International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(5) 60-76

Investigation of Pre-service Science Teachers’ Attitudes towards Laboratory Skills and Chemistry Laboratory Anxieties According to Selected Variables

Ayşe Sert Çıbık & Elvan İnce Aka

pp. 60 - 76   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.375.5   |  Manu. Number: MANU-2104-26-0002.R1

Published online: September 30, 2021  |   Number of Views: 144  |  Number of Download: 478


Abstract

The aim of this study was to determine the attitudes towards laboratory skills and chemistry laboratory anxieties of pre-service science teachers who were currently registered to general chemistry laboratory course and who had taken this course previously. To evaluate candidates’ attitudes and anxieties in line with this purpose, they were examined in terms of gender, year of study, and the type of high school. The sample of the study consisted of 202 candidates studying in the 1st, 3rd, and 4th years of the Science Education Department of a state university in Ankara. A survey research model was used, and the Attitude Scale towards Laboratory Skills and the Chemistry Laboratory Anxiety Scale were applied. It was determined that candidates’ attitudes were generally scored as “agree” and their anxieties were generally scored as “disagree” in terms of average scores. It was also determined that there was a statistically significant difference in the attitudes and anxieties in terms of gender in favor of males. It was determined that there was no statistically significant difference between attitudes and anxieties in terms of year of study and type of high school. A moderate, negatively significant correlation was found between the average attitude and anxiety scores.

Keywords: Attitude Towards Laboratory Skills, Chemistry Laboratory Anxiety, Gender, Year of Study, Type of High School Graduated From


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cibik, A.S. & Aka, E.I. (2021). Investigation of Pre-service Science Teachers’ Attitudes towards Laboratory Skills and Chemistry Laboratory Anxieties According to Selected Variables . International Journal of Progressive Education, 17(5), 60-76. doi: 10.29329/ijpe.2021.375.5

Harvard
Cibik, A. and Aka, E. (2021). Investigation of Pre-service Science Teachers’ Attitudes towards Laboratory Skills and Chemistry Laboratory Anxieties According to Selected Variables . International Journal of Progressive Education, 17(5), pp. 60-76.

Chicago 16th edition
Cibik, Ayse Sert and Elvan Ince Aka (2021). "Investigation of Pre-service Science Teachers’ Attitudes towards Laboratory Skills and Chemistry Laboratory Anxieties According to Selected Variables ". International Journal of Progressive Education 17 (5):60-76. doi:10.29329/ijpe.2021.375.5.

