International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2015, Vol. 11(3) 153-161

Investigation of the Motivation Level of Teachers Working at State Schools in Relation to Some Variables

Süleyman Can

pp. 153 - 161   |  Manu. Number: ijpe.2015.011

Published online: October 15, 2015  |   Number of Views: 109  |  Number of Download: 306


Abstract

In order to give the best and accurate orientation to teachers working in school organizations, it seems to be necessary to determine their motivation level. Thus, the purpose of the current study is to determine the motivation level of teachers working in state elementary and secondary schools. Moreover, the study also looks at the relationships between motivation level of teachers and type of the school, the number students in the class, length of service and job satisfaction. The universe of the present study conducted according to descriptive survey model consists of 1310 teachers working in  76 elementary and secondary schools in Menteşe district of the city of Muğla and the sampling is comprised of 398 teachers randomly selected from among the universe. The data collection instrument of the study has two parts, personal information form and teacher motivation scale. In order to determine the factors motivating teachers, “Teacher Motivation Scale” was developed on the basis of “Workers’ Job Satisfaction Evaluation Scale” developed by Gülten İncir (1990), a literature review and expert opinions The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found to be 0.834. The findings of the study revealed that the motivation level of the teachers working at state schools is high in general. It was also found that the teachers’ motivation levels do not vary significantly depending  on type of the school, the number of students in the class and length of service but vary significantly according to job satisfaction.

Keywords: teacher, motivation, school, state school


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Can, S. (2015). Investigation of the Motivation Level of Teachers Working at State Schools in Relation to Some Variables . International Journal of Progressive Education, 11(3), 153-161.

Harvard
Can, S. (2015). Investigation of the Motivation Level of Teachers Working at State Schools in Relation to Some Variables . International Journal of Progressive Education, 11(3), pp. 153-161.

Chicago 16th edition
Can, Suleyman (2015). "Investigation of the Motivation Level of Teachers Working at State Schools in Relation to Some Variables ". International Journal of Progressive Education 11 (3):153-161.

