International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(3) 183-204

Do Pre-Service Turkish Language Teachers Succeed In Developing Argumentative Writing Skills?

Mustafa Uluocak & Ozan İpek

pp. 183 - 204   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.439.13   |  Manu. Number: MANU-2111-22-0003

Published online: June 01, 2022  |   Number of Views: 57  |  Number of Download: 160


Abstract

The purpose of the study is to determine pre-service Turkish language teachers' use of text structure elements and their awareness and experience with argumentative writing. The research was designed as a case study, which included 115 undergraduate students studying Turkish language teaching. The data of the study consisted of the participants' argumentative writings and interviews. As data collection tools, the researchers developed an "Evaluation Rubric of Argumentative Text Elements" by conducting validity and reliability tests and prepared a "Semi-structured Interview Form" to uncover the participants' experiences and opinions about argumentative writing. Quantitative data were evaluated using descriptive statistical techniques, and qualitative data were analyzed through thematic analysis. The quantitative results showed that the average success of the participants was 75.2% in topic element, 72.6% in claim element, 65.6% in the element of supporting a claim, 42.3% in counterclaim and backing for the counterclaim, 36.8% in grounds for rebuttals, 49.3% in conclusion element, and the overall average success was 56.54%. The qualitative results indicated that the participants' awareness of argumentative text structure was weak. Lastly, the participants' experiences with and opinions on argumentative writing were categorized to determine the factors that contributed to their success.

Keywords: Argumentative Writing, Text Elements, Pre-service Turkish Language Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Uluocak, M. & Ipek, O. (2022). Do Pre-Service Turkish Language Teachers Succeed In Developing Argumentative Writing Skills? . International Journal of Progressive Education, 18(3), 183-204. doi: 10.29329/ijpe.2022.439.13

Harvard
Uluocak, M. and Ipek, O. (2022). Do Pre-Service Turkish Language Teachers Succeed In Developing Argumentative Writing Skills? . International Journal of Progressive Education, 18(3), pp. 183-204.

Chicago 16th edition
Uluocak, Mustafa and Ozan Ipek (2022). "Do Pre-Service Turkish Language Teachers Succeed In Developing Argumentative Writing Skills? ". International Journal of Progressive Education 18 (3):183-204. doi:10.29329/ijpe.2022.439.13.

