice communication and loneliness: Cell phone use and the social skills deficit hypothesis. New Media & Society, 1-18 . [Google Scholar]
 33. Kapıkıran, N., İvrendi, A. B. ve Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: Durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1); 20-28. [Google Scholar]
 34. Kasapoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(1), 59-80. [Google Scholar]
 35. Kaya, İ. (2016). Yaşam becerileri programının (YBP) 4 yaş çocukların problem davranışlarına ve sosyal becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 36. Kılıç, K. M. and. Güngör Aytar, F. A. (2017). The effect of social skills training on social skills in early childhood, the relationship between social skills and temperament. Education and Science, 42(191), 185-204. [Google Scholar]
 37. Kılınç, N. ve Ceylan, Ş. (2018). 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 297-332. [Google Scholar]
 38. Kıral, E. (2015). Öğretmen adaylarının algılarına göre öğretmen metaforları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 57-65. [Google Scholar]
 39. Kıvanç Öztuğ, E. ve Çiner, M. (2018). Okulöncesi dönemi çocukları için yaratıcı drama yöntemi ile kurgulanan sosyal beceri eğitiminin değerlendirilmesi. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 414- 428. [Google Scholar]
 40. Köyceğiz , M. (2017). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerileri ve çatışma eğilimleri ile çocukların sosyal becerileri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 41. Kurt, F. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 42. Kurt, F. (2016). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocuklara uygulanan danslı müzik etkinliklerinin çocukların sosyal becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [Google Scholar]
 43. Kurtulan, B. (2015). Erken çocukluk döneminde (4-7 yaş) bilişsel becerilerle sosyal beceriler arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 44. Lavasani, M. G., Afzali, L. and Afzali, F. (2011). Cooperative learning and social skills. Cypriot Journal of Educational Science, 4, 186 -193. [Google Scholar]
 45. Leaf, J. B., Dotson, W. H., Oppeneheim, M. L., Sheldon, J. B., and Sherman, J. A. (2010). The effectiveness of a group teaching ınteraction procedure for teaching social skills to young children with a pervasive developmental disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(2), 186-198. [Google Scholar]
 46. Liman, B. (2017). Öz düzenleme beceri eğitimi programının altı yaş grubu çocukların öz düzenleme becerilerine, sosyal duygusal davranışlarına ve sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 47. McGuire, J. and Priestley, P. (1981). Life after school: A social skills curriculum. Oxford: Pergamon Press. [Google Scholar]
 48. McClelland, M. and Morrison, F. J. (2003). The emergence of learning-related social skills in preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 18, 206-224. [Google Scholar]
 49. Michelson, L., Sugai, D. P., Wood, R. P. ve Kazdin, A. E. (1983). Social skills assessment and training with children: An empirically based approach. New York: Plenum [Google Scholar]
 50. Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. [Google Scholar]
 51. Milfort, R. and Greenfield, D. B. (2002). Teacher and observer ratings of Head Start children’s social skills. Early Childhood Research Quarterly, 17(4), 581-595 [Google Scholar]
 52. Ministry of National Education. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Ministry of National Education. Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 53. Noz, H. (2018). Sosyal becerilerin öğretimine ve sosyal becerilerin öğretiminde karşılaşılan güçlüklere yönelik öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.  [Google Scholar]
 54. Oyman, N. ve Şentürk, İ. (2015). Öğretmen adayları ve öğretim üyelerinin “üniversite” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(3), 367-394. [Google Scholar]
 55. Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(3), 327-358.  [Google Scholar]
 56. Özbey, S.  (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocukların sosyal beceri ve problem davranışlarının okul ve ev ortamına göre incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 23(2), 21-32. [Google Scholar]
 57. Özdemir S. ve Akkaya E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 295-322. [Google Scholar]
 58. Özdemir Topaloğlu, A. (2013). Etkinlik temelli sosyal beceri eğitimin çocukların akran ilişkilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 59. Özgündüz, Ö. (2015). Baba katılımı eğitim programının baba katılımına ve okul öncesi çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [Google Scholar]
 60. Öziskender, G. ve Güdek, B. (2013). Orff yaklaşımı ile yapılan okul öncesi müzik eğitiminin öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkileri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 213-232. [Google Scholar]
 61. Özyürek, A., Begde, Z., ve Yavuz, N. F. (2014). Okul öncesi çocukların sosyal becerileri ile yakın çevresindeki yetişkin etkileşimleri arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 115-134. [Google Scholar]
 62. Özyürek, A. ve Ceylan, S. (2014/1). Okul öncesi çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusunda öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 99-114. [Google Scholar]
