International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(5) 299-314

Pre-Service Teachers' Digital Literacy Levels, Views on Distance Education and Pre-University School Memories

Murat Polat

pp. 299 - 314   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.375.19   |  Manu. Number: MANU-2103-30-0001

Published online: September 30, 2021  |   Number of Views: 531  |  Number of Download: 480


Abstract

Many studies are still ongoing on the possible effects of the Covid-19 Pandemic process on educational environments. With the decision to switch to distance education during the pandemic process, an important opportunity has emerged for rapid digital transformation in higher education. In this process, the relationships between the digital literacy levels of university students, their views on distance education and their pre-university school memories are curious. Therefore, the main purpose of this study is to examine the relationship between education faculty students' digital literacy levels and their views on distance education and their pre-university school memories. The research was carried out in the faculty of education at a state university in the 2020-21 academic year. The sample group consists of n = 234 (89 males; 145 females, mean age 21.7) pre-service teachers. Research data were collected online via Classroom. During the data collection process, one personal information form and three scale forms were used together. The return rate of the data collection tool is ~ 51%. Descriptive and relational analysis were used to analyze the collected data (p <.05). The findings, there are some significant and positive relationships between pre-service teachers' digital literacy levels, their views on distance education and their pre-university school memories. It has been revealed that students' digital literacy levels, their pre-university school memories and their views on distance education have significant effects in varying degrees. Some suggestions were made within the framework of the relevant literature for the results reached.

Keywords: School Memories, Digital Literacy, Distance Education and Online Learning, Pre-Service Teachers, 21st Century Abilities, Covid-19 Pandemic Process


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Polat, M. (2021). Pre-Service Teachers' Digital Literacy Levels, Views on Distance Education and Pre-University School Memories . International Journal of Progressive Education, 17(5), 299-314. doi: 10.29329/ijpe.2021.375.19

Harvard
Polat, M. (2021). Pre-Service Teachers' Digital Literacy Levels, Views on Distance Education and Pre-University School Memories . International Journal of Progressive Education, 17(5), pp. 299-314.

Chicago 16th edition
Polat, Murat (2021). "Pre-Service Teachers' Digital Literacy Levels, Views on Distance Education and Pre-University School Memories ". International Journal of Progressive Education 17 (5):299-314. doi:10.29329/ijpe.2021.375.19.

