International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2020, Vol. 16(6) 245-272

The Problem of Education between Ontology and Epistemology and Application of Kierkegaard Thought to the Problem

Olcay Bayraktar & Mehmet Ali Dombaycı

pp. 245 - 272   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.15   |  Manu. Number: MANU-2004-17-0001.R1

Published online: December 07, 2020  |   Number of Views: 248  |  Number of Download: 346


Abstract

Ontology and epistemology are two different basic disciplines of philosophy. In the course of philosophy history, the priority given to these two different disciplines varied between antique age and middle age and modern era. For sure, this central change was realized in the basis of the connection made by philosophers with metaphysics. The change in question is of power to influence human life in many aspects. As for education, it is a field prone to such kind of influences. Existentialism and existentialist philosophers are aware of this course of events in the history of philosophy. Kierkegaard is a philosopher coming to the forefront with his different stand in the modern era. The fact that he regards human being as an existence of synthesis and his style of approaching to the field of faith gave him an opportunity to examine philosophical problems on the ground of metaphysics and ontology. In the current study, the change in question will be evaluated with its dimensions reflected on education. Kierkegaard thought will be taken into consideration in order to answer the problem with a more holistic mind instead of producing some solutions-in-pieces. In this sense, related documents will be analysed in line with the above-mentioned problem and with its dimension related to education.

Keywords: Education, Ontology, Epistemology, Kierkegaard


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bayraktar, O. & Dombayci, M.A. (2020). The Problem of Education between Ontology and Epistemology and Application of Kierkegaard Thought to the Problem . International Journal of Progressive Education, 16(6), 245-272. doi: 10.29329/ijpe.2020.280.15

Harvard
Bayraktar, O. and Dombayci, M. (2020). The Problem of Education between Ontology and Epistemology and Application of Kierkegaard Thought to the Problem . International Journal of Progressive Education, 16(6), pp. 245-272.

Chicago 16th edition
Bayraktar, Olcay and Mehmet Ali Dombayci (2020). "The Problem of Education between Ontology and Epistemology and Application of Kierkegaard Thought to the Problem ". International Journal of Progressive Education 16 (6):245-272. doi:10.29329/ijpe.2020.280.15.

