International Association of Educators   |  ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2015, Vol. 11(2) 88-107

Reasons of Teachers for Applying for Graduate Programs and Their Expectations from Programs

Berrin Burgaz, & Seval Kocak

pp. 88 - 107   |  Manu. Number: ijpe.2015.020

Published online: June 15, 2015  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 97


Abstract

This study aims to find out teachers’ motivation for applying for graduate programs and to explore their expectations from the programs and their ideas regarding the necessity of such programs for teachers. The paper is based on a qualitative research method and draws its data from focus group interviews. The study used the criterion sampling method which is categorized under purposive sampling for the selection of participants. The participants are 20 teachers who wish to apply for graduate programs in the Institute of Education Sciences. Descriptive analysis has been used for the interviews whereas for the quantitative expression of the data, content analysis has been employed. The findings show that teachers want to pursue graduate education for reasons of professional and personal development as well as for personal/social reasons. Teachers also believe that they could compensate the insufficient in-service training with graduate programs and state that they could access higher quality training and education through graduate programs. The study also reveals that teachers are not only interested in courses of their own specialized field but they also want to take broader courses such as management, research methods, and history or philosophy.

Keywords: Graduate Programs for Teacher, Teacher Expectations, Professional Development


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Burgaz, B. & Kocak, S. (2015). Reasons of Teachers for Applying for Graduate Programs and Their Expectations from Programs . International Journal of Progressive Education, 11(2), 88-107.

Harvard
Burgaz, B. and Kocak, S. (2015). Reasons of Teachers for Applying for Graduate Programs and Their Expectations from Programs . International Journal of Progressive Education, 11(2), pp. 88-107.

Chicago 16th edition
Burgaz, Berrin and Seval Kocak (2015). "Reasons of Teachers for Applying for Graduate Programs and Their Expectations from Programs ". International Journal of Progressive Education 11 (2):88-107.

References
 1. Alabaş, R., Kamer, S. T., Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: Tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-International Journal of Educational Research, 3(4), 89-107. [Google Scholar]
 2. Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları (Ankara ili örneği). Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 3. Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 87–115. [Google Scholar]
 4. Baki, A. (2010). Öğretmen eğitiminin lisans ve lisansüstü boyutlardan değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 15-31. [Google Scholar]
 5. Balcı, A. (2014). Coğrafya öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisanstan beklentileri. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 111-135. [Google Scholar]
 6. Baş, G. (2013). Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: nitel bir araştırma (niğde ili   örneği). Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 61-69. [Google Scholar]
 7. Başer, N., Narlı, S. and Günhan, B. (2005). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında yaşanan sorunlar ve önerileri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 129-135. [Google Scholar]
 8. Bursalıoğlu, Z. (1998). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Çokluk, Ö., Yılmaz, K. and Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitim Bilim, 4(1), 95-107. [Google Scholar]
 10. Dönmez, A., Aydoğdu, E., Sever, M. ve Aypay, A. (2012). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 9-26. [Google Scholar]
 11. Gömleksiz, M. N. and Et, S. Z. (2013). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin metaforik algıları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 12. Eren, E. (2009). Yönetim ve organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Yayınları. [Google Scholar]
 13. Eric  A. Hanushek. (2010). How we  can save  America’s  failing public  schools. K. Weber  (Ed)   In, Waiting for "Superman"  (ss 81-100). New York, Public Affairs. [Google Scholar]
 14. Harding, K., and Parsons, J. (2011). Improving teacher education programs. Australian Journal of Teacher Education, 36(11). [ http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n11.7 ], Date of Access: 30 May, 2014. [Google Scholar]
 15. Marczak, M. and Sewel, M. (1998). Using focus groups for evaluation. [http://ag.arizona.edu/fcr/fs/cyfar/focus.htm], Date of Access: 28 May, 2014. [Google Scholar]
 16. Türer, B., Balçın, M.D., Sevindik, N. ve Er, Ö. (2013). Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime karşı tutumları: demirci eğitim fakültesi örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 17. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559. [Google Scholar]
 18. Ören, F. Ş. and Yılmaz, T., Güçlü, M. (2012). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 189-201. [Google Scholar]
 19. Özan, M. B. and Kaya, K. (2009). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin kendilerini yenileme ve kariyer basamaklarında yükselme sistemi ile ilgili görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 97-112. [Google Scholar]
 20. Özdoğru, M. and Aydın, B. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin karara katılma durumları ve istekleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 3357-367. [Google Scholar]
 21. Özmenteş, G. ve Özmenteş, S. (2005). Buca eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve yüksek lisansla ilgili görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı- 1): Lisansüstü Eğitim, 17, 247- 255. [Google Scholar]
 22. Kara, F. (2008). Matematik öğretmenlerinin lisansüstü eğitim deneyimleri ve okul yaşantılarına yansımaları. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [Google Scholar]
 23. Kıngır, S. and Gün, G. (2007). Kariyer planlama ve kariyer geliştirme sorunları. Ekev  Akademi Dergisi, 11(30), 27-298. [Google Scholar]
 24. Korthagen, F. (2010). International Encyclopedia of Education. Baker, E., McGaw, B., & Peterson, P. (ed). In, The relationship between theory and practice in teacher education. (ss.669-675). Oxford, Elsevier. [Google Scholar]
 25. Köksalan, B., İlter, İ. and Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 277-299. [Google Scholar]
 26. Montecinos, C., Pino, M., Campos-Martinez, J., Domı´nguez, R. and Carren˜o, C. (2014). Master teachers as professional developers: Managing conflicting versions of professionalism. Educational Management Administration & Leadership. 42(2), 275–292. [Google Scholar]
 27. OECD. (2005). Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers - Final Report: Teachers Matter. [http://www.oecd.org/education/school/attractingdevelopingandretainingeffectiveteachers- finalreportteachersmatter.htm ], Date of Access: 28 May, 2014. [Google Scholar]
 28. İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı, 41-56. [Google Scholar]
 29. İlhan, M., Sünkür, M. Ö. and Yılmaz, F. (2012). İlköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Dicle üniversitesi örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 22 – 42. [Google Scholar]
 30. Tracy, S.J. (1990). Linking teacher growth and student growth. the clearing house. A Journal of Educational Strategies Issues and Ideas. 64(2), 80-82. [Google Scholar]
 31. Yıldız, S. (2006). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslekte kendini geliştirme düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin. [Google Scholar]
 32. Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 33. Willaams, A. and Katz, L. (2001). The use of focus group methodology in education: Some theoretical and practical considerations. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 5(3). [Google Scholar]
 34. Wills,T, Guerrin, G. and Bernard, R. (1992). Career systems as a configuration of career management activities. Academy Of Management Journal, 92(8). [Google Scholar]
 35. Xuehui, A. (2008). Teacher career development and teaching ıncentive in rural schools. Journal of Beijing Normal University, 3, 117-122 . [Google Scholar]
 36. Yükseköğretim Kurulu  [YÖK],   (1996).  Lisansüstü           eğitim   ve           öğretim               yönetmeliği. [Google Scholar]
 37. [http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17377], Date of access:7 April, 2014. [Google Scholar]