International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(3) 49-69

Activity-Based Teaching with Social Studies Pre-Service Teachers for Developing the Thinking Skills of Learners

Özlem Bektaş

pp. 49 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.346.4   |  Manu. Number: MANU-2009-27-0002.R1

Published online: June 07, 2021  |   Number of Views: 44  |  Number of Download: 204


Abstract

In this study, by helping social studies pre-service teachers develop activities for thinking skills, it was aimed to explore the effects of such activities in the context of professional competencies. The research was designed as action research. The action research group included 31 pre-service teachers (16 women and 15 men). Semi-structured interviews were conducted in final meeting with 12 volunteering participants after the application was completed. The following findings were explored in detail as; in the context of professional development, skills, values, and professional competence dimensions; in the context of lesson planning and teaching processes, lesson planning, teaching processes, material use, and contributions to activity production; and, at the end of the implementation process, evaluations of the implementation process and personal development. As a result of the research it was determined that creative thinking, critical thinking, thinking from different perspectives, original thinking, reflective thinking, high-level thinking, problem solving, scientific thinking, analytical thinking, thoughtful thinking, empathetic thinking, objective thinking, aesthetic thinking, developing broad perspective, collaborative thinking, and questioning skills were developed in the skills dimension. In the dimension of value, values such as justice, empathy, patriotism, austerity, respect, trust, self-confidence, solidarity, diligence and responsibility were developed. When the general results are evaluated, it was revealed that the pre-services improved their professional competencies in terms of lesson planning, implementation, activity development, material use, and pedagogical aspects. In order to ensure that the professional needs and competencies of pre-service teachers are met and supported, institutional educational programs that train teachers should undergo curriculum updates with the addition of the necessary theoretical and practical information to implement activity-based teaching in it successfully.

Keywords: Thinking Skills, Activity-Based Teaching, Social Studies, Pre-Service Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bektas, O. (2021). Activity-Based Teaching with Social Studies Pre-Service Teachers for Developing the Thinking Skills of Learners . International Journal of Progressive Education, 17(3), 49-69. doi: 10.29329/ijpe.2021.346.4

Harvard
Bektas, O. (2021). Activity-Based Teaching with Social Studies Pre-Service Teachers for Developing the Thinking Skills of Learners . International Journal of Progressive Education, 17(3), pp. 49-69.

Chicago 16th edition
Bektas, Ozlem (2021). "Activity-Based Teaching with Social Studies Pre-Service Teachers for Developing the Thinking Skills of Learners ". International Journal of Progressive Education 17 (3):49-69. doi:10.29329/ijpe.2021.346.4.

