International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2014, Vol. 10(1) 46-58

The Gender-Related Role of Teaching Profession in Turkey

Selçuk Uygun

pp. 46 - 58   |  Manu. Number: ijpe.2014.058

Published online: February 15, 2014  |   Number of Views: 83  |  Number of Download: 297


Abstract

Teaching is a professional job that requires expertise. The characteristics of the professionals can affect the quality of the profession. One of these  characteristics  is gender. In this study, the gender-related role of teaching profession in Turkey is examined. The analysis in a historical perspective of gender distributions of students who have teaching education and teachers employed in educational institutions and the  gender debate in order to make teaching a profession are the subjects of this study. The basic data of the study is the official statistics and the literature on the profession with gender. Qualitative analysis performed on the data and change in the gender distribution of professionals, and the effects of this change on the reputation and the quality of the profession are evaluated in this study. Based on the findings of the study, it can be said that the teaching profession in Turkey tends to be a female profession and some of the teaching branches are associated with gender, and that this determines the status, reputation and effectiveness of teaching profession.

Keywords: Turkey, teaching profession, gender, teacher role, qualitative research


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Uygun, S. (2014). The Gender-Related Role of Teaching Profession in Turkey . International Journal of Progressive Education, 10(1), 46-58.

Harvard
Uygun, S. (2014). The Gender-Related Role of Teaching Profession in Turkey . International Journal of Progressive Education, 10(1), pp. 46-58.

Chicago 16th edition
Uygun, Selcuk (2014). "The Gender-Related Role of Teaching Profession in Turkey ". International Journal of Progressive Education 10 (1):46-58.