References
 1. Aktulum, K. (2009). Felsefi metin okuma ve yazma yöntemleri (ders notları). Art-e Sanat Dergisi, 2(3), 1-21. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/193308  [Google Scholar]
 2. Alkan, C. (1983). Eğitim felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 3. Arkonaç, S. A. (2015). Psikolojide bilginin eleştirel arka planı. İstanbul: Hiperlink Yayınları. [Google Scholar]
 4. Arslanoğlu, İ. (2012). Eğitim felsefesi. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 5. Bayraktar, O. (2015). Türk eğitim sistemi içerisinde yapılandırmacılığın kuramsal çözümlemesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. [Google Scholar]
 6. Bayraktar, İ. & Bayraktar, O. (2016). Varoluşçuluğun insan yaklaşımına göre sekizinci sınıf türkçe kitabı örneğinin incelenmesi. Hedefe Doğru İnsan Psikolojik Danışma ve Rehberlik I, 532-546. Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 7. Berner, H. (2013). Pedagojide güncel akımlar (Z. Uludağ & Ç. Uğursal & N. Bakır, Çev.). Ankara: Nobel Kitap. [Google Scholar]
 8. Birand, K. (1964). Exıstencıalisme Üzerine II, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 12, 100-112. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. [Google Scholar]
 9. Brauner, Charles J. (1987) Eğitim felsefesi. S. Büyükdüvenci (Ed.), Eğitim felsefesi yazılar, (S. Büyükdüvenci, Çev.) içinde (s. 49-55). Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. [Google Scholar]
 10. Brubacher, John S. (1987d). Varoluşçuluğun eğitim boyutu. Sabri Büyükdüvenci (Ed), Eğitim felsefesi yazılar (S. Büyükdüvenci, Çev.) içinde (s. 107-116). [Google Scholar]
 11. Carpenter, E. (2008). Batı uygarlığının krizi ( O. Düz, Çev.). İstanbul: Külliyat Yayınları. [Google Scholar]
 12. Carrel, A. (1965). İnsan bu meçhul (V. B. Nazikoğlu, Çev.). İstanbul: Arif Bolat Kitabevi. [Google Scholar]
 13. Cevizci, A. (2012). Eğitim felsefesi. İstanbul: Say Yayınları. [Google Scholar]
 14. Charlot, B. (2010). Fransa’da eğitim bilimleri: sindirilmiş bir disiplin, ortak bir kültür, belirsiz bir araştırma alanı. L. Işıl Ünal & S. Özsoy (Ed.), Eğitim bilimleri felsefesine doğru ( S. Özsoy, Çev.) içinde (s.19-43). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları. [Google Scholar]
 15. Çetin, E. (2016). Kierkegaard’ın öznel hakikate yönelik görüşlerinde öne çıkan hususlar. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(29). 360-372. Retrieved from http://www.asosjournal.com/Makaleler/1900917387_1262%20Erol%20%C3%87ET%C4%B0N.pdf [Google Scholar]
 16. Çilingir, L. (2014). Felsefeye giriş. Ankara: Elis Yayınları. [Google Scholar]
 17. Çüçen, A. (2005). Bilgi felsefesi. Bursa: Asa Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Çüçen, K., Zafer, M. Z. & Esenyel, A. (2011). Varlık felsefesi. Bursa: Ezgi Kitabevi. [Google Scholar]
 19. Diemer, Alwin. (1997). Ontoloji. Doğan Özlem (Ed.), Günümüzde Felsefe Disiplinleri (Doğan Özlem, Çev.) içinde. (s. 97-135). İstanbul: İnkılâp Kitabevi. [Google Scholar]
 20. Dikeçligil, F. B. (2017). Ontolojiyi hatırlamak sosyolojide yöntem sorunu. Konya: Çizgi Kitabevi. [Google Scholar]
 21. Durkheim, É. (2015b). Sosyolojik yöntemin kuralları. (C. B. Akal, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.   [Google Scholar]
 22. Ergün, M. (1996). Eğitim felsefesi. Ankara: Ocak Yayınları. [Google Scholar]
 23. Eryaman, M. Y. (2007). From Reflective Practice to Practical Wisdom: Toward a Post-Foundational Teacher Education. International Journal of Progressive Education, 3(1), Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495074.pdf  [Google Scholar]
 24. Eryaman, M. Y. (2008). Writing, method and hermeneutics: Towards an existential pedagogy. Elementary Education Online, 7(1), 2-14. Retrieved from http://www.ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1840/1676  [Google Scholar]
 25. Gary, K. (2007). Kierkegaard and liberal education as a way of life. Philosophy of Education Archive, 151-158. Retrieved from http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/article/view/1451 [Google Scholar]
 26. Gellner, E. (1985). Felsefenin toplumsal içeriği Ernest Gellner ile Söyleşi. B. Magee (Ed.), Yeni Düşün Adamları (S. Can, Çev.) içinde (s. 347-362). Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.    [Google Scholar]
 27. Gellner, E. (2008). Uluslar ve ulusçuluk. (B. Ersanlı, G. G. Özdoğan, Çev.). İstanbul: Hil Yayın. [Google Scholar]
 28. Gödelek, K. (2008). Kierkegaard’ın insan görüşü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1)5, 357-371. Retrieved from http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/godelek_kamuran.pdf  [Google Scholar]
 29. Guénon, R. (1991). Modern dünyanın bunalımı (N. Avcı, Çev.). İstanbul: Ağaç Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Gutek, G. L. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (N. Kale, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi. [Google Scholar]
 31. Gülten, N. (2014). Kierkegaard’ta umutsuzluk, iman ve umut, (Doktora Tezi). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr  [Google Scholar]
