International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(3) 299-315

Instructor Views on Technology Use and Coding Training

Bayram Gökbulut & Müzeyyen Merve Bakangöz

pp. 299 - 315   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.346.19   |  Manu. Number: MANU-2011-13-0004

Published online: June 07, 2021  |   Number of Views: 139  |  Number of Download: 499


Abstract

With the inclusion of the Information Technology and Software course in elementary and middle school curricula in Turkey, the Ministry of National Education has started to offer Technology Use and Coding courses. In this study, opinions of 12 instructors who taught Technology Use and Coding courses were consulted. The study aimed to determine the level of comprehension of the trainees through the evaluation of in-service training. The study was conducted as a case study, one of the qualitative research designs, and the data were collected using a semi-structured interview form. The data were analyzed using the MaxQDA 2020 software. As a result, it was determined that the trainees who attended the courses voluntarily were more willing to learn. The trainees who voluntarily attended these courses stated that they preferred these courses due to the popularity of coding training. While the duration of the course was found to be sufficient, it was determined that offering the courses after work hours caused a decrease in the motivation of the trainees. Inconvenience of training centers, lack of educational materials and insufficient number of instructors were stated as problems encountered in courses. It was observed that the attendees of the course liked the algorithm and block-based coding subjects, and that the instructors did not give enough importance to the subject of coding without computers.

Keywords: In-Service Training, Algorithm, Coding Without Computers, Block-Based Coding, Robotic Coding


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gokbulut, B. & Bakangoz, M.M. (2021). Instructor Views on Technology Use and Coding Training . International Journal of Progressive Education, 17(3), 299-315. doi: 10.29329/ijpe.2021.346.19

Harvard
Gokbulut, B. and Bakangoz, M. (2021). Instructor Views on Technology Use and Coding Training . International Journal of Progressive Education, 17(3), pp. 299-315.

Chicago 16th edition
Gokbulut, Bayram and Muzeyyen Merve Bakangoz (2021). "Instructor Views on Technology Use and Coding Training ". International Journal of Progressive Education 17 (3):299-315. doi:10.29329/ijpe.2021.346.19.

