International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(2) 449-458

Rating Scale Development Study for the Evaluation of the Prepared Speeches

Berker Bulut & Nuri Karasakaloğlu

pp. 449 - 458   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.332.27   |  Manu. Number: MANU-2010-26-0004.R2

Published online: April 27, 2021  |   Number of Views: 31  |  Number of Download: 308


Abstract

The lessons related to mother tongue education in schools are given by classroom teachers in primary school and by Turkish teachers in secondary school. In this sense, it is necessary to include courses that will contribute to the good and effective use of the mother tongue in Turkish and classroom teaching undergraduate programs. It can be said that the practice hours in undergraduate programs should be increased in order to improve the prepared speaking skills of teacher candidates. In addition, determining the prepared speech performance levels of teacher candidates is also important in terms of the quality of practice activities. In this way, the teacher candidate can have information about their state and keep track of their development. Accordingly, the aim of this study was to develop a rating scale for the evaluation of teacher candidates' prepared speaking skills. For that reason, the research was designed according to the screening model. The study group of the study consisted of the third-year students of the Turkish Education department who were studying at the education faculty of a state university and took the "Speaking Education" course in the spring semester. In order to determine the validity of the measurement tool, the scope and criterion validity were examined. In order to determine the reliability of the assessment tool, Kendall's W test and variance analysis were applied to the evaluations of three different independent raters. Results of study obtained within the scope of validity and reliability studies are strong evidence showing that the rating scale is valid and reliable.

Keywords: Prepared Speech, Rating Scale, Teacher Candidates


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bulut, B. & Karasakaloglu, N. (2021). Rating Scale Development Study for the Evaluation of the Prepared Speeches . International Journal of Progressive Education, 17(2), 449-458. doi: 10.29329/ijpe.2021.332.27

Harvard
Bulut, B. and Karasakaloglu, N. (2021). Rating Scale Development Study for the Evaluation of the Prepared Speeches . International Journal of Progressive Education, 17(2), pp. 449-458.

Chicago 16th edition
Bulut, Berker and Nuri Karasakaloglu (2021). "Rating Scale Development Study for the Evaluation of the Prepared Speeches ". International Journal of Progressive Education 17 (2):449-458. doi:10.29329/ijpe.2021.332.27.

References
 1. Altınörs, A. (2003). Dil felsefesine giriş. İstanbul: İnkılap Yayınevi. [Google Scholar]
 2. Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili çeşitli görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 7(3), 221-231. [Google Scholar]
 3. Aykaç, M. (2011). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin anlatma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 4. Başaran, M., & Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754. [Google Scholar]
 5. Bozkut, B. Ö. (2017). Türkçe anadili konuşucuları için konuşma becerisi değerlendirme çerçevesi önerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 924-947.  [Google Scholar]
 6. Bozkurt, B. Ö., & Arıca-Akkök, E. (2019). Anadili Türkçe olan konuşucular için konuşma becerisi derecelendirme ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 18(1), 416-436. [Google Scholar]
 7. Bulut, K. (2015). Mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma beceri ve kaygılarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 8. Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi (4. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 9. Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied nursing research, 5(4), 194-197. [Google Scholar]
 10. Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik örnekleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204. [Google Scholar]
 11. Erdem, A. (2012). Yapılandırmacı karma öğrenme ortamlarının dinleme ve konuşma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi. [Google Scholar]
 12. Erdem, A., & Erdem, M. (2014). “DinleİzleAnlat” dinleme ve konuşma yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 418-432. [Google Scholar]
 13. Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 14. Kartallıoğlu, N. (2015). Bilişsel farkındalık stratejilerinin 7. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 15. Katrancı, M., & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: Sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445. [Google Scholar]
 16. Kaya, A (2016). İletişime giriş: Temel kavramlar ve Süreçler. Alim Kaya (Ed.), Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim içinde (ss.2-29). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2010). Öğrenci başarısının belirlenmesi. Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 18. Maden, S. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü iletişim becerileri üzerine bir araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 44, 145-154. [Google Scholar]
 19. Moskal, B., & Leydens, J. A. (2000). Scoring rubric development: Validity and reliability. Practical Assessment, Reseach & Evaluation, 7(10), 71-81. [Google Scholar]
 20. Onan, B. (2011). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 21. Orhan, S. (2010). Görsellerle desteklenmiş altı şapka düşünme tekniğinin öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmesine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi. [Google Scholar]
 22. Özbay, M. (2005). Ana dili eğitiminde konuşma becerisini geliştirme teknikleri. Kafkas Üniversitesi Dergisi, 16, 177-184. [Google Scholar]
 23. Özdemir, S. (2017). Konuşma metinlerinin hazırlanması. Ahmet Akçay, Sami Baskın (Ed.), Etkinliklerle hafta hafta konuşma eğitimi içinde (ss.257-283). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 24. Özdemir, S. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygısını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 361-374 [Google Scholar]
 25. Öztürk, A. (1997). Tiyatro dersinin öğretmen adaylarındaki sözel iletişim becerilerine etkileri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 26.  Popham, W. J. (2000). Modern educational measurement: Practical guidelines for educational leaders.  Needham: Allyn and Bacon.  [Google Scholar]
 27. Sallabaş, M. E. (2011). Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]
 28. Sargın, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin konuşma becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Üniversitesi. [Google Scholar]
 29. Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (5. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Sevim, O. (2014). Effects of drama method on speaking anxieties of preservice teachers and their opinions about the method. Educational Research and Reviews, 9(18), 734-742. [Google Scholar]
 31. Taşer, S. (2001). Konuşma eğitimi. Ankara: Dost Kitabevi. [Google Scholar]
 32. Taşkaya, S. M. (2014). Konuşma eğitimi. Muamber Yılmaz (Ed.), Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi içinde (ss. 43-76). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 33. Temizkan, M. (2009). Akran değerlendirmenin konuşma becerisinin geliştirilmesi üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 90-112. [Google Scholar]
 34. Temizkan, M., & Atasoy, A. (2016). Konuşma becerisinde aşamalı gelişim modelinin etkililiği üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 78-97. [Google Scholar]
 35. Tompkins, G. E. (2005). Language arts: Contetnt and teaching strategies (4. ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. [Google Scholar]
 36. Wortham, S. C., & Hardin, B. J. (2015). Assessment in early childhood education. USA: Pearson Education. [Google Scholar]
 37. Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M., & Yelok, S. (2005). Türkçe II sözlü anlatım. Ankara: Bilge Yayınları. [Google Scholar]
 38. Yüceer, D. (2014). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].  Gazi Üniversitesi. [Google Scholar]