International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(6) 60-78

Examining the Thoughts of 60-72 Month-Old Children's Fathers on the Concept of Value and the Processes of Having Values Acquired to their Children

Betül Gümüşçü & Murat Bartan

pp. 60 - 78   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.4   |  Manu. Number: MANU-2006-22-0001.R1

Published online: December 07, 2020  |   Number of Views: 85  |  Number of Download: 239


Abstract

This research was conducted to examine the thoughts of the fathers of 60-72 month-old children about the concept of the value and the processes of having values acquired to their children. The research was carried out by adopting the phenomenological method, which is one of the qualitative research methods. In the study, the data were collected through a semi-structured interview form. The study group of the study consisted of 14 fathers whose children were educated in kindergarten in the 2019-2020 academic year. Content analysis was applied to analyse the data. As a result of the research, it was concluded that fathers define the value as the principles which can guide life and see the purpose of values education as continuing culture and ensure social reconciliation. It was concluded that fathers attach importance to the concept of the value and that they attach more importance to moral, national cultural and religious values within values. The fathers stated that they tried to convey the values as role models and with plain expression. In the process of having values acquired to their children, they stated that they mostly used books, games and cartoons. They stated that the problems they experienced in values education arose from the fact that they could not allocate enough time for their children and lack of knowledge, and negative examples and mass media in the society negatively affected the value education process. It was concluded that fathers considered the school and teacher as important in the education of values and that they cared to cooperate with their spouses. In line with the results of the research, in order for fathers to realize their role and responsibilities in bringing value to their children and to have the knowledge, it was suggested that studies should be conducted and seminars should be given by the field experts and social environments where fathers can share their values with their children should be supported.

Keywords: Father, Preschool Education, Value Education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gumuscu, B. & Bartan, M. (2020). Examining the Thoughts of 60-72 Month-Old Children's Fathers on the Concept of Value and the Processes of Having Values Acquired to their Children . International Journal of Progressive Education, 16(6), 60-78. doi: 10.29329/ijpe.2020.280.4

Harvard
Gumuscu, B. and Bartan, M. (2020). Examining the Thoughts of 60-72 Month-Old Children's Fathers on the Concept of Value and the Processes of Having Values Acquired to their Children . International Journal of Progressive Education, 16(6), pp. 60-78.

Chicago 16th edition
Gumuscu, Betul and Murat Bartan (2020). "Examining the Thoughts of 60-72 Month-Old Children's Fathers on the Concept of Value and the Processes of Having Values Acquired to their Children ". International Journal of Progressive Education 16 (6):60-78. doi:10.29329/ijpe.2020.280.4.

