International Association of Educators   |  ISSN: 2834-7919   |  e-ISSN: 1554-5210

Original article | International Journal of Progressive Education 2022, Vol. 18(4) 31-42

The Relationship Between Secondary School Teachers’ Creativity and Job Satisfaction

Rezzan Uçar

pp. 31 - 42   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.459.3   |  Manu. Number: MANU-2207-05-0008

Published online: August 01, 2022  |   Number of Views: 178  |  Number of Download: 324


Abstract

This research aims to determine secondary school teachers' creativity and job satisfaction. For this purpose, a simple random sampling method was used in the study conducted with teachers working in secondary schools in Bağlar, Kayapınar, Sur, and Yenişehir districts of Diyarbakır province. The research used short forms of the "Minessota Job Satisfaction Scale" and the "Teacher Creativity Scale" as data collection tools. Teachers' perceptions about the sub-dimensions of job satisfaction and teacher creativity scales were described with arithmetic mean and standard deviation. Whether the job satisfaction levels of the teachers can be estimated from the creativity levels was tested by multiple regression analysis. According to the research findings, teachers have found themselves highly creative. In addition, the teachers expressed that they were satisfied with their work. Furthermore, it has been observed that teachers' job satisfaction levels can be estimated statistically from their expertise, creative thinking skills, and motivation perceptions. The relative importance of the predictive dimensions on job satisfaction is as follows; "motivation," "expertise," and "creative thinking skills."

Keywords: Teacher, Teacher Creativity, Job Satisfaction


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ucar, R. (2022). The Relationship Between Secondary School Teachers’ Creativity and Job Satisfaction . International Journal of Progressive Education, 18(4), 31-42. doi: 10.29329/ijpe.2022.459.3

Harvard
Ucar, R. (2022). The Relationship Between Secondary School Teachers’ Creativity and Job Satisfaction . International Journal of Progressive Education, 18(4), pp. 31-42.

Chicago 16th edition
Ucar, Rezzan (2022). "The Relationship Between Secondary School Teachers’ Creativity and Job Satisfaction ". International Journal of Progressive Education 18 (4):31-42. doi:10.29329/ijpe.2022.459.3.