References
 1. Akar, C. (2008). Öz-yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 185-198.  [Google Scholar]
 2. Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Kök Yayınevi. [Google Scholar]
 3. Alamargot, D., & Chanquoy, L. (2001). Through the models of writing. London. [Google Scholar]
 4. Aldağ, H. (2005). Düşünme aracı olarak metinsel ve metinsel-grafiksel tartışma yazılımının tartışma becerilerinin geliştirilmesine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Çukurova Üniversitesi.  [Google Scholar]
 5. Altunbay M. (2017). Yazı yazma teknikleri dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazı yazma becerisine etkisi. Millî Eğitim Dergisi, 217, 57-76.  [Google Scholar]
 6. Altunbay, M. & Demir, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının “şiir” türüne yönelik ilgileri. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 41-54.  [Google Scholar]
 7. Arıcı, A. F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI(2), 209-220.  [Google Scholar]
 8. Armbruster, B. B., Anderson, T. H., & Ostertag, J. (1987). Does text structure/summarization instruction facilitate learning from expository text? Reading Research Quarterly, 22(3), 331–346. https://doi.org/10.2307/747972 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Aydın, İ., Dizman, A., & Karaca, A. (2017). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin çözümleyici puanlama yönergesine göre değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 5(7), 131-151. http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3746  [Google Scholar]
 10. Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 21, 29-61.  [Google Scholar]
 11. Baki, Y. & Karakuş, N. (2017). Öğretmen adaylarının yazmaya ilişkin algıları ve yazma sürecinde karşılaştıkları güçlükler: RTEÜ örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 573-593.  [Google Scholar]
 12. Baki, Y. & Gökçe, B. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının öyküleyici metinlerinin yapı yönünden incelenmesi. G. L. Uzun, Ü. Bozkurt, E.A. Akkök & Ö. D. Tarcan (Ed.), Türkçenin eğitimi-öğretiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar içinde (s.201-217). Ankara Üniversitesi Yayınevi.  [Google Scholar]
 13. Baştuğ, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma eğilimi, tutumu ve yazma tutukluğunun yazma başarısı üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 40 (180), 73-88. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4279  [Google Scholar]
 14. Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1982). From conversation to composition: The role of instruction in a developmental process. In  R. Glaser (Ed.), Advances in instructional psychology (pp. 1-64). Lawrence Erlbaum. [Google Scholar]
 15. Birinci, G., Kılıçer K., Ünlüer, S., & Kabakçı, I. (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi, III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [Google Scholar]
 16. Bonyadi, A. (2014). The effect of topic selection on EFL students’ writing performance. SAGE Open, 1-9. https://doi.org/10.1177/2158244014547176 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Bozkurt, B. Ü. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının metin türlerini kavramlaştırma eğilimleri ve tür farkındalıkları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 86-102. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-499154.  [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Braun, V. & Clarke, V. (2019). Psikolojide tematik analizin kullanımı. S. N. Şad, N. Özer ve A. Atli (Çevirenler). Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 873-898. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.17m. [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Yayınları. [Google Scholar]
 20. Ceran, D. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının yazdıkları hikâyelerin metnin üst yapı unsurları açısından incelenmesi. International Journal of Language Academy, 3(4), 204-218.  [Google Scholar]
 21. Chase, B. J. (2011). An analysis of the argumentative writing skills of academically underprepared college students [Unpublished doctoral dissertion]. Columbia University. [Google Scholar]
 22. Coşkun, E., & Tiryaki, E. (2011). Tartışmacı metin yapısı ve öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi [Google Scholar]
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 63-73. [Google Scholar]
 24. Coşkun, E., & Tiryaki, E. N. (2013a). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yapısını [Google Scholar]
 25. oluşturmadaki sorunları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013(11), [Google Scholar]
 26. 101-141. [Google Scholar]
 27. Coşkun, E., & Tiryaki, E. N. (2013b). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma [Google Scholar]
 28. becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 102-115. [Google Scholar]
 29. Creswell, J. W. (2019). Eğitim araştırmaları: nicel ve nitel araştırmanın planlaması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. EDAM. [Google Scholar]
 30. Crowhurst, M. (1990). Teaching and learning the writing of persuasive/argumentative discourse. Canadian Journal of Education, 15(4), 348-359.  [Google Scholar]
 31. Çağlayan Dilber, N. (2014). Öz düzenlemeli strateji gelişimi öğretim modelinin ortaokul [Google Scholar]
 32. öğrencilerinin ürettikleri tartışmacı metinlere etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara [Google Scholar]
 33. Üniversitesi. [Google Scholar]
 34. Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1), 165-176. [Google Scholar]
