International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(5) 48-59

Are Pre-Service Science Teachers Qualified Enough to Teach Human Reproductive System?

Gülşah Sezen Vekli & Kader Birinci Konur

pp. 48 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.375.4   |  Manu. Number: MANU-2103-30-0005.R1

Published online: September 30, 2021  |   Number of Views: 174  |  Number of Download: 497


Abstract

This study aims to reveal pre-service science teachers’ (PSTs) levels of knowledge about the human reproductive system and their professional competence perceptions. The study was conducted using the case method. A form consisting of 6 open-ended questions was developed and applied to PSTs. The sample was composed of 62 PSTs , who were 3rd and 4th-year students in the Science Teaching Department of a university. It was found that the majority of the participants had a superficial understanding of the human reproductive system and they had various alternative concepts about the subject. The students attributed their incomplete understanding of the subject to the fact that they did not learn the subject effectively because they did not make a regular revision of their lessons, because the subject was taught superficially, and they felt embarrassed while the subject was being taught to them. It can be said that social life and the way individuals look at the subject play an essential part in obtaining such results. Based on the results, it can be said that offering teachers training on the subject by experts can yield positive results in teaching the subject.

Keywords: Human Reproductive System, Pre-Service Science Teachers, Professional Competence, Knowledge


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Vekli, G.S. & Konur, K.B. (2021). Are Pre-Service Science Teachers Qualified Enough to Teach Human Reproductive System? . International Journal of Progressive Education, 17(5), 48-59. doi: 10.29329/ijpe.2021.375.4

Harvard
Vekli, G. and Konur, K. (2021). Are Pre-Service Science Teachers Qualified Enough to Teach Human Reproductive System? . International Journal of Progressive Education, 17(5), pp. 48-59.

Chicago 16th edition
Vekli, Gulsah Sezen and Kader Birinci Konur (2021). "Are Pre-Service Science Teachers Qualified Enough to Teach Human Reproductive System? ". International Journal of Progressive Education 17 (5):48-59. doi:10.29329/ijpe.2021.375.4.