 63. Özyürek, A., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2014). Okul öncesi çocukların sosyal becerileri ile yakın çevresindeki yetişkin etkileşimleri arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 115-134.  [Google Scholar]
 64. Özyürek, A. (2015). Okul öncesi çocukların sosyal beceri düzeyleri ile anne tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Millî Eğitim, 206, 106-120. [Google Scholar]
 65. Paslı, H. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin iletişimci biçimleri ile çocukların sosyal beceri ve davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 66. Pektaş, M. ve Kıldan, A. O. (2009). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 271-287. [Google Scholar]
 67. Reynolds, E., Stagnitti, K., and Kidd, E. (2011). Play, language and social skills of children attending a play-based curriculum school and a traditionally structured classroom curriculum school in low socioeconomic areas. Australian Journal of Early Childhood, 36(4), 120-130. [Google Scholar]
 68. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. [Google Scholar]
 69. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496. [Google Scholar]
 70. Sargent, L. B. (1998). Social skills for school and community: Systematic instruction for children and youth with cognitive delay. Washington: Council for Exceptional Children. [Google Scholar]
 71. Sebanc, A. M., Kearns, K. T., Hernandez, M. D., and Galvin, K. B. (2007). Predicting having a best friend in young children: Individual characteristics and friendship features. The Journal of Genetic Psychology, 168(1), 81-95. [Google Scholar]
 72. Seevers, R. L. and Jones-Blank,  M. (2008). Exploring the effects of social skills training on social skill development on student behavior. National Forum on Special Education Journal, 19(1), 1-8. [Google Scholar]
 73. Şahin-Kalyon, D. and Aksoy, P. (2017). Pre-service primary school teachers’ perceptions of the concept of drama: A metaphor study. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 110-126.  [Google Scholar]
 74. Tanrıverdi, H. ve Erarslan, N. (2015). Okul öncesi çocukların sosyal uyum ve beceri düzeyleri ile değer kazanımları arasındaki ilişki. KTÜ SBE Sos. Bil. Derg., 9,  9-23. [Google Scholar]
 75. Tatlı, S. ve Alakoç Pirpir, D. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların öğretmenleriyle olan ilişkilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies- International Journal of Social Science, 31(Winter II), 429-441. [Google Scholar]
 76. Taylor, A. R., and Machida, T. S. (1994). The contribution of parent and peer support to Head Start children’s early school adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 9(3-4), 387-405. [Google Scholar]
 77. Tunçeli, H. İ. ve Akman, B. (2014). Anaokullarına devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin okul olgunluklarına etkilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 333-341. [Google Scholar]
 78. Turhan, M. ve Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 129-145.  [Google Scholar]
 79. Türe, G. (2018). Okul öncesi dönem çocukları için robotik eğitimi programı geliştirilmesi ve sosyal becerilere etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 80. Uysal, A.(2014). Anne destekli, anne desteksiz sosyal beceri eğitimi alan ve almayan okul öncesi çocukların sosyal beceri düzeyleri ve benlik kavramlarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 81. Uysal, A. ve Kaya Balkan, İ. (2015). Sosyal beceri eğitimi alan ve almayan okul öncesi çocukların, sosyal beceri ve benlik kavramı düzeyleri. Psikoloji Çalışmaları, 35(1), 27-56 [Google Scholar]
 82. Ünsal, F. Ö. (2016). Okul öncesi çocuklar için psikolojik dayanıklılık programının 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerine ve problem davranışına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 83. Ünüvar, P., Çalışandemir, F., Tagay, Ö. ve Amini, F. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının mutluluk algısı (Türkiye ve Afganistan örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(34), 1-22. [Google Scholar]
 84. Vahedi, S., Farrokhi, F. and Farajian, F. (2012). social competence and behavior problems in preschool children. Iranian Journal of Psychiatry, 7(3), 126-134. [Google Scholar]
 85. Webster-Stratton, C., Reid, J., and Hammond, M. (2001). Social skills and problem-solving training for children with early-onsetconduct problems: Who benefits?. J. Child Psychol. Psychiat., 42(7), 943-952. [Google Scholar]
 86. Winsler, A. and Wallace, G. L. (2002) Behavior problems and social skills in preschool children: parent-teacher agreement and relations with classroom observations. Early Education and Development, 13(1), 41-58, [Google Scholar]
 87. Yaşar Ekici, F. ve Göger, G. (2018). Ebeveynlerin kişilik özellikleri ile çocuklarının sosyal becerileri arasındaki ilişki. ulakbilge, 6(26), 841-873. [Google Scholar]
 88. Yazar, T., Özekinci, B. ve Lala, Ö. (2017). Öğretmen ve okul yöneticilerinin değerler eğitimi kavramına ilişkin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 245-269. [Google Scholar]
 89. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemler (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 90. Yılmaz, İ. (2018). Okul öncesi dönemde çocukların bağlanma biçimi ile sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]