International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(6) 121-135

The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers’ Attitudes Towards the Creative Drama Method and Their Self-Efficacy Perception: The Case of Muğla Sitki Koçman University

Didem Çetin

pp. 121 - 135   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.7   |  Manu. Number: MANU-2007-10-0003.R1

Published online: December 07, 2020  |   Number of Views: 65  |  Number of Download: 314


Abstract

The purpose of the current study employing the relational survey model is to investigate the relationship between the attitudes of the pre-service teachers attending the Turkish Teaching Department of Muğla Sıtkı Koçman University towards the creative drama method and their self-efficacy perceptions. As the data collection tools, the “Scale of Self-Efficacy Perception of Using the Creative Drama Method” developed by Can and Cantürk Günhan (2009) and the “Creative Drama Attitude Scale” developed by Okvuran (2000) were used in the current study. The population of the study is comprised of 123 third-year and fourth-year students who have taken the course of “Theatre and Drama Applications” and the data collection tools were administered to 106 students from among these 123 students as they were available. After the invalid scales were eliminated, the analyses were conducted on the scales of 84 students. Correlation analysis was conducted to determine the relationship between the pre-service teachers’ attitudes towards the creative drama method and self-efficacy perceptions and descriptive statistics and independent samples t-test were used to determine whether the pre-service teachers’ attitudes towards the creative drama and their self-efficacy perceptions vary significantly depending on gender, grade level and whether having taken any creative drama training other than the course of “Theatre and Drama Applications”. The results of the analyses have revealed that there is a high, positive and significant correlation between the pre-service teachers’ attitudes towards the creative drama method and their self-efficacy perception of using the creative drama method. Moreover, the pre-service teachers’ attitudes and self-efficacy perceptions were found to be not varying significantly depending on gender and grade level. While the pre-service teachers’ self-efficacy perceptions were found to be not varying significantly depending on whether having taken any other creative drama training other than the course of “Theatre and Drama Applications”, their attitudes towards the creative drama method were found to be varying significantly depending on whether having taken any drama training other than the course of “Theatre and Drama Applications” in favour of those having taken such training.

Keywords: Creative Drama, Attitude, Self-Efficacy Perception, Pre-Service Turkish Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cetin, D. (2020). The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers’ Attitudes Towards the Creative Drama Method and Their Self-Efficacy Perception: The Case of Muğla Sitki Koçman University . International Journal of Progressive Education, 16(6), 121-135. doi: 10.29329/ijpe.2020.280.7

Harvard
Cetin, D. (2020). The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers’ Attitudes Towards the Creative Drama Method and Their Self-Efficacy Perception: The Case of Muğla Sitki Koçman University . International Journal of Progressive Education, 16(6), pp. 121-135.

Chicago 16th edition
Cetin, Didem (2020). "The Relationship Between Pre-Service Turkish Teachers’ Attitudes Towards the Creative Drama Method and Their Self-Efficacy Perception: The Case of Muğla Sitki Koçman University ". International Journal of Progressive Education 16 (6):121-135. doi:10.29329/ijpe.2020.280.7.