 35. Çakmak, E. (2013). Metin yapısı öğretiminin öğretmen adaylarının tartışmacı yazma becerilerine [Google Scholar]
 36. etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 379-389. [Google Scholar]
 37. Çakmak, E., & Civelek, F. (2013). Tartışmacı yazma eğitiminin öğretmen adaylarının eleştirel [Google Scholar]
 38. düşünme eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi [Google Scholar]
 39. Dergisi, 33(2), 355-371. [Google Scholar]
 40. Çamurcu, D. (2011). Yükseköğrenimine yeni başlayan Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518.  [Google Scholar]
 41. Çeçen, M. A. (2015). Yazma eğitimi açısından metin bilgisi. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s.131-150). (5. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 42. Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları. Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz (Ed.) Türkçenin Çağdaş Sorunları (s.77-134) içinde. Gazi Kitabevi. [Google Scholar]
 43. Çifçi, M. (2011). Türkçe öğretmeni yetiştirme programı sorunu. Turkish Studies, 6(1), 403-410.  [Google Scholar]
 44. Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık. [Google Scholar]
 45. Daly, J. A. (1977). The effects of writing apprehension on message encoding. Journalism Quarterly, 54(3), 571-572. https://doi.org/10.1177/107769907705400317 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Dang, T. H., Chau, T. H., & T. Q. Tra. (2020). A study on the difficulties in writing argumentative essays of English-majored sophomores at Tay do university, Vietnam. European Journal of English Language Teaching, 6(1), 201-240. [Google Scholar]
 47. Deliceoğlu, G. (2009). Futbol yetilerine ilişkin dereceleme ölçeğinin genellenebilirlik ve klasik test kuramına dayalı güvenirliklerinin karşılaştırılması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 48. Demirel, A. (2019). Öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile yaratıcı yazma başarıları arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. International Journal of Language Academy, 7(4), 210-220. http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30174.  [Google Scholar]
 49. Demirel, A. (2021). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının tartışmacı metin yazma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi].  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. [Google Scholar]
 50. Dilidüzgün, Ş. (2020). Süreç ve tür odaklı okuma ve yazma eğitimi. Anı Yayınları.  [Google Scholar]
 51. Englert,  C.  S.,  Raphael,  T.  E.,  Fear,  K.  L.,  &  Anderson,  L.  M.  (1988). Students’ metacognitive knowledge about how to write informational texts. Learning Disability Quarterly, 11,18-46 [Google Scholar]
 52. Ergene, O. (2013). MEÜ eğitim fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım dersindeki uygulamalarda belirlenen yanlışları üzerine bir değerlendirme (dilekçe metinleri). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 296-312.  [Google Scholar]
 53. Faigley, L., Daly, J. A., & Witte, S. P. (1981). The role of writing apprehension in writing performance and writing competence. Journal of Educational Research, 75(1), 16-21. https://doi.org/10.1080/00220671.1981.10885348.  [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Ferretti, R.P., MacArthur, C.A., & Dowdy, N.S. (2000). The effects of an elaborated goal on the persuasive writing of students with learning disabilities and normally achieving peers. Journal of Educational Psychology, 92(4), 694-702. doi: 10.103I77///0/00022:2-0663.92.4.694 [Google Scholar] [Crossref] 
 55. Ferretti, R. P., Lewis, W. E., & Andrews-Weckerly, S. (2009). Do goals affect the structure of students’ argumentative writing strategies? Journal of Educational Psychology, 101(3), 577-589. https://doi.org/10.1037/a0014702 [Google Scholar] [Crossref] 
 56. Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri. Nobel Yayınevi. [Google Scholar]
 57. Göçer, A. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin süreç yaklaşımı ve metinsellik ölçütleri ekseninde değerlendirilmesi (Niğde Üniversitesi örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 271-290. [Google Scholar]
 58. Göçer, A. (2016). Yazma eğitimi dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya karşı tutumlarına etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 343-352.  [Google Scholar]
 59. Gökçe, B. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile bu becerilere [Google Scholar]
 60. ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi. [Google Scholar]
 61. Gökçe, B., & Çelebi, S. (2015). Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Tartışmacı Metinlerinde [Google Scholar]
 62. Düşünceyi Geliştirme Yolları. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler [Google Scholar]
 63. Dergisi, 1(1), 11-30. [Google Scholar]
 64. Gradwohl, J. M., & Schumacher, G. M. (1989). The relation- ship between content knowledge and topic choice in writing.  Written Communication, 6, 181-195. [Google Scholar]
 65. Graham, S., & Harris K. R. (1989). Improving learning disabled students' skills at composing essays: Self-instructional strategy training. Exceptional Children, 56, 201-214. [Google Scholar]
 66. Güzel Özmen, R. (2011). Bir metin yapısı örneği: evrensel dünya problemlerine ilişkin problem çözüm yapısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 49–62. [Google Scholar]
 67. Hoogeveen, M. & Gelderen, A. V. (2015). Effects of peer response using genre knowledge on writing quality. The Elementary School Journal, 116(2), 265-290. https://doi.org/10.1086/684129.  [Google Scholar] [Crossref] 
