International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(2) 18-33

Effect of Organizational Fit on Organizational Happiness: Mediating Role of Moral Commitment

Esra Töre & Orhan Kadir Uysal

pp. 18 - 33   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.431.2   |  Manu. Number: MANU-2106-06-0005.R1

Published online: April 01, 2022  |   Number of Views: 133  |  Number of Download: 359


Abstract

This study examines the mediating role of moral commitment in the effect of teachers' organizational fit on their organizational happiness and determines teachers' organizational fit, organizational happiness, and moral commitment levels. The research was carried out in a relational screening model. The research sample consists of 396 teachers working in the Karabağlar district of İzmir, Turkey, in the 2020-2021 academic year. "Personal Information Form", "Organizational Fit Scale", "Organizational Happiness Scale" and "Moral Commitment Scale" were used as data collection tools. Pearson moment correlation coefficient and regression analysis were performed with the package statistics program for the data analysis. As a result of the research, a positive and significant relationship was determined between organizational fit and organizational happiness, between organizational fit and moral commitment, and between organizational commitment and organizational happiness. In addition, it was concluded that moral commitment has a partial mediation effect between organizational fit and organizational happiness.

Keywords: Organizational Fit, Organizational Happiness, Moral Commitment, Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tore, E. & Uysal, O.K. (2022). Effect of Organizational Fit on Organizational Happiness: Mediating Role of Moral Commitment . International Journal of Progressive Education, 18(2), 18-33. doi: 10.29329/ijpe.2022.431.2

Harvard
Tore, E. and Uysal, O. (2022). Effect of Organizational Fit on Organizational Happiness: Mediating Role of Moral Commitment . International Journal of Progressive Education, 18(2), pp. 18-33.

Chicago 16th edition
Tore, Esra and Orhan Kadir Uysal (2022). "Effect of Organizational Fit on Organizational Happiness: Mediating Role of Moral Commitment ". International Journal of Progressive Education 18 (2):18-33. doi:10.29329/ijpe.2022.431.2.

