International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2015, Vol. 11(3) 106-118

Science and Technology Teachers’ Views About the Causes of Laboratory Accidents

Cemil Aydoğdu

pp. 106 - 118   |  Manu. Number: ijpe.2021.006

Published online: September 25, 2021  |   Number of Views: 149  |  Number of Download: 309


Abstract

Aim of this study was to determine science and technology teachers’ views about the causes of the problems encountered in laboratories. In this research, phenomenology, a qualitative research design, was used. 21 science and technology teachers who were working in elementary schools in Eskisehir during the 2010–2011 spring semester were the participants of this study. A semi-structured interview form was prepared to collect data. The interview form included three sections. Content analysis was used to deeply analyze and understand the written answers which were obtained from open ended questions. Approxiamately half of teachers expressed that, lack of caution and lack of necessary safety precautions were the causes of laboratory accidents. Moreover, they also expressed that, insufficient science content knowledge and lack of knowledge were influential in the problems encountered. It is thought that, the findings of this study will contribute to determining the causes of problems encountered in laboratories.

Keywords: Causes of problems encountered in laboratories, content analysis, science and technology teachers’ views


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aydogdu, C. (2015). Science and Technology Teachers’ Views About the Causes of Laboratory Accidents . International Journal of Progressive Education, 11(3), 106-118.

Harvard
Aydogdu, C. (2015). Science and Technology Teachers’ Views About the Causes of Laboratory Accidents . International Journal of Progressive Education, 11(3), pp. 106-118.

Chicago 16th edition
Aydogdu, Cemil (2015). "Science and Technology Teachers’ Views About the Causes of Laboratory Accidents ". International Journal of Progressive Education 11 (3):106-118.

References
 1. American  Association  for  the  Advancement  of  Science  (AAAS)  (1989).  Science  for  allAmericans. Washington DC: AAAS. [Google Scholar]
 2. Aydoğdu, C. (1999). Kimyalaboratuvar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, 30-35. [Google Scholar]
 3. Aydoğdu, C. ve Candan S.(2012). Fen ve Teknoloji Dersine ait Bazı Etkinliklerin Laboratuvar Kullanım Tekniği Açısından İncelenmesi, Journal of Contemporary Education Academic,1(4),32-43. [Google Scholar]
 4. Aydoğdu, C.,Şırahane, İ.T(2012,Haziran). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının Laboratuvarda yaşanan kazaların nedenlerine yönelik görüşleri. X. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi Kongresi sunulmuş bildiri. Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012 NİĞDE. [Google Scholar]
 5. Bulduk, Ö. (2014), Fen ve Teknoloji Dersi 7.Sınıf Ders Kitabı ve Öğretmen Klavuz Kitabının  Laboratuvar Kullanım Tekniği açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 6. Bybee, R. W. and others. (1989). Science and technology education for the elementary years:  Frameworks For Curriculum and Instruction. The Network Inc. Washington. http://eric.ed.gov/PDFS/ED314237.pdf. Erişim Tarihi: 02.10.2010. [Google Scholar]
 7. Doğru, M. ve Kıyıcı, T. (2005).Fen eğitiminin zorunluluğu. M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Editör), İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi (s. 1-24). Ankara:Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Ekici, G. (2002). Biyoloji öğretmenlerinin laboratuvar dersine yönelik tutumlarınınfarklı değişkenler açısından incelenmesi. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t20.pdf. ErişimTarihi: 21.06.2011. [Google Scholar]
 9. Ekim, F. K. (2007). İlköğretim fen öğretiminde kavramsal karikatürlerin öğrencilerin  kavram yanilgilarini gidermedeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 10. Erökten, S. (2010). Fen bilgisi öğrencilerinde kimya laboratuuvar uygulamalarının öğrenci endişeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 38, 107-114. [Google Scholar]
 11. Eryaman, M. Y. (2007). From reflective practice to practical wisdom: Toward a post-foundational teacher education. International Journal of Progressive Education, 3(1), 87-107. [Google Scholar]
 12. Hofstein, A. & Lunetta, V. N. (2003). The laboratory in science education: foundations forthe twenty-first century. Science Eduation, 88, 28-54. [Google Scholar]
 13. Hofstein, A. & Naaman, R. M. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice,8 (2), 105-107. [Google Scholar]
 14. Hofstein, A., Nahum, T. L. & Shore, R. (2001). Assessment of the learnıng envıronment of ınquıry-type laboratorıes ın hıgh school chemıstry. Learning Environments Research, 4, 193–207. [Google Scholar]
 15. İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M. B., ve Kıyıcı, M. (2002).Fen Bilgisi Eğitimi  ve Yapısalcı Yaklaşım. The Turkish Online Journal Of Educational Technology.  1, 7 [Google Scholar]
 16. Kaptan, F. (1998). Fen bilgisi öğretiminin niteliği ve amaçları. Ş. Yaşar (Editör).Fen Bilgisi Öğretimi Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 17. Kirschner, P. A. & Meester, M. A. M. (1988).The laboratory in higher science education: Problems, premises and objectives. Higher Education, 17, 81-98. [Google Scholar]
 18. Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M.ve Presley, A. İ. (2008). The effect of  creative and critical  thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills. Elementary Online, 6(3), 377-389. [Google Scholar]
 19. MEB,(2006).             Fen        ve           teknoloji             6-7-8.sınıflar       öğretim               programı             ve klavuzu,http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&ci d= 4.  Erişim tarihi:02.10.2010. [Google Scholar]
 20. Morgil, İ. Güngör Seyhan ve Seçken, N. (2009). Proje destekli kimya laboratuvarı uygulamalarının bazı bilişsel ve duyuşsal alan bileşenlerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 89-107. [Google Scholar]
 21. Özden, M. (2007).Kimya öğretmenlerinin kimya öğretiminde karşılaştıkları sorunların nitel ve nicel yönden değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya illeri örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 40-53. [Google Scholar]
 22. Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3th ed). Thousand Oaks: Sage Publications. [Google Scholar]
 23. Tatar, N., Korkmaz, H. ve Ören, F. Ş. (2007). Effective tools as a developing scientific process skills ın ınquiry-based science laboratories: vee & ı diagrams. Elementary Education Online, 6(1), 76-92. [Google Scholar]
 24. Uluçınar, Ş., Doğan, A. ve Kaya, O. K. (2008).Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi ve laboratuar uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 485-494. [Google Scholar]
 25. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara [Google Scholar]
 26. Yıldız, E., Aydoğdu, B., Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2006).Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 24(2), 71-86. [Google Scholar]