 68. Kamberelis, G. (1998). Relations between children’s literacy diets and genre development: You write what you read. Literacy Teaching and Learning, 3, 7–53.  [Google Scholar]
 69. Kardaş, M. N. (2015). İki dilli Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe yazılı anlatım becerileri ve yazma kaygıları üzerine bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 37, 239-252. https://dx.doi.org/0.9761/JASSS3030.  [Google Scholar]
 70. Knapp, P., & Watkins, M. (2005). Genre, text, grammar. University of New South Wales Press. [Google Scholar]
 71. Knudson, R. E. (1992). The development of writing argumentation: An analysis and comparison of argumentative writing at for grade levels. Child Study Journal, 22(3), 167-184.  [Google Scholar]
 72. Kuhn, D. (1991). The skill of argument. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 73. Kurudayıoğlu, M. & Yılmaz, E. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları ikna edici metinlerin yapı açısından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(1), 12-21.  [Google Scholar]
 74. Kress, G. (1994). Learning to write (2nd ed.). NY: Routledge.  [Google Scholar]
 75. Lam, Y. W., Hew, K. F., & Chiu, K. F. (2018). Improving argumentative writing: Effects of a blended learning approach and gamification. Language Learning & Technology, 22(1), 97–118. https://dx.doi.org/10125/44583 [Google Scholar]
 76. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.  [Google Scholar]
 77. Leymun, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. https://10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s16m [Google Scholar]
 78. Limpo, T., & Alves, R. A. (2018). Effects of planning strategies on writing dynamics and final texts. Acta psychologica, 188, 97–109. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2018.06.001  [Google Scholar] [Crossref] 
 79. Lüle Mert, E. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının yazılı anlatım becerileri ve dil duyarlıkları üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 10(7), s.689-708. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8007.  [Google Scholar]
 80. Lytzerinou, E., & Iordanou, K. (2020) Teachers’ ability to construct arguments, but not their perceived self-efficacy of teaching, predicts their ability to evaluate arguments. International Journal of Science Education, 42(4), 617-634, https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1722864 [Google Scholar] [Crossref] 
 81. Nippold, M. A., Ward-Lonergan, J. M., & Fanning, J. L. (2005). Persuasive writing in children, adolescents, and adults: A study of syntactic, semantic, and pragmatic development. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 36(2), 125-138. https://doi.org/10.1044/0161-1461(2005/012).  [Google Scholar] [Crossref] 
 82. M. M . Gleason (1999). The role of evidence in argumentative writing. Reading & Writing Quarterly, 15(1), 81-106, https://doi.org/10.1080/105735699278305 [Google Scholar] [Crossref] 
 83. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 84. Mete, F. (2015). Türkçe öğretmenliği bölümünde yazma eğitimi dersi: bilme ve uygulama karşılaştırması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 81-91. https://doi.org/10.16916/aded.16029.  [Google Scholar] [Crossref] 
 85. Milli Eğitim Bakanlığı. (2012). Ortaokul ve İmamhatip Ortaokulu Yazarlık ve Yazma Becerieri Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.  [Google Scholar]
 86. Nussbaum, M. E. & Schraw G. (2007). Promoting argument- counter argument integration in students’ writing. The Journal of Experimental Education, 76(61), 59-92. [Google Scholar]
 87. Olinghouse, N. G., & Wilson, J. (2013). The relationship between vocabulary and writing quality in three genres. Reading and Writing, 26(1), 45–65. https://doi.org/10.1007/s11145012-9392-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 88. Örge Yaşar, F. & Gümüşkaya, T. (2019). Türkçe eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin dilekçe yazma yeterlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1239-1251. https://doi.org/10.17755/esosder.509839.  [Google Scholar] [Crossref] 
 89. Özdemir, O. (2019). Yazma eğitiminde süreç, tür ve süreç-tür temelli yaklaşımların kullanımları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 545-573. [Google Scholar]
 90. Özfidan, B., & Mitchell, C. (2020). Detected difficulties in argumentative writing: The case of culturally and linguistically Saudi backgrounded students. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 15-29. https://doi.org/10.29333/ejecs/382  [Google Scholar] [Crossref] 
 91. Öztürk, D. (2016). Öğretmen adaylarının tartışmacı metin yazma becerileri üzerine bir araştırma [Google Scholar]
 92. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi. [Google Scholar]
 93. Pajares, F. (2003). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading & Writing Quarterly, 19(2), 139-158. https://doi.org/10.1080/10573560308222  [Google Scholar] [Crossref] 
 94. Pajares, F., & Valiante, G. (1997). Influence of self-efficacy on elementary students' writing. The Journal of Educational Research, 90(6), 353-360. https://doi.org/10.1080/00220671.1997.10544593  [Google Scholar] [Crossref] 
 95. Perkins, D. N., Farady, M., & Bushey, B. (1991). Everyday reasoning and the roots of intelligence. In J. F. Voss, D. N. Perkins, & J. W. Segal (Eds.), Informal reasoning and education (pp. 83–106). NJ: Erlbaum. [Google Scholar]
 96. Qin, J., & Karabacak, E. (2010). The analysis of Toulmin elements in Chinese EFL university argumentative writing. System, 38, 444e456. [Google Scholar]
