International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(4) 239-261

Kukset Technique on Chronology Teaching

Nurcan Şener & Murat Başar

pp. 239 - 261   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.366.15   |  Manu. Number: MANU-2102-03-0001.R1

Published online: August 08, 2021  |   Number of Views: 45  |  Number of Download: 195


Abstract

In this study, it was aimed to teach the chronology of National Struggle Period through KUKSET technique. The study was conducted through sequential -exploratory mixed method design which is characterized by qualitative and quantitative phases. The sample of the study consisted of 59 fourth grade students from two different classes attending at a school in Bakırköy, İstanbul. Of the participants, 32 were experimental group and 27 were control group. In the experimental group, chronology of National Struggle Period was taught by KUKSET technique whereas, in control group, the teacher used the methods of expression and question- answer without any intervention. The data was gathered by utilizing pre- test, end- test and permanency test. The students' misconceptions concerning chronology were determined by Word Association Test as pre- test and end- test. 10 voluntary students in the experimental group were interviewed. The results showed that KUKSET technique on chronology teaching of National Struggle Period in the experimental group was more effective on students' comprehension compared to the control group. KUKSET technique was revealed to be effective on eliminating students' misconceptions about the chronology of National Struggle Period. KUKSET technique was determined to enrich teaching- learning process and provide permanent learning. The students suggested KUKSET techniqueto be used in other lessons as well.

Keywords: Chronology Teaching, National Struggle Period, KUKSET Technique


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sener, N. & Basar, M. (2021). Kukset Technique on Chronology Teaching . International Journal of Progressive Education, 17(4), 239-261. doi: 10.29329/ijpe.2021.366.15

Harvard
Sener, N. and Basar, M. (2021). Kukset Technique on Chronology Teaching . International Journal of Progressive Education, 17(4), pp. 239-261.

Chicago 16th edition
Sener, Nurcan and Murat Basar (2021). "Kukset Technique on Chronology Teaching ". International Journal of Progressive Education 17 (4):239-261. doi:10.29329/ijpe.2021.366.15.