References
 1. Akçay, A. O., Karahan, E. ve Türk, S. (2019) Bilgi işlemsel düşünme becerileri odaklı okul sonrası kodlama sürecinde ilkokul öğrencilerinin deneyimlerinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 4(2), 38-50. [Google Scholar]
 2. Altun, A. ve Mazman, S., G. (2012). Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 297-308. [Google Scholar]
 3. Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.  [Google Scholar]
 4. Bümen, N. T., Alev, A. Ş., Çakar, E., Gonca, U. ve Veli, A. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 42(194), 31-50. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Demirel, F., Karadeniz, Ş. ve Kılıç Çakmak, E. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Geliştirilmiş 12. Baskı). Pegem Akademi: Ankara. [Google Scholar]
 6. Chunying, Z. (2019). Coding education makes waves: Chinese parents get their kids on board with AI revolution. Erişim adresi: https://news.cgtn.com/news/3345544d33494464776c6d636a4e6e62684a4856/index.html [Google Scholar]
 7. Creswell, J. W. and Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA:Sage. [Google Scholar]
 8. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım [Google Scholar]
 9. Çınar, M., Doğan, D., ve Tüzün, H. (2019). Programlama eğitiminde yapa-boza öğrenme etkinlikleri. In A. İşman, H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 içinde (pp. 505-530). Ankara, Turkey: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Dufva, T. ve Dufva, M. (2016). Metaphors of code—Structuring and broadening the discussion on teaching children to code. Thinking Skills and Creativity, 22, 97-110. [Google Scholar]
 11. Durmuşoğlu, Z. (2020). Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili hizmet içi eğitimlerin paydaş görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Edirne. [Google Scholar]
 12. European Schoolnet (2015). Computing our future computer programming and coding priorities, school curricula and initiatives across Europe. Erişim adresi:  [Google Scholar]
 13. http://www.eun.org/documents/411753/817341/Computing+our+future_final_2015.pdf/d3780a64-1081-4488-8549-6033200e3c03 [Google Scholar]
 14. Gökbulut, B. (2006). Web tabanlı hizmet içi eğitim planlaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 15. Gökbulut, B. (2019). Robotik kodlama hizmet içi eğitimleri. Uluslararası Eğitim ve Değerler Konferansı. 101-110. [Google Scholar]
 16. Göncü, A., Çetin, İ. ve Ercan, T. (2018). Öğretmen adaylarının kodlama eğitimine yönelik görüşleri: Bir durum çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 85-110. [Google Scholar]
 17. Gudmundsdottir, G. B. and Hatlevik, O. E. (2018). Newly qualified teachers’ professional digital competence: Implications for teacher education. European Journal of Teacher Education, 41(2), 214-231. [Google Scholar]
 18. Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: theory and practice, 8(3/4), 381-391. [Google Scholar]
 19. Gura, M. (2012). Lego robotics: STEM sport of the mind. Learning & Leading with Technology, 40(1), 12-16. [Google Scholar]
 20. Gültepe, A. (2018). Kodlama öğretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri gözüyle öğrenciler kodluyor. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2(2), 50-60. [Google Scholar]
 21. Mazman, G. S. (2013). Programlama performansını etkileyen faktörlerin bilişsel tabanlı bireysel farklılıklar temelinde modellenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Ankara [Google Scholar]
 22. Holvikivi, J. (2010). Conditions for successful learning of programming skills. In IFIP International Conference on Key Competencies in the Knowledge Society (pp. 155-164). Springer, [Google Scholar]
 23. Howard, E. V. (2002). Can we teach introductory programming as a liberal education course? Yes, we can. In The Proceedings of ISECON, 19.  [Google Scholar]
 24. Karabak, D. ve Güneş, A. (2013). Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 21(2-3), 163-169. [Google Scholar]
 25. Kwon, S. and Schroderus, K. (2017). Coding in Schools. Comparing Integration of Programming into Basic Education Curricula of Finland and South Korea. Erişim adresi: http://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/06/Coding-in-schools-FINAL-2.pdf [Google Scholar]
 26. Lau, W. W. and Yuen, A. H. (2011). Modelling programming performance: Beyond the influence of learner characteristics. Computers & Education, 57(1), 1202-1213. [Google Scholar]
 27. Marzano, R. J., Brandt, R. S., Hughes, C. S., Jones, B. F., Presseisen, B, Z., Rankin, S. C. and Suhor, C. (1988). Dimensions of thinking: A framework for curriculum and instruction. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 28. MEB, (2010). Milli Eğitim Bakanlığı’nda Hizmet içi Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Panel ve Çalıştayı. Mayıs 2010, Ankara.  [Google Scholar]
 29. MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Vizyon Belgesi. Erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf [Google Scholar]
 30. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 31. Öymen, E. E. (2014). Bilişim dili BBC’de program. Erişim adresi: https://www.bthaber.com/bilisim-dili-bbc-de-program/ [Google Scholar]
 32. Özer, B. (2004). In-Service training of teachers in Turkey at the beginning of the 2000s. Journal of In-service Education, 30(1), 89–100. [Google Scholar]
 33. Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage. [Google Scholar]
 34. Pisa (2021). https://pisa2021-maths.oecd.org/ca/index.html [Google Scholar]
 35. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 55(55), 459-496. [Google Scholar]
 36. Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Malatya, Türkiye. [Google Scholar]
 37. Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5. [Google Scholar]
 38. Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2017). Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Malatya, Türkiye [Google Scholar]
 39. Saygıner, Ş. ve Tüzün, H. (2018). Programlama eğitimi üzerine bir inceleme: Yaşanan zorluklar, mevcut uygulamalar ve güncel yaklaşımlar. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 693-710. [Google Scholar]
 40. Seğmen, E. (2017). Programlama öğrenme performansına etki eden bilişsel faktörlerin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 41. Sütay, E. İ. (2019). Devlet okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin tutumlarının incelenmesi (İstanbul ili Sultangazi ilçesi örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, İstanbul. [Google Scholar]
 42. Türker, P. M. and Pala, F. K. (2018). Ortaokul öğrencilerinin, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin kodlamaya yönelik görüşleri. Elementary Education Online, 17(4). [Google Scholar]
 43. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24(24), 543-559. [Google Scholar]
 44. Tondeur, J., Van Braak, J., Ertmer, P. A. and Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). Understanding the relationship between teachers’ pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence. Educational Technology Research and Development, 65(3), 555-575. [Google Scholar]
 45. Top, E., Baser, D., Akkus, R., Akayoglu, S., and Gurer, M. D. (2020). Secondary school teachers’ preferences in the process of individual technology mentoring. Computers & Education, 104030. [Google Scholar]
 46. Usta, N. D. ve Güntepe, E. T. (2019). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin programlama araçlarına ilişkin deneyimlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 373-396. [Google Scholar]
 47. Yaman, S. ve Tekin, S. (2010). Öğretmenler için hizmet-içi eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 76-88. [Google Scholar]
 48. Williams, M. E. (2017). An examination of technology training experiences from teacher candidacy to in-service professional development. Journal of Instructional Pedagogies, 19. [Google Scholar]
 49. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]
 50. Yin, R. (1984). Case study research: Design & methods. Beverly Hills, CA: Sage. [Google Scholar]