International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(2) 1-16

Investigation of the Problematic Behaviors of Preschool Students Studying in Public and Private Schools

Kamil Arif Kırkıç & Merve Aydın

pp. 1 - 16   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.332.1   |  Manu. Number: MANU-2001-16-0002.R1

Published online: April 07, 2021  |   Number of Views: 132  |  Number of Download: 551


Abstract

This study was conducted to investigate the problematic behaviors of preschool students studying in public and private schools according to certain variables. The research was carried out with 300 students and their parents in private and public kindergartens. A demographic information form prepared by the researcher was used to collect the data. The Preschool and Kindergarten Behavior Scale was used. Pearson Correlation Analysis was used to analyze the data obtained for behavioral problems and social skills, univariate t-test for the significance of the difference between the scale scores of the groups by one-way analysis of variance, and the result was a significant negative relationship between problem behaviors and social skills. Significant differences were observed between students’ age, number of siblings, birth order, media usage, private or state education, their parent’s marital status, their family’s level of education and economic status, size of family, and students’ behavior problems and social skills sub-dimensions. However, no significant difference was observed regarding the gender of the children.

Keywords: Preschool Students, Behavior Problems, Social Skills


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kirkic, K.A. & Aydin, M. (2021). Investigation of the Problematic Behaviors of Preschool Students Studying in Public and Private Schools . International Journal of Progressive Education, 17(2), 1-16. doi: 10.29329/ijpe.2021.332.1

Harvard
Kirkic, K. and Aydin, M. (2021). Investigation of the Problematic Behaviors of Preschool Students Studying in Public and Private Schools . International Journal of Progressive Education, 17(2), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Kirkic, Kamil Arif and Merve Aydin (2021). "Investigation of the Problematic Behaviors of Preschool Students Studying in Public and Private Schools ". International Journal of Progressive Education 17 (2):1-16. doi:10.29329/ijpe.2021.332.1.