References
 1. Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Newbury Park, London: Sage. [Google Scholar]
 2. Alves, R., Lopes, T., & Precioso, J. (2021). Teachers' Well-Being in Times of Covid-19 Pandemic: Factors That Explain Professional Well-Being. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, (15), 203-217. [Google Scholar]
 3. Anderson, C. S. (1982). The Search for School Climate: A Review of the Research. Review of Educational Research, 52(3), 368-420. [Google Scholar]
 4. Arslan, Y. (2018). Öğretmenlerin farklılıkların yönetimi yaklaşımlarına ilişkin algıları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi: Kocaeli. [Google Scholar]
 5. Arslan, Y., & Polat, S. (2017). Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(4), 603-622. [Google Scholar]
 6. Baba, M. M. (2017). Emotional Intelligence, Organizational Commitment, and Job Satisfaction: A Study of Higher Learning Institutions. Amity Global Business Review. 12(2), 51-60. [Google Scholar]
 7. Balay, R. (2014). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 8. Balci, A. (2003). Organizational Socialization: Theory, Strategy and Tactics. Ankara: Pegem A Yayincilik. [Google Scholar]
 9. Başaran, İ. E., (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 10. Baştürk, S. & Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Vize Yayıncılık: Ankara, 129-159. [Google Scholar]
 11. Bauer, T. N., & Morrison, E. W. & Callister, R. R. (1998). Organizational Socialization: A Review and Directions for Future Research. Research in Personnel and Human Resources Management, 16, 149-214. [Google Scholar]
 12. Bayraktar, H. V. & Girgin, S. (2020). The Examination of Teachers’ Levels of Organizational Happiness. Journal of Education and Learning, 9(5). [Google Scholar]
 13. Bhatia, A., & Mohsin, D. F. (2020). Measuring Happiness of University Teachers During Challenging Times. International Journal of Advanced Science and Technology, 29, 7805-7817. [Google Scholar]
 14. Bowlby, J., (2014). Güvenli Bir Dayanak. Psikoterapi Enstitüsü. [Google Scholar]
 15. Bulut, A. & Demirhan, G. (2020). Eğitim Kurumlarında Yönetsel Tarz ve Örgütsel Mutluluk. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 162-176. [Google Scholar]
 16. Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri [Powerpoint sunuları] http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf (05.05.2021). [Google Scholar]
 17. Çalık, T. (2003). İşgörenlerin Örgüte Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2). [Google Scholar]
 18. Çaykuş, E. T., & Çaykuş, T. M. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocuklarin Psikolojik Dayanikliliğini Güçlendirme Yollari: Ailelere, Öğretmenlere ve Ruh Sağliği Uzmanlarina Öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113. [Google Scholar]
 19. Çerik, Ş., & Bozkurt, S. (2010). Çalişanlarin Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Çapalarına Yönelik Algılamaları Arasindaki İlişkinin İncelenmesi ve Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştirma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (35), 77-97. [Google Scholar]
 20. Çetin, S., & Polat, S. Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluk Algılarının Analizi. Tam Metin Bildiriler Kitabı, 163. [Google Scholar]
 21. Çiçek, B., & Almalı, V. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kaygı Öz-yeterlilik ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Özel Sektör ve Kamu Çalışanları Karşılaştırması. Electronic Turkish Studies, 15(4), 241-260. [Google Scholar]
 22. Dehaghi, M. R. (2012). Happiness as an effective factor in organizational commitment of managers. African Journal of Business Management, 6(33), 9460-9468. [Google Scholar]
 23. Demirer, M. C. (2019). Kişi Örgüt Uyumunun Iş Performansı Üzerine Etkisi: Mutluluğun Aracılık Rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 283-301. [Google Scholar]
 24. Demo, G., & Paschoal, T. (2013). Well-Being at Work Scale: Exploratory and Confirmatory Validation in the United States Comprising Affective and Cognitive Components. Proceeding XXXVII Encontro da ANPAD, 7-11 September 2013. Rio de Janeiro. [Google Scholar]
 25. Döş, İ. (2013). Mutlu Okul. Eğitim ve Bilim, 38(170), 266-280. [Google Scholar]
 26. Eğitim-İş, (2014). Öğretmenler Mutsuz, Borçlu ve Öğretmenlik Itibarsızlaştırılıyor. Retrieved from http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/ogretmenler-mutsuzborcluveogretmenlik-itibarsizlastiriliyor-1458/#.WS8zh2jyjIU [Google Scholar]
 27. Ergün, E. & Taşgit, Y. E., (2010). Organizasyona Yeni Katılanların Örgütsel Uyumu ve Çalışan Sonuçları Arasındaki İlişki. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi [Google Scholar]
 28. Ergün, H. & Çelik, K. (2019). Örgütsel Bağlılık Ölçeği Türkçe Uyarlaması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34): 113-121. [Google Scholar]
 29. Fisher, C.D. (2010). Happiness at Work. International Journal of Management Reviews, (12), 384–412. [Google Scholar]
 30. George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson [Google Scholar]
 31. Güler, M. & Dönmez, A. (2011). Iyi Olma Hali Bağlamında Uyum Düzeyi Kurami ve Hedonik Döngü. Turk Psikoloji Yazilari, 14(27), 38-45. [Google Scholar]
 32. Güngör, A. (2017). Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak. Journal of Turkish Educational Sciences, 15(2), 154-166. [Google Scholar]
 33. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited. [Google Scholar]
 34. Harris, H. (2018). Organizational Happiness. In Oxford Research Encyclopedia of Business and Management. [Google Scholar]