References
 1. Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayınevi. [Google Scholar]
 2. Akkaya, M. (2012). Sosyal bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi (Unpublished master’s thesis).  Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 3. Akkocaoğlu-Çayır, N. & Gökbulut, Ö. (2015). Yaratıcı drama yöntemi ile öğretmen yeterliklerinden kişisel gelişim üzerine nitel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 252-270. [Google Scholar]
 4. Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi (Unpublished master’s thesis).  Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 5. Aksoy, O. (2019). İngilizce ve Türkçe öğretmen adaylarının yaratıcı dramayı kullanmaya yönelik öz-yeterlikleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(21), 66-76. [Google Scholar]
 6. Aktepe, V. & Bulut, A. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081-1090. [Google Scholar]
 7. Almaz, G., İşeri, K. & Ünal, E. (2014). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 4(4), 48-65. [Google Scholar]
 8. Altıntaş, E. & Kaya, H. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının drama yöntemiyle fen ve teknoloji dersinin işlenmesine yönelik öz-yeterlik ve tutumları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(4), 287-295. [Google Scholar]
 9. Aslan, G. (2014). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Niğde University Institute of Educational Sciences, Niğde.  [Google Scholar]
 10. Aşoğlu, T (2005). Ortaöğretim hazırlık sınıfı İngilizce öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya ve tutuma etkisi (Unpublished master’s thesis). Sakarya University Institute of Social Sciences, Sakarya.  [Google Scholar]
 11. Avcı-Aykaç, E. & Metinnam, İ. (2019). Farklı disiplinlerde yaratıcı drama temelli uygulamalara ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 14(1), 117-136. [Google Scholar]
 12. Aykaç, M. & Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314. [Google Scholar]
 13. Aykac, M. & Cetinkaya, G. (2013). The effect of creative drama activities on preservice Turkish language teachers’ speaking skills. Electronic Turkish Studies, 8(9), 671-682. [Google Scholar]
 14. Aykaç, M. & Çakır-İlhan, A. (2014). Çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin konuşma becerilerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 209-234. [Google Scholar]
 15. Aykaç, N. & Ulubey, Ö. (2008). Yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırmacılık ilişkisinin 2005 MEB ilköğretim programlarında değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 25-42. [Google Scholar]
 16. Başçı, Z. & Gündoğdu, K. (2011). Öğretmen adaylarının drama dersine ilişkin tutumları ve görüşleri: Atatürk Üniversitesi örneği. İlköğretim Online, 10(2), 454-467. [Google Scholar]
 17. Bulut, P. (2015). İlkokul öğrencilerine dil bilgisi öğretiminde yeni bir yöntem önerisi: yaratıcı drama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(37), 719-725. [Google Scholar]
 18. Bulut, P. & Sonkaya, M. (2019). Lise öğretmenlerinin yaratıcı drama öz yeterlik algıları ve yaratıcı drama tutumları arasındaki ilişki. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(40), 481-500. [Google Scholar]
 19. Can-Akkoç, S. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin drama uygulama yeterlik algıları ile dramaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana.  [Google Scholar]
 20. Can, B. & Cantürk Günhan, B. (2009). Yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik ölçeği. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(1): 34-43. [Google Scholar]
 21. Cormack, R. (2003). Creative drama in the writing process: The impact on elementary students’ short stories (Unpublished doctoral dissertation). The University of Northern British Columbia. [Google Scholar]
 22. Çelikbaş, L. A. (2019). Christine Nöstlinger'in seçilmiş kitaplarıyla kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin yazma becerisine etkisi (Unpublished master’s thesis). Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir.  [Google Scholar]
 23. Çetingöz, D. (2012). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 131-142. [Google Scholar]
 24. Çöklü Özkan, E. (2018). Türkçe dersinde yaratıcı dramanın okuduğunu anlamaya etkisi (Unpublished master’s thesis). Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 25. Dervishaj, A. (2009). Using drama as a creative method for foreign language acquisition. The Linguistic and Communicative Performance Journal, 2(1), 53-62. [Google Scholar]
 26. Doğan, B. & Özberk, E. H. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının tiyatro ve drama uygulamaları dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 253-264. [Google Scholar]
 27. Duatepe-Paksu, A. & Ubuz, B. (2009). Effects of drama-based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels. The Journal of Educational Research, 102(4), 272-286. [Google Scholar]
 28. DuPont, S. (1992). The effectiveness of creative drama as an instructional strategy to enhance the reading comprehension skills of fifth‐grade remedial readers. Reading Research and Instruction, 31(3), 41-52. [Google Scholar]
 29. Erdogan, T. (2013). The effect of creative drama method on pre-service classroom teachers’ writing skills and attitudes towards writing. Australian Journal of Teacher Education, 38(1), 44–61.  [Google Scholar]
 30. Erkan, G. & Aykac, M. (2014). The effects of creative drama activities constructed with samed behrengi books on the writing skills and attitudes of students. The Journal of International Social Research, 7(31), 600-610. [Google Scholar]
 31. Gökçearslan-Çiftçi, E. & Altınova, H. H. (2012). Sosyal hizmet eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin empati becerisine etkisi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 133-149. [Google Scholar]
 32. Görgülü, F. (2009). Drama destekli kubaşık öğrenme etkinliklerinin okul öncesi 5- 6 yaş çocuklarının iletişim becerilerine etkisi (Unpublished master’s thesis). Adnan Menderes University Institute of Social Sciences, Aydın.  [Google Scholar]
 33. Güler, M. & Kandemir, Ş. (2015). Sınıf ve branş öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algı düzeyleri ve görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 111-130  [Google Scholar]
 34. Güngör, A. (2008). Effects of drama on the use of reading comprehension strategies and on attitudes toward reading. Journal for Learning through the Arts, 4(1), 1-30. [Google Scholar]
 35. Kalidas, C. S. (2014). Drama: a tool for learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 123, 444-449. [Google Scholar]
 36. Kara, Ö. T. (2014). Drama lideri olarak Türkçe öğretmeni. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 339-360. [Google Scholar]
 37. Kara, Y. & Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 145-155.  [Google Scholar]