References
 1. Aksoy, H., Ayhan Başer, D. ve Cankurtaran, M. (2021). Determining the students’ knowledge levels and educational needs on reproductive health who have just begun to faculty of nursing. Ankara Medical Journal, 21(1), 72-82. [Google Scholar]
 2. American Statistical Associatin [ASA]. (1997). ASA series: What is a survey. Retrieved December 28, 2002. [Google Scholar]
 3. Aşçı, Z., & Demircioğlu, H. (2004). Çoklu zeka temelli öğretimin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ekoloji başarısına, ekoloji tutumlarına ve çoklu zekalarına etkisi. Eğitimde İyi Örnekler Conference. İstanbul, Turkey. [Google Scholar]
 4. Bulut, A. (2006). Cinsel sağlık bilgileri eğitimi, In. Fincancıoğlu, N. & Bulut, A. (Eds.), Öğretmen ve öğretmen adayları için cinsel sağlık eğitimi. Ceren Publication. [Google Scholar]
 5. Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Printing. [Google Scholar]
 6. Çimer, A. (2012).What makes biology learning difficult and effective students' views. Educational Research and Reviews, 7, 61-71. [Google Scholar]
 7. Dağ, H., Dönmez, S., Girgin, A. & Kavlak, O. (2012). Akran eğitiminin üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeylerine etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(1), 10-17. [Google Scholar]
 8. Denscombe, M. (1998). The good research guide for small-scale social research projects. Buckingham: Open University Press. [Google Scholar]
 9. Donati, S., Medda, E., Spinelli, A., & Grandolfo, M. E. (2000). Sex education in secondary schools: An Italian experience. Journal of Adolescent Health, 26(4), 303-308. https://doi.org/DOI:10.1016/S1054-139X(99)00081-6. [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Duman, B.N., Yılmazel, G., Topuz, Ş., Başcı, A.B., Koçak, Y.D. & Büyükgönenç, L. (2015). Üniversiteli gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin bilgi, tutum ve davranışları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, 3(1), 19-32. [Google Scholar]
 11. Emodi, S.O. (1981). Knowledge of reproduction, attitudes toward contraception, and self-esteem of teenage pregnant girls in southeastern [Unpublished Doctoral Dissertation]. The University of Michigan. [Google Scholar]
 12. Erdoğmuş, A. (2009). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin elektrokimya ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi için gerekli önerilerin geliştirilmesi [Unpublished master’s thesis]. Dokuz Eylül University.  [Google Scholar]
 13. Gölbaşı, Z. (2002). Adolesan kızlara yönelik okula dayalı üreme sağlığı eğitim programının etkinliği [Unpublished Doctoral Dissertation]. Hacettepe University.  [Google Scholar]
 14. Görecek Baybars, M. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin iş konusundaki alternatif kavramlarının ve kökenlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal University Journal of Education, 18(3), 1474-1493. [Google Scholar]
 15. Güçlü, S., Elem, E., & Unutkan, A. (2015). Gençlerin cinsel sağlık konusunda bilgi düzeylerini artırıcı bir müdahale: akran eğitimi projesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 156-162. [Google Scholar]
 16. Hadjichambis, A. C., Georgiou, Y., Paraskeva-Hadjichambi, D., Kyza, E., & Mappouras, D. (2015). Investigating the effectiveness of an inquiry-based intervention on human reproduction in relation to students’ gender, prior knowledge and motivation for learning in biology. Journal of Biological Education, 50(3), 261-274, https://doi.org/DOI: 10.1080/00219266.2015.1067241. [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Haşıloğlu, M. A., & Yağcıoğlu, H. B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin insanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusu dersinde hissettiği duyguların, yaşadığı sorunların ve düşüncelerin belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 25(5), 2057-2070. [Google Scholar]
 18. Kabapınar F. (2007). Öğrencilerin kimyasal bağ konusundaki kavram yanılgılarına ilişkin literatüre bir bakış i: moleküliçi bağlar. Milli Eğitim Dergisi, 176, 18-35.  [Google Scholar]
 19. Kaptan, F., & Korkmaz, A. (2000). Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde isı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe University Journal of Education, 21, 59-65. [Google Scholar]
 20. Kapucu, S., & Yıldırım, U. (2012). Prospective physics teachers’ views on their knowledge about the new concepts in turkish high school physics curricula. European Journal of Physics Education, 3(3), 1-14.  [Google Scholar]
 21. Kapucu, S. & Çılgın, M. (2016). Lise öğrencilerinin ünlü fizik bilim insanları hakkındaki bilgilerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 329-349. [Google Scholar]
 22. Karabulutlu, Ö. & Kılıç, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi.  Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), 39-45. [Google Scholar]
 23. Karataş, F. Ö., Köse, S., & Coştu, B., (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 54-69. [Google Scholar]
 24. Kaya, F., Serin, Ö., & Genç, A. (2007). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin cinsel ya-şamlarına ilişkin yaklaşımlarının belirlenmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 441-448. [Google Scholar]
 25. Kaya, O. N. (2002). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin atom ve atomik yapı konusunda başarılarına, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına, tutum ve algılamalarına çoklu zekâ kuramının etkisi [Unpublished master’s thesis]. Gazi University. [Google Scholar]
 26. Koluaçık, S., Güneş, G., & Pehlivan, E. (2010). Öğrencilerinin üreme sağlığı konularında bilgi düzeyleri ve hizmetten beklentileri, Journal of Inonu University Medical Faculty, 17(1) 7-14. [Google Scholar]
 27. Kömürcü, N., Demirci, N., Yıldız, H. & Gün, Ç. (2014). Türkiye’deki hemşirelik dergilerinden cinselliğe bakış: bir literatür incelemesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,11(1), 9-17. [Google Scholar]
 28. Kruger, C., Palacio, D., & Summers, M. (1992). Surveys of English primary school teachers’ conceptions of force, energy and materials. Science Education, 76(4) 339-351. [Google Scholar]
 29. Kurt, S., (2010). Kimyasal reaksiyonların hızı ünitesine yönelik materyal geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon [Google Scholar]
 30. Kurt, H., Ekici, G., Aksu, Ö., & Aktaş, M. (2013). Determining cognitive structures and alternative conceptions on the concept of reproduction (The Case of Pre-Service Biology Teachers), Creative Education, 4(9), 572-587. [Google Scholar]
 31. Kurt, M., & Temelli, A.  (2011). Üreme sistemleri konusunda uygulanan çoklu zekâ kuramının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 73-84. [Google Scholar]
 32. Kurtcuoğlu, S. (2007). Lise II. sınıf biyoloji dersi sindirim sistemi konusunda uygulanan-çoklu zeka kuramının öğrencilerin başarılarına etkisi. [Unpublished master’s thesis]. Gazi University.  [Google Scholar]
 33. Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub [Google Scholar]
 34. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis, Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 35. Özatlı, N. (2006). Öğrencilerin biyoloji derslerinde zor olarak algıladıkları konuların tespiti ve boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması [Unpublished Doctoral Dissertation]. Balıkesir University. [Google Scholar]
 36. Özcebe H. (2000). Kırsal alanda adolesan ve gençlerin üreme sağlığı konusunda bilgi düzeyinin saptanması ve bilgi düzeyinin artırılması için bir müdahale, adolesan ve genç sağlığı gönüllüsü [Unpublished Doctoral Dissertation]. Hacettepe University.  [Google Scholar]
 37. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. In  Bütün M., & Demir, S.B.(Eds). Pegem Akademi Publication. [Google Scholar]
 38. Pınar, G., Doğan, N., Ökdem, Ş., Algıer, L., & Öksüz, E. (2009). Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7(2), 105 -113. [Google Scholar]
 39. Sezgin B. (2000). Ankara’daki sağlık meslek liselerindeki dördüncü sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı bilgileri ve cinsel yaşama ilişkin bazı yaklaşımlarının saptanması [Institute of Health Sciences Specialization Thesis]. Hacettepe University. [Google Scholar]
 40. Sydsjö, G., Selling, K.E., Nyström, K., Oscarsson, C. & Kjellberg, S. (2006). Knowledge of reproduction in teenagers and young adults in Sweden, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 11(2), 117-125, https://doi.org/DOI:10.1080/13625180600557589. [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Sungur, M.Z. (1997) Sexual dysfunctions and infertility: a conference report. Sexual and Marital Therapy, 12(2):183-184. [Google Scholar]
 42. Tosun A. (1999). Atatürk Universitesi’nde okuyan öğrencilerin üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri [Unpublished master’s thesis]. Atatürk University. [Google Scholar]
 43. Türkuzan, R. (2004). Çoklu zeka kuramının lise 1. sınıf öğrencilerinin öz kütle konusunu anlamalarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisi [Unpublished master’s thesis]. Gazi University.  [Google Scholar]
 44. Wellington, J. (2000). Educational research, contemporary issues and practical approaches. London: Continuum. [Google Scholar]
 45. Yağbasan, R., & Gülçiçek, G. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale University Journal of Education, 13, 110-128.  [Google Scholar]
 46. Yan Yip, D. (1998). Children's misconceptions on reproduction. Journal of Biological Education, 33(1). 21-26.  [Google Scholar]
 47. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]