International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2021, Vol. 17(6) 309-323

Determining Self-Efficacy Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers Towards Critical Reading

Fidan Geçici & Aliye İlkay Yemenici

pp. 309 - 323   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.382.21   |  Manu. Number: MANU-2103-24-0002.R2

Published online: December 03, 2021  |   Number of Views: 113  |  Number of Download: 512


Abstract

This study aims to reveal the self-efficacy perception levels of pre-service Turkish language teachers towards critical reading and to determine whether these levels vary by various variables. This study draws on a general survey model, which is one of the descriptive research methods. The study group of this research consists of a total of 210 freshman, sophomore, junior, and senior level pre-service Turkish language teachers studying at the Department of Turkish Language Education in the faculty of education at a state university. To collect data, “The Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale” developed by Karabay (2013) is used. The findings of this study indicate that the self-efficacy perception levels of the pre-service Turkish language teachers towards critical reading are moderate. Furthermore, the pre-service Turkish language teachers’ self-efficacy perception levels towards critical reading do not significantly vary between the groups in the total score and in the sub-dimensions by variables of gender and academic achievement. Yet, there is a significant difference between the groups in the total score and in the sub-dimensions by variables of grade level and reading frequency. Based on these findings, this study also offers some insights and suggestions for researchers and teaching staff.

Keywords: Critical Reading, Self-Efficacy Perception, Pre-Service Turkish Language Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gecici, F. & Yemenici, A.I. (2021). Determining Self-Efficacy Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers Towards Critical Reading . International Journal of Progressive Education, 17(6), 309-323. doi: 10.29329/ijpe.2021.382.21

Harvard
Gecici, F. and Yemenici, A. (2021). Determining Self-Efficacy Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers Towards Critical Reading . International Journal of Progressive Education, 17(6), pp. 309-323.

Chicago 16th edition
Gecici, Fidan and Aliye Ilkay Yemenici (2021). "Determining Self-Efficacy Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers Towards Critical Reading ". International Journal of Progressive Education 17 (6):309-323. doi:10.29329/ijpe.2021.382.21.