References
 1. Acar, R. (2003).  Sosyal Bilgiler Dersi İçeriğinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Google Scholar]
 2. Akan, D., Başar, M. (2011). İlköğretim beşinci sınıflarda etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde etkisi ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi II. International Conference On New Trends In Education And Theır Implications 27-30 Nisan 2011 ANTALYA [Google Scholar]
 3. Altun, A., Kaymakçı, S. (2016). Zaman ve kronolojinin öğretiminde bir materyal: Zaman şeritleri, Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 5(1), 157-192 [Google Scholar]
 4. Altınbulak, D.   Emir ,S.,   Avcı, C. (2006) Sosyal bilgiler öğretiminde eğitsel oyunların erişiye ve kalıcılığa etkisi  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 2, 35-51  [Google Scholar]
 5. Arslan, M. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 6. Bahar, M., Johnstone, A. H. & Sutcliffe, R. G (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through Word association tests, Journal of Biological Education, 33, 134-141 [Google Scholar]
 7. Baloğlu Uğurlu, N., Üzen, A T. (2017) Dijital zaman çizelgesi hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri Buca Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  Cilt 44  225-236 [Google Scholar]
 8. Başar, M.,  Doğan, M. C., Şener, N.  Uzun, Ö.,  ve Topal, H (2018). İlkokulda öğretmen öğrenci iletişimi Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1- 17 [Google Scholar]
 9. Başar, M., Batur, Z., Karasu, M. (2014). Kukset tekniğinin öğrencilerin zıt ve eş anlamlı sözcükleri anlamalarına etkisi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3) 909-922 [Google Scholar]
 10. Başbuğ, S., Adıgüzel, Ö. (2019) Müzede yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki başarılarına etkisi Yaratıcı Drama Dergisi  14(1), 1-32 [Google Scholar]
 11. Bayram, Y. T., Çalışkan, H. (2019). Sosyal bilgiler dersinde kullanılan oyunlaştırılmış yaratıcı etkinlikler: Bir eylem araştırmasıJournal of Individual Differences in Education 1 (1) 30-49 [Google Scholar]
 12. Brooks, J G., Brooks, M G. (1993). The Case for Constructivist Classroom, Alexandria, VA.: Association for Supervision and Curriculum Development  [Google Scholar]
 13. Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S., Yıldırım, K (2010) Teachingand Learning International Survey (TALIS) Ankara, Erişim Tarihi 14.09.2019 [Google Scholar]
 14. Creswell, J.W., PlanoClark, V., L.(2014). Karma Yöntem Araştırmaları, Çeviri Editörleri, Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir, Ankara: Anı [Google Scholar]
 15. De Groot-Reuvekamp, M.,  Ros, A.,  &Van Boxtel, C. (2018) Improving elementary school students’ understanding of historical time: Effects of teaching with “time wise”, Theory & Research in Social Education, 46 (1)  35-67 [Google Scholar]
 16. Doğan, C. (2004). Sınıf öğretmenlerinin derslere ilişkin görüşleri ve tercih ettikleri öğretim yöntemleri: İstanbul örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2) 193-203 [Google Scholar]
 17. Dolmaz, M., Kılıç, R. (2017). Sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde aktif öğrenme ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. International Journal of Field Education, 3 (1), 42-59.  [Google Scholar]
 18. Gay, L R., Mills, G E. &Airisan, P (2009). Educational Research: Competencies for Analysis and Application (9th  Edit) USA Pearson [Google Scholar]
 19. Gözalan, E., Koçak, N. (2014). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocukların kelime bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si16 (Özel Sayı II) 115-121 [Google Scholar]
 20. Hazar, Z., Altun, M. (2018). Eğitsel oyunlara yönelik öğretmen görüşleri ve yeterliliklerinin incelenmesiCelal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (1) 52-72 [Google Scholar]
 21. Hwang, G., Chiu, Li, Chen, C. (2015). A contextual game-based learning approach to improving students' inquiry-based learning performance in social studies courses Computer & Education 81 13-25 [Google Scholar]
 22. Karaca, E. (2010). Test ve Madde Analizi, M. Gömleksiz ve S. Erkan (Ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Nobel Yayınları, 282-285 [Google Scholar]
 23. Koçak, Y. (1999). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde “ Milli Mücadele Döneminin” Öğretimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans TeziErzurum Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  [Google Scholar]
 24. Lieberoth A. (2015) Shallow gamification: testing psychological effects of framing an activity as a game, Games and Culture, 10 (3) 229-248 [Google Scholar]
 25. Misco, T., Patterson, N C. (2009). An old fad of great promise: reverse chronology history teaching in social studies classes, The Journal of Social Studies Research  33 (1) 72-90 [Google Scholar]
 26. Özyürek, A., Çavuş, Z S. (2016). İlkokul öğretmenlerinin oyunu öğrenme yöntemi olarak kullanma durumlarının incelenmesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (5) 2157-2166 [Google Scholar]
 27. Sağlam, H İ., Tınmaz, E., Hayal, M A. (2015).  Sınıf öğretmenlerinin “zaman ve kronolojiyi algılama” becerisini öğretme deneyimlerine fenomonolojik bir bakış, Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 49-66 [Google Scholar]
 28. Senemoğlu, N. (2005) Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Gazi Kitabevi [Google Scholar]
 29. Ulusoy, K., Erkuş, B. (2015). Sosyal bilgiler dördüncü sınıf ders programındaki tarih konuları ile ilgili kavramlara ilişkin öğrenci algıları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 147-158. [Google Scholar]
 30. Ünal, F., Er, H. (2017). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde öğretimi zor olan soyut kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 6-24. [Google Scholar]
 31. Williams S (2016) Teaching History: Effective Teaching for Learning History - Chronological vs. Thematic Approaches to Student Historical Comprehension Master Thesis Department of Education Dordt College Sioux Center, Iowa [Google Scholar]
 32. Wineburg, S. (2000). “Making Historical Sense”. In Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspectives, edited by Peter N. Stearns, Peter Seixas and Sam Wineburg, 306-25. New York: New York University Press  [Google Scholar]
 33. Zayimoğlu Öztürk F., Öztürk, T. (2018). Sosyal bilgiler dersinde zaman kapsülü kullanımına yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1) 52-71. [Google Scholar]