References
 1. Acun Kapıkıran, N, İvrendi̇, A, & Adak, A . (2006). Okul öncesi çocuklarinda sosyal beceri: durum saptamasi, [Social skills in preschool children: situation determination] Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (19), 19-27. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11124/133034 [Google Scholar]
 2. Akduman. G. G.. Günindi. Y. & Türkoğlu. D. (2015). Okul öncesi dönemde çocukların sosyal beceri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Social responsibility of preschool children examining the relationship between skill and behavior problems]. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi. 37. 673-682. [Google Scholar]
 3. Aral. N.. Kandır. A. & Yaşar. M. (2000). Okulöncesi eğitim ve ana sınıfı programları [Preschool and kindergarten curriculum]. Istanbul. Turkey: Yapa yayınları. [Google Scholar]
 4. Armağan. R. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin sınıf içi istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma becerileri ve özel bir ilköğretim okulunda yapılan uygulama [Classroom teachers' ability to cope with the unwanted behavior of students in class and practice in a private primary school]. Yüksek lisans Tezi. Beykent Üniversitesi. İstanbul. (Master’s thesis. Beykent University. İstanbul. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 5. Birch. S. H. & Ladd. G. W. (1997). The teacher-child relationship and children’s early school adjustment. Journal of School Psychology. 35(1). 61-79. [Google Scholar]
 6. Ceylan, Ş, & Özyürek, D. (2014). Okul öncesi çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusunda öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi [Determining the views of teachers and parents on supporting social skills at preschoolers]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (35), 99-114 . DOI: 10.9779/PUJE575 [Google Scholar]
 7. Çağdaş. A. & Seçer. Z. Ş. (2002). Çocuk ve ergende sosyal ve ahlak gelişimi [ Social and moral development in children and adolescents].  Ankara. Turkey:  Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 8. Çetinkaya. B. (2004). Ruhsal açıdan aile çocuk [Family child in terms of spirituality]. Ankara. Turkey: Empati Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Çubukçu. Z. & Gültekin. M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler [Social skills needed to be acquired to students in primary education]. Ahmet Yesevi Üniversitesi Dergisi. (37).155-156. [Google Scholar]
 10. Fazlıoğlu. Y.. Okyay. L. & Ilgaz. G. (2011). Okulöncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması [Preschool and kindergarten behavior scale validity and reliability study]. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13(1). 253-266 [Google Scholar]
 11. Gündoğdu. S. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin görüşleri ve bu davranışlara karşı uyguladıkları stratejiler [Opinions of primary and secondary school teachers about unwanted student behaviors in classroom management and strategies used against these behaviors]. Yüksek Lisans tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Gaziantep. (Master’s thesis. Hasan Kalyoncu University. Gaziantep. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 12. Karasar. N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri [Research methods]. Ankara. Turkey: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 13. Kılıçoğlu. C. (2015). Sınıf içerisinde istenmeyen davranışlara karşı öğretmenlerin baş edebilme yöntem ve teknikleri [Methods and techniques of coping teachers against unwanted behaviors in the classroom]. Yüksek Lisans tezi. Toros Üniversitesi. Mersin. (Master’s thesis. Toros University. Mersin. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 14. Olcay. O. (2008).  Bazı Kişisel ve Ailesel Değişkenlere Göre Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Yetenekleri ve Problem Davranışlarının Analizi [Analysis of Social Abilities and Problem Behaviors of Preschool Children According to Some Personal and Family Variables]. Yüksek Lisans tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya. (Master’s thesis. Selçuk University. Konya. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 15. Özbey. S. (2010). Okul öncesi çocuklarda uyum ve davranış problemleriyle başa çıkmada ailenin rolü [The role of the family in coping with adaptation and behavior problems in preschool children].  Aile ve Toplum Eğitim Kültür  ve  Araştırma Dergisi,11, 9-18. [Google Scholar]
 16. Özdemir. D. A. (2012). Bazı Değişkenler Açısından Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerinin ve Ailelerinin Ebeveynliğe Yönelik Tutumları [Social Variables of Preschool [Google Scholar]
 17. Children in Terms of Some Variables Attitudes of Parenting Skills and Families towards Parenting]. Yüksek Lisans tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya. (Master’s thesis. Selçuk University. Konya. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 18. Özkan. V. (2008). İlkokulda Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Bazı Değişkenlere Göre Örgütsel Bağlılık Düzeyler (Sakarya İl Örneği) [Organizational Commitment Levels of Primary School Teachers According to Some Variables (Sakarya Province Case)]. Yüksek Lisans tezi. Sakarya Üniversitesi. Sakarya. (Master’s thesis. Sakarya University. Sakarya. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 19. Özyürek. A.. Begde. Z. & Yavuz. F. N. (2014). Okul öncesi çocukların sosyal becerileri ile yakın çevresindeki yetişkin etkileşimleri arasındaki ilişki [Social skills of preschool children relationship between adult interactions]. Sosyal Bilimler Dergisi. 16. 115-134. [Google Scholar]
 20. Secher. M. A. (2014). Batı Trakya Örnekleminde Okul Öncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması [Validity and Reliability Study of Preschool and Kindergarten Behavior Scale in Western Thrace Sample]. Yüksek Lisans tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne. (Master’s thesis. Trakya University. Edirne. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 21. Tarkoçin. S. & Tuzcuoğlu. N. (2014). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48-66 aylık çocukları olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurma düzeyleri ve davranış sorunları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of the relationship between the communication levels and behavioral problems of parents of 48-66 months old children attending preschool education in terms of some variables]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2(8). 339-354. [Google Scholar]
 22. Temizdemir. H. A. (2018). Ebeveyn- Çocuk İnternet Kullanımı. Aile İçi İletişim. Çocukların Uyku Kalitesi ve Sosyal Becerilerin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Investigation of the Relationship between Parent-Child Internet Use. Family Communication. Children's Sleep and Social Quality and Social Skills]. Yüksek Lisans tezi. Üsküdar Üniversitesi. İstanbul. (Master’s thesis. Üsküdar University. İstanbul. Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 23. Yalçın. H. (2010). Çocuk Gelişimi [Child Development]. Istanbul. Turkey: Morpa Yayınevi. [Google Scholar]
 24. Yavuzer. H. (2006). Çocuk Psikolojisi [Child Psychology]. 20. Baskı. Istanbul. Turkey: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]