References
 1. Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile iş doyumları arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 57-71. [Google Scholar]
 2. Amabile, T. M., Barsade, S. G., Mueller, S. J., & Staw, M. B. (2005). Affect and creativity at work. Administrative Science Quarterly, 50, 367-403. [Google Scholar]
 3. Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do. California Management Review, 40(1), 39-58. [Google Scholar]
 4. Amabile, T. M. (1998). How to Kill Creativity. Harvard Business Review, September-October, 77-87. [Google Scholar]
 5. An, S. (2011). On college English teacher’s training and creativity. Asian Social Science, 7(6), 199-202. [Google Scholar]
 6. Aschenbrener, M. A., Terry, R., Torres, R. M., & Smith, A. R. (2007). Creativity and job satisfaction. Proceedings of the American Association of Agricultural Educators National Research Conference. Retrieved from http://aaaeonline.org/allconferences.php?show_what= National&sorter_conf=National&sorter_ye ar=2007 [Google Scholar]
 7. Balay, R., Kaya, A., & Melik, G. (2014). The relationship between perceptions of middle school teachers' organizational creativity and managerial effectiveness. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 439-466. [Google Scholar]
 8. Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel davranış insanın üretim gücü, Ankara: BRC Basım. [Google Scholar]
 9. Baycan, F. A. (1985). Farklı gruplarda çalışan gruplarda iş doyumunun bazı yönlerinin analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 10. Bentley, T. (1999). Takımınızın yeteneklerini geliştirmede yaratıcılık. O. Yıldırım (Çev).  İstanbul: Hayat Yayınları. [Google Scholar]
 11. Bevevino, M. M, Dengel, J., & Adams, K. (1999). Constructivist theory in the classroom internalizing concepts through inquiry learning. The Clearing House, 72(5), 275-278. [Google Scholar]
 12. Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction. Educational Administration Quarterly, 37(5), 662-683. DOI: 10.1177/00131610121969460 [Google Scholar]
 13. Bota, O. A. (2013). Job satisfaction of teachers. Procedia-Social and Behavioral Science, 83, 634-638. [Google Scholar]
 14. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.  [Google Scholar]
 15. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 16. Chamundeswari, S. (2013). Job satisfaction and performance of school teachers. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(5), 420-428. [Google Scholar]
 17. Collie, R. J., Shapka, J. D., &  Perry, N. E. (2012). School climate and social-emotional learning: predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of Educational Psychology, 104, 1189-1204. http://dx.doi.org/10.1037/a0029356 [Google Scholar]
 18. Çağlar, M. (2010). Eğitim sitemlerinin yaratıcı düşünme ve yaratıcı düşünmenin yönlendirilmesi kapsamında yeniden yapılandırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 179-188. [Google Scholar]
 19. Çelebi, Ö. E. (2012). Bireysel yaratıcılığı geliştirici etkinlikler ve okul öncesinde yaratıcı uygulamalar. E.Çelebi Öncü (Ed.). Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve geliştirilmesi içinde (s.208-226). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 20. Çoban, Ç. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. [Google Scholar]
 21. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için çok değişkenli spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 22. Dartey-Baah, K. (2010). Job satisfaction and motivation: understanding its impact on employee commitment and organizational performance. Academic Leadership The Online Journal, 8(4). [Google Scholar]
 23. Demirtaş, Z. (2010). Teachers’ job satisfaction levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1069–1073.  [Google Scholar]
 24. Dorozynska, A. (2016). Teacher job satisfaction in primary schools. Unpublished Master Thesis, Göteborgs Universitet, Swedish.  [Google Scholar]
 25. Doğan, V., & Yılmaz, C. (2017). Yönetim bilimleri ve pazarlama alanında bağımsız değişkenlerin karşılaştırılması ve bastırıcı etki tepkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (2), 385-406. [Google Scholar]
 26. Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52. [Google Scholar]
 27. Erdem, M., İlğan, A., & Uçar, İ.H. (2014). Relationship between learning organization and job satisfaction of primary school teachers. İnternational Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 8-20.  [Google Scholar]
 28. Eriç, M. (1998). Kültür ve yaratıcılık. İstanbul: Kazancı Kitap. [Google Scholar]
 29. Eroğlu, M.(2014). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel yaratıcılık algılarının incelenmesi (Gaziantep Nizip örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep  [Google Scholar]
 30. Ilgar, L. (2005). Eğitim yönetimi okul yönetimi sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Basım. [Google Scholar]
 31. Kahveci, G., Kotbaş, S., & Bayram, S. (2019). Öğretmenlerin örgütsel erdemlilik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(1), 205-226. DOI:  http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.428332 [Google Scholar]
 32. Karacabey, M. F. (2011). Özel ve resmi ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel yaratıcılık algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.  [Google Scholar]
 33. Karataş, S., & Güleş, H. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89. [Google Scholar]
 34. Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., & Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin İş Doyum Algıları İle Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.  [Google Scholar]
 35. Kumaş, V., & Deniz, L. (2010). Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 123-139. [Google Scholar]
 36. Kurnaz, A. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ve demokratik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş,. [Google Scholar]
