International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(2) 226-248

Occupational Choices and Career Orientations of Students in Girls Anatolian Imam Hatip High Schools

Gülsu Naiboğlu & Ali Özdemir

pp. 226 - 248   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.431.15   |  Manu. Number: MANU-2101-23-0007.R4

Published online: April 01, 2022  |   Number of Views: 90  |  Number of Download: 310


Abstract

This study aims to determine the factors affecting the occupational choice and career orientation of senior students in Girls Anatolian Imam Hatip High Schools (Religious Vocational High School) and reveal what the students who turn to different occupation groups are affected. The study was conducted using the "phenomenology" pattern, which is one of the qualitative approaches. The research was conducted with 25 students studying in five different Girls Anatolian Imam Hatip High Schools selected from Istanbul in the 2019-2020 academic year. Twenty-five students were selected using "criterion sampling", one of the purposive sampling methods.  The data of the study were collected using the "interview" method, and a "semi-structured interview form" was used during the interview. The data were analyzed by the "descriptive analysis" method. This study has been guided by the fact that teachers, families, and policymakers clearly know whether the students in Imam Hatip High Schools, which were established to raise religious officials; make their choices in line with their own interests, abilities, skills, wishes, and desires or are influenced by their environment and that they have made different occupational orientations and preferences in recent years. It was determined that students have found common ground in the lifelong development process besides individual differences in their career and occupational choices. It is seen that students' occupational thoughts, which develop in the form of dreams at an early age, progress from abstract to more realistic and concrete as they grow up and develop; changes and even indecisions occur with the increasing number of effective factors and the predominance of personal desires. It is thought that it will help restructure the studies to be conducted in Turkey since the research is a study to discover "factors affecting the occupational choice and career orientation".

Keywords: Occupational Choice, Career Orientation, Imam Hatip High Schools


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Naiboglu, G. & Ozdemir, A. (2022). Occupational Choices and Career Orientations of Students in Girls Anatolian Imam Hatip High Schools . International Journal of Progressive Education, 18(2), 226-248. doi: 10.29329/ijpe.2022.431.15

Harvard
Naiboglu, G. and Ozdemir, A. (2022). Occupational Choices and Career Orientations of Students in Girls Anatolian Imam Hatip High Schools . International Journal of Progressive Education, 18(2), pp. 226-248.

Chicago 16th edition
Naiboglu, Gulsu and Ali Ozdemir (2022). "Occupational Choices and Career Orientations of Students in Girls Anatolian Imam Hatip High Schools ". International Journal of Progressive Education 18 (2):226-248. doi:10.29329/ijpe.2022.431.15.

