International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(1) 325-337

Views of Turkish Teachers on Skills-Based Turkish Questions

Yavuz Selim Bayburtlu

pp. 325 - 337   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.329.21   |  Manu. Number: MANU-2005-29-0005.R1

Published online: February 01, 2021  |   Number of Views: 96  |  Number of Download: 579


Abstract

Purpose: Certain changes occurred in measurement and evaluation systems, centralized exams and exams implemented in schools in alignment with developments in the world. Our mean scores in exams including PISA and TIMMS were lower than other countries. This led the Ministry of Education to introduce skills-based questions in exams with the purpose of familiarizing students with such questions and get successful results in these exams. The purpose of this study is to identify teachers’ views on skills-based questions introduced to exams in our country and provide solution options in alignment with these views. Method: 26 Turkish teachers voluntarily participated in the study. Interviews were held using semi-structured questions prepared in alignment with expert opinions on skills-based questions. A descriptive analysis method was used to analyze the data. Findings: The results showed that the majority of participants try to focus on skills-based questions when they conduct their classes. Participants try to ask skills-based questions in exams, but they don’t prepare the questions. Instead, they use other resources for questions. Majority of participants stated that skills-based Turkish questions create exam stress in students and increase their exam anxiety. Implications for research and practice: This study revealed that it would be beneficial for students to encounter skills-based Turkish questions frequently. Within this scope, Turkish textbooks should be re-designed.

Keywords: Skills-Based Questions, Skills-Based Turkish Questions, PISA and TIMSS.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bayburtlu, Y.S. (2021). Views of Turkish Teachers on Skills-Based Turkish Questions . International Journal of Progressive Education, 17(1), 325-337. doi: 10.29329/ijpe.2021.329.21

Harvard
Bayburtlu, Y. (2021). Views of Turkish Teachers on Skills-Based Turkish Questions . International Journal of Progressive Education, 17(1), pp. 325-337.

Chicago 16th edition
Bayburtlu, Yavuz Selim (2021). "Views of Turkish Teachers on Skills-Based Turkish Questions ". International Journal of Progressive Education 17 (1):325-337. doi:10.29329/ijpe.2021.329.21.

References
 1. Büyükkaragöz, S. Ş., Muşta, M. C., Yılmaz, H., Pilten, Ö. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş (Eğitimin temelleri). Konya: Mikro. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş. (2016). Sınavlar üzerine düşünceler. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2):346. [Google Scholar]
 3. Creswell, J.W. (2007). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (3. Ed.) USA: Merill Prentice Hall. [Google Scholar]
 4. Demirel, Ö. (2006). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 5. Fidan, N. & Erden, M. (1993). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Repa Yayınları. [Google Scholar]
 6. Gülbahar, Y. & Güven, İ. (2008). A survey on ICT usage and the perceptions of social studies teachers in Turkey. Educational Technology & Society, 11(3),37-51. [Google Scholar]
 7. Güler, M. ;Arslan, Z.,  & Çelik, D. (2019). 2018 Liselere giriş sınavına ilişkin öğretmen görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Educational Faculty), 16 (1):337-363.    [Google Scholar]
 8. Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 9. Johnson, B. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. USA: Pearson Education Inc. [Google Scholar]
 10. MEB. (2019). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB. [Google Scholar]
 11. Merriam, S., B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan ). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 12. Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 13. Keleş, E., & Çelik, D. (2013). 2000-2010 Yılları arasında bilgisayar teknolojileri ve eğitimde kullanımlarına yönelik yürütülen hizmet içi eğitim kursların incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 164-194. [Google Scholar]
 14. Kumandaş, H. & Kutlu, Ö. (2015). High stake tests [Yüksek risk içeren sınavlar]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5 (2), 63-75.    [Google Scholar]
 15. ÖDSGM. Beceri Temelli Sorular.Retrıved from: https://odsgm.meb.gov.tr/www/5-6-ve- 7-sinif-duzeylerinde-beceri-temelli-sorular-yayimlanmistir/icerik/491 [Google Scholar]
 16. Özbay, M. (2002). İlköğretim okulları Türkçe ders kitaplarındaki anlama sorularının öğrencilerin düşünme becerilerine katkısı, Türk Dili, (609):536-546. [Google Scholar]
 17. Patton, M., Q. (2012). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem A. [Google Scholar]
 18. PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. Retrieved from: http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf [Google Scholar]
 19. PISA 2015. Örnek okuma becerileri soruları.Retrieved from:http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2015/02/pisa-ornek-sorular-okumabecerileri.pdf [Google Scholar]
 20. Simons, H. (2009). Case study research in practice. SAGE Publication: California. [Google Scholar]
 21. Üstüner A. & Şengül, M. (2004).Çoktan seçmeli test tekniğinin Türkçe öğretimine olumsuz etkileri.Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 197-208. [Google Scholar]
 22. Türnüklü, A.(2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,24,543-539. [Google Scholar]
 23. Yıldırım, C. (1983). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları 7. [Google Scholar]
 24. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 25. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi (2018).Retrieved from:http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ [Google Scholar]