References
 1. Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ. & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166. [Google Scholar]
 2. Açıksöz, A., (2008). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen eğitimine yönelik motivasyonları belirlemek için örnek bir ölçek geliştirilmesi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2-3-4 Mayıs. [Google Scholar]
 3. Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361. [Google Scholar]
 4. Azar, A. & Çepni, S. (1999). Yeni öğretmenlerin iş başında gelişimini destekleyen modelleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 39-45. [Google Scholar]
 5. Basaran, E. (1991). Örgütsel davranıs. Ankara: Gül Yayınları. [Google Scholar]
 6. Can, S. (2015). Factors motivating teachers working at elementary and secondary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 3087-3093. [Google Scholar]
 7. Çermik, E. (2001). Ortaöğretim fizik öğretmenlerinin profili, motivasyonu, iş tatmini. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 8. Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üç Yol Kültür Merkezi. [Google Scholar]
 9. Dereli, E. & Acat, M.B. (2010). Okul öncesi egitim ögretmenligi bölümü ögrencilerinin motivasyon kaynakları ve sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 173-187. [Google Scholar]
 10. Erdem, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Alkım Yayınları. [Google Scholar]
 11. Erdem, A.R. & Gözel, E. (2014). Motivational levels of prospective primary school teachers concerning teaching profession. The Journal of Academic Social Science, 2(1), 49-60. [Google Scholar]
 12. Sonmezer,  M.  G.  &  Eryaman,  M.  Y.  (2008).  A  comparative  analysis  of  job  satisfaction     levels of public and private school teachers. Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 20-33. [Google Scholar]
 13. Gökay, M. & Özdemir, Ş.S. (2010). Görsel sanatlar (Resim-İş) öğretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörler: Konya örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 237- 251. [Google Scholar]
 14. Güçlü, N., Recepoğlu, E. & Kılınç, A.Ç. (2014). The relationship between organizational health of the primary schools and teachers’ motivation [in Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education ], 29(1), 140-156. [Google Scholar]
 15. Güzel, H., Özdöl, M.F. & Oral, İ. (2010). Öğretmen profillerinin öğrenci motivasyonuna etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 241-253. [Google Scholar]
 16. Güzel, H. (2011). Fizik öğretmenlerinin demografik özellikleri ve motivasyon faktörlerinin araştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 1031-1054. [Google Scholar]
 17. İncir, G. (1990). Çalışanların iş doyumu üzerine bir inceleme, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. [Google Scholar]
 18. Jonett,  J.  L.  F.  (2009).  The  motivation  of  teachers  to  assume  the  role  of  cooperating   teacher. Unpublished doctoral dissertation, Cardinal Stritch Universty. [Google Scholar]
 19. Köknel, Ö. (1983). Kişilik. 4. Baskı, İstanbul: Altın Kitap. [Google Scholar]
 20. Lin, H. F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of Information Science, 33(2), 135-149. [Google Scholar]
 21. Littlejohn, A. (2008). The tip of the iceberg: Factors affecting learner motivation. Regional Language Centre Journal, 39(2), 214-225. [Google Scholar]
 22. Lourmpas, S. & Dakopoulou, A. (2014). Educational leadersand teachers’ motivation for engagement in innovative programmes. The case of Greece. Procedia-Social and Behavioral Sciences,116, 3359-3364. [Google Scholar]
 23. Mansfield, C.F. & Beltman, S. (2014). Teacher motivation from a goal content perspective: Beginning teacher’ goals for teaching. Internatıonal Journal of Educatıon Research, 65, 54-64. [Google Scholar]
 24. Millette, V. & Gagne, M. (2008). Designing volunteers’ tasks to maximize motivation, satisfaction   and performance: the impact of job characteristics on volunteer engagement. Motivation and Emotion, 32(1), 11-22. [Google Scholar]
 25. Ofoegbu, F. I. (2004). Teacher motivation as an essential factor for classroom effectiveness and school improvement. College Student Journal, 3 (1), 54-69. [Google Scholar]
 26. Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 470, Sevinç Matbaası. [Google Scholar]
 27. Örücü, E. & Kambur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: hizmet ve endüstri  işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 85-97. [Google Scholar]
 28. Özdemir, S. & Muradova, T. (2008). Örgütlerde motivasyon ve verimlilik ilişkisi. Journal of Qafqaz University, 24, 146-153. [Google Scholar]
 29. Özen, H. (2014). Motivasyonel dil teorisi ışığında okul müdürlerinin kullandığı motivasyonel dilin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkisi. Turkish Studies. 9(5). 1731- 1746. [Google Scholar]
 30. Öztürk, E. & Uzunkol, E. (2013). İlkokul öğretmeni motivasyon ölçeğinin psikometrik özellikleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 421-435. [Google Scholar]
 31. Recepoğlu, E. (2014). Analyzing job motivation level of high school teachers in Turkey. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 116, 2220-2225. [Google Scholar]
 32. Satman, C. (2013). Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin ekip çalışması konusundaki yaklaşımları, ekip çalışmasına ilişkin motivasyon ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 33. Sharabyan, S. K. (2011). An investigation into Iranian language teachers’ motivation with respect to their job satisfaction and second language pedagogy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1071-1075. [Google Scholar]
 34. Wright, J., & Wiediger, R. (2007). Motivated behaviours: The interaction of attention, habituation and memory. In L. Brown (Ed.), Psychology of motivation (pp. 5-28). New York, USA: Nova Science Publishers Inc. [Google Scholar]
 35. Yalçın, H. & Korkmaz, M.E. (2013). Preschool teachers’ conditions of motivation. The Journal of International Social Research, 6(26), 602-609. [Google Scholar]
 36. Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1), 253-278. [Google Scholar]
 37. Yılmaz, H. & Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 6 (3), 430-440. [Online]: http://ilkogretim- online.org.tr adresinden 17 Mayıs 2015 tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 38. Yiğenoğlu, E. (2007).Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre, mesleki etkinliklerindeki güdülenmişliklerini sağlayan etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]