References
 1. Acar, F. (1998). Türkiye'de Üniversitelerde Kadın Öğretim Üyeleri. (Female Faculty Members in Universities in Turkey). Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu (Ed.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (Women and Men in 75 Years)içinde (p.303-312). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. [Google Scholar]
 2. Akyüz, Y. (2000). Öğretmenlik Mesleği ve Osmanlı'da Kadın Öğretmen Yetiştirilmesi (Teaching Profession and Training Female Teachers in Ottoman State). Tarih ve Toplum , 195, 57-63. [Google Scholar]
 3. Akyüz, Y. (2000). Öğretmenlik Mesleği ve Osmanlı'da Kadın Öğretmen Yetiştirilmesi (Teaching Profession and Training Female Teachers in Ottoman State). Tarih ve Toplum Dergisi, 33(195), 159-171. [Google Scholar]
 4. Akyüz, Y. (2004). Osmanlıda Kadın Öğretmenli Ev Sıbyan Mektepleri (Home Schools with Female Teachers in Ottoman State). Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 15, 1-12. [Google Scholar]
 5. Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi (Turkish Education History) . Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Ateş, R. (2009). Özel İlköğretim Okulları Öğretmen Profili. (Teachers’ Profile in Private Primary Schools). (Unpublished Master’s Dissertation) Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale. [Google Scholar]
 7. Başbakanlık (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Kadının Durumu (Status of Women in the 75th anniversary of Republican regime). Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. (General Directorate at the Office of Prime Minister for the Status and Issues of Women) [Google Scholar]
 8. Devlet istatistik Enstitüsü (1966). Millî Eğitim Hareketleri (1927-1966) (National Education Movemnts (1927-1966). Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü, 517 (State Statistical Institute, Publication, 517). [Google Scholar]
 9. Doğramacı, E. (1997). Türkiye'de Kadının Dünü ve Bugünü (The Past and Present of Women in Turkey). Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları. [Google Scholar]
 10. Durakbaşa, A. (1998). Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler (Formation of Modern Female and Male Identities in the Republican Era: Kemalist Female Identity and Intellectual Men). İçinde Berktay Hacımirzaoğlu, A. (Ed.) 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (Men and Women in 75 Years) .İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 29-50. [Google Scholar]
 11. Eğitim Sen (2005). 1. Kadın Kurultayı. (1st Women Convention). Ankara: Eğitim Sen Yayınları. [Google Scholar]
 12. Gelişli, Y. (2004). Education of women from the Ottoman to modern Turkey. South -East Europe Review, 4, 121-136. [Google Scholar]
 13. Gök, F. (2005). Eğitimde Cinsiyetçilik (Sexism in Education). Ankara: Eğitim Sen Yayınları. Günbayı, İ. (2005). Women and Men Teachers' approaches to Leadership styles. Social [Google Scholar]
 14. Behavior and Personality,33 (7), 685-698. [Google Scholar]
 15. Gürses, F. (2003). Medya ve Kadın Öğretmenler (Türkiye'de Yazılı Basında Kadın Öğretmenin Temsili) (Media and Female Teachers: Representation of Female Teachers in Print Media in Turkey) .  Ankara: Eğitim Sen Yayınları. [Google Scholar]
 16. Harrigan, P. (1998). Women teachers and the schooling of girls in France: Recent historiographical trends. French Historical Studies, 21 (4), 593-610. [Google Scholar]
 17. Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Eğitim İstatistikleri.http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim- istatistikleri-orgun-egitim-2012-2013/icerik/79 adresinden elde edildi. Erişim: 10.03.2013 [Google Scholar]
 18. The              Organisation      for          Economic            Co-operation     and        Development (2013). Education.http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/education/education-at-a-glance-2012_eag-2012-en adresinden elde edildi. Erişim: 11.03.2013. [Google Scholar]
 19. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu (2013). Lisans Öğrenci Sayısı. http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60435/h/e13ogretimalanlisansogrencisay.xls adresinden elde edildi. Erişim: 10.03.2013. [Google Scholar]
 20. Türkiye İstatistik Kurumu (2013). Veri Bilgi.http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=41 adresinden elde edildi. Erişim: 14.05.2013. [Google Scholar]
 21. İçli, G. (1997). Bir Kadın Mesleği Olarak Öğretmenlik (Teaching as a Female Profession). C.U. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 235-265. [Google Scholar]
 22. İKMM (1933). İstanbul Kız Muallim Mektebi 1933-Dârülmuallimât 1870. (Istanbul Girls Teachers’ School: 1933 Darulmuallimat 1870). İstanbul: İstanbul Kız Muallim Mektebi Yayını. [Google Scholar]
 23. İTO (1999). Ulusal Eğitimde Özel Okulların Yeri ve Sorunları (Panel 11 Haziran 1999). (Place of Private Schools in National Education (Panel 11 June 1999). İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. [Google Scholar]
 24. Kadıoğlu, A. (1998). Cinselliğin İnkârı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları.(Denial of Sexuality: Turkish Women as Object of Grand Social Projects). İçinde Berktay Hacımirzaoğlu, A. (Ed.), 75 Yılda kadınlar ve Erkekler (Men and Women in 75 Years) . İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. [Google Scholar]
 25. Keçeci Kurt, S. (2011). Haremden Mektebe (From Harem to School) . İstanbul: Yitik Hazine Yayınları. [Google Scholar]
 26. Kırkpınar, L. (1998). "Türkiye'de Toplumsal Değişme Sürecinde Kadınlar".(Women During the Process of Social Transformation in Turkey). İçinde Berktay Hacımirzaoğlu, A. (Ed.), 75 Yılda kadınlar ve Erkekler (Men and Women in 75 Years) . İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. [Google Scholar]
 27. Koçer, H. A. (1972). Türkiye'de Kadın Eğitimi (Female Education in Turkey). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 81-124. [Google Scholar]
 28. Kreiser, K. (2002). Women in the Ottoman World: a bibliographical essay. Islam and Christian-Muslim Relations, 13 (2), 197-206. [Google Scholar]
 29. Kurnaz, Ş. (1996). II. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını. (Turkish Women in 2nd Constitutional Monarchy). İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 30. Kurnaz, Ş. (1997). Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını. (Turkish Women before Republican Era). İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 31. Matthews, B. (2001). Women, Education and History. Theory Into Practice, 15 (1), 47-53. [Google Scholar]
 32. MUN- Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (1869). (Directive on General Education) İstanbul: Matbaâ-i Amire. [Google Scholar]
 33. Oktay, A. (1999). "Türkiye'de Okulöncesi Eğitimin Gelişimi".(Development of Preschool Education in Turkey). İçinde Onur, B.(Ed.), Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (2nd National Child Culture Congress: Republic and Child).Ankara: Ankara üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. [Google Scholar]
 34. Ottekin Demirbolat, A. (2006). Education faculty students' tendencies and beliefs about the teacher's role in education: A case study in a Turkish University. Teaching and Teacher Education, 22 ,1068-1083. [Google Scholar]
 35. Özger, Y. (2012). Osmanlı'da Kadınların Memuriyette İstihdamı Meselesi ve Sicill-i Ahvâlde Kayıtlı Memurelerin Resmî Hâl Tercümeleri (The Issue of Women's Employment in State Service in the Ottoman Empire and Women in the Sicill-i Ahval Records). History Studies ,4(1), 420-447. [Google Scholar]
 36. Öztürk, C. (2005). Türkiye'de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. (Institutions Training Teachers from the Past to the Present in Turkey). İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 37. Rıza, A. (1324-1908). Kadın: Vazife ve Mesuliyet. (Woman: Duty and Responsibility) Bursa: Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti. [Google Scholar]
 38. Tan, M. (1995). Bir Kadın Mesleği: Öğretmenlik (A Woman Profession: Teaching). In Honor of Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 39. Tan, M. (1996). Eğitim Yönetimindeki Kadın Azınlık (Women minority in Education Management). Amme İdaresi Dergisi, 29 (4), 33-42. [Google Scholar]
 40. Tan, M. (2005). Eğitimde Cinsiyetçilik (Yaşantılar) (Sexism in Education: Experiences). Ankara: Eğitim Sen Yayınları. [Google Scholar]
 41. Türkoğlu, H.(1999). Kadın Öğretmenler ve Sendikal Katılım:Eğitim-Sen Örneği (Women Teachers and Union Participation). Unpublished Masters Dissertation, Ankara University, Ankara. [Google Scholar]
 42. Uygun, S. (2007). Tanıkların Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları. (Teachers’ Schools by in Eyewitness Accounts).  Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 43. Uygun, S. (2013). Türk Eğitim Sistemi Sorunları (Geleneksel ve Güncel). (Turkish Education System Problems—Traditional and Current). Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 44. Weiler, G. (1994). The Place of women in teacher education: Discourses of Power. Educational Review, 46 (2). [Google Scholar]
 45. YÖK (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. (Teacher Training Undrgraudate Programs at Faculties of Education). Ankara: Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 46. YÖK (2005). 2004-2005 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. (Higher Education Statistics of 2004-2005 Academic Year). Ankara: ÖSYM Yayınları. [Google Scholar]