References
 1. Aggarwal, S. and Bala, R. (2017). A comparative study of occupational interest of secondary school students. International Journal of Educational Research Studies, 2(11), 807-812.  [Google Scholar]
 2. Ahmetoğulları, K. and Güneş, M. (2017). Öğrencilerin kişilik özelliklerinin mesleğin geleceğine bakış açılarına etkisi: Hilvan MYO örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21),24-39.  http://doi.org/10.20875/makusobed.312297 [Google Scholar]
 3. Akdeniz, S. (2009). Ergenlerin meslek kararı verme yetkinlik algılarının, algılanan ana-baba tutumu ve bazı özlük nitelikleri açısından incelenmesi. [Doctoral thesis]. Selçuk University. [Google Scholar]
 4. Akkoç, F. F. (2009). Lise Öğrencilerinin Kariyer Düşüncelerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. [Doctoral thesis]. Dokuz Eylül University. [Google Scholar]
 5. Atalay, D. (2008). İlgı̇lerı̇n meslek, ders seçı̇mı̇ ve ortaöğretı̇m kurumuna etkı̇lerı̇. [Postgraduate thesis]. Beykent Üniversitesi University. [Google Scholar]
 6. Atlı, A. (2012). Lise öğrencilerinin mesleki değerlerinin incelenmesi. [Postgraduate thesis]. İnönü University. [Google Scholar]
 7. Bacanlı, F. and Sürücü, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Kariyer Gelişimleri ile Ebeveyne Bağlanmaları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 679-700. [Google Scholar]
 8. Bayraktaroğlu, S. (2008). İnsan kaynakları yönetimi (3rd ed.). Sakarya Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Berg, B. L. and Lune, H., (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 10. Bolat, N. and Odacı, H. (2017). High school final year students’ career decision-making self-efficacy, attachment styles and gender role orientations. Current Psychology, 36(2), 252-259. http://doi.org/10.1007/s12144-016-9409-3  [Google Scholar]
 11. Boyacı, A., Karacabey, M. F. and Bozkus, K. (2016). Ortaögretim son sınıf ögrencilerinin meslek yönelimini ve yüksekögretim kurumlarının seçimini etkileyen faktörler. 1. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(3), 67. [Google Scholar]
 12. Bozgeyikli, H. (2004). Meslek kararı verme yetkinlik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 221-234. [Google Scholar]
 13. Bratsch, K. S. (2001). Career Choices: A Career Exploration Guide. American Book Business Press. [Google Scholar]
 14. Bryant, B. K., Zvonkovic, A. M. and Reynolds, P. (2006). Parenting in relation to child and adolescent vocational development. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 149-175. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.02.004   [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Çakır, M. A. (2011). Meslek seçimi, mesleki karar ve mesleki kararsızlık. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Çelik, N. ve Üzmez, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Çağrı merkezi hizmetleri örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 94-105. [Google Scholar]
 17. Çetin, C. and Karalar, S. (2016). X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Administrative Sciences 14 (28), 157-197. [Google Scholar]
 18. Corey, P. (2015). Examining the influence of parental pressure and perceived control on young adults’ career exploration. [Postgraduate thesis]. University of Toronto/Department of Applied Psychology and Human Development. [Google Scholar]
 19. Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Edt.). Siyasal Kitapevi.  [Google Scholar]
 20. Denault, A. S., Ratelle, C. F., Duchesne, S. and Guay, F. (2019). Extracurricular activities and career indecision: A look at the mediating role of vocational exploration. Journal of Vocational Behavior, 110, 43-53. http://dio.org/10.1016/j.jvb.2018.11.006  [Google Scholar]
 21. Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2011). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. The Sage handbook of qualitative research (4th ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.  [Google Scholar]
 22. MEB (2017) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri Vizyon Belgesi, Ankara erişim adresi: http://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_ 10/02114432_vizyonBelgesi2017.pdf [Google Scholar]
 23. Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer geliştirme. Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 24. Fabio, A. D., Palazzeschi, L., Asulin-Peretz, L. and Gati, I. (2013). Career indecision versus indecisiveness: Associations with personality traits and emotional intelligence. Journal of Career Assessment, 21(1), 42-56. [Google Scholar]