 32. Gündoğdu, H. (2007). Varoluşçu felsefelerdeki ortak özellikler. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 7(4) 95-132. Retrieved from http://www.dinbilimleri.com/Makaleler/626818548_0701040260.pdf  [Google Scholar]
 33. Heineman, F. (1997b). Bilgi Kuramı. Doğan Özlem (Ed.), Günümüzde Felsefe Disiplinleri (Doğan Özlem, Çev.) içinde. (s. 181-203). İstanbul: İnkılâp Kitabevi. [Google Scholar]
 34. Hoffman, L., (2015). Varoluşçu psikoloji, din ve maneviyat: metod, uygulamalar ve deneyim. (M. M. Atik, Çev.), Bilimname, 28(1), 369-382, Retrieved from http://bilimname.erciyes.edu.tr/sayilar/201501/20150114.pdf [Google Scholar]
 35. Jaarsma, A. S. & Kinaschuk, K., & Xing, L. (2016). Kierkegaard, despair and the possibility of education: Teaching existentialism existentially. Studies in Philosophy and Education, 35(5), 445-461. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11217-015-9488-x  [Google Scholar]
 36. Jaspers, K. (2010). Felsefe nedir? (İ. Z. Eyuboğlu, Çev.). İstanbul: Say Yayınları. [Google Scholar]
 37. Kenny, A. (2017). Batı felsefesinin yeni tarihi modern dünyada felsefe (4. cilt)  (B. Doğan, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları. [Google Scholar]
 38. Kierkegaard, S. (2009). Kaygı kavramı mevrus günahı konu edinen dogmatik problem üzerine psikoloji açısından yalın bir tefekkür (T. Armaner, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 39. Kierkegaard, S. (2014a). Ölümcül hastalık umutsuzluk (M. M. Yakupoğlu, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları. [Google Scholar]
 40. Kierkegaard, S. (2014b). Tekerrür deneysel psikolojiye tehlikeli bir teşebbüs (Z. Talay, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. [Google Scholar]
 41. Kierkegaard, S. (2014c). Korku ve titreme diyalektik lirik (N. Beier, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. [Google Scholar]
 42. Koç, E. (1999). J.P. Sartre felsefesinde ben-başkası-iletişim problemi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 40(1), 333-347. Retrieved from http://dergiler.ankara.edu.tr/search.php [Google Scholar]
 43. Krings, H., Baumgartner, H.M. (1997). Bilgi kuramı tarihçesi. Doğan Özlem (Ed.), Günümüzde Felsefe Disiplinleri (Doğan Özlem, Çev.) içinde. (s. 205-229). İstanbul: İnkılâp Kitabevi. [Google Scholar]
 44. Mcpherson, I. (2001). Kierkegaard as an educational thinker: Communication through and across ways of being. Journal of Philosophy of Education, 35(2), 157-174. [Google Scholar]
 45. Mengüşoğlu, T. (2014). Kant ve Scheler’de insan problemi. Ankara:  Doğu Batı Yayınları. [Google Scholar]
 46. Morris, Van Cleve. (1987). Felsefe ve eğitim ortak görevleri. S. Büyükdüvenci (Ed.), Eğitim felsefesi yazılar, (S. Büyükdüvenci, Çev.) içinde (s. 1-3). Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. [Google Scholar]
 47. Noddings, N. (2016). Eğitim felsefesi (R. Çelik, Çev.), Ankara: Nobel Kitap. [Google Scholar]
 48. Pisa Eleştirisi. (2014). Retrieved from https://www.egitimpedia.com/pisa-elestirisi/ [Google Scholar]
 49. Rocca, R. D., Foley, M., Kenny, C. (2011). The educational theory of Soren Kierkegaard. Retrieved from http://www.newfoundations.com/GALLERY/Kierkegaard.html#The%20Educational%20Theory%20of%20Soren%20Kierkegaard  [Google Scholar]
 50. Sharma, M. S., & Marwaha, M. S. (2016). The educational philosophy of Soren Kierkgaard: The origin of existentialism. Indian Journal of Research, 5(4). 368-369. Retrieved from https://www.worldwidejournals.com/paripex/file.php?val=April_2016_1462204036__128.pdf [Google Scholar]
 51. Schumacher, E. F. (1990). Aklı karışıklar için kılavuz. (M. Özel, Çev.). İstanbul: İz Yayıncılık. [Google Scholar]
 52. Taşdelen, V. (2013). Mevlâna ve Kierkegaard’da birey ve tanrı ilişkisi. Electronic Turkish Studies, 8(6), 717-728. Retrieved from http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423932744.pdf [Google Scholar]
 53. Tozlu, N. (1997). Eğitim felsefesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 54. Tüzer, A. (2009). Varoluşçu düşünür Martin Buber’in diyalog felsefesi ve bu felsefi yaklaşımın eğitim açısından uzanımları, Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 17-40. Retrieved from  http://www.flsfdergisi.com/sayi8/17-40.pdf  [Google Scholar]
 55. Tüzer, A. (2015). Batı felsefesi çerçevesinde epistemolojik ve etik açıdan inanç. Dini Araştırmalar, 6 (16), 87-110. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/da/issue/4453/61336  [Google Scholar]
 56. Ülken, H. Z. (2008). Felsefeye giriş-1 doğa bilimleri, felsefe ve metodolojisi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 57. Värri, V-M., Pulkki, J. (2015). Why ontology of education. Paper presented at ECER 2015, Education and Transition, September, 8-10, Retrieved from http://www.eera-ecer.de/ecerprogrammes/conference/20/network/519/  [Google Scholar]
 58. West, D. (2005). Kıta avrupası felsefesine giriş (A. Cevizci, Çev.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık. [Google Scholar]
 59. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]