 37. Kuru, T. N. (2012). Yaratıcılıkta temel kavramlar ve yaratıcılığın doğasını anlamak. E.Ç. Öncü (Ed.). Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve geliştirilmesi içinde (s. 1-15). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 38. Luecke, R. (2011). İş dünyasında yenilik ve yaratıcılık. T. Parlak (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.  [Google Scholar]
 39. Ma, X., & MacMillan, R. B. (1999). Influences of workplace conditions on teachers' job satisfaction. The Journal of Educational Research, 93(1), 39-47. DOI: 10.1080/00220679909597627 [Google Scholar]
 40. Morais, M. F., & Azevedo, I. (2011). What is a creative teacher and what is a creative pupil? Perceptions of teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 330-339.  [Google Scholar]
 41. Ordu, A. (2016). Lise öğretmenlerinin iş doyumları ve bireysel performansları arasındaki ilişki. Mustafa Kemal University Jopurnal of Graduate School of Social Sciences, 13(36), 1-19. [Google Scholar]
 42. Özkan, A. (2017).  İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri (Balıkesir il merkez ilçeler örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [Google Scholar]
 43. Öztürk, E. (2001). Yaratıcılık ve eğitim. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 158-164. [Google Scholar]
 44. Pepe, A., Addimando, L., & Veronese, G. (2017). Measuring teacher job satisfaction: assessing invariance in the teacher job satisfaction scale (TJSS) across six countries. Europe's Journal of Psychology, 13(3), 396-416.  [Google Scholar]
 45. Perrachione, B. A., Rosser, V. J., & Petersen, G. (2008). Why do they stay? Elementary teacher's perceptions of job satisfaction and retention. The Professional Educator, 32(2). [Google Scholar]
 46. Persevica, A. (2011). The significance of the teachers job satisfaction in the process of assuring quality education. Problems of Education in the 21st Century, 34, 98-109. [Google Scholar]
 47. Riedler, M. & Eryaman M.Y. (2016). Complexity, Diversity and Ambiguity in Teaching and Teacher Education: Practical Wisdom, Pedagogical Fitness and Tact of Teaching. International Journal of Progressive Education. 12(3): 172-186 [Google Scholar]
 48. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). Örgütsel davranış. İ. Erdem (Çev.). Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 49. Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92-96. DOI10.1080/10400419.2012.650092. [Google Scholar]
 50. Schlechty, P. C. (2005). Okulu yeniden kurmak. Y. Özden (Çev.). Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 51. Schreglmann, S., & Kazancı, Z. (2016). Öğretmen adaylarının "yaratıcı öğretmen" kavramına yönelik metaforik algıları. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 21-34. [Google Scholar]
 52. Shalley, C., Gilson L., & Blum T. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 43 (2): 215-223.  [Google Scholar]
 53. Sonmezer, M. G. & Eryaman, M. Y. (2008). A comparative analysis of job satisfaction levels of public and private school teachers. Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 20-33. [Google Scholar]
 54. Sungur, N. (2001). Yaratıcı okul düşünen sınıflar. İstanbul: Evrim Yayınları.  [Google Scholar]
 55. Suriansyah, A., & Aslamiah. (2018). Teacher's job satisfaction on elementary school: relation to learning environment. The Open Psychology Journal, 11, 123-130. DOI: 10.2174/1874350101811010123 [Google Scholar]
 56. Suwartono, T. (2016). Teacher's creativity in ELT. International Seminar on English Language Teaching (ISELT 2016), 1-8. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/324654914 [Google Scholar]
 57. Şahin, E. (2010). İlköğretim öğretmenlerinde yaratıcılık, mesleki tükenmişlik ve yaşam doyumu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [Google Scholar]
 58. Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 142-167.  http://efdergi.yyu.edu.tr   [Google Scholar]
 59. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.  [Google Scholar]
 60. Taherkhani, E. (2015). Review of relation between creativity and job’s satisfaction of physical education teachers. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 36(3), 279-287. [Google Scholar]
 61. Terry, H., Umbase, R. S., Pelealu, A. E, Burdam, Y., & Dasfordate, A. (2018). Teacher creativity and school climate. Education and Humanities Research, 226, 708-710. [Google Scholar]
 62. Torrance, E. P. (1977). Creativity in the classroom. Washington, DC: National Education Association. [Google Scholar]
 63. Uçar, R. (2015). İlkokul öğretmenlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [Google Scholar]
 64. Uçar, R., & Dağlı, A. (2017). İlkokul öğretmenlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki. Electronic Journal of Social Sciences, 16(60), 198-216. [Google Scholar]
 65. Uçar, R., & Köseoğlu, F. (2019). Relationship between quantum leadership behavior of school principals and levels of creativity of teachers. Ş.Ş. Erçetin ve N. Potas (Ed.). Chaos, Complexity and Leadership 2017 içinde (ss.293-305). Springer International Publishing. [Google Scholar]
 66. Valentine, S., Godkin, L., Fleischman, G. M., & Kidwel, R. (2011). Corporate ethical values, group creativity, job satisfaction and turnover intention: the impact of work context on work response. Journal of Business Ethics, 98, 353-372. DOI 10.1007/s10551-010-0554-6 [Google Scholar]
 67. Yanık, O. (2007). Yaratıcılık. İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği. [Google Scholar]
 68. Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.  [Google Scholar]
 69. Yılmaz, K. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2 (2), 1-14. [Google Scholar]
 70. Yurter, Y. (2016). İlkokul ve ortaokullarda okul iklimi ile örgütsel yaratıcılık davranışları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. [Google Scholar]
 71. Yuvacı, Z. (2017). Okul öncesi eğitim alan 6 yaş çocuklarının yaratıcılık düzeylerinin öğretmenlerinin ve sınıf ortamının yaratıcılıklarına göre incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]