International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2012, Vol. 8(1) 22-34

The Relationship Between the Individual Values and Critical Thinking Skills of Prospective Social Sciences  Teachers

Ahmet Nalcaci

pp. 22 - 34   |  Manu. Number: ijpe.2012.060

Published online: February 15, 2012  |   Number of Views: 99  |  Number of Download: 304


Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between the individual values    and critical thinking skills of prospective social sciences teachers. The sample of the research is composed of a total of 298 prospective teachers, who are first-year, second-year, third-year and fourth-year students. These prospective teachers were randomly selected using the stratified sampling method which is one of the random sampling methods via the maximum variation  sampling  method  in  purposive sampling. The data of the study have been obtained using a Personal Values Scale and Critical Thinking Scale. In view of the research findings, a positive significant result  has been obtained among the scores for the critical thinking and personal values factor perceived by the prospective teachers. Moreover, it has been observed that personal values factors collectively predict 42% of the critical thinking   score.

Keywords: Critical Thinking, Personal Values, Prospective Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Nalcaci, A. (2012). The Relationship Between the Individual Values and Critical Thinking Skills of Prospective Social Sciences  Teachers . International Journal of Progressive Education, 8(1), 22-34.

Harvard
Nalcaci, A. (2012). The Relationship Between the Individual Values and Critical Thinking Skills of Prospective Social Sciences  Teachers . International Journal of Progressive Education, 8(1), pp. 22-34.

Chicago 16th edition
Nalcaci, Ahmet (2012). "The Relationship Between the Individual Values and Critical Thinking Skills of Prospective Social Sciences  Teachers ". International Journal of Progressive Education 8 (1):22-34.