References
 1. Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299. [Google Scholar]
 2. Alkan, F., & Erdem, E. (2012). Laboratuvar becerilerine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 22-31. [Google Scholar]
 3. Alkan, F., & Erdem, E. (2013). Kendi kendine öğrenmenin laboratuvarda başarı, hazırbulunuşluk, laboratuvar becerileri tutumu ve endişeye etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 15-26. [Google Scholar]
 4. Alkan, F., & Koçak, C. (2015). Chemistry laboratory applications supported with simulation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 970-976. [Google Scholar]
 5. Alkan, F., & Koyuncu, N. (2017). Analyzing the relationship between chemistry motivation with chemistry laboratory anixety through structural equation modeling. In The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM) (p. 83-89), 26-29 October, Antalya,Turkey. [Google Scholar]
 6. Alkan, F. (2012). Kendi kendine öğrenmenin kimya laboratuvarında öğrenci başarısına, öğrenme hazırbulunuşluğuna, laboratuvar becerilerine yönelik tutumuna ve endişesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 7. Anılan, B., Görgülü, A., & Balbağ, M. Z. (2009). Öğretmen adaylarının kimya laboratuarı endişeleri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(2), 575-594. [Google Scholar]
 8. Ayrancı, H. (1991). Kimya eğitiminde deneysel yöntemin avantajları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 1. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s: 281-284, İzmir. [Google Scholar]
 9. Ayvacı. M. Ş., & Küçük. M. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin fen bilgisi laboratuvarlarının kullanımı üzerindeki etkileri. Milli Eğitim Dergisi, 32(165), 150-161. [Google Scholar]
 10. Azizoğlu, N., & Uzuntiryaki, E. (2006). Kimya laboratuarı endişe ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 55-62. [Google Scholar]
 11. Balbağ, M. Z., & Anılan, B. (2014). Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvar uygulamaları derslerine yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 309-320. [Google Scholar]
 12. Bennett, J., Green, G., Rollnick, M., & White, M. (2000). Freshman South African students’ views on the study of chemistry, Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, April 28- May 1, New Orleans, LA. [Google Scholar]
 13. Bilen-Kaya, D. (2012). Temel kimya laboratuvar dersinin web ortamı ile desteklenmesinin öğrencilerin başarısına ve derse yönelik tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Diyarbakır. [Google Scholar]
 14. Bowen C. W. (1999). Development and score validation of a chemistry laboratory anxiety instrument (CLAI) for college chemistry students. Educational and Psychological Measurement, 59(1), 171-187.  [Google Scholar]
 15. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2017). Sosyal bilimler için istatistik (19. Baskı). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 16. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (3. Basım). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Can, Ş. (2013). Pre-service science teachers’ concerns about chemistry laboratory (Case of Muğla University-Turkey). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, 2102-2111.  [Google Scholar]
 18. Ceylan, E., Güzel Yüce, S., & Koç, Y. (2019). Öğretmenlik yolunda fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersi: Bir durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 22-47. [Google Scholar]
 19. Cheung, D. (2009). Students’ attitudes toward chemistry lessons: The interaction effect between grade level and gender. Research Science Education, 39, 75-91. [Google Scholar]
 20. Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127. [Google Scholar]
 21. Dilber, R., Sönmez, E., Doğan, S., & Sezek, F. (2006). Fizik bölümü öğrencilerinin laboratuarlara karşı tutumlarının değerlendirilmesi ve karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi üzerine bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(31), 102-109. [Google Scholar]
 22. Eddy, R. M. (2000). Chemophobia in the college classroom: Extent, sources, and students characteristics. Journal of Chemical Education, 77(4), 514-517.  [Google Scholar]
 23. Ekici, G., & Hevedanlı, M. (2010). Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 97-109. [Google Scholar]
 24. Ercan, O. (2014). Effect of 5E learning cycle and V diagram use in general chemistry laboratories on science teacher candidates’ attitudes, anxiety and achievement. International J. Soc. Sci. & Education, 5(1), 161-175. [Google Scholar]
 25. Erökten, S. (2010). Fen bilgisi öğrencilerinde kimya laboratuvar uygulamalarının öğrenci endişeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 107-114. [Google Scholar]
 26. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 27. Günbayı, İ., Yücedağ, F., & Emir Yücel, B. (2015). Fen lisesinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen, öğrenci ve yönetici görüşleri: Bir durum çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 396-412. [Google Scholar]
 28. Güven, G., Çam, A., & Sülün, Y. (2015). Effectiveness of case-based laboratory activities on chemistry laboratory anxiety of pre-service science teachers. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 211-228. [Google Scholar]