References
 1. Akdan, O. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin eleştirel okuma becerisine etkisi (Yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.  [Google Scholar]
 2. Arseven, A. (2016). Öz yeterlilik: bir kavram analizi. Turkish Studies, 11(19), 63-80. [Google Scholar]
 3. Aşılıoğlu, B., & Yaman, F. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel okumaya yönelik öz yeterlik algıları. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(12), 171-179.  [Google Scholar]
 4. Ateş, S. (2013). Eleştirel okuma ve bir beceri olarak öğretimi. Turkish Journal of Education, 2(3), 40-49. [Google Scholar]
 5. Aybek, B., & Aslan, S. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4), 1672-1683.  [Google Scholar]
 6. Aybek, Ö., & Çelik, Ö. (2007). Watson-Glaser eleştirel akıl yürütme gücü ölçeği’nin (W-GEAYGÖ) üniversite ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf İngilizce bölümü öğretmen adayları üzerindeki güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 101-111. [Google Scholar]
 7. Aydın, B.  (2020).  Türkiye’de eleştirel okuma konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 18, 76-87. [Google Scholar]
 8. Bağcı, H. (2019). An investigation of Turkish language and Turkish language and literatüre teacher candidates’ critical reading self-efficacy (The case of Mehmet Akif Ersoy University). Advances in Language and Literary Studies, 10(4), 14-20.  [Google Scholar]
 9. Bandura, A. (1994). Self-Efficacy,  https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 10. Çakır, M. A. (2007). Sosyal bilişsel öğrenme kuramı, Alim Kaya (Ed), Eğitim Psikolojisi içinde (s.411-438 ). Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 11. Çam Aktaş, B. (2016). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin eleştirel okuma öz yeterlik algısı ve yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1186-1202.  [Google Scholar]
 12. Çelik, T., Gökçe, S., Aydoğan Yenmez, A., & Özpınar, İ. (2017). Online argümantasyon: Eleştirel okuma öz yeterlik algısı. Dil Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 117-134.  [Google Scholar]
 13. Çifçi, M. (2006). Eleştirel okuma. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 54 (2006/1), 55-80.  [Google Scholar]
 14. Eskimen, A. D. (2018). Analysis of prospective Turkish Language and literature teachers’ self-efficacy perceptions on critical reading. Universal Journal of Educational Research, 6(9), 1891-1899.  [Google Scholar]
 15. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. 8th Edition, New York: McGraw-Hill.   [Google Scholar]
 16. Gündüz, B. (2015). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ve eleştirel okuma becerileri üzerine bir durum çalışması (Yüksek lisans tezi). İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  [Google Scholar]
 17. Hazır-Bıkmaz, F. (2004). Öz yeterlik inançları, Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu (Ed) Eğitimde Bireysel Farklılıklar içinde (s.289-314) Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 18. Karabay, A. (2013). Eleştirel okuma öz yeterlik algı ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 8(13), 1107-1122.  [Google Scholar]
 19. Karabay, A., Kuşdemir Kayıran, B., & Işık, D. (2015). The investigation of pre-service teachers’ perceptions about critical reading self-efficacy. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 227-246.  [Google Scholar]
 20. Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S., & Yılmaz Özelçi, S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel okuma öz-yeterliklerine ilişkin algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 405-422.   [Google Scholar]
 21. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.  [Google Scholar]
 22. Kazancı, O. (1989). Eğitimde eleştirici düşünme ve öğretimi. Ankara: Kazancı Kitap Ticaret A. Ş. [Google Scholar]
 23. Kösem, V. C. (2020). Kitap okuma tutumu ile eleştirel okuma öz yeterlik algısı arasındaki ilişkinin öğretmen adayları açısından incelenmesi. Manisa Celal Bayar University Journal of The Faculty of Education, 8(2), 1-17.  [Google Scholar]
 24. Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 195-227. [Google Scholar]
 25. Küçükoğlu, H. (2008). İngilizce öğretmen adaylarının eleştirel okumaya yönelik öz yeterlik algıları Dicle Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi örnekleri (Yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.  [Google Scholar]
 26. Küçükoğlu, H. (2013). The interface between EFL teachers’ self-efficacy concerning critical reading comprehension and some select variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1646-1650.  [Google Scholar]
 27. MEB. (2017). Öğretmen strateji belgesi (2017-2023). http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/26174415_Strateji_Belgesi_RG-Ylan-_26.07.2017.pdf  adresinden erişilmiştir. [Google Scholar]
 28. Murathan, T., Yetiş, Ü., Uğurlu, F. M., & Murathan, F. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin eleştirel okuma becerisine ilişkin öz yeterlik algısının incelenmesi. Turkish Studies, 12(4), 393-404.  [Google Scholar]
 29. Nas, R. (2003). Türkçe öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.  [Google Scholar]
 30. Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership, 42(8), 40-45. [Google Scholar]
 31. Önal, İ., & Erişen, Y. (2019). Öğretmen yetiştirme programlarında eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması ihtiyacı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 62-78.  [Google Scholar]
 32. Özbay, M., & Kaldırım, A. (2015). Okuma çemberi tekniğinin öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algılarına etkisi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 3(2), 222-234.  [Google Scholar]
 33. Özdemir, S. (2018, Nisan-Mayıs). The relationship between pre-service Turkish teachers’ attitudes towards reading and critical reading self-efficacy perceptions. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Marmaris, Turkey. [Google Scholar]
 34. Özden, M. (2018). Lisans ve ön lisans öğrencilerinin eleştirel okuma algıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 303-313. [Google Scholar]
 35. Paul, R. (2005). The state of critical thinking today. New Directions for Community Colleges, 130, 27-38.  [Google Scholar]
 36. Schunk, D. H. (2011). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla. (Çev. Ed. Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 37. Scriven, M., & Paul, R. (1987). Critical thinking as defined by the national council for excellence in critical thinking. http://www.criticalthinking.org/aboutct/defineİcriticalİthinking.cfm   adresinden 09.02.2021 tarihinde erişilmiştir. [Google Scholar]
 38. Senemoğlu, N. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (20. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 39. Şahin, N. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algıları ile okuma motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 16, 214-233.  [Google Scholar]
 40. Topçuoğlu Ünal, F., & Sever, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okumaya yönelik öz yeterlik algıları. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), 33-42.  [Google Scholar]
 41. Tümen Akyıldız, S. (2019, Kasım). Batı dilleri ve edebiyatları bölümü öğrencilerinin eleştirel okuma öz yeterlik algı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Fırat Üniversitesi örneği). 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Şanlıurfa.  [Google Scholar]
 42. Ulu, H., & Avşar Tuncay, A. (2019). Investigation of pre-service teachers’ critical reading self-efficacy. Journal of Human Sciences, 16(4), 1014-1025.  [Google Scholar]
 43. Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136. [Google Scholar]