 35. Hayes, A. F., & Preacher, K. J. (2010). Quantifying and testing indirect effects in simple mediation models when the constituent paths are nonlinear. Multivariate behavioral research, 45(4), 627-660. [Google Scholar]
 36. Hoffman, B. J., & Woehr, D. J. (2006). A quantitative review of the relationship between person–organization fit and behavioral outcomes. Journal of vocational behavior, 68(3), 389-399. [Google Scholar]
 37. İplik, E., İplik, F. N. & Efeoğlu, İ. E. (2012). İşgörenlerin Örgütsel Sosyalizasyon Düzeylerinin İş Tutumlari Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 100-115. [Google Scholar]
 38. Jehanzeb, K., & Mohanty, J. (2018). Impact of Employee Development on Job Satisfaction and Organizational Commitment: Person–Organization Fit as Moderator. International Journal of Training and Development, 22(3), 171-191. [Google Scholar]
 39. Jeong, J., & Park, K. Relationships between Social Support, Teachers’ Happiness and Creativity. [Google Scholar]
 40. Karadeniz, G. & Zabcı, N. (2020). Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim Veren Öğretmenlerin Çalışma Koşulları ve Algıladıkları Stres ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki. MSFAU Journal of Social Sciences, 2(22), 301-314. [Google Scholar]
 41. Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, Ilkeler. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.: Ankara. [Google Scholar]
 42. Keser, A. (2018). İşte Mutluluk Araştırması. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 14(1), 43-57. [Google Scholar]
 43. Koçak, D. (2018). Kişi-Örgüt Uyumu, Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi. Journal of Graduate School of Social Sciences, 22(3), 1487-1508. [Google Scholar]
 44. Kodal, D. U. (2019). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Türleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü). [Google Scholar]
 45. Kök, S. B. (2006). Iş Tatmini ve Örgütsel Bağliliğin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 291-317. [Google Scholar]
 46. Korkut, A. (2019). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk, örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algılarının analizi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi: Malatya. [Google Scholar]
 47. Kowtha, N. R. (2018). Organizational Socialization of Newcomers: the Role of Professional Socialization. International Journal of Training and Development, 22(2), 87-106. [Google Scholar]
 48. Kurşunoğlu, A., Bakay, E. & Tanrıöğen, E. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 101-115. [Google Scholar]
 49. Linder, S., Sohn, M., & Tanner, C. (2020). Moral Commitment and Corruption: Who is More Likely to Resist Corrupt Behavior? SSRN, (3530305). [Google Scholar]
 50. Mackey, J. D., Perrewé, P. L., & McAllister, C. P. (2017). Do I fit in? Perceptions of Organizational Fit as a Resource in the Workplace Stress Process. Group & Organization Management, 42(4), 455-486. [Google Scholar]
 51. Moçoşoğlu, B. & Kaya, A. (2018). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki: Şanlıurfa Ili Örneği. Harran Maarif Dergisi, 3(1), 52-70. [Google Scholar]
 52. Nartgün, Ş. S. & Saribudak, D. (2020). Okul Yöneticilerinin Sosyal Adalet Liderliği Davranişlari ile Öğretmenlerin Örgütsel Uyum Düzeyleri Arasindaki İlişki. Eğitim Araştirmalari-2020, 117-138. [Google Scholar]
 53. Naz, S., Li, C., Nisar, Q. A., Khan, M. A. S., Ahmad, N., & Anwar, F. (2020). A Study in the Relationship Between Supportive Work Environment and Employee Retention: Role of Organizational Commitment and Person–Organization Fit as Mediators. SAGE Open, 10(2), 2158244020924694. [Google Scholar]
 54. Netemeyer, R. G., Boles, J. S.,Mac Kee, D. O., & Mac Murrian, R. (1997). An Investigation Into the Antecedents of Organizational Citizenship Behaviors in a Personal Selling Context. Journal of Marketing, (61), 85−98. [Google Scholar]
 55. OECD (2021). Teachers' Salaries (indicator). doi: 10.1787/f689fb91-en (Accessed on 16 May 2021) [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Özdemir, M. & Gören, S. Ç. (2017). Psikolojik Güçlendirme, Liderlik Uyumu ve Öğretmen Performansı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü. Elementary Education Online, 16(1), 342-353. [Google Scholar]
 57. Özer, B. U., & Tezer, E. (2008). Umut ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki Ilişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 81-86. [Google Scholar]
 58. Özgenel, M., & Bozkurt, B. N. (2020). Okul Mutluluğunu Yordayan Bir Faktör: Öğretmenlerin Politik Becerileri. 1. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 130-149. [Google Scholar]
 59. Özocak, A., & Yılmaz, E. Öğretmenlerin Psikolojik Güçlendirilmelerinin Örgütsel Mutluluklarına Etkisi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 80-94. [Google Scholar]
 60. Polatcı, S., & Cindiloğlu, M. (2013). Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18(3): 299-318. [Google Scholar]
 61. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). Örgütsel Davranış (İnci ERDEM Çev.). Nobel Yayınevi: Ankara. [Google Scholar]
 62. Robertson, I., & Cooper, C. (2011). Well-Being: Productivity and Happiness at Work. London: Palgrave Macmillan [Google Scholar]
 63. Sachita, S. P., & Ruchi, G. (2015). Happiness and organizational socialization: Exploring the mediating role of restorative environments. International Research Journal of Social Sciences, 4(8), 15-20. [Google Scholar]
 64. Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive Psychology: An Introduction. In Flow and the Foundations of Positive Psychology (pp. 279-298). Springer, Dordrecht. [Google Scholar]