References
 1. Acat, M. B. ve Aslan, M. (2011). İlköğretim Okullarında Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler. 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. [Google Scholar]
 2. Akyıldız, S. (2016). Hak ve özgürlüklere saygı değerini kazandırmada sosyal bilgiler öğretmenlerince yapılan etkinlikler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1271-1288. [Google Scholar]
 3. Altan, S., Tarhan. S. (2018). Büyükanneden Toruna: Yaşamboyu Öğrenme Sürecinde Değer ve Beceri Aktarımı. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 26-42 [Google Scholar]
 4. Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi (Editör: M. Sevinç). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Ankara: Morpa Kültür Yayınları.  [Google Scholar]
 5. Arıcı, D. (2019). Çocuğu okul öncesi eğitime devam eden annelerin çocuklarına değer edindirme süreçlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 6. Ateş, F. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine nitel bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.  [Google Scholar]
 7. Bakdemir, A. (2010). İlköğretim ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin ahlak ve karakter eğitimi konusundaki algı, tutum ve eğitimsel uygulamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. [Google Scholar]
 8. Balat, U. G. ve Dağal B. A. (2011). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri (3. Baskı). Ankara: Kök., [Google Scholar]
 9. Balat, U. G. ve Dağal, B. A. (2006). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık. [Google Scholar]
 10. Balcı, F. A. ve Yelken, Y. T. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 81-90. [Google Scholar]
 11. Bartan, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi hakkındaki görüşleri ile sınıf içi uygulamalarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 12. Başal, H. A. (2012). Gelişim ve psikoloji: Nasıl mutlu ve başarılı bir çocuk yetiştirebilirim? (5.Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi. [Google Scholar]
 13. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. (2010). Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. Ankara: BASGM. [Google Scholar]
 14. Baydar, P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler programında belirlenen değerlerin kazanım düzeyleri ve bu süreçte yaşanılan sorunların değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 15. Berman, P. W. & Pedersen, F. A. (1987). Research on men’s transitions to parenthood: An integrative discussion. In P. W. Berman ve F. A. Pedersen (Ed.), Men’s transitions to parenthood: Longitudinal studies of early family experience (pp.217-242). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 17. Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.  [Google Scholar]
 18. Çetingöz, D. (2015) Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının değerler eğitimde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3) 33-52  [Google Scholar]
 19. Dilmaç, B. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 20. Doğanay, A. (2009). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (s. 225-256). Ankara: Pegem.  [Google Scholar]
 21. Durkheim, E. (2010). Ahlak eğitimi (2. Baskı). (Çev. O. Adanır). İstanbul: Say Yayınları. (Eserin orijinali 1934’te yayımlanmıştır). [Google Scholar]
 22. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 23. Erkuş, S. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 24. Fernandes, L. (1999). Value personalisation: a base for value education. 15 Ocak 2016, from ERIC database, Service No. ED 434 880.  [Google Scholar]
 25. Gökçek, B. S., (2007). 5–6 Yaş Çocukları için Hazırlanan Karakter Eğitimi Programının Etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 26. Gömleksiz, M. N. ve Kılınç, H. H. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri, beklentileri ve önerileri. Researcher: Social Science Studies, 3(5), 35-45. [Google Scholar]
 27. Gündüz, S., Aktepe. V., Uzunoğlu. H., Gündüz, D. D. (2017). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Eğitsel Oyunlar Yoluyla Kazandırılan Değerler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1) [Google Scholar]
 28. Güngör, E. (2000). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar. İstanbul: Ötüken yayınları.  [Google Scholar]
 29. Güngör, E. (2010). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar (Profesörlük tezi) (4. Basım). İstanbul: Ötüken Yayınları. [Google Scholar]
 30. Gürşimşek I., Kefi S. ve Girgin G. (2007). Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 181-191. [Google Scholar]
 31. Halstead, J. M. & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. [Google Scholar]
 32. Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations acroos nations (2nd Ed.). California: Sage Publications.  [Google Scholar]
 33. Jabaruddin, A., Manda, D. (2016). Educational Values in Different Social-Economic Status-A Study Case of Six Families in Maros Regency. International Education Studies, 9(6),20 223-228 [Google Scholar]
 34. Johansson, E. (2002). Morality in preschool ınteraction: teachers’ strategies for working with children’s morality. Early Child Development and Care, 172(2), 203-221. [Google Scholar]
 35. Kılıç Şahin, H. (2010). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini yürüten 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazandırılmasına ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 36. Kınacı, M. K. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimine ve sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 37. Kırschenbaum, H. (1995). Enhance values and morality in schools and youth settings. Massachusetts: Allyn&Bacon Company.  [Google Scholar]
 38. Kızılçelik, S. ve Erjem Y. (1994). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Ankara: Atilla Kitabevi. [Google Scholar]
 39. Kirschenbaum, H. (2000). From values clarification to character education: A personal Journey. Journal of Humanistic Counselling Education and Development, 39(1), 4-21 [Google Scholar]
 40. Knafo, A., Schwartz, S. H. (2004). Identity formation and parent-child value congruence in adolescence. British Journal of Developmental Psychology, 22, 439-458. [Google Scholar]
 41. Koç, N. (2013). Annelerin kişisel değerleri ile beş-altı yaş çocuklarının değer kazanımları arasındaki ilişkiler. (Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstütüsü, Bursa. [Google Scholar]
 42. Koçak A. (2004). Baba Destek Programı Değerlendirme Raporu. İstanbul: AÇEV [Google Scholar]
 43. Köylü, M. (2016). Aile değerler eğitimi. İçinde M. Köylü (Editör). Teoriden pratiğe değerler eğitimi (s.105-128). Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 44. Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 1-18. [Google Scholar]
 45. Kuş, D. (2009). İlköğretim Programlarının, Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırma Etkililiğinin 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 46. Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değerler yönelimi ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.  [Google Scholar]