 29. Henderleiter, J., & Pringle, D. L. (1999). Effects of context-based laboratory experiments on attitudes of analytical chemistry students. Journal of Chemical Education, 76(1), 100-106. [Google Scholar]
 30. Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52(2), 201-217. [Google Scholar]
 31. Karatay, R., Doğan, F., & Şahin, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(3), 703-722. [Google Scholar]
 32. Kaya, E., & Çetin, P. S. (2012). Investigation of pre-service chemistry teachers’ chemistry laboratory anxiety levels. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(3) Article: 09, 90-98. [Google Scholar]
 33. Koballa, T. R., & Glynn, S. M. (2007). Attitudinal and motivational constructs in science learning. In Abell, S. K., Lederman, N. G. (Eds), Handbook of Research on Science Education. (pp. 75-102). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 34. Kurbanoğlu, N. İ., & Akın, A. (2010). The relationships between university students’ chemistry laboratory anxiety, attitudes, and self-efficacy beliefs. Australian Journal of Teacher Education, 35(8), 48-59. [Google Scholar]
 35. Kurbanoğlu, N. İ. (2014). Lise öğrencilerinin kimya laboratuvarı kaygı ve kimya dersi tutumlarının cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(171), 199-210. [Google Scholar]
 36. Lunetta, V. N. (1998). The school science laboratory: Historical perspectives and centers for contem-porary teaching. In B. J. Fraser & K. G. Tobin (Eds.), International handbook of science education. Dordrecht: Kluwer  [Google Scholar]
 37. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. [Google Scholar]
 38. Ott, L. E., Kephart, K., Stolle-McAllister, K., & LaCourse, W. R. (2018). Students' understanding and perceptions of assigned team roles in a classroom laboratory environment. Journal of College Science Teaching, 47(4), 83-91. [Google Scholar]
 39. Power, M. J., & Dalgleish, T. (1997). Cognition and emotion: From order to disorder. Hove: Psychology Press. [Google Scholar]
 40. Quek, C. L., Wong, A. F. L., & Fraser, B. J. (2002). Gender differences in the perceptions of chemistry laboratory classroom environments. Queensland Journal of Educational Research, 18, 164-182. [Google Scholar]
 41. Reynders, G., Suh, E., Cole, R. S., & Sansom, R. L. (2019). Developing student process skills in a general chemistry laboratory. Journal of Chemical Education, 96, 2109-2119. [Google Scholar]
 42. Rummey, C., Spagnoli, D., & Clemons, T. D. (2017, September). Trends in level 1 chemistry students’ laboratory anxiety and self-efficacy. Australian Conference on Science and Mathematics Education: Science and Mathematics Teaching and Learning for the 21st Century. Monash University, Clayton, Australia. pp. 54-55. [Google Scholar]
 43. Seçkin, M., & Yılmaz, S. (2014). Örnek olay yönteminin öğretmen adaylarının kimya laboratuvarı dersine karşı endişelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2), 215-227. [Google Scholar]
 44. Senemoğlu, N. (1989). Öğrenci giriş nitelikleri ile öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(5), 259-270. [Google Scholar]
 45. Senemoğlu, N. (2000). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 46. Sharpe, P. C. (2012, September). Who's afraid of the chemistry lab?. In Proceedings of the Australian Conference on Science and Mathematics Education. Sydney, Australia: The University of Sydney, UniServe Science. [Google Scholar]
 47. Tamir, P. (1991). Practical work in school science: An analysis of current practice. In B. E. Woolnough (Eds.). Practical Science: The Role And Reality of Practical Work in School Science (pp. 13-20). Milton Keynes: Open University Press. [Google Scholar]
 48. Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamalı nicel veri analizi. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 49. Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi. [Google Scholar]
 50. Turgut, M. F. (1990). Türkiye'de fen ve matematik programlarını yenileme çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 1-14. [Google Scholar]
 51. Ural, E. (2016). The effect of guided--inquiry laboratory experiments on science inquiry laboratory experiments on science education students' chemistry laboratory attitudes, anxiety and achievement. Journal of Education and Training Studies, 4(4), 217-227. [Google Scholar]
 52. Ünal, A., & Kılıç, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvara yönelik kaygı durumlarının incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 21-32.  [Google Scholar]
 53. Veyisoğlu, A. (2013). Öğretmen adaylarının kimya laboratuarına karşı tutumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İstanbul.  [Google Scholar]
 54. Wong, A. F. L., & Fraser, B. J. (1997). Assessment of chemistry laboratory classroom environments. Asia Pacific Journal of Education, 17(2), 41-58. [Google Scholar]
 55. Yılmaz, A., & Morgil, F. İ. (1999). Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında kullandıkları laboratuvarların şimdiki durumu ve güvenli çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15), 104-109. [Google Scholar]