References
 1. Abbas, Q., Hussain, S., & Rasool, S. (2019). Digital literacy effect on the academic performance of students at higher education level in Pakistan. Global Social Sciences Review, 4(1): 154-165. [Google Scholar]
 2. Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2): 69-71. [Google Scholar]
 3. Akgün, İ. H. & Akgün, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2): 1006-1024. [Google Scholar]
 4. Arabacı, İ. B., & Polat, M. (2013). Dijital yerliler, dijital göçmenler ve sınıf yönetimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47): 11-20. [Google Scholar]
 5. Arwas, E., & Flum, H. (2020). "Pushing me ahead before I was ready was a serious mistake!"-School memories and identity development. International Journal of Educational Research, 103: 101649. [Google Scholar]
 6. Aydin, E., & Erol, S. (2021). The views of turkish language teachers on distance education and digital literacy during Covid-19 pandemic. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(1): 60-71. [Google Scholar]
 7. Başar, M, Arslan, S, Günsel, E, & Akpınar, M. (2019). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2): 14-22. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jmse/issue/45032/555407  [Google Scholar]
 8. Başaran, S. T. & Yıldırım, K. (2017). Anne ve babaların okul anılarının çocuklarının okula karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2): 331-351. http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/e433d617-aed9-e711-80fc-00224d68272d  [Google Scholar]
 9. Bayrak, F. (2018). Üniversite öğrencilerinin karma öğrenme ortamındaki akademik erteleme davranışları. Ege Eğitim Dergisi, 19(2): 470-487. doi: 10.12984/egeefd.370025  [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Bircan, H, Eleroğlu, H, Arslan, R., & Ersoy, M. (2018). Cumhuriyet üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitimde sunulan derslere yönelik bakış açısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12): 91-100. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/41905/505237  [Google Scholar]
 11. Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki: Düzce Üniversitesi örneği (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi). [Google Scholar]
 12. Burton, L. J., Summers, J., Lawrence, J., Noble, K., & Gibbings, P. (2015). Digital literacy in higher education: The rhetoric and the reality. In Myths in education, learning and teaching (pp. 151-172). Palgrave Macmillan, London.  [Google Scholar]
 13. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360. [Google Scholar]
 14. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2): 11-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55662/761354  [Google Scholar]
 15. Cheng, J., Cheon, J. & Cho, M.H. (2020). An exploratory study of preservice teachers’ readiness for online learning. In D. Schmidt-Crawford (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 238-242). Online: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved March 17, 2021 from https://www.learntechlib.org/primary/p/215756/.  [Google Scholar]
 16. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 17. Çam, E., & Kıyıcı, M. (2017). Perceptions of prospective teachers on digital literacy. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(4): 35-50. [Google Scholar]
 18. Çavuşoğlu, G, & Acar, K. (2020). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri ile yaşam boyu öğrenme düzeyleri arasındaki ilişki. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(3): 207-220. doi: 10.17155/omuspd.819058   [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Dedebali, N. C. (2020). Analysis of digital literacy and metaphoric perceptions of teacher candidate. International Journal of Educational Methodology, 6(1): 135-145. [Google Scholar]
 20. Donohue, K. (2008). Children’s early reading: How parents’ beliefs about literacy learning and their own school experiences relate to the literacy support they provide for their children (Unpublished doctoral dissertation). New York University, New York, USA. [Google Scholar]
 21. Durak, G, Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). COVID-19 Pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1): 787-809. doi: 10.17522/balikesirnef.743080  [Google Scholar] [Crossref] 
 22. İnce, E. Y., Kabul, A., & Diler, İ. (2020). Distance education in higher education in the COVID-19 pandemic process: A case of Isparta Applied Sciences University. Distance Education, 4(4): 343-351. [Google Scholar]
 23. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (Seventh ed.). New York: McGraw-Hill. [Google Scholar]
 24. Goroshit, M., & Hen, M. (2019). Academic procrastination and academic performance: Do learning disabilities matter? Current Psychology, 1-9.  [Google Scholar]
 25. Gökçe, A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (11): 1-12. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47957/606765  [Google Scholar]
 26. Güngör, N.  B., & Kurtipek, S. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Journal of   Human Sciences, 17(2): 756-767. doi:10.14687/jhs.v17i2.6021   [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Hamutoglu, N. B., Gemikonakli, O., De Raffaele, C., & Gezgin, D. M. (2020). Comparative cross-cultural study in digital literacy. Eurasian Journal of Educational Research, 88: 121-147.  [Google Scholar]
 28. Heikkilä, V., Uusiautti, S., & Määttä, K. (2012). Teacher students’ school memories as a part of the development of their professional identity. Journal of Studies in Education, 2(2): 215-229.  [Google Scholar]
 29. Kara, S. (2021). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 30. Karabacak, Z. İ., & Sezgin, A. A. (2019). Türkiye’de dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık. Türk İdare Dergisi, 1(488): 319-343. [Google Scholar]
 31. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 32. Karatepe, F., Küçükgençay, N. & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53): 1262-1274. [Google Scholar]
 33. Kaya, G. I. (2018). Construction of Academic Success and Failure in School Memories. Educational Research and Reviews, 13(1): 12-20.  [Google Scholar]