 65. Şerefhanoğlu, O. (2014). Okul müdürlerinin mentorluk fonksiyonları ile öğretmenlerin örgütsel uyum düzeyleri arasındaki ilişki: Balıkesir ili örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi: Balıkesir. [Google Scholar]
 66. Sezgin, F. (2005). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1): 317-339. [Google Scholar]
 67. Siburian, T. A. (2013). The effect of interpersonal communication, organizational culture, job satisfaction, and achievement motivation to organizational commitment of state high school teacher in the district Humbang Hasundutan, North Sumatera, Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science, 3(12): 247-264. [Google Scholar]
 68. Simmons, B. L. (2014). Organizational Characteristics of Happy Organizations. Wellbeing: A Complete Reference Guide, 1-18. [Google Scholar]
 69. Şimşek Ö., F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel Ilkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks. [Google Scholar]
 70. Sökmen, A. & Bıyık, Y. (2016). Örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini ilişkisi: Bilişim uzmanlarına yönelik bir araştırma. International Journal of Informatics Technologies, 9(2), 221-227. [Google Scholar]
 71. Taşdan, M. (2010). Türkiye’deki resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel değerleri ile okulun örgütsel değerleri arasındaki uyum düzeyi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 16(1), 113-148. [Google Scholar]
 72. Tekke, M. (2019). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin En Son Düzeyleri: Kendini Gerçekleştirme ve Kendini Aşmışlık. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1704-1712. [Google Scholar]
 73. Thompson, A., & Bruk-Lee, V. (2021). Employee happiness: Why we should care. Applied Research in Quality of Life, 16(4), 1419-1437. [Google Scholar]
 74. Topcu, İ. (2019). Okul İklimi Ve Kültürü. Anı Yayıncılık. Ankara. [Google Scholar]
 75. Töre, E. (2020) Değişim ve Yenilik Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 1-1. [Google Scholar]
 76. Tosten, R., Avcı, Y. E., & Sahin, E. (2018). The Relations between the Organizational Happiness and the Organizational Socialization Perceptions of Teachers: The Sample of Physical Education and Sport. European Journal of Educational Research, 7(1), 151-157. [Google Scholar]
 77. Türk Eğitim-Sen (2011). Öğretmenler mutsuz ve borçlu çıktı. Retrieved from http://www.haberturk.com/polemik/haber/690452-ogretmenler-mutsuz-ve borclu-cikti. [Google Scholar]
 78. Turunç, Ö. & Çelik, M. (2012). İş Tatmini-Kişi-Örgüt Uyumu ve Amire Güven-Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisinde Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü. The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 14(2), 59-78. [Google Scholar]
 79. Uyaroğlu, E. S. (2019). Örgütsel bağlılığın örgütsel mutluluğa etkisi: Eğitim sektörü örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi: İstanbul. [Google Scholar]
 80. Uysal, K. O. (2018). Ortaokullarda örgütsel toksisitenin kaynaklarının, etkilerinin ve örgütsel toksisiteyle başa çıkma stratejilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lizans Tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: İstanbul. [Google Scholar]
 81. Uzun, T., & Kesicioglu, O. S. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgutsel Mutlulugu ile Is Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasindaki İliskilerin İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 39-52. [Google Scholar]
 82. Vajjhala, N. R., & Strang, K. D. (2017). Measuring Organizational-Fit Through Socio-Cultural Big Data. New Mathematics and Natural Computation, 13(02), 145-158.  [Google Scholar]
 83. Van Waeyenberg, T., Peccei, R., & Decramer, A. (2020). Performance Management and Teacher Performance: the Role of Affective Organizational Commitment and Exhaustion. The International Journal of Human Resource Management, 1-24. [Google Scholar]
 84. Wadsworth, B. J. (2015). Piaget’nin Duyuşsal ve Bilişsel Gelişim Kuramı. (Çev. Ed.: Ziya Selçuk) Ankara, Pegem Akademi. [Google Scholar]
 85. Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S.,Ho, R. C. (2020). Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic Among the General Population in China. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 17(5), 1729. [Google Scholar]
 86. Wright, T. A., Cropanzano, R., & Bonett, D. G. (2007). The Moderating Role of Employee Positive Well Being on the Relation Between Job Satisfaction and Job Performance. Journal of Occupational Health Psychology, 12(2), 93-104. [Google Scholar]
 87. Yahyagil, M. Y. (2005). Birey ve Organizasyon Uyumu ve Çalişanlarin Iş Tutumlarina Etkisi. Öneri Dergisi, 6(24), 137-149. [Google Scholar]
 88. Yavuzkılıç, S. (2020). Bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile iş performansları arasındaki ilişki (Master's thesis). Pamukkale Üniversitesi: Denizli. [Google Scholar]
 89. Yıldırım, Ç. & Kara, S. B. K. (2018). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Örgütsel Sosyalleşme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 43-54. [Google Scholar]
 90. Yılmaz, Ö. & Akgün, N. (2019). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Dışlanma ve Örgütsel Uyum Algıları Arasındaki Ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 1147-1159. [Google Scholar]
 91. Yücel, İ. & Çetinkaya, B. (2016). Birey-Örgüt Uyumu ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Rolü: Kayseri Örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 17-30. [Google Scholar]
 92. Zelenski, J.M., Murphy, S.A. & Jenkins, D.A. (2008).The Happy-Productive Worker Thesis Revisited. J. Happiness Stud. 9(4), 521-537 [Google Scholar]