References
 1. Acun, İ. Demir, M., & Göz, N. L. (2010). Öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1),  107-123. [Google Scholar]
 2. Akar,     C.     (2007).     İlköğretim     öğrencilerinde     eleştirel     düşünme   becerileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi,  Ankara. [Google Scholar]
 3. Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel düşünme eğilimleri  ve  akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(32),   90-99. [Google Scholar]
 4. Altunay, E., & Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin  bazı  değişkenler  açısından  incelenmesi.  Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1),  5-28. [Google Scholar]
 5. Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A., & Ekşi,  H.  (2008).  Bireysel  değerler  envanteri’nin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik  çalışması.  Marmara  Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (27),   15-38 [Google Scholar]
 6. Aspin, D. N. (2007). The ontology of values and values education. Aspin, D. N., & Chapman, D. J. (Ed.). Values education and life long learning (pp. 27-47). Dordrecht: Springer. [Google Scholar]
 7. Cantürk-Günhan, B., & Başer, N. (2009). Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 451- 482. [Google Scholar]
 8. Collins, C. M., Steg, L., & Koning, M.A.S. (2007). Customers’ values, beliefs on sustainable corporate performance, and buying behavior. Psychology & Marketing, 24(6), 555-577. [Google Scholar]
 9. Costaa, P., & Goodwinb, R. (2006). The role of religion  in human  values: a case  study. Journal of Beliefs & Values, 27(3),  341–346. [Google Scholar]
 10. Çalışkan, H. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 57-70. [Google Scholar]
 11. Demirel, Ö. (1999). Plandan değerlendirmeye öğretim sanatı. Ankara: Pegem  Yayınevi. [Google Scholar]
 12. Demirkaya, H. (2008). Coğrafya öğretiminde eleştirel düşünme stratejileri ve  sorgulama yoluyla öğrenmenin kullanımı. Türkiye Sosyal Araştırmalar,12(1), 89-116. [Google Scholar]
 13. Doğanay,  A.  (2009).  Üst  düzey  düşünme  becerilerinin  öğretimi,  A.  Doğanay (Ed). Öğretim İlke ve Yöntemleri (ss.304-352). Ankara: Pegem   Akademi. [Google Scholar]
 14. Dökmen, Ü. (2000). Varolmak, gelişmek, uzlaşmak. İstanbul: Sistem   Yayıncılık. [Google Scholar]
 15. Dönmez, B., & Cömert, M. (2007).  İlköğretim  okulu  öğretmenlerinin  değer  sistemleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(14),  29-59. [Google Scholar]
 16. Elias, M.J., & Kress, J.S. (1994). Social decision-making and life skills development:     a critical thinking approach to health promotion ın the middle school. Journal   of School Health, 64(2),  62-66. [Google Scholar]
 17. Elkatmış, M. (2009). Hayat bilgisi öğretiminde değer eğitimi, B. Tay  (Ed).  Hayat Bilgisi Öğretimi (ss.335-365). Ankara: Maya Akademi   Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Genç, S. Z. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Kuram Uygulama Eğitim Bilimleri, 7(3),  727-754. [Google Scholar]
 19. Genç,  S. Z.,  & Eryaman, M.Y.  (2007). Değişen değerler ve  yeni eğitim  paradigması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,   9(1),  89-102. [Google Scholar]
 20. Gömleksiz, M. N., & Cüro, E. (2011). Sosyal bilgiler dersinde  yer  alan  değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 95-134. [Google Scholar]
 21. Güney G. E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin değer yönelimlerinin ve örgencilerine aktarmak istedikleri değerlerin incelenmesi. Yayınlanmamış  yüksek  lisans  tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,  Zonguldak. [Google Scholar]
 22. Güven, M., & Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye  genel  bir  bakış.  Anadolu  Üniversitesi  Sosyal   Bilimler   Dergisi,  6(1), 75-90. [Google Scholar]
 23. Güven, M., & Kürüm, D. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki (Anadolu Üniversitesi eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma). İlköğretim Online, 7(1),   53-70. [Google Scholar]
 24. Karabağ, G., & İnal, S. (2009). Hayat bilgisi dersinde beceri öğretimi,  S. Öğülmüş  (Ed). İlköğretimde hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı (ss.267-478). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 25. Karaköse, T., & Altınkurt, Y. (2009). Okul yöneticilerinin  ve  il  milli  eğitim müdürlüğü çalışanlarının değerlere göre yönetim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi (Kütahya ili örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17),   49-67. [Google Scholar]
 26. Karalar, R., & Kiracı, H. (2010). Bireysel değerlerin sürdürülebilir tüketim davranışı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik öğretmenler üzerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(2),  79-106. [Google Scholar]
 27. Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel   Yayınları. [Google Scholar]
 28. Korkmaz, Ö., & Yeşil, R. (2009). Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 19-28. [Google Scholar]
 29. Kökdemir,  D.  (2003).           Belirsizlik  durumlarında  karar  verme  ve  problem    çözme. Yayınlanmamış doktora tezi,   Ankara Üniversitesi,  Ankara. [Google Scholar]
 30. Kuzgun, Y. (2000). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: ÖSYM   Yayını. [Google Scholar]
 31. Lietz, P., & Matthews, B. (2010). The effects of college students’ personal values on changes in learning approaches. Res High Educ, 51,   65–87. [Google Scholar]
 32. Özdamar, K. (2009). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I. Eskişehir: Kaan Kitabevi. [Google Scholar]
 33. Özdemir, S. M. (2005). Üniversite öğrencilerinin  eleştirel  düşünme  becerilerinin  çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-17. [Google Scholar]
 34. Özden, Y. (2008). Öğrenme öğretme. Ankara: Pegem   Akademi. [Google Scholar]
 35. Özkan, R. (2011). Toplumsal yapı, değerler ve eğitim ilişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, (19)1, 333-344. [Google Scholar]
 36. Öztürk, C. (2009a). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış, C. Öztürk (Ed). Sosyal Bilgileri Öğretimi (ss.2-31), Ankara: Pegem A   Akademi. [Google Scholar]
 37. Öztürk, E. (2009b). Hayat bilgisi dersinde değer eğitimi ve örnek uygulamalar, S. Öğülmüş (Ed). İlköğretim hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı (ss.479- 535). Ankara: Pegem Akademi  Yayıncılık. [Google Scholar]
 38. Pakizeh, A., Jochen E. G., & Maio, G. R. (2007). Basic human values: inter-value structure in memory. Journal of Experimental Psychology, 43,   458-465. [Google Scholar]
 39. Paul, R., & Elder, L.  (July 2007). The miniature guide  to critical thinking concepts  and tools. 27th  International Conference on Critical Thinking, Near University  of California at Berkeley. [Google Scholar]
 40. Sahin, C. (2010). An evaluation of teachers’ perceptions of  teaching social skills to  fifth grade students within the scope of social studies lessons. International Journal of Progressive Education, 6(1),  28-46. [Google Scholar]
 41. Schwartz, S. H. (1994). Are the universal aspects ın the structure and contents  of  human values?, Journal Of Social Issues. 8(4),  19-45. [Google Scholar]
 42. Serefoğlu, S.S., & Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,  193-200. [Google Scholar]
 43. Şahinel,  S.  (2007).  Eleştirel  düşünme,  Ö.  Demirel  (Ed).  Eğitimde  yeni   yönelimler [Google Scholar]
 44. (ss.123-136). Ankara: Pegem A  Yayıncılık. [Google Scholar]
 45. Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2008). Eleştirel düşünme ve  öğretimi.  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14),   15-43. [Google Scholar]
 46. Tok, E., & Sevinç, M. (2010). Düşünme becerileri eğitiminin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 67-82. [Google Scholar]
 47. Turan, S., & Aktan, D. (2008). Okul hayatında var olan ve olması düşünülen sosyal değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2),  227-259. [Google Scholar]
 48. Ünal, S., Deniz A., & Polat C. (2008). Marka bağlılığı ve kişisel değerler açısından pazarı bölümleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 211-237. [Google Scholar]
 49. Yalmancı, S. (2009). Öğretmen adaylarının değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans  tezi,  Zonguldak Karaelmas  Üniversitesi, Zonguldak. [Google Scholar]
 50. Yel, S., & Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi, M. Safran (Ed). Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss.117-148). Ankara: Pegem Akademi   Yayıncılık. [Google Scholar]
 51. Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17),  109-128. [Google Scholar]
 52. Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre  yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (52), 639- 664 [Google Scholar]
 53. Yılmaz, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem A   Akademi. [Google Scholar]