 34. Keskin, M, Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 59-67. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174  [Google Scholar]
 35. Kırali, F, & Alcı, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(30): 55-83. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaud/issue/30078/324645  [Google Scholar]
 36. Kozan, M., & Bulut Özek, M. (2019). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1): 107-120. doi: 10.18069/firatsbed.538657   [Google Scholar] [Crossref] 
 37. Kürtüncü, M, & Kurt, A. (2020). Covıd-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, COVID-19 özel sayısı 2: 66-77. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/54658/725503  [Google Scholar]
 38. Lahelma, E. (2002). School is for meeting friends: Secondary school as lived and remembered. British Journal of Sociology of Education, 23(3): 367-381.  [Google Scholar]
 39. List, A. (2019). Defining digital literacy development: An examination of pre-service teachers’ beliefs. Computers & Education, 138: 146-158. [Google Scholar]
 40. Meda, J., & Viñao, A. (2017). School memory: historiographical balance and heuristics perspectives. In School Memories (pp. 1-9). Springer, Cham. [Google Scholar]
 41. Miller, K., & Shifflet, R. (2016). How memories of school inform preservice teachers' feared and desired selves as teachers. Teaching and Teacher Education, 53: 20-29. [Google Scholar]
 42. Miranda, P., Isaias, P., & Pifano, S. (2018, July). Digital literacy in higher education. In International Conference on Learning and Collaboration Technologies (pp. 71-87). Springer, Cham. [Google Scholar]
 43. Nawaz, A., & Kundi, G. M. (2010). Digital literacy: An analysis of the contemporary paradigms. International Journal of Science and Technology Education Research, 1(2): 19-29.  [Google Scholar]
 44. Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59(3): 1065-1078. [Google Scholar]
 45. Öteles, Ü. U. (2020). A study on the examination of the relationship between lifelong learning tendency and digital literacy level. Online Submission, 7(8): 57-73. [Google Scholar]
 46. Özdemir, E. (2015). Tarama yöntemi. M. Metin (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 77 – 97). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 47. Özden, M. (2018). Digital literacy perceptions of the students in the department of computer technologies teaching and turkish language teaching. International Journal of Progressive Education, 14(4): 26-36. [Google Scholar]
 48. Özyürek, A, Begde, Z, Yavuz, N., & Özkan, İ. (2016). Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 595-605. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joiss/issue/30780/323661  [Google Scholar]
 49. Räty, H. (2010). Do parents' own school memories contribute to their satisfaction with their child's school? Educational Studies, 36(5): 581-584. [Google Scholar]
 50. Rothenberg, J. J. (1994). Memories of schooling. Teaching and Teacher Education, 10(4): 369-379. [Google Scholar]
 51. Rowley, S.J. ve Taylor, L.C. (1999, August). Qualitative results from the parent-child-school transition study. Paper presented at the Annual Conference of the American Psychological Association, Boston, MA. [Google Scholar]
 52. Rusydiyah, E., Rusydiyah, E. F., Purwati, E., & Prabowo, A. (2020). How To Use Digital Literacy As A Learning Resource For Teacher Candidates In Indonesia. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 39(2): 305-318.  [Google Scholar]
 53. Serçemeli, M, & Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1): 40-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/utsobilder/issue/55152/741358  [Google Scholar]
 54. Smith, P. K., Singer, M., Hoel, H., & Cooper, C. L. (2003). Victimization in the school and the workplace: are there any links? British Journal of Psychology, 94(2): 175-188. [Google Scholar]
 55. Sonu, D. (2020). Making a racial difference: a foucauldian analysis of school memories told by undergraduates of color in the United States. Critical Studies in Education, 1-15. [Google Scholar]
 56. Spante, M., Hashemi, S. S., Lundin, M., & Algers, A. (2018). Digital competence and digital literacy in higher education research: Systematic review of concept use. Cogent Education, 5(1): 1519143. [Google Scholar]
 57. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Pearson. [Google Scholar]
 58. Tanggaard, L., & Nielsen, K. (2013). School memories situating school. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(1): 71-88. [Google Scholar]
 59. Tejedor, S., Cervi, L., Pérez-Escoda, A., & Jumbo, F. T. (2020). Digital literacy and higher education during COVID-19 lockdown: Spain, Italy, and Ecuador. Publications, 8(4): 48. [Google Scholar]
 60. Uçar, H. (2020). Uzaktan eğitimde akademik erteleme davranışını ve akademik erteleyicileri anlamak. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3): 40-55. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/56247/760737  [Google Scholar]
 61. Üstündağ, M, Güneş, E, Bahçivan, E. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık durumları. Journal of Education and Future, (12): 19-29. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jef/issue/30777/332813  [Google Scholar]
 62. Vasiliki, K., Charissi, A., & Tympa, E. (2021). Greek university students’attitudes about distance education due to emergency circumstances. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 6(1): 227-256.  [Google Scholar]
 63. Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., & Karaman, S. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3): 365-370. [Google Scholar]
 64. Yontar, A. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4): 815-824. doi: 10.16916/aded.593579  [Google Scholar] [Crossref] 
 65. Zan, B., Çolaklar, H., Altay, A. & Taşkın, N. (2021). A study on digital literacy skills of faculty of letters students: Use of university library. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(1), 152-171. Kassel, Germany: International Journal of Emerging Technology in Learning. Retrieved March 17, 2021 from https://www.learntechlib.org/p/218647/. [Google Scholar]