 47. Kuzu, K. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri ve bu görüşlerin sınıf içi uygulamalara yansıması (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 48. Kuzucu, Y. (2011). Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 79-89. [Google Scholar]
 49. Lamb, M. E. (2000). The history of research on father in¬volvement. Marriage & Family Review, 29, 23-42. [Google Scholar]
 50. Lawrence, S. K., Watson, J., Stepteau-Watson, D. (2013). President Obama and the fatherhood initia¬tive. Race, Gender & Class, 20, 98-113. [Google Scholar]
 51. Leichsenring, A. (2010). Values-based education in schools in the 2000s: The Australian experience (Master of education thesis). Queensland Unıversıty Of Technology, Australia. [Google Scholar]
 52. Lewis, C. ve Lamb, M. E. (2003). Fathers’ influences on children’s development: The evidence from two-parent families. European Journal of Psycho¬logy of Education, 2, 211-228. [Google Scholar]
 53. Merriam, S. B. (2009). Qualitative research a guide to design and implementation [Google Scholar]
 54. Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyine etkisi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 55. Ogelman, H. G. ve Sarıkaya, H. E., 2015. “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri: Denizli ili Örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 81-100. [Google Scholar]
 56. Özden Çelik, E. (2013). Değer Aktarımında Sınıf Öğretmenlerinin Rolü (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. [Google Scholar]
 57. Pedersen, F. A. (1987). Introduction: A perspective on research concerning fatherhood. P.W. Berman ve F.A. Pedersen (Ed.), Men’s transitions to parenthood: Longitudinal studies of early family experience içinde (s.1-12). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. [Google Scholar]
 58. Quisumbing, L. R. & de Leo, J. (2005). Learning to do: Values for learning and working together in a globalized world: an ıntegrated approach to ıncorporating values education in technical and vocational education and training. Germany: UNESCOUNEVOC. [Google Scholar]
 59. Rokeach, M. (1973). The nature of human values, New York: The Free Press. [Google Scholar]
 60. Rosenberg, J., & Wilcox, W. B. (2006). The importance of fathers in the   Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau, Office of Child Abuse and Neglect. [Google Scholar]
 61. Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 73-88 [Google Scholar]
 62. Sapsağlam, Ö. (2015). Anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan sosyal değerler eğitimi programının sosyal beceri kazanımına etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 63. Sapsağlam, Ö. ve Ömeroğlu, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programlarında değerler eğitimine yer verme düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(21), 244-264. [Google Scholar]
 64. Schaefer, M. P. (2012). Determining methods for teaching character education in elementary schools (Unpublished PhD thesis). Northcentral University, Arizona [Google Scholar]
 65. Schwartz, S. H. (2012). An overview of the schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture International Association for Cross-Cultural Psychology, https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=11 6&context=orpc sayfasından erişilmiştir [Google Scholar]
 66. Selvitopu, A., Bora, V. ve Taş A. (2014). Ortaöğretim öğrencilerine kazandırılması gereken değerlere ilişkin velilerin okuldan beklentileri. Kırıkkale Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 979-994. [Google Scholar]
 67. Şirazi, S. (2013). Bostan ve Gülistan (1. Baskı). İstanbul: Aras Yayınları. [Google Scholar]
 68. Tezel Şahin, F ve Özbey, S. (2007). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 5 (17), 30-39. [Google Scholar]
 69. Thompson, M. (2011). Developing Moral Values İn Children: Observations From A Preschool, Life Psyhology IA, 19(2). [Google Scholar]
 70. Thornberg, R. ve Oğuz, E. (2013). Teachers’ views on values education: a qualitative study in Sweden and Turkey. International Journal of Educational Research, 59(1), 49-56. [Google Scholar]
 71. Tokdemir, M. A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkında görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 72. Tozlu, N. ve Yayla, A. (2006). Eğitimin felsefi temelleri. İçinde N. Tozlu Erçetin, (Ed). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 73. Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat. [Google Scholar]
 74. Uyanık Balat. G. ve Balaban Dağal, A. (2009). Okulöncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.  [Google Scholar]
 75. Uzun, M. ve Köse, A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 305-338.  [Google Scholar]
 76. Veugelers, W. & Kat, E. (2003). Moral task of the teachers according to students, parents and teachers. Educational Research and Evolation, 9(1), 75-91. DOI: 10.1076/91753543. [Google Scholar]
 77. Yaka, Ş., Yalçın, D., Denizli, E. (2014). Okul Öncesi Eğitimde Verilecek Öncelikli Değerlere İlişkin Veli Görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(28) 169-192. [Google Scholar]
 78. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık. [Google Scholar]
 79. Yıldırım, K. (2009). “Türk Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Deneyimleri: Fenemolojik Bir Yaklaşım”, Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 35, ss. 165-184. [Google Scholar]
 80. Yıldırım, S. G. (2019). Değerler eğitimine yönelik bir model önerisi: değer içselleştirme (Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa [Google Scholar]
 81. Yıldırım A. (2019). Öğretmen ve aile görüşlerine göre okul öncesi dönemde çocukların sahip olduğu değerler ile değerler eğitiminde okul aile işbirliğinin incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 82. Yıldız, M. (2019). Okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynler için değerler eğitimi yaklaşımlarını değerlendirme ölçeği’nin geliştirilmesi ve ebeveynlerin değerler eğitimi yaklaşımlarının belirlenmesi. (Doktora Tezi). Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 83. Yiğittir, S. ve Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzunda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 49-73. [Google Scholar]
 84. Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223. [Google Scholar]
 85. Yuvacı, Z. (2013). Okul öncesi değerler eğitimi uygulayan okullardan seçilen değerlerin ve etkinliklerin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. [Google Scholar]
 86. Yuvacı, Z., Şafak, M. İrin, N. (2013). Okul öncesi çocuklarına değer eğitmi verirken davranış geliştirme merkezli öğrenme yöntemi uygulayan öğretmenlerin görüşleri. Middle Eastern&African journal of Educational Reaserch, 5, 122-135 [Google Scholar]