 97. Raphael, T.E., Kirschner, B.W., & Englert, C.S. (1988). Expository writing program: Making connections between reading and writing. The Reading Teacher, 41(8), 790-795. http://www.jstor.org/stable/20199924. [Google Scholar]
 98. Razaghi, M. & Zamanian, M. (2014). A Study of EFL students’ argumentative writing through the lens of activity theory. International Journal on Studies in English Language and Literatur, 2(12), 12-23. [Google Scholar]
 99. Rona, G. (2017). Tartışmacı metin yapısı öğretiminin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. [Google Scholar]
 100. Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research (3rd ed.). New Teachers College Press.  [Google Scholar]
 101. Sis, N., & Bahşi, N. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri üzerine [Google Scholar]
 102. bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 11(3), 2025-2042 [Google Scholar]
 103. Smith, M. W. (1984). Reducing writing apprehension. ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills and the National Council of Teachers of English. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED243112.pdf [Google Scholar]
 104. Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Sage Publications. [Google Scholar]
 105. Stanovich, K. E., &West, R. F. (2008). On the failure of cognitive ability to predict myside and one-sided thinking biases. Thinking and Reasoning, 14, 129-167. https://doi.org/10.1080/13546780701679764 [Google Scholar] [Crossref] 
 106. Sünter, M. (2017). Tartışmacı metin yazma öğretiminin öğrencilerin yazma becerilerine, eleştirel düşünmelerine, yazmaya yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.  [Google Scholar]
 107. Şeref, İ. & Cin Şeker, Z. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının metin kavramı ve metinle Türkçe öğretimi ile ilgili görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 267-281.  [Google Scholar]
 108. Uzun, K. (2017). The relationship between genre knowledge and writing performance. The Journal of Teaching English For Specific and Academic Purposes, 5(2), 153-162.  [Google Scholar]
 109. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıcılık. [Google Scholar]
 110. Taylor, B.M., & Beach, R.W. (1984). The effects of text structure instruction on middle-grade students’ comprehension and production of expository text. Reading Research Quarterly, 19(2), 134–146. [Google Scholar]
 111. Temizkan, M. (2016). Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki okuma etkinliklerinin metin yapısı açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 31-52. [Google Scholar]
 112. Temizyürek, F., & Vargelen, H. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının masal farkındalığı ve bu farkındalığın kültürel değerlerin aktarılmasındaki önemi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(8), 60-70.  [Google Scholar]
 113. Tiryaki, E. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile yazma kaygısı [Google Scholar]
 114. ve eleştirel düşünme becerileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal [Google Scholar]
 115. Üniversitesi. [Google Scholar]
 116. Tiryaki, E. N. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının tartışmacı metinlerinde gerekçelendirmede [Google Scholar]
 117. kullandıkları düşünceyi geliştirme yollarının tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi [Google Scholar]
 118. Dergisi, 13(3), 1035-1045. [Google Scholar]
 119. Tiryaki, E. N., & Kayatürk, N. (2017). Türkçe öğretmenlerinin öyküleyici ve tartışmacı metin [Google Scholar]
 120. öğretimi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu [Google Scholar]
 121. Bildiri Kitabı. Antalya (ss. 139-153) [Google Scholar]
 122. Toulmin, S. E. (1958). The uses of argument. Cambridge University Press.  [Google Scholar]
 123. Topuzkanamış, E. (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım başarısı ve yazma kaygısına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.  [Google Scholar]
 124. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559. [Google Scholar]
 125. Ulu, H. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma eğilimleri, tutumları ile yazma başarıları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1601-1611. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2171 [Google Scholar] [Crossref] 
 126. Van Emeren, F. H. (2001). Crucial concepts in argumantation theory. Amsterdam University Press. [Google Scholar]
 127. Walton, D. N. (2007). Dialog theory for critical argumentation. John Benjamins Publishing Company. [Google Scholar]
 128. Yaylacık, E. (2015). Metin yapısı öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin tartışma metni yazma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi. [Google Scholar]
 129. Yazıcı, N. (2004). Anlatı metinlerinde ön ve arka planı belirginleştiren dilsel görünümler: Türkçe üzerine gözlemler [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi. [Google Scholar]
 130. Yeşilyurt, S. & Çapraz, C. (2018). Ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılan kapsam geçerliği için bir yol haritası. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 251-264. [Google Scholar]
 131. Yıldız, D. & Ceran, D. (2017), Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı sınavlarda yaptıkları dil yanlışları. Ö. Demirel & S. Dinçer (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı içinde (s. 1057-1072). Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 132. Yurdugül, H. (2005a, Eylül). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. [Google Scholar]