 25. Feldman, D. C. (2003). The antecedents and consequences of early career indecision among young adults. Human Resource Management Review, 13(3), 499-531. [Google Scholar]
 26. Germeijs, V. and Verschueren, K. (2006). High school students’ career decision-making process: Development and validation of the study choice task inventory. Journal of Career Assessment, 14(4), 449-471. [Google Scholar]
 27. Gökcan, M. (2018). Meslek seçiminde toplumsal cinsiyetin rolü: Bir ölçek geliştirme çalışması. [Postgraduate thesis]. Ondokuz Mayıs University. [Google Scholar]
 28. Gülücü, H. (2017). Ünı̇versı̇te öğrencı̇lerı̇nı̇n meslek ve karı̇yer seçı̇mı̇ ı̇le kı̇şı̇lı̇k özellı̇klerı̇ arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇: İktı̇sadı̇ ve İdarı̇ Bı̇lı̇mler Fakültesı̇ öğrencı̇lerı̇ üzerı̇ne bı̇r araştırma. [Postgraduate thesis]. Muğla Sıtkı Koçman University. [Google Scholar]
 29. Huffman, M. L. and Torres, L. (2001). Job search methods: Consequences for gender-based earnings inequality. Journal of Vocational Behavior, 58(1), 127-141. [Google Scholar]
 30. İbiş, E. (2011). Öğrencilerin Üniversite Bölüm Tercihleri ve Kariyer Yönelimleri Arasındaki İlişkiye Dair Bir Araştırma. [Postgraduate thesis]. İstanbul University. [Google Scholar]
 31. İçerli, L. and Arsu Ş. (2019). Beş faktör kişilik özelliklerinin kariyer değerleri üzerindeki etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 21-45. http://dio.org/10.25204/iktisad.429513  [Google Scholar]
 32. Karabacak, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerleri üzerine nitel bir çalışma. [Doctoral thesis]. Necmettin Erbakan University. [Google Scholar]
 33. Karadoğan, A. (2019). Z kuşağı ve öğretmenlik mesleği. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 9-42. http://doi.org/10.31463/aicusbed.597636  [Google Scholar]
 34. Karasubaşı, Ö. A. (2019). Öğrencı̇ ve mezunlarının perspektı̇fı̇nden ı̇mam hatı̇p lı̇selerı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lme. [Postgraduate thesis]. Tokat GaziOsmanpaşa University. [Google Scholar]
 35. Kaygın, E. and Zengin, Y. (Ed.). (2019). Kariyer, temel kavramlar, yönetimi, güncel konular. Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 36. Kılıç, E. (2019). Meslek seçiminde ailenin etkisine yönelik bir araştırma. [Postgraduate thesis]. Maltepe University.  [Google Scholar]
 37. Kılıç, Y. (2018). Kadınlarda kariyer hedeflerinin yordayıcıları olarak aile ve kariyere yönelik tutum, özgecilik ve dindarlık: bir model test etme çalışması. [Postgraduate thesis]. Ondokuz Mayıs University. [Google Scholar]
 38. Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı, kuramlar, uygulamalar. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 39. Kuzgun, Y. and Deryakulu, D. (2014). Eğitimde bireysel farklılıklar. (3rd ed.). Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 40. Kuzgun, Y. and Sevim, S. A. (2004). Kadınların çalışmasına karşı tutum ve dini yönelim arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 14-27. [Google Scholar]
 41. Lehman, H. C. and Witty, P. A. (1930). Some factors which influence the child's choice of occupation. The Elementary School Journal, 31(4), 285-291. [Google Scholar]
 42. MEB. (2018). 2023 eğitim vizyonu. Ankara: MEB. Erişim adresi (25 Nisan 2020): http://2023vizyonu. meb.gov.tr/  [Google Scholar]
 43. Mert, A., Duman, A. E. and Kahraman, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinde kariyer karar verme öz-yeterliğinin yordayıcıları olarak benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 594-619. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.183  [Google Scholar]
 44. Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2019). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (Çev. Ed., S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 45. Niles, S.G. and Harris-Bowlsbey, J. (2013). 21. yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri. (F. Korkut Owen Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.  [Google Scholar]
 46. Öcal, M. (2015). Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de din eğitimi. Dergâh Yayınları.  [Google Scholar]
 47. Omurtak, G. (2019). Eğitim-öğretim sistemine Bourdieu’cu bakış: Lise öğrencilerinin sınava hazırlık sürecinde ailelerinin meslek seçimlerindeki rolü, İstanbul örneği. [Postgraduate thesis]. Maltepe University. [Google Scholar]
