International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2014, Vol. 10(3) 127-138

The Perception Levels of Secondary Education Students Regarding the Concept of Village: The Case of Çanakkale

Saban Tezcan

pp. 127 - 138   |  Manu. Number: ijpe.2014.043

Published online: October 15, 2014  |   Number of Views: 13  |  Number of Download: 291


Abstract

This study mainly aimed to determine the perceptions and definitions of the secondary education students receiving education in three different secondary education institutions located in the central district of Çanakkale Province in the 2012-2013 academic year regarding the concept of “village” through metaphors. Another aim of the study was revealing the misconceptions of the students regarding the concept of “village”. According to the research results, the students produced 56 valid metaphors in regard to the concept of “village”. These metaphors were evaluated through division into 13 different conceptual categories based on their common features. According to these conceptual categories, the concept of village was firstly divided into two groups in the minds of children: 1.  Good/ Positive; 2. Bad / Negative. 278 students (122 females and 156 males) participated in the study.

Keywords: Village, Metaphor, Geography Education, Secondary Education Students


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tezcan, S. (2014). The Perception Levels of Secondary Education Students Regarding the Concept of Village: The Case of Çanakkale . International Journal of Progressive Education, 10(3), 127-138.

Harvard
Tezcan, S. (2014). The Perception Levels of Secondary Education Students Regarding the Concept of Village: The Case of Çanakkale . International Journal of Progressive Education, 10(3), pp. 127-138.

Chicago 16th edition
Tezcan, Saban (2014). "The Perception Levels of Secondary Education Students Regarding the Concept of Village: The Case of Çanakkale ". International Journal of Progressive Education 10 (3):127-138.

References
 1. Atalay, B. 1983. Sanayileşme ve Sosyal Değişme (Kırıkkale Araştırması), DPT Yay., Ankara. [Google Scholar]
 2. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.baskı). [Google Scholar]
 3. Coşkun, M. (2011). Lise Öğrencilerinin “İklim” Kavramıyla İlgili Metaforları (Zihinsel İmgeleri). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5 (3), 919-940. [Google Scholar]
 4. Dewey, C. (1972). Images of the Village Community: A Study in Anglo-Indian Ideology, Modern Asian Studies. [Google Scholar]
 5. Eraslan Çapan, B. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 140-154. [Google Scholar]
 6. Girgin, İ., 1995. Kırsal Yerleşmeler ve Alt Yapı Sorunları. Kültür tekniğe giriş (Editör): Ali Balaban. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay., No: 1402, Ders Kitabı No: 404.Ankara, s.166 [Google Scholar]
 7. Geray C, 1975 “Türkiye’de Kırsal Yerleşme Düzeni ve Köy-Kent Yaklaşımı”, SBF Dergisi, C. 30, S.1-4, s. 45-66. [Google Scholar]
 8. Güngör, E. 1990. Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yay., İstanbul. [Google Scholar]
 9. Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., Dalgıç, G. (2011). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları: Metafor Analiz Örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 97-121. [Google Scholar]
 10. Karaman, K. 2003. Türkiye’de Şehirleşme Olgusu ve Gecekondu Sorunu, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Sayı: 4, Sh. 108-117. [Google Scholar]
 11. Keleş, R. 1972. 100 Soruda Türkiye’de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yay., İstanbul. [Google Scholar]
 12. Keleş, R. 1998. Kent bilim Terimleri Sözlüğü, (2. Baskı), İmge Yay., Ankara. [Google Scholar]
 13. Longman Dictionary of Contemporary English, (2004), Essex, England: PearsonEducation Limited. Resmi Gazete, 1924, Köy Kanunu, Tarih: 7.04.1924, Sayı: 68, Terkip: 3, Cilt: 5, Sayfa: 336. [Google Scholar]
 14. Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281-326. [Google Scholar]
 15. Sezal, İ. 1981. Sosyal Yapı Değişimi Açısından Türkiye’de Şehirlileşme, (Doktora Tezi), İstanbul. Sezal, İ. 1992. Şehirleşme, Ağaç Yay, İstanbul. [Google Scholar]
 16. Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık. [Google Scholar]
 17. Şimşek H., ve Yıldırım A. (2006) Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]