References
 1. Akpınar, M., & Kranda, S. (2018). Küresel bağlantılar öğrenme alanındaki etkinliklerin eleştirel düşünme becerisini kazandırmadaki etkililiğine yönelik öğretmen görüşleri. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 8(1), 112-134. http://dx.doi.org/10.17984/adyuebd.363119 [Google Scholar]
 2. Aladağ, A., & Karaman, B. (2018). A Review of social studies coursebook in terms of thinking training: “Science in time unit”. European Journal of Education Studies, 4(5), 235-255. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1238080 [Google Scholar]
 3. Aldan Karademir, Ç. (2013). Öğretmen Adaylarının Sorgulama ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Öğretmen Özyeterlilik Düzeyine Etkisi. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.  [Google Scholar]
 4. Aldan Karademir, Ç. Çaylı, B., & Deveci, Ö. (2019). Öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile meraklılık düzeylerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 18(3), 1157-1171. doi:10.17051/ilkonline.2019.610860 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Anwer, F. (2019). Activity-based teaching, student motivation and academic achievement. Journal of Education and Educational Developement, 6(2), 154-170. [Google Scholar]
 6. Arseven, A., Dervişoğlu, F., & Arseven, İ. (2015). Tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. International Journal of Social Science, 32, 171-185. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2753 [Google Scholar]
 7. Barry K. B. (2008). How to teach thinking skills in social studies and history. The Social Studies, 99(5), 196-201, doi:10.3200/TSSS.99.5.196-201. [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Bartz, C. J. (2016). Effective comprehension strategies in the social studies classroom. Culminating Projects in Teacher Development. 18, 1-42. [Google Scholar]
 9. Baş, G. (2013) İlköğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 1-12. [Google Scholar]
 10. Baysal Z. N., Çarıkçı, S., & Yaşar, E. B. (2016). Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerileri öğretimine yönelik farkındalıkları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 5(1), 7-28. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.5c1s1m [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Bedir, T., & Duman, B. (2017). Öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(18), 105-120. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12096 [Google Scholar]
 12. Biçer, S. (2019). Sınıf öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. [Google Scholar]
 13. Bilgin, A., & Eldeleklioğlu, J. (2007). An investigation into the critical thinking skills of university students. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33, 55-67. [Google Scholar]
 14. Birgili, B. (2015). Creative and critical thinking skills in problem-based learning environments. Journal of Gifted Education and Creativity, 2(2), 71-80. doi: 10.18200/JGEDC.2015214253 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Buell, C. M., & Reekie, S.H. M. (1993). Integrating physical education and social studies. Social Studies Review, 29-34. [Google Scholar]
 16. Buldu, M. (2014). Öğretmen yeterlik düzeyi değerlendirmesi ve mesleki gelişim eğitimleri planlanması üzerine bir öneri. Milli Eğitim, 204, 114-134. [Google Scholar]
 17. Changwong, K., Sukkamart, A., & Sisan, B. (2018). Critical thinking skill development: analysis of a new learning management model for Thai high schools. Journal of International Studies, 11(2), 37-48. doi:10.14254/20718330.2018/11-2/3. [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Cochran, K. F. (1997). Pedagogical content knowledge: Teachers’ integration of subject matter, pedagogy, students, and learning environments. . Retrieved February 19, 2020 https://narst.org/research-matters/pedagogical-content-knowledge [Google Scholar]
 19. Cole, W. G., & Padgett, G. (2018). Through their eyes: perspective taking activities for social studies classes. The Councilor: A Journal of the Social Studies, 79(2), 1-6. [Google Scholar]
 20. Çakır, N. (2013). Üniversite eğitiminin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine etkisi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 21. Çelik, H., Gürpınar, C., Başer, N. & Erdoğan, S. (2015). Öğrencilerin analitik düşünme becerisinin gelişimi üzerine fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri, Akademik Platform, 396-408.  [Google Scholar]
 22. Çelik, Ö., Yorulmaz, A., & Çokçalışkan, H. (2019). Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(Özel Sayı), 203-215. https://doi.org/10.17494/ogusbd.548342 [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Çubukçu, Z., & Girmen, P. (2009). İlköğretim öğrencilerinin empati becerisine sahip olma düzeyleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(370), 15-21. [Google Scholar]
 24. Çubukçu, Z., & Gültekin, M. (2006). İlköğretimde öğrencilere kazandırılması gereken sosyal beceriler. Bilig, 37, 155-174. [Google Scholar]
 25. D’souza, G. (2017). Activity based learning: Eliminate rote for academic growth. International Research Journal of Human Resources and Social Sciences (IRJHRSS), 4(5), 14-23. [Google Scholar]
 26. Dikmen M., & Tuncer M. (2018). Üniversite öğrencilerinin üstbiliş düşünme beceri algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Fırat üniversitesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(2), 392-400. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.281. [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Dolapçıoğlu, S., Gürkan, B., & Karakuş, M. (2019). Aesthetics and aesthetic creativity in social studies. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(3), 913-944.  Retrieved February 15, 2020, from https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.029 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Enciso, O. L. U., Enciso, D. S. U., & Daza, M., del P. V. (2017). Critical thinking and its importance in education: Some reflections. Rastros Rostros, 19(24), 78-88. https://doi.org/10.16925/ra.v19i34.2144 [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Ersözlü, Z. N. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 30. Gelen, İ. (2011). Sosyal Bilgiler programındaki düşünme ile ilgili bazı ortak becerilerin kazanılma düzeyinin belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 83-106. [Google Scholar]
 31. Güneş, F. (2016). Türkçe öğretiminde beceri uyuşmazlığı sorunları ve çözüm önerileri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 205-222. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000188135 [Google Scholar] [Crossref] 
 32. Işık, A.D. (2012). Sunular yardımıyla öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 89-96. [Google Scholar]
 33. İnel Ekici, D. (2017). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 497-516. [Google Scholar]