 48. Özdemir, S. (2018). Akademik örgütlerde kıskançlık üzerine fenomenolojik bir çalışma. [Postgraduate thesis]. Süleyman Demirel University. [Google Scholar]
 49. Özgen, H., Yalçın, A. and Öztürk, A. (2002). İnsan kaynakları yönetimi. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 50. Özsoy, O. (2004). Değişen dünyada meslek seçimi ve geleceğin meslekleri. (4th ed.). Hayat Yayıncılık. [Google Scholar]
 51. Öztemel, K. (2013). Lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerinin yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve cinsiyet. Journal of Turkish Educational Sciences, 11(3). [Google Scholar]
 52. Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 53. Pérez, J. C. and Cumsille, P. (2012). Adolescent temperament and parental control in the development of the adolescent decision making in a Chilean sample. Journal of adolescence, 35(3), 659-669. [Google Scholar]
 54. Porfeli, E. J. and Lee, B. (2012). Career development during childhood and adolescence. New directions for youth development, (134), 11-22. [Google Scholar]
 55. Porfeli, E. J. and Skorikov, V. B. (2010). Specific and diversive career exploration during late adolescence. Journal of Career Assessment, 18(1), 46-58. [Google Scholar]
 56. Pyne, D. and Bernes, K. (2002). Adolescent perceptions of career and occupation. Paper presented at the Annual NATCON Convention, 21(23). [Google Scholar]
 57. Raque‐Bogdan, T. L., Klingaman, E. A., Martin, H. M. and Lucas, M. S. (2013). Career‐related parent support and career barriers: An investigation of contextual variables. The Career Development Quarterly, 61(4), 339- 353.  [Google Scholar]
 58. Rogers, M. E. and Creed, P. A. (2011). A longitudinal examination of adolescent career planning and exploration using a social cognitive career theory framework. Journal of Griffith University School of Psychology. [Google Scholar]
 59. Rotundo, M. (2006). Abilities. Encyclopedia of career development, 1-4. [Google Scholar]
 60. Sawitri, D. R. (2019). Career congruence with parents from the perspective of gender. In 1st Annual Internatioal Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH). Atlantis Press. [Google Scholar]
 61. Schulenberg, J. E. and Bachman, J. G. (1993). Long hours on the job?: not so bad for some adolescents in some types of jobs: the quality of work and substance use, affect and stress. Institute for Social Research, University of Michigan. [Google Scholar]
 62. Şeker, G. and Çapri, B. (2019). The Relationship between Vocational Personality Types and Vocational Values. Journal of Education and Training Studies, 7(11), 103-113. http://doi.org/10.11114/jets.v7i11.4478  [Google Scholar]
 63. Sickinger, P. H. (2013). Social cognitive career theory and middle school student career exploration. (Unpublished doctoral tehesis). Retrieved from ProQuest LLC. [Google Scholar]
 64. Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. and Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048. http://doi.org/10.26466/opus.370345  [Google Scholar]
 65. Telman, C. (2006). Başarıya giden yolda meslek seçimi. Epsilon Yayıncılık. [Google Scholar]
 66. Tsui, K. T., Lee, C. K. J., Hui, K. F. S., Chun, W. S. D. and Chan, N. C. K. (2019). Academic and career aspiration and destinations: A Hong Kong perspective on adolescent transition. Education Research International, 2019. [Google Scholar]
 67. Turan, Ü. (2018). Okulun ve ailenin öğrencilerin meslek seçimindeki rolü. [Postgraduate thesis]. Akdeniz University. [Google Scholar]
 68. Ünsür, A. (2005). İmam-Hatip Liseleri kuruluşundan günümüze. Ensar Neşriyat. [Google Scholar]
 69. Yelken, K. (2008). Orta öğretim son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerini ve meslek seçimini etkileyen faktörler: Sakarya il merkezi örneği. [Postgraduate thesis]. Sakarya University. [Google Scholar]
 70. Yeşilyaprak, B. (Ed.). (2014). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya (5th ed.). Pegem Akademi [Google Scholar]
 71. Yıldırım A. and Şimşek H., (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10th ed.) Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 72. Zafar, M. (2019). Career guidance in career planning among secondary school students. Asian Journal of Education and Social Studies, 1-8. http://doi.org/10.9734/ajess/2019/v5i130133  [Google Scholar]