 38. Karacil, M. (2009). İlköğretim 1. kademede yaratıcı drama yönteminin öğrencinin akademik başarısına etkisi (Unpublished master’s thesis). Kafkas University Institute of Social Sciences, Kars.  [Google Scholar]
 39. Karaosmanoğlu, G. (2015). Yaratıcı drama yönteminin 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi alan öğrencilerin ders başarılarına etkisi (Unpublished master’s thesis). Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara. [Google Scholar]
 40. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 41. Karateke, E. (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim II. kademede 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine olan etkisi (Unpublished master’s thesis). Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences, Hatay.  [Google Scholar]
 42. Kırbaşoğlu-Kılıç, L. & Eyüp, B. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 799-820. [Google Scholar]
 43. Koç, İ. (2013). Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama ve drama tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi (Unpublished master’s thesis). Ahi Evran University Institute of Social Sciences, Kırşehir.  [Google Scholar]
 44. Maden, S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 259-274. [Google Scholar]
 45. MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 46. Nayci, Ö. & Adıgüzel, Ö. (2017). The effect of using creative drama as a method in social sciences lesson to student success. Education and Science. 42(192), 349-365.  [Google Scholar]
 47. Oğuz-Namdar A. & Çamadan F. (2016). Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 557-575. [Google Scholar]
 48. Oğuz-Namdar, A. & Kaya, Ö. S. (2019). Öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik algıları ve tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(4), 901-914. [Google Scholar]
 49. Okvuran, A. (1993). Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi (Unpublished master’s thesis). Ankara University Institute of Social Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 50. Okvuran, A. (2000). Yaratıcı dramaya yönelik tutumlar (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University Institute of Social Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 51. Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 81-87. [Google Scholar]
 52. Öztürk-Karataş, S. (2007). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi (Unpublished master’s thesis). Osmangazi University Institute of Natural and Applied Sciences, Eskişehir. [Google Scholar]
 53. Öztürk, T. & Sarı, D. (2018). Sosyal bilgilerde yaratıcı drama kullanımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğretimin kalıcılığına etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3), 586-605. [Google Scholar]
 54. Pat, Ö. (2017). İlkokul 3. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi (Unpublished master’s thesis). Bartın University Institute of Educational Sciences, Bartın.  [Google Scholar]
 55. San, İ. (1996). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren bir disiplin: eğitsel yaratıcı drama. Yeni Türkiye Dergisi, 2(7), 148-160. [Google Scholar]
 56. Saraç, G. (2007). The use of creative drama in developing the speaking skills of young learners (Unpublished master’s thesis). Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 57. Saylan, M. (2019). Yaratıcı drama yönteminin etkilerine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin tutumlarının incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Ahi Evran University Institute of Social Sciences, Kırşehir.  [Google Scholar]
 58. Sevim, O. & Turan, L. (2017). Drama etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin dinleme ve konuşma becerileri üzerindeki etkisi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 1-13.  [Google Scholar]
 59. Susar-Kırmızı, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin okuduğunu anlama başarısına etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 59-71. [Google Scholar]
 60. Susar-Kırmızı, F. & Saygı, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 739-750. [Google Scholar]
 61. Su-Bergil, A. (2010). İngilizce öğretiminde konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik alternatif bir teknik: yaratıcı drama (Unpublished master’s thesis). Gaziosmanpaşa University Institute of Educational Sciences, Tokat.  [Google Scholar]
 62. Şahin, A. (2018). Sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının drama yöntemini kullanmaya yönelik algılarının ve öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 20(1), 1-13.  [Google Scholar]
 63. Şahin, A. & Yeşilyurt, E. (2014). Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.  7(3), 253-261.  [Google Scholar]
 64. Taş, H. (2019). 60 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri üzerinde yaratıcı dramanın etkisi. (Unpublished master’s thesis). İstanbul Okan University Institute of Social Sciences, İstanbul.  [Google Scholar]
 65. Taşkın-Can, B. (2013). The effects of using creative drama in science education on students' achievements and scientific process skills. İlköğretim Online, 12(1), 120-131. [Google Scholar]
 66. Torrico, F. (2014). Drama techniques to enhance speaking skills and motivation in the EFL secondary classroom (Unpublished master’s thesis). Universidad Complutense, Madrid. [Google Scholar]
 67. Tutuman, O. Y. (2011). Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama uygulama yeterlilikleri (Unpublished master’s thesis). Dokuz Eylül University Institute of Educational Sciences, İzmir.  [Google Scholar]
 68. Ulubey, Ö. (2015). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programının yaratıcı drama ve diğer etkileşimli öğretim yöntemleri ile uygulanmasının akademik başarıya ve demokratik değerlere bağlılığa etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara.  [Google Scholar]
 69. Ürün-Karahan, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. 1. Uluslararası Avrasya Dil ve Sosyal Bilimler Konferansı Bildiriler Kitabı, 2-8. [Google Scholar]
 70. Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri. Eğitim ve Bilim. 22(107), 28-35. [Google Scholar]
 71. Ütkür, N. & Açıkalın, M. (2018). Yaratıcı drama yönteminin hayat bilgisi dersinde kullanılmasının öğrencilerin başarılarına etkisinin ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 253-269.  [Google Scholar]
 72. Yılmaz, S. (2013). Sosyal Bilgiler Derslerinde drama yöntemi ile öğretimin öğrencilerin sosyal beceri, empatik beceri ve akademik başarı düzeylerine etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Atatürk University Institute of Educational Sciences, Erzurum.  [Google Scholar]
 73. Yıldırım, İ. N. (2008). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine ilişkin yeterlilik ve uygulama düzeylerinin belirlenmesi (Unpublished master’s thesis). Furat University Institute of Social Sciences, Elazığ.  [Google Scholar]
 74. Yıldırım, Y. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Selçuk University Institute of Educational Sciences, Konya. [Google Scholar]