 34. Karabulut, Ü. S. (2012). How to teach critical-thinking in social studies education: An examination of three NCSS Journals. Eurasian Journal of Educational Research, 12(49), 197-214. [Google Scholar]
 35. Karakaya, İ. (2012). Üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında satranç bir araç olarak kullanılabilir mi?, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 146, 73-76. [Google Scholar]
 36. Karataş, S., & Özcan, S. (2010). Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 225-243. [Google Scholar]
 37. Kennedy, Ian G., Latham, G., & Jacinto, H. (2016). Education skills for 21st century teachers. Springer: London. [Google Scholar]
 38. Kılıç, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini uygulama ve gözleme düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 155-168. [Google Scholar]
 39. Koç, H. M. (2020). The relationship of self-efficacy of teaching thinking skills to effectiveness of classroom activities: A study on teachers. İlkogretim Online-Elementary Education Online, 19(2), 803-816. doi:10.17051/ilkonline.2020.694609 [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Kösterelioğlu, İ., Bayar, A., & Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen eğitiminde etkinlik temelli öğrenme süreci: Bir durum araştırması, Turkish Studies, 9(2), 1035-1047. [Google Scholar]
 41. Kusuma, E. D., Gunarhadi, G., & Riyadi, R. (2018). The strategies to improve critical thinking skills through problem-based quantum learning model at primary school. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 5(4), 123-127. http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.213 [Google Scholar]
 42. Lefstein, A. (2002). Thinking power and pedagogy apart-coping with discipline in progressivist school reform. Teachers College Record, 104(8), 1627–1655. [Google Scholar]
 43. Mylläri, J., Kynäslahti, H., Vesterinen, O., Vahtivuori-Hänninen, S., Lipponen, L., & Tella, S. (2011). Students' pedagogical thinking and the use of ICTs in teaching. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(5), 537-550. https://doi.org/10.1080/00313831.2011.555920  [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Noreen, R., & Rana, K. A. M. (2019). Activity-based teaching versus TM of teaching in mathematics at elementary level. Bulletin of Education and Research, 41(2), 145-15. [Google Scholar]
 45. Özbal, N., & Aydoğan, İ. (2017). Eğitimde estetiğin gerekliliği ve oluşumu üzerine bir inceleme. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 249-260. [Google Scholar]
 46. Özmen, C. (2015). Social studies teacher candidates’ views on historical thinking skills. Educational Research and Reviews, 10(14), 2031-2042. https://doi.org/10.5897/ERR2015.2294 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Pohl, B. E., & Beaudry, C. (2015). Critical literacy in the social studies classroom: A case for the 21st Century. Journal of Family Strengths, 15(2), 1-13. [Google Scholar]
 48. Priyono,  Wena, M., & Rahardjo, B. (2017). Using activity-based learning approach to enhance the quality of instruction in civil engineering in Indonesian universities [AIP Conference Proceedings 1887]. https://doi.org/10.1063/1.5003491 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Puspita, A. S., & Aloysius, S. (2019). Developing student’s critical thinking skills through implementation of problem based learning approach. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1241, The International Seminar on Bioscience and Biological Education 28–31 October 2018, Yogyakarta, Indonesia. [Google Scholar]
 50. Reijo, B., & Kansanen, P. (2008). Pedagogical thinking in a student's mind: A conceptual clarification on the basis of self-determination and volition theories', Scandinavian. Journal of Educational Research, 52(6), 603-621. 4 http://dx.doi.org/10.1080/00313830802497224 [Google Scholar]
 51. Savich, C. K. (2009). Improving critical thinking skills in history. Network: An Online Journal for Teacher Research, 11(2), 1-12. https://doi.org/10.4148/2470-6353.1106 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Sayre, E. (2013). Integrating student-centered learning to promote critical thinking in high school social studies classrooms, University of Central Florida. . Retrieved February 15, 2020 http://etd.fcla.edu/CF/CFH0004486/Sayre_Elaine_N_201308_BS.pdf. [Google Scholar]
 53. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. [Google Scholar]
 54. Singer, J. A., Murphy, M., Hines, M., & The Hofstra New Teachers Network (2003). Teaching to learn, learning to teach: A handbook for secondary school teachers. London: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 55. Smith, B. (2017). Methodologically historicizing social studies education: Curricular filtering and historical thinking as social studies thinking. Canadian Journal of Edsucation/Revue Canadienne de l’éducation, 40(2), 1-26. [Google Scholar]
 56. Solomon, W. (1987). Improving students' thinking skills through elementary social studies instruction. The Elementary School Journal, 87(5), 556-569. [Google Scholar]
 57. Söylemez, Y. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların üst düzey düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 63, 345-384. https://doi.org/10.14222/Turkiyat3991 [Google Scholar] [Crossref] 
 58. Tok, E., & Sevinç, M. (2010). Düşünme becerileri eğitiminin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 67-82. [Google Scholar]
 59. Tok, E., & Sevinç, M. (2012). Düşünme becerileri eğitiminin okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37, 164, 201-222. [Google Scholar]
 60. Triswahyono, S., Sukartiningsih, W., & Harmanto (2019). Improving critical thinking of elementary school students using problem-based learning models. International Journal of Scientific and Research Publications, 9(3), 1010-104. http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.9.03.2019.p8716 [Google Scholar]
 61. Tuncer, M., & Kaysi, F. (2013). Öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 2(4), 44-54. https://doi.org/10.19128/turje.181069 [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Valdez, A. V., Lomoljo, A., Dumrang, S. P., & Didatar, M. M. (2015). Developing critical thinking through activity-based and cooperative learning approach in teaching high school chemistry. International Journal of Social Science And Humanity, 5(1), 139-141. doi: 10.7763/IJSSH.2015.V5.440 [Google Scholar] [Crossref] 
 63. Vitulli P., & Santoli, S.P. (2013). Visual arts and social studies: Powerful partners in promoting critical thinking skills. Social Studies Research and Practice, 8(1), 117-134. [Google Scholar]
 64. Wilen, W.W., & Phillips, J. A. (1995). Teaching critical thinking: A metacognitive approach. Social Education, 59(3), 135-138.  [Google Scholar]
 65. Yılmaz, K. (2019). Eleştirel ve analitik düşünme. Ankara: Pegem.  [Google Scholar]